Nghiên cứu nội dung và tiêu chuẩn đánh giá kết quả học tập theo chương trình môn học giáo dục thể chất các trường đại học (TT)

27 207 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 15:08

1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO BẮC NINH NGUYỄN THỊ QUYÊN NGHIÊN CỨU NỘI DUNG VÀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP THEO CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Chuyên ngành : Giáo dục thể chất Mã số : 62140103 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC BẮC NINH – 2016 Công trình hoàn thành tại: Trường Đại học TDTT Bắc Ninh Người hướng dẫn khoa học: Hướng dẫn 1: GS.TS Lưu Quang Hiệp Hướng dẫn 2: PGS.TS Trần Đức Dũng Phản biện 1: Phản biện 2: Phản biện 3: Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án tiến sĩ tại: Trường Đại học TDTT Bắc Ninh Vào hồi ngày tháng năm Có thể tìm hiểu luận án thư viện: Thư viện Quốc gia Việt Nam Thư viện Trường Đại học TDTT Bắc Ninh DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN Nguyễn Thị Quyên (2016), "Thực trạng chương trình môn học giáo dục thể chất sinh viên trường Đại học", Tạp chí khoa học thể dục thể thao (Số 2/2016), Từ tr 16 đến tr 19 Viện khoa học TDTT Nguyễn Thị Quyên (2016),"Thực trạng nội dung tiêu chuẩn kiểm tra đánh giá kết học tập môn học giáo dục thể chất sinh viên trường Đại học", Tạp chí khoa học đào tạo huấn luyện thể thao (Số 2/2016), Từ tr 68 đến tr 71 Trường Đại học TDTT Bắc Ninh A GIỚI THIỆU LUẬN ÁN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết: Kiểm tra, đánh giá có liên quan chặt chẽ đến trình giảng dạy giáo viên trình học tập sinh viên Nó có tầm quan trọng đặc biệt, trước hết giáo viên thu thông tin ngược lại theo đường liên hệ bên mặt tri thức, kỹ để điều chỉnh kế hoạch giai đoạn tiếp theo, thứ hai thông qua kiểm tra giúp cho học sinh đánh giá vấn đề mà họ thu nhận trình học tập, nhằm điều chỉnh kịp thời hoạt động giúp họ đạt hiệu cao Đó chất xúc tác nâng cao chất lượng đào tạo Kiểm tra đánh giá khâu then chốt định tới kết đào tạo tất cấp học Cùng với việc mở rộng quy mô đào tạo, tổ chức đào tạo theo tín đổi nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy, đổi kiểm tra đánh giá vấn đề quan trọng lẽ thực tiễn với trường đại học nói chung tồn mâu thuẫn gay gắt yêu cầu kiểm tra đánh giá khách quan với khả chủ quan người thầy, yêu cầu giảng dạy với khả học tập sinh viên, lực sinh viên với yêu cầu thực tiễn Qua khảo sát sơ thực trạng nội dung kiểm tra, đánh giá kết học tập theo chương trình môn học giáo dục thể chất số trường đại học, nhận thấy nhiều điểm bất cập như: Nội dung đánh giá kết học tập không đồng nhất, tiêu chuẩn đánh giá chưa kiểm định độ tin cậy tính thông báo, tiêu chuẩn đánh giá mang tính chủ quan Chính điều làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc đánh giá thực trạng công tác giáo dục thể chất trường đại học Vấn đề cấp thiết đặt cần xây dựng thang điểm đánh giá kết học tập môn GDTC nói chung cho sinh viên trường Đại học không chuyên TDTT để tạo thống chung đánh giá môn học nói chung lại chưa quan tâm mức Xuất phát từ lý nêu nên tiến hành nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu nội dung tiêu chuẩn đánh giá