CƠ CHẾ CỦA CÁC PHẢN ỨNG TỔNG HỢP HỮU CƠ

12 257 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 15:20

CƠ CHẾ PHẢN ỨNG TỔNG HỢP 2NAPHTYL METHYL ETHER (NEROLIN)CƠ CHẾ PHẢN ỨNG TỔNG HỢP METHYL DA CAMNhư vậy khi cho tác nhân ái điện tử trên tác dụng với N,Ndimethylanilin , tác nhân này sẽ tấn công vào vị trí para của N,Ndimethylanilin, do N,Ndimethylanilin có 2 nhóm đẩy điện tử CH3 cộng với hiệu ứng hút điện tử của nhân thơm làm cho mật độ điện tử tại vị trí para cao nhất:CƠ CHẾ PHẢN ỨNG TỔNG HỢP ACETANILIT1.Phương trình phản ứng tổng hợpNhóm carbonyl trong anhydrite acetic chưa no, oxy có độ âm điện lớn nên mật độ điện tử xung quanh nguyên tử oxygen nhiều hơn nguyên tử carbon do đó carbon mang một phần điện tích dương, khi đó đôi điện tử tự do trên nguyên tử nitrogen của anilin sẽ tấn công vào carbon tích điện dương của nhóm carbonyl, hình thành hợp chất trung gian 1 CƠ CHẾ PHẢN ỨNG ESTE HÓA – TỔNG HỢP METHYLSALIXYLAT - Tổng hợp methylsalixylat dựa vào phản ứng acid salixylic rượu metylic điều kiện xúc tác acid H2SO4 ( với xúc tác base xảy theo chế khác) Đây phản ứng este hóa: Phản ứng este hóa thay Hidro nhóm –OH nhóm axyl R-CO Cơ chế phản ứng: ( sơ đồ file powerpoint, R gốc –C6H5-OH ) Nhóm –COOH acid salixylic, , có hiệu ứng liên hợp hút điện tự phía Oxi nên nguyên tử oxi mang điện tích âm, hay nói cách khác mật độ điện tử nguyên tử oxi tăng, đồng thời làm giảm mật độ điện tích dương nguyên tử Carbon Khi proton H+ xúc tác H2SO4 công vào phần âm điện nhóm carboxyl –COOH (proton hóa) hình thành cation trung gian Sau đó, nguyên tử Oxygen phân tử rượu Methylic CH3OH với đôi điện tử tự công vào cation này, kèm theo proton hóa tách nước tạo carbocation, tiếp tục xảy tách proton H+ để tái sinh xúc tác, hình thành este methyl salixylat CƠ CHẾ PHẢN ỨNG TỔNG HỢP ACID SULFANILIC Acid sulfanilic tổng hợp dựa phản ứng anilin acid sulfuric đậm đặc (H2SO4 98%) - Đây phản ứng sulfo hóa chế điện tử thông thường: Khi cho anilin tác dụng với acid sulfuric đặc Trong phân tử anilin,còn cặp điện tử không liên kết nguyên tử nitrogen theo hiệu ứng liên hợp nhân thơm hút điện tử, làm mật độ điện tử N giảm, proton H+ công vào hình thành muối anilin sulfat Đun nóng muối bị tách nước tạo acid sulfamic Phản ứng phụ thuộc vào nhiệt độ, Khi tiếp tục đun nóng đến nhiệt độ 180 thi có tượng chuyển vị nội phân tử, -NH2 nhóm tang hoạt mạnh, vị trí –para có mật độ điện tử cao nhất, tác nhân điện tử -HSO3 định hướng vào vị trí –para hình thành acid sulfanilic CƠ CHẾ PHẢN ỨNG TỔNG HỢP METHYL DA CAM Phương trình điều chế: + Na2CO3 + NaNO2 + 2HCl + + NaCl + H2O + CO2 - Phản ứng xảy theo chế điện tử - Tác nhân điện tử tương đối yếu gốc diazonium - Tác nhân điện tử hình thành từ phản ứng diazo hóa: • - Phản ứng diazo hóa: NaNO2 + 2HCl +  + NaCl + H2O Trong phản ứng tác nhân nitrosyl cation NO+ , hình thành tác dụng acid HCl sau H+ -H2O H+ Sauk hi hình thành tác nhân phản ứng nitrosyl cation Chuyển vị H+ -H2O Tác nhân điện tử - - Như cho tác nhân điện tử tác dụng với N,N-dimethylanilin , tác nhân công vào vị trí para N,N-dimethylanilin, N,N-dimethylanilin có nhóm đẩy điện tử -CH3 cộng với hiệu ứng hút điện tử nhân thơm làm cho mật độ điện tử vị trí para cao nhất: mặt khác kích thước tác nhân điện tử diazonium lớn nên có xu hướng công vào nơi thuận lợi mặt không gian => Methyl da cam CƠ CHẾ PHẢN ỨNG TỔNG HỢP 2-NAPHTYL METHYL ETHER (NEROLIN) - Nerolin điều chế từ phản ứng 2-naphtol methanol Phản ứng điều chế: + CH3OH H2SO4 98% + H2O - Phản ứng xảy theo chế nhân - Tác nhân nhân Do tác dụng hút nhân thơm nguyên tử Oxi nên nguyên tử Hidro trở nên linh động, tác nhân nhân công vào carbon tích - - điện dương phân tử Methylic ( phân tử methylic nguyên tử oxi có độ âm điện lớn so với nguyên tử carbon oxi nên đôi điện tử lệch phía oxi, carbon tích điện dương hay trở nên nghèo điện tử) Do gốc CH3 gốc đẩy điện tử nên làm tang khả phân li liên kết O-H kết hợp với H+ linh động 2-naphtol, với liên kết gốc –CH3 tạo thành 2-naphtol methyl ether hình thành CƠ CHẾ PHẢN ỨNG TỔNG HỢP ACETANILIT Phương trình phản ứng tổng hợp: + + CH3COONa + HCl + CH3COOH + NaCl Cơ chế phản ứng -H2O Carbinolamine - - - - Phản ứng xảy theo chế cộng hợp nhân Tác nhân nhân Nhóm carbonyl anhydrite acetic chưa no, oxy có độ âm điện lớn nên mật độ điện tử xung quanh nguyên tử oxygen nhiều nguyên tử carbon carbon mang phần điện tích dương, đôi điện tử tự nguyên tử nitrogen anilin công vào carbon tích điện dương nhóm carbonyl, hình thành hợp chất trung gian Hợp chất trung gian chuyển hóa nhanh thành sản phẩm trung gian bền carbinolamine Với chất xúc tác HCl, H+ xúc tác tham gia vào trình tách nước từ hợp chất carbinolamine tạo thành acetanilit ... Methyl da cam CƠ CHẾ PHẢN ỨNG TỔNG HỢP 2-NAPHTYL METHYL ETHER (NEROLIN) - Nerolin điều chế từ phản ứng 2-naphtol methanol Phản ứng điều chế: + CH3OH H2SO4 98% + H2O - Phản ứng xảy theo chế nhân -... ether hình thành CƠ CHẾ PHẢN ỨNG TỔNG HỢP ACETANILIT Phương trình phản ứng tổng hợp: + + CH3COONa + HCl + CH3COOH + NaCl Cơ chế phản ứng -H2O Carbinolamine - - - - Phản ứng xảy theo chế cộng hợp... đối yếu gốc diazonium - Tác nhân điện tử hình thành từ phản ứng diazo hóa: • - Phản ứng diazo hóa: NaNO2 + 2HCl +  + NaCl + H2O Trong phản ứng tác nhân nitrosyl cation NO+ , hình thành tác dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: CƠ CHẾ CỦA CÁC PHẢN ỨNG TỔNG HỢP HỮU CƠ, CƠ CHẾ CỦA CÁC PHẢN ỨNG TỔNG HỢP HỮU CƠ, CƠ CHẾ CỦA CÁC PHẢN ỨNG TỔNG HỢP HỮU CƠ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay