Luận án Nghiên cứu nhiễu loạn điện áp trong lưới điện phân phối

155 158 0
  • Loading ...
1/155 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 15:15

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG  NGÔ MINH KHOA NGHIÊN CỨU NHIỄU LOẠN ĐIỆN ÁP TRONG LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT Đà Nẵng – 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG  NGÔ MINH KHOA NGHIÊN CỨU NHIỄU LOẠN ĐIỆN ÁP TRONG LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI Chuyên ngành: Kỹ thuật điện Mã số: 62.52.02.02 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Đinh Thành Việt TS Nguyễn H u Hi u Đà Nẵng – 2016 i LỜI CẢM ƠN Trƣớc tiên, tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Thầy giáo PGS.TS Đinh Thành Việt Thầy giáo TS Nguyễn Hữu Hiếu tận tình hƣớng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi, định hƣớng, động viên kịp thời suốt thời gian tác giả thực luận án Cảm ơn Ban lãnh đạo khoa Điện, Bộ môn Hệ thống điện, Trƣờng Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng tạo điều kiện thuận lợi để nghiên cứu sinh tham gia sinh hoạt môn Đặc biệt, tác giả xin chân thành cảm ơn Thầy, Cô giáo Bộ môn Hệ thống điện, Trƣờng Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng dành nhiều thời gian để trao đổi, góp ý nội dung luận án nhƣ phƣơng pháp nghiên cứu khoa học độc lập Cảm ơn Ban giám hiệu Trƣờng Đại học Quy Nhơn, bạn bè đồng nghiệp Khoa Kỹ thuật Công nghệ - Trƣờng Đại học Quy Nhơn tạo điều kiện, hỗ trợ công việc Trƣờng suốt thời gian tác giả thực luận án Cuối cùng, tác giả xin dành lời biết ơn chân thành nhất, tình cảm sâu sắc để gửi đến ngƣời thân yêu gia đình Có đƣợc kết nhƣ ngày hôm nay, động viên, chia sẻ giúp đỡ gia đình, nguồn sức mạnh tinh thần to lớn động lực mạnh mẽ giúp tác giả vƣợt qua khó khăn, trở ngại suốt trình thực luận án Tác giả luận án Ngô Minh Khoa ii LỜI C M ĐO N Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Những số liệu, kết nêu luận án trung thực chưa công bố công trình khác Tác giả luận án Ngô Minh Khoa [1]–[4], [5]–[74], [75]–[80] iii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i LỜI C M ĐO N .ii MỤC LỤC iii D NH MỤC CÁC CH VI T T T vi DANH MỤC CÁC HÌNH viii DANH MỤC CÁC BẢNG xii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn luận án Bố cục luận án CHƢƠNG TỔNG QU N VỀ VẤN ĐỀ PHÂN LOẠI NHIỄU LOẠN ĐIỆN ÁP TRONG LƢỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI 1.1 Mở đầu 1.2 Các phƣơng pháp phân loại NLĐ 12 1.2.1 Các phƣơng pháp kinh điển 12 1.2.2 Các phƣơng pháp đại 15 1.3 Kết luận chƣơng 18 CHƢƠNG PHƢƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CÁC Đ C TRƢNG VÀ PHÂN LOẠI NHIỄU LOẠN ĐIỆN ÁP TRONG LƢỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI 20 2.1 Mở đầu 20 2.2 Đặc điểm phân loại dạng NLĐ 22 2.3 Cơ sở lý thuyết biến đổi wavelet 24 2.3.1 Biến đổi wavelet (WT) 24 2.3.2 Biến đổi wavelet rời rạc (DWT) 25 iv 2.3.3 Lựa chọn wavelet mẹ 27 2.4 Đề xuất phƣơng pháp để xác định đặc trƣng phân loại NLĐ 27 2.4.1 Xác định mức J DWT 30 2.4.2 Ƣớc lƣợng biên độ điện áp b ng D LINE 31 2.4.3 Phân loại NLĐ 33 2.5 Các kết áp dụng phƣơng pháp đề xuất 35 2.5.1 Mô hình toán tín hiệu NLĐ 35 2.5.2 Mô ph ng độ điện t b ng phần mềm Matlab Simulink 36 2.5.3 Đánh giá sai số ƣớc lƣợng phƣơng pháp đề xuất 41 2.5.4 Đánh giá độ xác phân loại NLĐ phƣơng pháp đề xuất 43 2.5.5 Áp dụng cho mẫu sóng điện áp 44 2.6 Kết luận chƣơng 47 CHƢƠNG XÁC ĐỊNH CÁC CHỈ SỐ L M ÁP ĐỐI VỚI CÁC TẢI NHẠY CẢM TRONG LƢỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI 48 3.1 Mở đầu 48 3.2 Các phƣơng pháp xác định tham số l m áp HTĐ ba pha 49 3.2.1 Phƣơng pháp thành phần đối xứng 51 3.2.2 Phƣơng pháp điện áp RMS 54 3.3 Các số đánh giá l m áp theo tiêu chu n IEEE Std 1564-2014 56 3.3.1 Các số theo kiện 56 3.3.2 Các số theo vị trí giám sát 59 3.3.3 Các số hệ thống 63 3.4 Xác định số l m áp theo tiêu chu n IEEE Std 1564-2014 65 3.5 Áp dụng tính toán số l m áp 67 3.5.1 Xác định số theo kiện số mẫu sóng điện áp 67 3.5.2 Áp dụng tính toán cho vị trí T a tháp Đặng Minh, Tp HCM 69 3.6 Kết luận chƣơng 72 CHƢƠNG NG N CH N ẢNH HƢỞNG CỦ L M LỒI ÁP Đ N CÁC TẢI NHẠY CẢM TRONG LƢỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI 74 v 4.1 Mở đầu 74 4.2 Đặc điểm thông số l m áp 75 4.2.1 Biên độ l m áp 76 4.2.2 Thời gian tồn (Time duration) 77 4.2.3 Dịch góc pha (Phase angle jump) 78 4.3 Tác hại l m áp 79 4.4 Các giải pháp ngăn chặn l m lồi áp 81 4.4.1 Cải tạo HTĐ [1 81 4.4.2 Cải thiện khả chịu đựng tải 81 4.4.3 Sử dụng thiết bị ngăn chặn l m lồi áp [1 82 4.4.4 Phân tích hiệu kinh tế giải pháp 83 4.5 Ngăn chặn l m lồi áp b ng DVR 85 4.6 Đề xuất phƣơng pháp nghiên cứu ảnh hƣởng l m áp đến tải nhạy cảm 89 4.6.1 Môđun nguồn tạo l m áp 90 4.6.2 Môđun xác định thông số l m áp 91 4.6.3 Nghiên cứu ảnh hƣởng l m áp đến chuyển đổi C-DC-AC 92 4.7 Ứng dụng DVR ngăn chặn ảnh hƣởng l m lồi áp đến tải nhạy cảm 97 4.7.1 Cấu trúc đề xuất DVR 97 4.7.2 Hệ thống điều khiển DVR 98 4.7.3 Các kết ứng dụng DVR ngăn chặn l m lồi áp 99 4.7.4 Nhận xét 104 4.8 Kết luận chƣơng 104 K T LU N VÀ KI N NGHỊ 106 D NH MỤC CÁC C NG TR NH Đ C NG BỐ D NH MỤC TÀI LIỆU TH M KHẢO QUY T ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LU N ÁN TI N SĨ (BẢN SAO) QUY T ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH TÊN ĐỀ TÀI LU N ÁN TI N SĨ (BẢN SAO) PHỤ LỤC vi D N M VI T T T Stt Ch vi t tắt Nguyên nghĩa AC Xoay chiều ADALINE Mạng nơron tuyến tính thích nghi CLĐ Chất lƣợng điện áp CLĐN Chất lƣợng điện CWT Biến đổi wavelet liên tục DC Một chiều ĐCKĐB Động không đồng DFT Biến đổi Fourier rời rạc DVR Thiết bị phục hồi điện áp động 10 DWT Biến đổi wavelet rời rạc 11 FFT Biến đổi Fourier nhanh 12 FT Biến đổi Fourier 13 HHT Biến đổi Hilbert Huang 14 HTĐ Hệ thống điện 15 LĐPP Lƣới điện phân phối 16 MBA Máy biến áp 17 NLĐ Nhiễu loạn điện áp 18 PCC Điểm đấu nối chung 19 PNN Mạng nơron xác suất 20 RMS Trị hiệu dụng 21 ST Biến đổi S 22 STFT Biến đổi Fourier thời gian ngắn 23 STS Chuyển mạch tĩnh 24 SVM Support Vector Machine 25 TBĐ Thiết bị điện 26 UPS Bộ nguồn cấp liên tục vii 27 SEMI Tổ chức quốc tế thiết bị vật liệu bán dẫn 28 SEI Chỉ số lƣợng l m áp 29 ASEI Chỉ số lƣợng trung bình l m áp 30 SARFI Chỉ số tần suất trung bình l m áp 31 STFT Biến đổi Fourier thời gian ngắn 32 PWM Điều chế độ rộng xung viii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình Cấu trúc LĐPP tƣơng lai Hình Tiến trình thời gian vấn đề liên quan đến CLĐN Hình Số lƣợng công trình liên quan đến CLĐN [14 Hình Các giải pháp cho vấn đề chất lƣợng điện áp [11], [13] Hình Cấu trúc hệ thống xử lý phân tích chất lƣợng điện áp [55 Hình 1.1 Sơ đồ đo lƣờng giám sát CLĐ : (1) Điện áp; (2) Điện áp đƣợc lấy mẫu số hóa; (3) Các xử lý 10 Hình 1.2 Ý nghĩa việc trích xuất đặc trƣng tín hiệu đầu vào 11 Hình 1.3 Cấu trúc D LINE 16 Hình 1.4 Biến đổi wavelet tín hiệu miền thời gian 17 Hình 2.1 Sự cần thiết việc giám sát NLĐ 20 Hình 2.2 Thủ tục giám sát dạng NLĐ 21 Hình 2.3 Các môđun hệ thống giám sát NLĐ 22 Hình 2.4 Định nghĩa dạng NLĐ theo IEEE Std 1159-2009 [32] 24 Hình 2.5 Các ứng dụng biến đổi wavelet HTĐ 25 Hình 2.6 Một số hàm wavelet mẹ 27 Hình 2.7 Phƣơng pháp xác định đặc trƣng phân loại NLĐ 28 Hình 2.8 Thuật toán phân loại NLĐ 29 Hình 2.9 Xác định đặc tính l m áp phƣơng pháp đề xuất: (a) Tín hiệu điện áp, (b) Hệ số chi tiết D1, (c) Biên độ điện áp (U1) đƣợc ƣớc lƣợng 34 Hình 2.1 Xác định đặc tính lồi áp phƣơng pháp đề xuất: (a) Tín hiệu điện áp, (b) Hệ số chi tiết D1, (c) Biên độ điện áp (U1) đƣợc ƣớc lƣợng 34 Hình 2.11 Sơ đồ sợi lƣới điện IEEE 34 nút 37 Hình 2.12 Sự phân bố điện áp lƣới IEEE 34 nút NM nút 836 38 Hình 2.13 L m áp nút 89 NM pha nút 836: (a) Sóng điện áp, (b) Hệ số D1, (c) Biên độ điện áp 39 Ngày Giờ D ng kiện U% T (s) Evs (s) Se (p.u) Max 552.7349 1.338 Min 0.0019144 0.1008 Phụ lục Kết tính toán số đơn kiện đƣợc ghi lại PQube t a tháp Đặng Minh, Tp HCM tháng 15 Ngày Giờ D ng U (%) T (s) Evs (s) Se 31/07/2015 T 21:23:06.844 Voltage Sag 89.83% 0.01 0.0019 0.1017 30/07/2015 T 19:13:11.347 Voltage Sag 89.36% 244.893 49.3408 1.0640 30/07/2015 T 19:13:10.926 Voltage Sag 89.60% 0.075 0.0148 0.2080 30/07/2015 T 19:11:46.354 Voltage Sag 0.00% 325405 325405.0000 10.0000 30/07/2015 T 19:06:20.347 Voltage Sag 89.40% 224.607 45.0930 1.0600 30/07/2015 T 18:47:34.229 Voltage Sag 88.33% 81.734 17.9636 1.1670 30/07/2015 T 18:30:30.461 Voltage Sag 89.00% 969.427 201.5439 1.1000 30/07/2015 T 18:29:29.031 Voltage Sag 89.49% 24.223 4.8241 1.0510 30/07/2015 T 18:29:08.162 Voltage Sag 89.78% 1.055 0.2046 0.5110 30/07/2015 T 17:01:00.927 Voltage Sag 89.15% 12.373 2.5393 1.0850 30/07/2015 T 15:16:35.705 Voltage Sag 88.66% 196.41 42.0200 1.1340 30/07/2015 T 14:54:05.135 Voltage Sag 89.45% 59.182 11.8287 1.0550 30/07/2015 T 14:52:52.720 Voltage Sag 89.78% 191.018 37.0489 1.0220 30/07/2015 T 14:52:45.811 Voltage Sag 89.38% 1.778 0.3576 0.5310 30/07/2015 T 14:44:15.596 Voltage Sag 88.21% 71.049 15.7657 1.1790 30/07/2015 T 14:41:32.717 Voltage Sag 89.24% 0.02 0.0041 0.1076 30/07/2015 T 14:40:07.554 Voltage Sag 88.37% 205.261 44.9674 1.1630 30/07/2015 T 11:32:25.109 Voltage Sag 89.60% 56.496 11.1401 1.0400 30/07/2015 T 11:32:24.908 Voltage Sag 89.18% 76.981 15.7575 1.0820 30/07/2015 T 11:32:19.075 Voltage Sag 88.44% 252.278 54.9554 1.1560 30/07/2015 T 11:32:18.945 Voltage Sag 89.76% 0.649 0.1261 0.5120 30/07/2015 T 11:32:14.749 Voltage Sag 89.18% 57.039 11.6755 1.0820 30/07/2015 T 11:32:09.077 Voltage Sag 89.92% 257.429 49.2820 1.0080 30/07/2015 T 11:10:16.138 Voltage Sag 85.43% 2911.895 786.7111 1.4570 30/07/2015 T 10:42:32.660 Voltage Sag 89.20% 17.843 3.6460 1.0800 30/07/2015 T 10:37:56.409 Voltage Sag 89.49% 28.21 5.6181 1.0510 30/07/2015 T 10:24:01.986 Voltage Sag 88.95% 0.23 0.0480 0.3647 30/07/2015 T 10:21:03.606 Voltage Sag 89.96% 114.531 21.8433 1.0040 27/07/2015 T 14:41:35.311 Voltage Sag 89.22% 78.931 16.1003 1.0780 Ngày Giờ D ng U (%) T (s) Evs (s) Se 27/07/2015 T 14:41:23.723 Voltage Sag 88.84% 6.941 1.4628 0.5580 27/07/2015 T 12:29:44.461 Voltage Sag 89.56% 0.309 0.0612 0.3445 27/07/2015 T 11:25:34.791 Voltage Sag 88.62% 258.882 55.5689 1.1380 27/07/2015 T 09:37:22.760 Voltage Sag 89.33% 306.704 61.9588 1.0670 27/07/2015 T 09:28:06.383 Voltage Sag 89.36% 234.771 47.3014 1.0640 23/07/2015 T 15:02:17.002 Voltage Sag 89.87% 2.345 0.4510 0.5065 25/07/2015 T 19:01:35.728 Voltage Sag 87.61% 0.32 0.0744 0.4089 23/07/2015 T 16:02:04.207 Voltage Sag 89.45% 81.323 16.2540 1.0550 23/07/2015 T 15:21:50.385 Voltage Sag 88.48% 0.19 0.0413 0.2304 23/07/2015 T 15:18:56.233 Voltage Sag 88.48% 737.072 160.0397 1.1520 23/07/2015 T 15:16:33.570 Voltage Sag 88.03% 312.5 70.3350 1.1970 23/07/2015 T 15:15:49.075 Voltage Sag 89.29% 86.174 17.4700 1.0710 23/07/2015 T 15:11:27.518 Voltage Sag 86.44% 480.958 121.5923 1.3560 23/07/2015 T 15:08:21.513 Voltage Sag 87.43% 422.366 99.5092 1.2570 23/07/2015 T 15:02:17.000 Voltage Sag 89.51% 0.16 0.0318 0.2098 23/07/2015 T 15:00:07.303 Voltage Sag 88.26% 404.522 89.4063 1.1740 23/07/2015 T 14:13:07.798 Voltage Sag 87.99% 201.964 45.5986 1.2010 23/07/2015 T 14:07:37.805 Voltage Sag 89.49% 155.497 30.9678 1.0510 23/07/2015 T 13:49:51.217 Voltage Sag 88.41% 497.774 108.6975 1.1590 23/07/2015 T 13:47:52.054 Voltage Sag 88.44% 377.171 82.1617 1.1560 23/07/2015 T 11:59:39.693 Voltage Sag 89.94% 7.3 1.3949 0.5030 23/07/2015 T 10:40:50.864 Voltage Sag 89.67% 43.964 8.6138 1.0330 23/07/2015 T 10:33:43.067 Voltage Sag 89.29% 0.17 0.0345 0.2142 23/07/2015 T 10:29:32.470 Voltage Sag 89.78% 104.387 20.2464 1.0220 23/07/2015 T 08:58:48.641 Voltage Sag 89.13% 72.672 14.9402 1.0870 23/07/2015 T 08:50:49.275 Voltage Sag 89.27% 86.196 17.5053 1.0730 23/07/2015 T 08:28:44.098 Voltage Sag 89.96% 0.66 0.1259 0.5020 22/07/2015 T 20:30:15.879 Voltage Sag 89.54% 34.454 6.8308 1.0460 22/07/2015 T 14:53:29.372 Voltage Sag 89.85% 4.19 0.8074 0.5075 22/07/2015 T 11:24:05.447 Voltage Sag 87.65% 87.46 20.2687 1.2350 22/07/2015 T 11:14:21.357 Voltage Sag 89.92% 0.08 0.0153 0.2016 22/07/2015 T 11:13:27.231 Voltage Sag 89.80% 33.392 6.4646 1.0200 22/07/2015 T 11:06:12.789 Voltage Sag 87.50% 222.676 52.1897 1.2500 22/07/2015 T 11:04:29.102 Voltage Sag 89.87% 136.639 26.2809 1.0130 22/07/2015 T 11:03:03.229 Voltage Sag 89.51% 2.236 0.4445 0.5245 Ngày Giờ D ng U (%) T (s) Evs (s) Se 22/07/2015 T 10:44:57.971 Voltage Sag 87.94% 281.427 63.7870 1.2060 22/07/2015 T 10:33:55.784 Voltage Sag 87.38% 303.032 71.6591 1.2620 22/07/2015 T 10:26:18.526 Voltage Sag 89.58% 172.711 34.1177 1.0420 22/07/2015 T 10:16:18.826 Voltage Sag 88.57% 130.213 28.0655 1.1430 22/07/2015 T 10:13:56.642 Voltage Sag 89.96% 25.22 4.8100 1.0040 22/07/2015 T 10:06:38.286 Voltage Sag 88.73% 338.049 71.9026 1.1270 22/07/2015 T 09:55:41.011 Voltage Sag 88.80% 375.894 79.4850 1.1200 22/07/2015 T 09:32:08.699 Voltage Sag 89.00% 835.081 173.6133 1.1000 22/07/2015 T 09:30:06.541 Voltage Sag 88.28% 0.259 0.0572 0.3868 22/07/2015 T 09:28:20.443 Voltage Sag 88.91% 0.17 0.0356 0.2218 22/07/2015 T 09:10:49.429 Voltage Sag 87.41% 0.07 0.0165 0.2518 22/07/2015 T 09:04:07.618 Voltage Sag 35.50% 0.19 0.1661 1.2900 22/07/2015 T 08:13:49.141 Voltage Sag 89.40% 0.738 0.1482 0.5300 22/07/2015 T 08:04:46.238 Voltage Sag 89.36% 10.318 2.0789 1.0640 22/07/2015 T 08:00:57.507 Voltage Sag 88.80% 331.33 70.0617 1.1200 22/07/2015 T 07:48:36.418 Voltage Sag 88.95% 36.439 7.6081 1.1050 21/07/2015 T 16:26:42.733 Voltage Sag 87.41% 420.231 99.1532 1.2590 21/07/2015 T 16:24:10.877 Voltage Sag 89.40% 3.79 0.7609 0.5300 21/07/2015 T 16:12:54.908 Voltage Sag 89.20% 40.991 8.3759 1.0800 21/07/2015 T 16:08:40.445 Voltage Sag 89.69% 0.03 0.0059 0.2062 21/07/2015 T 15:41:32.868 Voltage Sag 89.06% 3.901 0.8069 0.5470 21/07/2015 T 15:35:29.936 Voltage Sag 89.83% 3.092 0.5969 0.5085 21/07/2015 T 15:22:47.385 Voltage Sag 88.64% 7.637 1.6366 0.5680 21/07/2015 T 15:18:32.128 Voltage Sag 86.80% 623.909 153.8410 1.3200 21/07/2015 T 15:18:26.180 Voltage Sag 89.60% 0.169 0.0333 0.2080 21/07/2015 T 15:16:53.483 Voltage Sag 89.74% 97.066 18.8962 1.0260 21/07/2015 T 15:11:22.497 Voltage Sag 88.26% 882.89 195.1339 1.1740 21/07/2015 T 15:05:35.382 Voltage Sag 89.27% 382.572 77.6953 1.0730 21/07/2015 T 15:03:22.181 Voltage Sag 89.78% 127.214 24.6738 1.0220 21/07/2015 T 15:00:16.191 Voltage Sag 89.92% 0.5 0.0957 0.3326 21/07/2015 T 14:54:15.416 Voltage Sag 89.87% 142.074 27.3263 1.0130 21/07/2015 T 14:46:16.249 Voltage Sag 89.92% 0.14 0.0268 0.2016 21/07/2015 T 14:45:16.709 Voltage Sag 89.74% 0.169 0.0329 0.2052 21/07/2015 T 14:40:22.924 Voltage Sag 87.85% 350.179 79.9241 1.2150 21/07/2015 T 14:21:51.477 Voltage Sag 89.40% 27.415 5.5039 1.0600 Ngày Giờ D ng U (%) T (s) Evs (s) Se 21/07/2015 T 14:21:21.089 Voltage Sag 89.31% 156.185 31.6075 1.0690 21/07/2015 T 13:56:57.207 Voltage Sag 89.02% 0.18 0.0374 0.2196 21/07/2015 T 12:52:35.110 Voltage Sag 89.94% 7.957 1.5204 0.5030 21/07/2015 T 12:49:19.833 Voltage Sag 89.54% 0.179 0.0355 0.2092 21/07/2015 T 11:12:25.973 Voltage Sag 89.60% 4.207 0.8296 0.5200 21/07/2015 T 09:59:40.813 Voltage Sag 89.27% 0.199 0.0404 0.2146 21/07/2015 T 08:40:49.574 Voltage Sag 88.93% 98.462 20.5929 1.1070 21/07/2015 T 08:36:37.707 Voltage Sag 88.89% 244.325 51.2733 1.1110 21/07/2015 T 08:35:23.116 Voltage Sag 87.81% 327.225 74.9150 1.2190 21/07/2015 T 08:21:15.293 Voltage Sag 89.31% 257.736 52.1587 1.0690 21/07/2015 T 08:19:40.265 Voltage Sag 88.30% 842.09 185.5217 1.1700 20/07/2015 T 17:03:15.885 Voltage Sag 89.54% 15.339 3.0411 1.0460 20/07/2015 T 17:01:12.725 Voltage Sag 89.92% 23.866 4.5689 1.0080 20/07/2015 T 16:36:27.028 Voltage Sag 89.96% 75.658 14.4295 1.0040 20/07/2015 T 16:36:13.912 Voltage Sag 89.60% 0.631 0.1244 0.5200 20/07/2015 T 16:16:17.110 Voltage Sag 86.64% 118.811 29.6256 1.3360 20/07/2015 T 16:08:12.093 Voltage Sag 88.95% 852.083 177.9062 1.1050 20/07/2015 T 15:59:31.728 Voltage Sag 89.51% 23.775 4.7264 1.0490 20/07/2015 T 15:48:35.003 Voltage Sag 89.36% 74.381 14.9862 1.0640 20/07/2015 T 15:39:41.474 Voltage Sag 89.51% 7.407 1.4725 0.5245 20/07/2015 T 14:43:48.438 Voltage Sag 89.85% 0.18 0.0347 0.2030 20/07/2015 T 14:34:10.195 Voltage Sag 89.15% 0.21 0.0431 0.3581 20/07/2015 T 14:30:39.943 Voltage Sag 89.94% 14.462 2.7634 1.0060 20/07/2015 T 14:27:51.235 Voltage Sag 89.22% 215.017 43.8590 1.0780 20/07/2015 T 14:19:04.579 Voltage Sag 89.92% 18.447 3.5315 1.0080 20/07/2015 T 14:09:31.366 Voltage Sag 89.63% 132.439 26.0436 1.0370 20/07/2015 T 14:01:19.969 Voltage Sag 89.54% 7.067 1.4011 0.5230 20/07/2015 T 14:00:13.562 Voltage Sag 89.92% 17.312 3.3142 1.0080 20/07/2015 T 13:30:26.629 Voltage Sag 89.47% 214.146 42.7247 1.0530 20/07/2015 T 13:25:38.229 Voltage Sag 87.85% 671.468 153.2543 1.2150 20/07/2015 T 11:04:59.416 Voltage Sag 89.85% 88.515 17.0566 1.0150 20/07/2015 T 10:51:27.920 Voltage Sag 89.65% 79.447 15.5945 1.0350 20/07/2015 T 10:47:54.742 Voltage Sag 88.55% 17.186 3.7103 1.1450 20/07/2015 T 10:11:07.251 Voltage Sag 89.63% 114.057 22.4289 1.0370 20/07/2015 T 10:09:18.568 Voltage Sag 89.76% 15.48 3.0080 1.0240 Ngày Giờ D ng U (%) T (s) Evs (s) Se 20/07/2015 T 09:34:50.694 Voltage Sag 89.42% 0.2 0.0401 0.2116 20/07/2015 T 09:28:02.649 Voltage Sag 89.45% 21.355 4.2682 1.0550 20/07/2015 T 09:25:19.724 Voltage Sag 88.46% 0.23 0.0500 0.3808 20/07/2015 T 09:23:04.529 Voltage Sag 88.82% 124.22 26.2229 1.1180 20/07/2015 T 08:31:00.716 Voltage Sag 89.45% 88.57 17.7025 1.0550 20/07/2015 T 08:22:12.078 Voltage Sag 89.51% 73.824 14.6759 1.0490 20/07/2015 T 07:53:33.911 Voltage Sag 89.76% 89.486 17.3884 1.0240 20/07/2015 T 07:52:04.276 Voltage Sag 88.28% 246.515 54.3970 1.1720 19/07/2015 T 11:41:01.371 Voltage Sag 88.46% 178.557 38.8331 1.1540 19/07/2015 T 11:36:08.682 Voltage Sag 84.85% 1942.226 543.9160 1.5150 19/07/2015 T 11:28:55.908 Voltage Sag 88.71% 200.432 42.7028 1.1290 19/07/2015 T 11:25:39.290 Voltage Sag 87.70% 234.773 54.2023 1.2300 19/07/2015 T 11:23:12.136 Voltage Sag 89.15% 98.973 20.3120 1.0850 19/07/2015 T 11:20:48.825 Voltage Sag 89.92% 0.28 0.0536 0.3326 19/07/2015 T 10:41:18.584 Voltage Sag 88.68% 225.591 48.1830 1.1320 19/07/2015 T 10:28:04.661 Voltage Sag 89.15% 254.484 52.2272 1.0850 19/07/2015 T 07:54:35.049 Voltage Sag 89.54% 46.478 9.2147 1.0460 19/07/2015 T 07:52:21.003 Voltage Sag 89.04% 98.319 20.3705 1.0960 18/07/2015 T 17:20:38.879 Voltage Sag 88.24% 429.791 95.1429 1.1760 18/07/2015 T 14:00:18.689 Voltage Sag 89.42% 56.208 11.2644 1.0580 18/07/2015 T 06:48:57.795 Voltage Sag 84.78% 1004 282.3601 1.5220 17/07/2015 T 19:15:00.861 Voltage Sag 89.83% 29.968 5.7855 1.0170 16/07/2015 T 14:28:06.756 Voltage Sag 89.85% 2.855 0.5502 0.5075 16/07/2015 T 14:21:02.801 Voltage Sag 87.56% 455.622 106.3078 1.2440 16/07/2015 T 14:17:59.172 Voltage Sag 89.96% 0.271 0.0517 0.3313 16/07/2015 T 14:10:30.048 Voltage Sag 88.73% 64.845 13.7924 1.1270 16/07/2015 T 14:08:42.961 Voltage Sag 88.71% 46.258 9.8554 1.1290 16/07/2015 T 14:08:00.722 Voltage Sag 88.15% 154.031 34.3424 1.1850 16/07/2015 T 14:07:19.371 Voltage Sag 88.95% 132.076 27.5761 1.1050 16/07/2015 T 14:06:39.750 Voltage Sag 87.61% 247.066 57.4302 1.2390 16/07/2015 T 14:05:57.046 Voltage Sag 89.04% 35.344 7.3228 1.0960 16/07/2015 T 14:05:44.162 Voltage Sag 88.33% 155.456 34.1663 1.1670 16/07/2015 T 13:52:15.876 Voltage Sag 89.85% 0.678 0.1306 0.5075 16/07/2015 T 10:58:34.381 Voltage Sag 85.57% 2638.745 706.5966 1.4430 16/07/2015 T 10:56:08.738 Voltage Sag 86.31% 1235.332 315.0818 1.3690 Ngày Giờ D ng U (%) T (s) Evs (s) Se 16/07/2015 T 10:54:41.288 Voltage Sag 89.04% 68.673 14.2282 1.0960 16/07/2015 T 10:34:50.273 Voltage Sag 87.88% 535.314 121.8967 1.2120 16/07/2015 T 10:25:06.637 Voltage Sag 89.49% 55.322 11.0176 1.0510 16/07/2015 T 10:22:30.009 Voltage Sag 88.19% 354.035 78.6851 1.1810 16/07/2015 T 09:13:10.980 Voltage Sag 89.31% 12.136 2.4560 1.0690 16/07/2015 T 08:02:11.966 Voltage Sag 89.56% 29.44 5.8262 1.0440 16/07/2015 T 07:52:00.061 Voltage Sag 89.49% 21.516 4.2850 1.0510 15/07/2015 T 16:43:56.690 Voltage Sag 86.87% 544.092 133.4986 1.3130 15/07/2015 T 16:22:51.536 Voltage Sag 89.04% 165.471 34.2836 1.0960 15/07/2015 T 16:16:47.740 Voltage Sag 89.89% 2.845 0.5462 0.5055 15/07/2015 T 16:13:19.883 Voltage Sag 89.38% 84.982 17.0917 1.0620 15/07/2015 T 15:58:19.995 Voltage Sag 89.27% 138.88 28.2047 1.0730 15/07/2015 T 15:54:01.957 Voltage Sag 89.78% 3.162 0.6133 0.5110 15/07/2015 T 14:46:56.567 Voltage Sag 89.78% 17.879 3.4677 1.0220 15/07/2015 T 14:07:16.674 Voltage Sag 89.87% 15.616 3.0036 1.0130 15/07/2015 T 14:05:26.535 Voltage Sag 88.24% 179.055 39.6374 1.1760 15/07/2015 T 14:04:03.718 Voltage Sag 89.78% 8.681 1.6837 0.5110 15/07/2015 T 13:52:18.607 Voltage Sag 88.21% 326.536 72.4582 1.1790 15/07/2015 T 13:39:50.989 Voltage Sag 89.83% 0.36 0.0695 0.3356 15/07/2015 T 13:31:08.177 Voltage Sag 89.85% 2.695 0.5193 0.5075 15/07/2015 T 13:21:17.314 Voltage Sag 89.45% 38.147 7.6244 1.0550 15/07/2015 T 11:00:57.776 Voltage Sag 89.20% 60.664 12.3958 1.0800 15/07/2015 T 10:43:18.644 Voltage Sag 89.69% 34.013 6.6519 1.0310 15/07/2015 T 10:40:20.983 Voltage Sag 89.78% 42.794 8.3001 1.0220 15/07/2015 T 10:30:27.537 Voltage Sag 89.06% 61.668 12.7549 1.0940 15/07/2015 T 10:17:29.568 Voltage Sag 89.94% 0.779 0.1489 0.5030 15/07/2015 T 10:03:15.566 Voltage Sag 88.44% 350.842 76.4262 1.1560 15/07/2015 T 08:52:16.554 Voltage Sag 89.31% 37.284 7.5453 1.0690 15/07/2015 T 08:40:05.633 Voltage Sag 89.71% 63.219 12.3411 1.0290 15/07/2015 T 08:04:40.514 Voltage Sag 88.68% 0.23 0.0491 0.3736 14/07/2015 T 16:14:41.251 Voltage Sag 89.80% 15.033 2.9103 1.0200 14/07/2015 T 16:02:59.713 Voltage Sag 88.48% 278.968 60.5720 1.1520 14/07/2015 T 15:59:45.689 Voltage Sag 89.96% 9.252 1.7645 0.5020 14/07/2015 T 15:52:38.223 Voltage Sag 89.83% 50.216 9.6946 1.0170 14/07/2015 T 15:20:32.597 Voltage Sag 89.63% 78.423 15.4216 1.0370 Ngày Giờ D ng U (%) T (s) Evs (s) Se 14/07/2015 T 14:49:30.398 Voltage Sag 88.95% 333.318 69.5934 1.1050 14/07/2015 T 13:47:05.128 Voltage Sag 87.14% 377.2 90.7777 1.2860 14/07/2015 T 12:41:48.328 Voltage Sag 89.69% 28.303 5.5352 1.0310 14/07/2015 T 12:26:07.837 Voltage Sag 89.76% 70.824 13.7621 1.0240 14/07/2015 T 12:14:21.676 Voltage Sag 89.63% 14.182 2.7888 1.0370 14/07/2015 T 12:08:03.966 Voltage Sag 89.40% 113.596 22.8060 1.0600 14/07/2015 T 12:02:13.156 Voltage Sag 89.33% 9.128 1.8440 0.5335 14/07/2015 T 11:58:23.577 Voltage Sag 89.51% 121.779 24.2092 1.0490 14/07/2015 T 11:42:20.996 Voltage Sag 89.69% 0.12 0.0235 0.2062 14/07/2015 T 11:31:15.239 Voltage Sag 89.31% 0.2 0.0405 0.2138 14/07/2015 T 11:18:38.366 Voltage Sag 89.06% 56.07 11.5971 1.0940 14/07/2015 T 10:46:13.780 Voltage Sag 89.15% 77.885 15.9842 1.0850 14/07/2015 T 10:32:03.376 Voltage Sag 89.63% 47.825 9.4046 1.0370 14/07/2015 T 10:26:17.792 Voltage Sag 87.97% 228.738 51.7240 1.2030 14/07/2015 T 10:25:07.393 Voltage Sag 89.51% 11.589 2.3038 1.0490 14/07/2015 T 10:13:20.378 Voltage Sag 88.77% 42.448 8.9985 1.1230 14/07/2015 T 10:08:10.408 Voltage Sag 87.25% 804.407 192.0471 1.2750 14/07/2015 T 08:17:49.462 Voltage Sag 88.64% 196.175 42.0393 1.1360 14/07/2015 T 07:58:27.481 Voltage Sag 89.96% 42.448 8.0957 1.0040 14/07/2015 T 07:54:16.039 Voltage Sag 89.47% 223.278 44.5466 1.0530 13/07/2015 T 16:24:23.752 Voltage Sag 89.09% 110.055 22.7040 1.0910 13/07/2015 T 16:13:35.933 Voltage Sag 88.06% 207.758 46.6507 1.1940 13/07/2015 T 16:11:33.737 Voltage Sag 89.40% 630.791 126.6401 1.0600 13/07/2015 T 16:03:34.916 Voltage Sag 89.58% 36.55 7.2202 1.0420 13/07/2015 T 15:55:09.291 Voltage Sag 87.97% 392.611 88.7803 1.2030 13/07/2015 T 15:51:57.168 Voltage Sag 89.83% 19.373 3.7401 1.0170 13/07/2015 T 15:48:32.610 Voltage Sag 89.89% 0.01 0.0019 0.1011 13/07/2015 T 15:15:08.306 Voltage Sag 88.91% 0.25 0.0524 0.3660 13/07/2015 T 15:11:43.998 Voltage Sag 87.61% 18.098 4.2069 1.2390 13/07/2015 T 15:05:17.148 Voltage Sag 89.18% 829.607 169.8145 1.0820 13/07/2015 T 15:03:25.459 Voltage Sag 89.80% 4.716 0.9130 0.5100 13/07/2015 T 15:03:10.857 Voltage Sag 89.58% 0.16 0.0316 0.2084 13/07/2015 T 14:59:41.444 Voltage Sag 88.08% 69.528 15.5876 1.1920 13/07/2015 T 14:55:50.063 Voltage Sag 89.22% 77.788 15.8671 1.0780 13/07/2015 T 14:51:29.032 Voltage Sag 88.62% 266.961 57.3031 1.1380 Ngày Giờ D ng U (%) T (s) Evs (s) Se 13/07/2015 T 14:50:07.774 Voltage Sag 89.33% 23.82 4.8120 1.0670 13/07/2015 T 14:47:14.981 Voltage Sag 89.67% 1.611 0.3156 0.5165 13/07/2015 T 14:36:50.643 Voltage Sag 88.57% 256.153 55.2101 1.1430 13/07/2015 T 14:34:20.992 Voltage Sag 88.75% 503.144 106.8395 1.1250 13/07/2015 T 14:31:14.508 Voltage Sag 89.33% 121.978 24.6414 1.0670 13/07/2015 T 14:19:51.223 Voltage Sag 89.69% 126.306 24.7017 1.0310 13/07/2015 T 14:02:10.987 Voltage Sag 89.40% 0.19 0.0381 0.2120 13/07/2015 T 14:01:10.408 Voltage Sag 89.67% 66.576 13.0442 1.0330 13/07/2015 T 13:33:12.834 Voltage Sag 88.24% 312.851 69.2559 1.1760 13/07/2015 T 13:31:43.085 Voltage Sag 89.58% 88.42 17.4667 1.0420 13/07/2015 T 13:22:12.801 Voltage Sag 86.44% 1557.77 393.8239 1.3560 13/07/2015 T 13:20:11.269 Voltage Sag 89.40% 98.8 19.8355 1.0600 13/07/2015 T 13:18:46.239 Voltage Sag 85.23% 3430.915 938.6459 1.4770 13/07/2015 T 13:17:54.063 Voltage Sag 89.40% 218.946 43.9565 1.0600 13/07/2015 T 13:14:57.339 Voltage Sag 89.58% 195.411 38.6020 1.0420 13/07/2015 T 13:10:01.986 Voltage Sag 88.95% 19.895 4.1539 1.1050 13/07/2015 T 13:05:50.103 Voltage Sag 87.63% 1065.199 247.2309 1.2370 13/07/2015 T 13:04:25.489 Voltage Sag 89.83% 0.15 0.0290 0.2034 13/07/2015 T 12:59:52.600 Voltage Sag 89.78% 0.03 0.0058 0.2044 13/07/2015 T 12:58:25.810 Voltage Sag 89.92% 0.22 0.0421 0.3326 13/07/2015 T 12:57:37.800 Voltage Sag 89.47% 95.456 19.0446 1.0530 13/07/2015 T 12:53:06.023 Voltage Sag 89.83% 0.15 0.0290 0.2034 13/07/2015 T 12:09:05.347 Voltage Sag 89.15% 183.982 37.7582 1.0850 13/07/2015 T 11:47:31.619 Voltage Sag 87.23% 301.385 72.0590 1.2770 13/07/2015 T 11:45:17.634 Voltage Sag 88.82% 145.25 30.6624 1.1180 13/07/2015 T 11:34:56.108 Voltage Sag 88.66% 354.585 75.8601 1.1340 13/07/2015 T 11:33:26.633 Voltage Sag 88.77% 134.034 28.4137 1.1230 13/07/2015 T 11:27:20.838 Voltage Sag 88.44% 0.219 0.0477 0.3815 13/07/2015 T 11:23:29.321 Voltage Sag 88.80% 53.976 11.4135 1.1200 13/07/2015 T 11:22:41.662 Voltage Sag 89.11% 274.786 56.5896 1.0890 13/07/2015 T 11:21:28.755 Voltage Sag 89.51% 207.86 41.3217 1.0490 13/07/2015 T 11:11:22.496 Voltage Sag 87.14% 104.664 25.1887 1.2860 13/07/2015 T 10:55:05.009 Voltage Sag 89.94% 0.099 0.0189 0.2012 13/07/2015 T 10:53:06.298 Voltage Sag 89.45% 76.934 15.3768 1.0550 13/07/2015 T 10:51:02.229 Voltage Sag 89.51% 81.156 16.1335 1.0490 Ngày Giờ D ng U (%) T (s) Evs (s) Se 13/07/2015 T 10:47:05.908 Voltage Sag 89.51% 52.159 10.3690 1.0490 13/07/2015 T 10:43:07.101 Voltage Sag 89.76% 43.543 8.4610 1.0240 13/07/2015 T 10:39:07.702 Voltage Sag 89.36% 46.641 9.3972 1.0640 13/07/2015 T 10:37:06.545 Voltage Sag 86.85% 1542.441 378.9897 1.3150 13/07/2015 T 10:32:59.849 Voltage Sag 89.49% 117.827 23.4657 1.0510 13/07/2015 T 10:30:54.480 Voltage Sag 88.12% 367.106 82.0433 1.1880 13/07/2015 T 10:24:47.549 Voltage Sag 88.68% 156.035 33.3269 1.1320 13/07/2015 T 10:23:37.879 Voltage Sag 89.33% 82.252 16.6161 1.0670 13/07/2015 T 10:20:45.905 Voltage Sag 89.83% 84.646 16.3415 1.0170 13/07/2015 T 10:12:45.121 Voltage Sag 88.82% 137.56 29.0390 1.1180 13/07/2015 T 10:10:46.912 Voltage Sag 89.87% 174.056 33.4776 1.0130 13/07/2015 T 10:06:51.145 Voltage Sag 89.80% 0.21 0.0407 0.3366 13/07/2015 T 09:51:09.970 Voltage Sag 89.85% 1.391 0.2680 0.5075 13/07/2015 T 09:49:13.851 Voltage Sag 86.96% 2024.678 493.6081 1.3040 13/07/2015 T 09:47:47.801 Voltage Sag 89.80% 0.189 0.0366 0.2040 13/07/2015 T 09:47:25.086 Voltage Sag 88.53% 64.867 14.0271 1.1470 13/07/2015 T 09:41:26.048 Voltage Sag 87.20% 0.18 0.0431 0.2560 13/07/2015 T 09:40:22.472 Voltage Sag 89.15% 267.819 54.9639 1.0850 13/07/2015 T 09:38:40.657 Voltage Sag 89.58% 0.24 0.0474 0.3439 13/07/2015 T 08:27:45.437 Voltage Sag 85.37% 0.089 0.0241 0.2926 12/07/2015 T 15:57:27.319 Voltage Sag 89.89% 69.861 13.4118 1.0110 12/07/2015 T 15:23:50.142 Voltage Sag 89.29% 247.267 50.1283 1.0710 12/07/2015 T 15:20:55.965 Voltage Sag 89.51% 9.79 1.9462 0.5245 12/07/2015 T 15:16:52.148 Voltage Sag 89.51% 40.055 7.9628 1.0490 12/07/2015 T 15:15:32.757 Voltage Sag 89.60% 134.437 26.5088 1.0400 12/07/2015 T 15:05:38.478 Voltage Sag 89.60% 13.152 2.5934 1.0400 12/07/2015 T 14:53:06.028 Voltage Sag 88.93% 129.106 27.0019 1.1070 12/07/2015 T 14:46:48.815 Voltage Sag 89.80% 24.852 4.8112 1.0200 12/07/2015 T 14:44:53.695 Voltage Sag 87.45% 418.078 98.3527 1.2550 12/07/2015 T 14:43:02.219 Voltage Sag 88.03% 147.502 33.1986 1.1970 12/07/2015 T 14:29:36.878 Voltage Sag 89.78% 17.933 3.4782 1.0220 12/07/2015 T 14:22:19.919 Voltage Sag 87.63% 448.242 104.0362 1.2370 12/07/2015 T 14:15:09.668 Voltage Sag 89.74% 27.533 5.3599 1.0260 12/07/2015 T 13:46:21.226 Voltage Sag 89.92% 0.31 0.0593 0.3326 12/07/2015 T 13:45:43.019 Voltage Sag 89.29% 160.736 32.5859 1.0710 Ngày Giờ D ng U (%) T (s) Evs (s) Se 12/07/2015 T 13:45:36.725 Voltage Sag 89.04% 86.36 17.8927 1.0960 12/07/2015 T 12:46:57.448 