kết học tập theo chương trình môn học giáo dục thể chất trường đại học” Mục đích nghiên cứu: Trên sở khảo sát thực trạng công tác GDTC trường đại học, luận án xác định nội dung tiêu chuẩn đánh giá kết học tập theo chương trình môn học GDTC, đảm bảo yêu cầu đánh giá xác, khách quan kết học tập sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng hiệu đào tạo Nhiệm vụ nghiên cứu: Để giải mục đích nghiên cứu đặt ra, đề tài xác định giải ba nhiệm vụ nghiên cứu sau: Nhiệm vụ 1: Đánh giá thực trạng công tác kiểm tra - đánh giá kết học tập môn giáo dục thể chất sinh viên trường đại học Nhiệm vụ 2: Xác định nội dung đánh giá kết học tập theo chương trình môn học giáo dục thể chất trường đại học Nhiệm vụ 3: Xây dựng tiêu chuẩn đánh kết học tập môn giáo dục thể chất sinh viên trường đại học 2 NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN Luận án đánh giá thực trạng công tác kiểm tra - đánh giá kết học tập môn Giáo dục thể chất sinh viên trường đại học thông qua mặt: Nội dung chương trình, nội dung dạy học; Cách thức tổ chức thực chương trình; Mức độ phù hợp chương trình; Hình thức, nội dung, tiêu chuẩn kiểm tra - đánh giá kết học tập môn Giáo dục thể chất sinh viên 32 trường đại học làm sở thực tiễn cho việc xây dựng nội dung tiêu chuẩn đánh giá kết học tập theo chương trình môn học Giáo dục thể chất trường đại học Luận án xác định nội dung, tiêu chí đánh giá kết học tập theo chương trình môn học Giáo dục thể chất sinh viên trường đại học theo hình thức đào tạo tín Trên sở lý luận thực tiễn kết nghiên cứu kể trên, luận án xây dựng 11 bảng tiêu chuẩn đánh giá kết học tập môn Giáo dục thể chất sinh viên trường đại học Bước đầu tác giả tiến hành kiểm nghiệm tiêu chuẩn xây dựng đối tượng sinh viên khoá trường đại học Hồng Đức Thanh Hoá kết kiểm ngjhiệm cho thấy tính khả quan CẤU TRÚC CỦA LUẬN ÁN Luận án gồm 146 trang A4, gồm phần: Mở đầu (04 trang); Chương 1: Tổng quan vấn đề nghiên cứu (40 trang); Chương 2: Phương pháp tổ chức nghiên cứu (17 trang); Chương 3: Kết nghiên cứu bàn luận (81 trang); Kết luận kiến nghị (04 trang) Trong luận án có 29 bảng số liệu, 08 biểu đồ Ngoài luận án sử dụng 96 tài liệu tham khảo, có 93 tài liệu tiếng Việt, 01 tài liệu tiếng Anh, 02 tài liệu tiếng Nga phần phụ lục B NỘI DUNG LUẬN ÁN CHƯƠNG TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Luận án đề cập đến 09 vấn đề sau: 1.1 Quan điểm Đảng, Nhà nước công tác GDTC thể thao trường học 1.2 Chủ trương, sách Đảng, Nhà nước TDTT Bộ Giáo dục Đào tạo GDTC thể thao hệ thống giáo dục quốc dân 1.3 Vài nét đào tạo theo niên chế đào tạo theo tín 1.4 Khái niệm, hình thức phương pháp kiểm tra đánh giá 1.5 Vai trò kiểm tra, đánh giá 1.6 Các quan điểm đánh giá giáo dục thành học tập bậc đại học 1.7 Công tác đánh giá kết học tập bậc đại học 1.8 Xu hướng đổi nội dung kiểm tra đánh giá công tác kiểm tra đánh giá môn học GDTC trường đại học 1.9 Một số công trình nghiên cứu có liên quan Nội dung vấn đề nêu trình bầy từ cụ thể từ trang 05 đến trang 44 luận án CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP VÀ TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU 2.1 Phương pháp nghiên cứu Luận án sử dụng 06 phương pháp nghiên cứu thường quy bao gồm: Phương pháp phân tích tổng hợp tài liệu; Phương pháp vấn tọa đàm; Phương pháp quan sát sư phạm; Phương pháp kiểm tra sư phạm; Phương pháp thực nghiệm sư phạm Phương pháp toán học thống kê 2.2 Tổ chức nghiên cứu 2.2.1 Đối tượng khách thể nghiên cứu 2.2.1.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng chủ thể nghiên cứu luận án nội dung tiêu chuẩn kiểm tra - đánh giá kết học tập môn học giáo dục thể chất sinh viên 2.2.1.2 Khách thể nghiên cứu Các giáo viên giảng dạy môn GDTC trường Đại học, sinh viên trường đại học 2.2.2 Phạm vi nghiên cứu 2.2.2.1 Phạm vi không gian nghiên cứu Luận án tiến hành nghiên cứu tại: Trường Đại học TDTT Bắc Ninh, Trường Đại học Hồng Đức Thanh Hoá trường đại học 2.2.2.2 Phạm vi thời gian nghiên cứu Toàn luận án tiến hành nghiên cứu từ tháng 9/2011 đến tháng 12/2015, chia làm giai đoạn CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 3.1 Đánh giá thực trạng công tác kiểm tra - đánh giá kết học tập môn giáo dục thể chất sinh viên trường đại học 3.1.1 Thực trạng nội dung chương trình môn học giáo dục thể chất sinh viên trường đại học 3.1.1.1 Hình thức đào tạo môn GDTC cho sinh viên Để xác định thực trạng chương trình giảng dạy môn học GDTC sinh viên trường đại học, luận án tiến hành khảo sát 32 trường đại học nước theo nguyên tắc lựa chọn sau: Các trường vùng đồng thành phố 12 trường, trường vùng trung du 10 trường trường vùng miền núi 10 trường Kết khảo sát thực trạng chương trình giảng dạy môn học giáo dục thể chất xác định thông qua phiếu hỏi trực tiếp cán quản lý trường, giáo viên sinh viên giảng dạy học tập trường đại học (mục 2.1.2) Kết khảo sát trình bày bảng 3.1 Bảng 3.1 Hình thức đào tạo môn GDTC cho sinh viên (n=32) Có giảng dạy GDTC Không giảng dạy GDTC Hình thức đào tạo Số lượng Tỷ lệ % Số lượng Tỷ lệ Niên chế 25 0 Hệ thống tín 24 75 0 Kết bảng 3.1 cho thấy, tổng số 32 trường đại học luận án tiến hành khảo sát 32 trường đạt tỷ lệ 100% thực nghiêm túc quy định Bộ Giáo dục đào tạo đưa chương trình GDTC vào trường học giảng dạy nâng cao thể lực cho sinh viên Có 8/32 trường giảng dạy môn học theo niên chế học phần chiếm tỷ lệ 25% 24 trường đào tạo theo hệ thống tín chiếm tỷ lệ 75% 3.1.1.2 Nội dung chương trình giảng dạy môn GDTC trường Đại học Theo kết khảo sát bảng 3.1 có 24/32 trường giảng dạy môn GDTC cho sinh viên theo hệ thống tín chỉ, công việc luận án phải xác định xem 24 trường lựa chọn môn thể thao để giảng dạy cho sinh viên Để làm điều đó, luận án sử dụng phương pháp tổng hợp phân tích tài liệu tham khảo chương trình giảng dạy, giáo án giảng dạy môn GDTC 24 trường đại học giảng dạy cho sinh viên theo hệ tín Kết khảo sát trình bày bảng 3.2 Bảng 3.2 Kết khảo sát thực trạng nội dung chương trình giảng dạy môn GDTC trường Đại học (n=24) TT Nội dung chương trình Số lượng Tỷ lệ % Thể dục 20 83.33 Điền kinh 24 100.00 Bóng rổ 18 75.00 Bóng ném 33.33 Bóng đá 22 91.67 Bóng chuyền 20 83.33 Bóng bàn 16 66.67 Khiêu vũ thể thao 18 75.00 Cầu lông 14 58.33 10 Võ 16 66.67 11 Cờ 14 58.33 12 Bơi 10 41.67 Kết bảng 3.2 cho thấy, nội dung chương trình môn học GDTC trường phong phú với 12 đầu môn thể thao đưa vào giảng dạy 24 trường đại học Dựa