Voltage Sag 89.54% 97.868 19.4032 1.0460 12/07/2015 T 12:44:24.288 Voltage Sag 89.38% 215.292 43.2999 1.0620 12/07/2015 T 11:17:52.515 Voltage Sag 89.76% 41.698 8.1025 1.0240 12/07/2015 T 11:16:43.009 Voltage Sag 87.74% 745.939 171.6922 1.2260 12/07/2015 T 11:07:05.792 Voltage Sag 89.96% 0.161 0.0307 0.2008 12/07/2015 T 11:05:57.798 Voltage Sag 89.22% 0.202 0.0412 0.3557 12/07/2015 T 11:03:52.587 Voltage Sag 89.27% 63.928 12.9829 1.0730 12/07/2015 T 10:50:06.109 Voltage Sag 89.20% 13.048 2.6662 1.0800 12/07/2015 T 10:46:30.391 Voltage Sag 88.91% 6.406 1.3421 0.5545 12/07/2015 T 10:44:54.300 Voltage Sag 89.24% 12.39 2.5229 1.0760 12/07/2015 T 10:38:31.222 Voltage Sag 89.56% 0.03 0.0059 0.2088 12/07/2015 T 10:22:21.199 Voltage Sag 89.87% 0.01 0.0019 0.1013 12/07/2015 T 10:04:34.429 Voltage Sag 89.65% 0.02 0.0039 0.1035 12/07/2015 T 09:52:46.225 Voltage Sag 89.83% 0.01 0.0019 0.1017 12/07/2015 T 09:52:00.449 Voltage Sag 89.65% 0.03 0.0059 0.2070 12/07/2015 T 09:37:40.452 Voltage Sag 88.03% 3.527 0.7938 0.5985 12/07/2015 T 09:35:49.178 Voltage Sag 88.41% 111.767 24.4062 1.1590 12/07/2015 T 08:53:50.584 Voltage Sag 89.00% 0.04 0.0083 0.2200 12/07/2015 T 08:12:51.650 Voltage Sag 89.69% 0.03 0.0059 0.2062 12/07/2015 T 07:46:50.833 Voltage Sag 88.95% 25.345 5.2918 1.1050 11/07/2015 T 18:55:24.497 Voltage Sag 88.37% 92.423 20.2475 1.1630 09/07/2015 T 16:14:48.012 Voltage Sag 89.24% 7.403 1.5074 0.5380 09/07/2015 T 16:10:57.032 Voltage Sag 89.27% 0.04 0.0081 0.2146 09/07/2015 T 15:53:34.847 Voltage Sag 88.89% 14.225 2.9852 1.1110 09/07/2015 T 15:32:49.178 Voltage Sag 89.40% 55.089 11.0599 1.0600 09/07/2015 T 14:59:43.233 Voltage Sag 89.69% 144.865 28.3313 1.0310 09/07/2015 T 14:52:20.749 Voltage Sag 89.85% 0.01 0.0019 0.1015 09/07/2015 T 14:51:43.414 Voltage Sag 89.80% 0.01 0.0019 0.1020 09/07/2015 T 14:40:27.872 Voltage Sag 89.96% 0.01 0.0019 0.1004 09/07/2015 T 14:27:08.029 Voltage Sag 88.10% 339.634 76.0233 1.1900 09/07/2015 T 14:24:38.904 Voltage Sag 89.11% 13.312 2.7415 1.0890 09/07/2015 T 14:18:25.129 Voltage Sag 89.89% 2.296 0.4408 0.5055 09/07/2015 T 13:49:16.175 Voltage Sag 87.07% 839.403 203.0361 1.2930 09/07/2015 T 12:16:22.009 Voltage Sag 85.03% 2447.775 678.0090 1.4970 Ngày Giờ D ng U (%) T (s) Evs (s) Se 09/07/2015 T 12:10:43.763 Voltage Sag 89.20% 110.127 22.5029 1.0800 09/07/2015 T 12:06:32.143 Voltage Sag 89.58% 17.691 3.4947 1.0420 09/07/2015 T 11:19:59.054 Voltage Sag 89.92% 7.557 1.4467 0.5040 09/07/2015 T 11:17:59.942 Voltage Sag 85.25% 2633.286 719.5289 1.4750 09/07/2015 T 10:16:55.586 Voltage Sag 88.84% 301.322 63.5022 1.1160 09/07/2015 T 10:11:17.839 Voltage Sag 89.80% 39.914 7.7272 1.0200 09/07/2015 T 10:03:32.891 Voltage Sag 89.96% 56.782 10.8295 1.0040 09/07/2015 T 09:47:05.351 Voltage Sag 89.76% 42.241 8.2080 1.0240 09/07/2015 T 09:28:45.961 Voltage Sag 89.58% 47.464 9.3762 1.0420 09/07/2015 T 09:18:52.370 Voltage Sag 87.20% 0.09 0.0216 0.2560 09/07/2015 T 08:36:14.596 Voltage Sag 89.58% 0.02 0.0040 0.1042 09/07/2015 T 08:30:08.639 Voltage Sag 89.58% 0.09 0.0178 0.2084 08/07/2015 T 15:40:19.837 Voltage Sag 88.37% 631.231 138.2865 1.1630 08/07/2015 T 15:17:58.567 Voltage Sag 89.33% 10.776 2.1769 1.0670 08/07/2015 T 15:07:33.101 Voltage Sag 88.93% 101.984 21.3295 1.1070 08/07/2015 T 14:52:01.189 Voltage Sag 89.92% 0.13 0.0249 0.2016 08/07/2015 T 14:44:01.917 Voltage Sag 89.94% 6.14 1.1732 0.5030 08/07/2015 T 14:38:42.217 Voltage Sag 89.83% 6.439 1.2431 0.5085 08/07/2015 T 14:35:34.016 Voltage Sag 87.63% 1062.033 246.4961 1.2370 08/07/2015 T 14:26:51.802 Voltage Sag 89.33% 39.855 8.0513 1.0670 08/07/2015 T 14:22:47.002 Voltage Sag 88.44% 531.823 115.8505 1.1560 08/07/2015 T 14:14:28.142 Voltage Sag 89.83% 0.27 0.0521 0.3356 08/07/2015 T 14:07:21.365 Voltage Sag 88.93% 79.189 16.5620 1.1070 08/07/2015 T 14:02:20.721 Voltage Sag 89.54% 132.93 26.3545 1.0460 08/07/2015 T 13:55:40.307 Voltage Sag 89.96% 0.328 0.0626 0.3313 08/07/2015 T 13:49:51.658 Voltage Sag 88.10% 615.134 137.6910 1.1900 08/07/2015 T 13:40:24.683 Voltage Sag 88.68% 331.24 70.7481 1.1320 08/07/2015 T 13:20:10.720 Voltage Sag 89.89% 8.698 1.6698 0.5055 08/07/2015 T 11:55:27.839 Voltage Sag 88.98% 105.549 21.9812 1.1020 08/07/2015 T 11:53:27.513 Voltage Sag 89.29% 57.508 11.6586 1.0710 08/07/2015 T 11:52:17.942 Voltage Sag 89.42% 64.321 12.8903 1.0580 08/07/2015 T 11:50:24.397 Voltage Sag 88.55% 556.566 120.1569 1.1450 08/07/2015 T 10:40:09.136 Voltage Sag 89.15% 106.995 21.9583 1.0850 08/07/2015 T 10:30:52.405 Voltage Sag 89.24% 235.941 48.0428 1.0760 08/07/2015 T 10:24:22.744 Voltage Sag 89.13% 11.863 2.4388 1.0870 Ngày Giờ D ng U (%) T (s) Evs (s) Se 08/07/2015 T 10:20:20.362 Voltage Sag 89.47% 107.573 21.4621 1.0530 08/07/2015 T 10:16:43.766 Voltage Sag 89.29% 86.636 17.5637 1.0710 08/07/2015 T 10:13:38.979 Voltage Sag 89.11% 0.2 0.0412 0.2178 08/07/2015 T 10:12:24.859 Voltage Sag 89.71% 0.03 0.0059 0.2058 08/07/2015 T 10:08:44.288 Voltage Sag 89.24% 7.403 1.5074 0.5380 08/07/2015 T 10:04:35.932 Voltage Sag 89.27% 0.04 0.0081 0.2146 08/07/2015 T 09:57:24.481 Voltage Sag 88.89% 14.225 2.9852 1.1110 08/07/2015 T 09:51:12.175 Voltage Sag 89.40% 55.089 11.0599 1.0600 08/07/2015 T 09:35:23.135 Voltage Sag 89.69% 144.865 28.3313 1.0310 07/07/2015 T 15:51:22.434 Voltage Sag 89.85% 0.01 0.0019 0.1015 07/07/2015 T 15:46:03.311 Voltage Sag 89.80% 0.01 0.0019 0.1020 07/07/2015 T 15:39:25.565 Voltage Sag 89.96% 0.01 0.0019 0.1004 07/07/2015 T 15:35:44.142 Voltage Sag 88.10% 339.634 76.0233 1.1900 07/07/2015 T 09:22:17.079 Voltage Sag 89.11% 13.312 2.7415 1.0890 07/07/2015 T 09:21:35.452 Voltage Sag 89.89% 2.296 0.4408 0.5055 06/07/2015 T 23:18:31.704 Voltage Sag 87.07% 839.403 203.0361 1.2930 06/07/2015 T 17:16:53.122 Voltage Sag 85.03% 2447.775 678.0090 1.4970 06/07/2015 T 16:21:16.022 