quy định khung chương trình đào tạo, trường lựa chọn nội dung môn học cho phù hợp với điều kiện sở vật chất trường Trong môn học trường giảng dạy nhiều 24/24 trường chiếm tỷ lệ 100% có giảng dạy môn điền kinh Môn bóng ném môn bơi trường giảng dạy với 10 trường chiếm tỷ lệ 33.33 41.67% 3.1.1.3 Thực trạng giảng dạy lý thuyết môn thể thao cho sinh viên trường đại học Do đặc thù môn thể thao hoạt động thực hành trình nghiên cứu luận án xác định thực trạng giảng dạy lý thuyết môn thể thao cho sinh viên trường đại học Việc xác định thực trạng giảng dạy lý thuyết môn thể thao cho sinh viên trường đại học tiến hành thông qua khảo sát nội dung chương trình giảng dạy môn học giáo dục thể chất trường Kết nghiên cứu trình bày bảng 3.3 Bảng 3.3 Thực trạng giảng dạy lý thuyết môn thể thao cho sinh viên trường đại học Không giảng Có giảng dạy dạy TT Môn thể thao Tổng Số n Tỷ lệ % n Tỷ lệ % Thể dục 20 18 90.00 10.00 Điền kinh 24 20 83.33 16.67 Bóng rổ 18 16 88.89 11.11 Bóng ném 37.50 62.50 Bóng đá 22 14 63.64 36.36 Bóng chuyền 20 14 70.00 30.00 Bóng bàn 16 12 75.00 25.00 Khiêu vũ thể thao 18 11.11 16 88.89 Cầu lông 14 12 85.71 14.29 10 Võ 16 12 75.00 25.00 11 Cờ 14 57.14 42.86 12 Bơi 10 60.00 40.00 Kết bảng 3.3 cho thấy, hầu hết trường có tổ chức giảng dạy lý thuyết môn thể thao cho sinh viên chiếm tỷ lệ từ 11.11 - 90% Tuy nhiên, số môn thể thao việc tổ chức giảng dạy lý thuyết môn thể thao bị coi nhẹ hay chí không giảng dạy 3.1.1.4 Thực trạng khối lượng kiến thức môn thể thao đưa vào chương trình giảng dạy trường Đại học Để xác định thực trạng khối lượng kiến thức 12 môn thể thao trường sử dụng nào, luận án tiến hành khảo sát chương trình, nội dung giảng dạy chương trình giảng dạy đặc biệt xác định cách xác số lượng tín môn thể thao giảng dạy trường, sau tổng hợp lại xác định theo tỷ lệ % số tín môn thể thao mà trường áp dụng để giảng dạy cho sinh viên Kết khảo sát thực trạng khối lượng kiến thức trình bày bảng 3.4 Bảng 3.4 Thực trạng khối lượng kiến thức môn thể thao Số tín Số TT Môn thể thao tín tín tín tín trường n % n % n % n % Thể dục 20 10 50.00 20.00 20.00 10.00 Điền kinh 24 14 58.33 25.00 16.67 0.00 Bóng rổ 18 44.44 22.22 22.22 11.11 Bóng ném 12.50 0.00 0.00 87.50 Bóng đá 22 10 45.45 27.27 18.18 9.09 Bóng chuyền 20 12 60.00 15.00 10.00 15.00 Bóng bàn 16 10 62.50 18.75 12.50 6.25 Khiêu vũ TT 18 44.44 33.33 16.67 5.56 Cầu lông 14 42.86 28.57 14.29 14.29 10 Võ 16 6.25 12.50 50.00 31.25 11 Cờ 14 0.00 0.00 7.14 13 92.86 12 Bơi 10 0.00 0.00 40.00 60.00 Kết nghiên cứu bảng 3.4 cho thấy, khối lượng kiến thức môn thể thao trường sử dụng linh động công tác giảng dạy môn học cho sinh viên Ở hầu hết môn thể thao (trừ môn bơi lội), môn thể thao lại có trường sử dụng giảng dạy cho sinh viên với khối lượng kiến thức tín với số trường sử dụng từ đến 24 trường 3.1.1.5 Đánh giá mức độ phù hợp chương trình môn thể thao đưa vào chương trình giảng dạy trường Đại học Đề tài tiến hành vấn trực tiếp phiếu hỏi đồng thời qua trao đổi với giáo viên giảng dạy môn GDTC cho sinh viên trường đại học Kết nghiên cứu trình bày bảng 3.5 Kết bảng 3.5 cho thấy, hầu hết giáo viên tham gia giảng dạy môn GDTC trường cho rằng, môn thể thao mà trường dùng để giảng dạy cho sinh viên mặt chung đánh giá mức tốt chiếm tỉ lệ 70% Tuy nhiên, bên cạnh mức đánh giá tốt hầu hết môn hỏi có ý kiến trả lời mức trang bị trung bình từ 13.89%-28.57% Kết đặt yêu cầu cần đổi chương trình môn học cán giảng dạy môn học đó, người trực tiếp chịu trách nhiệm vai trò mức độ trang bị kiến thức cho người học Bên cạnh ý kiến mức đánh giá chương trình giảng dạy môn thể thao, để hiểu rõ mức độ trang bị kiến thức cho sinh viên theo mức đánh giá tốt, trung bình đề tài tiến hành vấn trực tiếp sinh viên trường đại học sau hoàn thành chương trình môn học GDTC Kết vấn trình bày bảng 3.6 Kết bảng 3.6 cho thấy, hầu hết sinh viên hỏi có nhận định chung giống kết vấn giáo viên, điều có nghĩa kết đánh giá chương trình giảng dạy môn thể thao đạt mức tốt Mức đánh giá đồng nghĩa với việc kiến thức em học, trang bị phù hợp cần thiết Song bên cạnh ý kiến đánh giá mức tốt ý kiến đánh giá đạt mức trung bình, tỉ lệ nhỏ môn điền kinh 12.5% nhiều môn thể dục 26.39% 3.1.2 Thực trạng hình thức nội dung kiểm tra - đánh giá kết học tập môn giáo dục thể chất sinh viên trường đại học 3.1.2.1 Thực trạng hình thức kiểm tra kết học tập môn GDTC sinh viên trường Đại học Luận án tiến hành khảo sát thực trạng hình thức kiểm tra môn GDTC cho sinh viên trường đại học thông qua chương trình giảng dạy qua giáo án giảng dạy Kết nghiên cứu trình bày bảng 3.7 Bảng 3.7 Thực trạng hình thức kiểm tra môn GDTC sinh viên (n=24) Có kiểm tra Không kiểm tra Hình thức kiểm tra n Tỷ lệ % n Tỷ lệ % Lý thuyết 8.33 22 91.67 Năng lực thực hành 24 100.00 0.00 Chủ quan: SV barem điểm 20.83 19 79.17 Khách quan: SV biết barem điểm 24 100.00 0.00 Kết khảo nghiên cứu bảng 3.7 luận án xác định hầu hết trường có tổ chức giảng dạy lý thuyết môn thể thao cho sinh viên Tuy nhiên, có trường có dùng hình thức kiểm tra lý thuyết cho sinh viên chiếm tỷ lệ 8.33%, lại 22 trường không kiểm tra nội dung cho sinh viên chiếm tỷ lệ 91.67% Ở hình thức lực kiểm tra thực hành 24 trường sử dụng hình thức kiểm tra đánh giá kết học tập môn GDTC cho sinh viên chiếm tỷ lệ 100% Ở hình thức thi chủ quan có trường sử dụng chiếm tỷ lệ 20.83% hình thức thi áp dụng cho sinh viên nội dung thi nghệ thuật thể dục nhịp điệu, khiêu vũ thể thao, thể dục nâng cao Ở hình thức thi khách quan (các nội dung thi có công bố barem điểm cụ thể) có 24 trường sử dụng hình thức thi áp dụng cho sinh viên 3.1.2.2 Phương thức đánh giá kết học tập môn GDTC sinh viên trường đại học Bằng phương pháp đọc phân tích tài liệu chương trình giảng dạy môn GDTC cho sinh viên đồng thời thông qua kết đánh giá kết thúc môn học sinh viên trường đại học, luận án tiến hành phân loại xác định trọng số điểm thành phần trường sử dụng đánh giá kết học tập môn GDTC cho sinh viên Kết nghiên cứu trình bày bảng 3.8 Bảng 3.8 Thực trạng đánh giá kết học tập môn GDTC sinh viên trường đại học (n=24) Điểm thành phần + Điểm thi kết thúc học phần Điểm chuyên cần 10% Trọng số Trọng số Trọng số 20% + 70% 30% + 60% 40% + 50% n Tỷ lệ % n Tỷ lệ % n Tỷ lệ % n Tỷ lệ % 24 100 37.5 15 62.5 0 Kết bảng 3.8 cho thấy, đa số trường sử dụng điểm thành phần điểm thi kết thúc học phần trọng số 30 60% chiếm tỷ lệ 62.5% 10 3.2.2 Xác