Voltage Sag 89.20% 110.127 22.5029 1.0800 06/07/2015 T 16:13:19.367 Voltage Sag 89.58% 17.691 3.4947 1.0420 06/07/2015 T 15:44:21.766 Voltage Sag 88.03% 440.627 99.1728 1.1970 06/07/2015 T 15:22:16.719 Voltage Sag 89.92% 7.557 1.4467 0.5040 06/07/2015 T 13:59:51.639 Voltage Sag 85.25% 2633.286 719.5289 1.4750 06/07/2015 T 13:57:33.183 Voltage Sag 88.84% 301.322 63.5022 1.1160 06/07/2015 T 13:49:33.291 Voltage Sag 89.80% 39.914 7.7272 1.0200 06/07/2015 T 13:42:01.756 Voltage Sag 89.96% 56.782 10.8295 1.0040 06/07/2015 T 13:26:08.723 Voltage Sag 89.76% 42.241 8.2080 1.0240 06/07/2015 T 13:22:26.132 Voltage Sag 89.58% 47.464 9.3762 1.0420 06/07/2015 T 13:18:17.366 Voltage Sag 87.20% 0.09 0.0216 0.2560 06/07/2015 T 12:40:57.850 Voltage Sag 89.58% 0.02 0.0040 0.1042 06/07/2015 T 12:40:06.235 Voltage Sag 89.58% 0.09 0.0178 0.2084 06/07/2015 T 11:58:46.545 Voltage Sag 88.37% 631.231 138.2865 1.1630 06/07/2015 T 10:16:48.037 Voltage Sag 89.33% 10.776 2.1769 1.0670 06/07/2015 T 10:14:59.599 Voltage Sag 88.93% 101.984 21.3295 1.1070 06/07/2015 T 09:44:52.087 Voltage Sag 89.92% 0.13 0.0249 0.2016 06/07/2015 T 09:39:56.019 Voltage Sag 89.94% 6.14 1.1732 0.5030 Ngày Giờ D ng U (%) T (s) Evs (s) Se 06/07/2015 T 09:28:22.950 Voltage Sag 89.83% 6.439 1.2431 0.5085 06/07/2015 T 09:16:17.186 Voltage Sag 87.63% 1062.033 246.4961 1.2370 06/07/2015 T 07:58:08.664 Voltage Sag 89.33% 39.855 8.0513 1.0670 06/07/2015 T 07:50:09.217 Voltage Sag 88.44% 531.823 115.8505 1.1560 06/07/2015 T 07:49:33.711 Voltage Sag 89.83% 0.27 0.0521 0.3356 05/07/2015 T 15:43:39.447 Voltage Sag 88.93% 79.189 16.5620 1.1070 05/07/2015 T 15:34:13.451 Voltage Sag 89.54% 132.93 26.3545 1.0460 05/07/2015 T 15:32:59.739 Voltage Sag 89.96% 0.328 0.0626 0.3313 05/07/2015 T 15:29:21.612 Voltage Sag 88.10% 615.134 137.6910 1.1900 05/07/2015 T 15:28:33.371 Voltage Sag 88.68% 331.24 70.7481 1.1320 05/07/2015 T 15:26:56.308 Voltage Sag 89.89% 8.698 1.6698 0.5055 05/07/2015 T 15:25:38.265 Voltage Sag 89.02% 128.723 26.7157 1.0980 05/07/2015 T 15:25:32.185 Voltage Sag 88.98% 105.549 21.9812 1.1020 05/07/2015 T 15:23:44.871 Voltage Sag 89.29% 57.508 11.6586 1.0710 05/07/2015 T 15:20:39.662 Voltage Sag 89.42% 64.321 12.8903 1.0580 05/07/2015 T 15:19:45.158 Voltage Sag 88.55% 556.566 120.1569 1.1450 05/07/2015 T 15:17:40.682 Voltage Sag 89.15% 106.995 21.9583 1.0850 05/07/2015 T 15:17:39.775 Voltage Sag 89.24% 235.941 48.0428 1.0760 05/07/2015 T 15:14:52.449 Voltage Sag 89.13% 11.863 2.4388 1.0870 05/07/2015 T 15:14:06.247 Voltage Sag 89.47% 107.573 21.4621 1.0530 05/07/2015 T 15:11:52.046 Voltage Sag 89.29% 86.636 17.5637 1.0710 05/07/2015 T 14:41:05.995 Voltage Sag 89.11% 0.2 0.0412 0.2178 05/07/2015 T 14:37:05.882 Voltage Sag 89.71% 0.03 0.0059 0.2058 05/07/2015 T 14:35:34.699 Voltage Sag 89.24% 7.403 1.5074 0.5380 05/07/2015 T 14:34:26.284 Voltage Sag 89.27% 0.04 0.0081 0.2146 05/07/2015 T 14:28:28.059 Voltage Sag 88.89% 14.225 2.9852 1.1110 05/07/2015 T 14:02:16.870 Voltage Sag 89.40% 55.089 11.0599 1.0600 05/07/2015 T 13:51:11.257 Voltage Sag 89.69% 144.865 28.3313 1.0310 05/07/2015 T 13:45:01.451 Voltage Sag 88.73% 0.2 0.0425 0.2254 05/07/2015 T 13:42:52.813 Voltage Sag 89.85% 0.01 0.0019 0.1015 05/07/2015 T 13:42:03.755 Voltage Sag 89.80% 0.01 0.0019 0.1020 05/07/2015 T 13:33:41.043 Voltage Sag 89.96% 0.01 0.0019 0.1004 05/07/2015 T 13:17:37.182 Voltage Sag 88.10% 339.634 76.0233 1.1900 05/07/2015 T 13:02:37.288 Voltage Sag 87.25% 847.314 202.2909 1.2750 05/07/2015 T 13:00:47.666 Voltage Sag 89.18% 77.339 15.8307 1.0820 Ngày Giờ D ng U (%) T (s) Evs (s) Se 05/07/2015 T 12:56:54.444 Voltage Sag 89.11% 13.312 2.7415 1.0890 05/07/2015 T 12:56:07.580 Voltage Sag 89.89% 2.296 0.4408 0.5055 05/07/2015 T 11:59:23.410 Voltage Sag 87.07% 839.403 203.0361 1.2930 05/07/2015 T 11:15:22.913 Voltage Sag 85.03% 2447.775 678.0090 1.4970 05/07/2015 T 11:07:11.565 Voltage Sag 89.20% 110.127 22.5029 1.0800 05/07/2015 T 10:52:39.968 Voltage Sag 89.58% 17.691 3.4947 1.0420 05/07/2015 T 10:37:06.873 Voltage Sag 88.03% 440.627 99.1728 1.1970 05/07/2015 T 10:35:26.143 Voltage Sag 89.92% 7.557 1.4467 0.5040 05/07/2015 T 09:50:50.133 Voltage Sag 85.25% 2633.286 719.5289 1.4750 05/07/2015 T 09:45:03.708 Voltage Sag 88.84% 301.322 63.5022 1.1160 05/07/2015 T 09:18:01.455 Voltage Sag 89.80% 39.914 7.7272 1.0200 05/07/2015 T 09:15:53.319 Voltage Sag 89.96% 56.782 10.8295 1.0040 05/07/2015 T 09:14:50.519 Voltage Sag 89.76% 42.241 8.2080 1.0240 05/07/2015 T 09:11:47.264 Voltage Sag 89.58% 47.464 9.3762 1.0420 04/07/2015 T 16:46:16.899 Voltage Sag 87.20% 0.09 0.0216 0.2560 04/07/2015 T 06:15:44.153 Voltage Sag 89.58% 0.02 0.0040 0.1042 02/07/2015 T 16:18:27.624 Voltage Sag 89.58% 0.09 0.0178 0.2084 02/07/2015 T 16:18:25.930 Voltage Sag 83.87% 0.209 0.0620 0.5323 02/07/2015 T 15:52:22.499 Voltage Sag 88.37% 631.231 138.2865 1.1630 02/07/2015 T 15:49:50.046 Voltage Sag 89.33% 10.776 2.1769 1.0670 02/07/2015 T 15:25:55.419 Voltage Sag 88.93% 101.984 21.3295 1.1070 02/07/2015 T 15:24:49.014 Voltage Sag 89.92% 0.13 0.0249 0.2016 02/07/2015 T 15:14:56.199 Voltage Sag 89.94% 6.14 1.1732 0.5030 02/07/2015 T 15:12:44.136 Voltage Sag 89.83% 6.439 1.2431 0.5085 02/07/2015 T 14:54:03.836 Voltage Sag 87.63% 1062.033 246.4961 1.2370 02/07/2015 T 14:50:21.233 Voltage Sag 89.33% 39.855 8.0513 1.0670 02/07/2015 T 14:40:02.987 Voltage Sag 88.44% 531.823 115.8505 1.1560 02/07/2015 T 14:38:21.936 Voltage Sag 89.83% 0.27 0.0521 0.3356 02/07/2015 T 11:44:48.317 Voltage Sag 88.93% 79.189 16.5620 1.1070 02/07/2015 T 11:36:49.913 Voltage Sag 89.54% 132.93 26.3545 1.0460 02/07/2015 T 11:32:50.003 Voltage Sag 89.96% 0.328 0.0626 0.3313 02/07/2015 T 10:41:13.017 Voltage Sag 88.10% 615.134 137.6910 1.1900 02/07/2015 T 10:33:13.351 Voltage Sag 88.68% 331.24 70.7481 1.1320 02/07/2015 T 10:27:45.478 Voltage Sag 89.89% 8.698 1.6698 0.5055 02/07/2015 T 10:16:58.906 Voltage Sag 89.02% 128.723 26.7157 1.0980 Ngày Giờ D ng U (%) T (s) Evs (s) Se 02/07/2015 T 10:13:21.862 Voltage Sag 88.98% 105.549 21.9812 1.1020 02/07/2015 T 09:54:50.006 Voltage Sag 89.29% 57.508 11.6586 1.0710 02/07/2015 T 09:52:50.731 Voltage Sag 89.42% 64.321 12.8903 1.0580 01/07/2015 T 14:39:44.336 Voltage Sag 89.15% 106.995 21.9583 1.0850 01/07/2015 T 14:33:32.258 Voltage Sag 89.24% 235.941 48.0428 1.0760 01/07/2015 T 14:24:34.039 Voltage Sag 89.13% 11.863 2.4388 1.0870 01/07/2015 T 14:22:04.569 Voltage Sag 89.47% 107.573 21.4621 1.0530 01/07/2015 T 14:05:54.646 Voltage Sag 89.29% 86.636 17.5637 1.0710 01/07/2015 T 13:45:54.374 Voltage Sag 89.11% 0.2 0.0412 0.2178 [...]