định nội dung xây dựng tiêu chuẩn đánh giá kết học tập theo chương trình môn học giáo dục thể chất trường đại học Để xây dựng tiêu chuẩn kiểm tra cho nội dung đánh giá cho sinh viên trường đại học việc làm có ý nghĩa Tuy nhiên, thực tế thời điểm kiểm tra trường không giống nhau, sở vật chất trang thiết bị tập luyện không đồng nhất, hình thức đánh giá số lần đánh giá kỳ trường không giống Vì mà bước đầu luận án xác định nội dung thi kết thúc môn để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá cho sinh viên trường đại học Để có thêm khoa học việc xác định nội dung xây dựng tiêu chuẩn kiểm tra đánh giá cho sinh viên trường đại học, luận án tiến hành vấn giáo viên giảng dạy trường đại học mức độ ưu tiên việc xây dựng tiêu chuẩn kiểm tra đánh giá chung cho sinh viên trường đại học Kết vấn trình bày bảng 3.11 Bảng 3.11 Kết vấn mức độ cần thiết xây dựng tiêu chuẩn kiểm tra đánh giá cho sinh viên trường đại học (n=32) Không Rất Quan trọng quan trọng quan trọng Nội dung Tỷ lệ Tỷ lệ Tỷ lệ n n n % % % Đánh giá điểm chuyên cần 12.50 28.13 19 59.38 Đánh giá điểm kỳ 21.88 10 31.25 15 46.88 29 90.63 9.38 0.00 Đánh giá điểm thi kết thúc môn Kết bảng 3.11 cho thấy, nội dung đánh giá giáo viên lựa chọn đánh giá mức quan trọng cần xây dựng tiêu chuẩn đánh giá chung cho trường đại học Tuy nhiên, mức độ lựa chọn nội dung khác chiếm tỷ lệ từ 12.5 đến 90.63% mức đánh giá quan trọng Để đảm bảo tính trí cao xây dựng tiêu chuẩn đánh giá, luận án tiến hành lựa chọn nội dung cần xây dựng tiêu chuẩn đánh giá chung cho trường đại học với tỷ lệ >70% số người đồng ý mức quan trọng làm nội dung để tiến hành nghiên cứu Theo đó, nội dung đánh giá điểm thi kết thúc môn luận án xác định nội dung quan trọng cần phải xây dựng tiêu chuẩn đánh giá môn GDTC cho sinh viên trường đại học với 29/32 người đồng ý chiếm tỷ lệ 90.63% 3.2.3 Tổng hợp tiêu chí đánh giá thông qua tham khảo tài liệu Thông qua chương trình giảng dạy môn thể thao trường đại học, qua tham khảo giáo án giảng dạy, tài liệu chuyên môn hướng dẫn đánh giá kết học tập môn thể thao, đồng thời qua bảng 3.2 3.4 luận án xác định nội dung học giảng dạy học tập trường đại học sau: Môn điền kinh gồm nội dung: Chạy 100m, nhảy cao úp bụng, nhảy cao nằm nghiêng, nhảy xa ưỡn thân; Môn thể dục gồm nội dung: Thể dục Aerobic; Thể dục nhịp điệu; Môn võ thuật gồm nội dung: Taekwondo; Karatedo; Môn bơi gồm nội dung: bơi ếch bơi trườn sấp Mỗi nội dung giảng dạy tương ứng với tín giảng dạy cho sinh viên trường đại học Tổng số nội dung môn học gồm 11 11 nội dung, sinh viên đăng ký lựa chọn 11 nội dung Các môn thể thao lại: Môn bóng đá 12 tiêu chí; Bóng chuyền 13 tiêu chí; Bóng rổ 11 tiêu chí; Bóng ném tiêu chí; Cầu lông 11 tiêu chí; Bóng bàn 17 tiêu chí; Cờ vua tiêu chí 3.2.4 Phỏng vấn lựa chọn nội dung đánh giá Theo kết nghiên cứu mục 3.2.3 môn thể thao: Điền kinh; Bơi; Thể dục; Taekwondo, Karatedo, Khiêu vũ thể thao nội dung kiểm tra đánh giá tất trường đại học sử dụng kiểm tra đánh giá kết thúc môn học Chính mà luận án không cần lựa chọn nội dung thi kiểm tra đánh giá hay xác định độ tin cậy tính thông báo cho tiêu chí kiểm tra đánh giá kết thúc môn môn học Các môn thể thao lại luận án