... m vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Luận án nghiên cứu về các dạng NLĐ trong LĐPP bao gồm các dạng dao động điện áp ngắn hạn nhƣ: l m áp, lồi áp, mất áp là những sự kiện ảnh hƣởng rất lớn đến CLĐ trong LĐPP Phạm vi nghiên cứu: Luận án nghiên cứu phƣơng pháp phân loại các dạng NLĐ nói trên, nghiên cứu ảnh hƣởng và xác định các chỉ số của l m áp nh m cải thiện CLĐ Đồng thời luận án cũng nghiên cứu. .. loại nhiễu loạn điện áp trong lƣới điện phân phối Chương Xác định các chỉ số l m áp đối với các tải nhạy cảm trong lƣới điện phân phối Chương 4 Ngăn chặn ảnh hƣởng của l m lồi áp đến các tải nhạy cảm trong lƣới điện phân phối 9 CHƢƠNG 1 TỔNG QU N VỀ VẤN ĐỀ P ÂN LOẠI N IỄU LOẠN ĐIỆN P TRONG LƯỚI ĐIỆN P ÂN P ỐI 1.1 Mở đầu Ngày nay, CLĐA đang là một vấn đề rất đƣợc quan tâm kể cả đối với các công ty điện. .. lồi áp trong LĐPP 100 Hình 4.38 Lõm áp ba pha (Usag = 5 p.u): (a) Điện áp nguồn, (b) Điện áp DVR, (c) Điện áp tải 101 Hình 4.39 L m áp một pha (Usag = 0.5 p.u): (a) Điện áp nguồn, (b) Điện áp DVR, (c) Điện áp tải 101 Hình 4.4 Phân tích Fourier 1 chu kỳ của tín hiệu điện áp tải sau trong khi bù: (a) L m áp ba pha, (b) L m áp một pha 101 Hình 4.41 Lồi áp. .. và kết thúc nhiễu loạn Sau đó xác định các tham số đặc trƣng nhƣ: iên độ điện p, thời gian tồn tại, t đó nhận dạng tín hiệu điện áp ban đầu Nhóm NLĐ để đƣợc nghiên cứu để phân loại trong luận án này là các sự kiện dao động điện áp ngắn hạn: l m áp, lồi áp, mất áp và các dao động điện áp dài hạn Các dạng nhiễu loạn này có ảnh hƣởng lớn đến khả năng làm việc của các thiết bị điện nhạy cảm trong LĐPP chẳng... thiết ị điện của kh ch hàng và của điện lực 6 Bố cục của luận án Bố cục luận án gồm có: phần mở đầu, 4 chƣơng nội dung, phần kết luận, danh mục các công trình công bố và danh mục các tài liệu tham khảo Chương 1 Tổng quan về vấn đề phân loại nhiễu loạn điện áp trong lƣới điện phân phối Các đóng góp chính của luận án đƣợc trình bày trong chƣơng 2, 3 và 4: Chương Phƣơng pháp xác định các đặc trƣng và phân. .. áp ba pha (Uswell = 1.5 p.u): (a) Điện áp nguồn, (b) Điện áp DVR, (c) Điện áp tải 103 Hình 4.42 Lồi áp một pha (Uswell = 1.5 p.u): (a) Điện áp nguồn, (b) Điện áp DVR, (c) Điện áp tải 103 Hình 4.43 Phân tích Fourier 1 chu kỳ của tín hiệu điện áp tải sau trong khi bù: (a) Lồi áp ba pha, (b) Lồi áp một pha 103 xii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1 Phân loại các dạng NLĐ khác nhau... nhiều công việc khác nhau nhƣ: Viết o c o, phân tích thống kê, xem nhiễu loạn, Mục đích nghiên cứu Sau khi tìm hiểu toàn bộ nội dung của các tác giả đã đƣợc nghiên cứu và trình bày ở trên, để tìm lời giải cho bài toán phân loại và ngăn chặn NLĐ trong LĐPP Luận án có mục đích nghiên cứu là: - Nghiên cứu c c phương ph p xử lý tín hiệu được ứng dụng trong ài to n phân tích NLĐA Trên cơ s đó đ xuất phương... Ảnh hƣởng của l m áp dạng C đến bộ C-DC- C: (a) Sóng l m áp, (b) Điện áp DC, (c) Điện áp đầu ra của bộ nghịch lƣu, (d) Hệ số điều chế 93 Hình 4.27 Điện áp UDC của bộ chuyển đổi đối với các dạng l m áp khác nhau 94 Hình 4.28 Sự phụ thuộc của điện áp 95 Hình 4.29 Sự phụ thuộc của điện áp DC nh nhất bởi l m áp dạng B 96 Hình 4.3 Sự phụ thuộc của điện áp DC nh nhất bởi l m áp dạng C 96... máy điện quay và các máy biến áp (MB ) đƣợc xem nhƣ là các nguyên nhân chính gây ra méo dạng sóng [1], [11], [14] Hiện nay các vấn đề CLĐ đƣợc phân thành hai nhóm nhƣ sau: - C c sự kiện hoặc nhiễu loạn: Các nhiễu loạn điện áp (NLĐ ) đƣợc đo lƣờng và phát hiện b ng phƣơng pháp trigger khi xuất hiện sự bất thƣờng ở bên trong sóng điện áp Các dạng điện áp quá độ có thể đƣợc phát hiện khi biên độ điện áp. .. pháp nghiên cứu ảnh hƣởng của l m áp đến các tải nhạy cảm 89 Hình 4.21 Môđun nguồn tạo l m áp ba pha 90 Hình 4.22 Xác định đặc tính l m áp b ng phƣơng pháp RMS: 91 Hình 4.23 Môđun xác định đặc tính l m áp 92 Hình 4.24 Nghiên cứu ảnh hƣởng l m áp đến bộ C-DC-AC 92 xi Hình 4.25 Ảnh hƣởng của l m áp dạng đến bộ C-DC- C: (a) Sóng l m áp, (b) Điện áp DC, (c) Điện áp ... vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Luận án nghiên cứu dạng NLĐ LĐPP bao gồm dạng dao động điện áp ngắn hạn nhƣ: l m áp, lồi áp, áp kiện ảnh hƣởng lớn đến CLĐ LĐPP Phạm vi nghiên cứu: Luận án nghiên. .. loạn điện áp lƣới điện phân phối Các đóng góp luận án đƣợc trình bày chƣơng 2, 4: Chương Phƣơng pháp xác định đặc trƣng phân loại nhiễu loạn điện áp lƣới điện phân phối Chương Xác định số l m áp. .. TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG  NGÔ MINH KHOA NGHIÊN CỨU NHIỄU LOẠN ĐIỆN ÁP TRONG LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI Chuyên ngành: Kỹ thuật điện Mã số: 62.52.02.02 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT Người hướng dẫn khoa học:
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận án Nghiên cứu nhiễu loạn điện áp trong lưới điện phân phối, Luận án Nghiên cứu nhiễu loạn điện áp trong lưới điện phân phối, Luận án Nghiên cứu nhiễu loạn điện áp trong lưới điện phân phối

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay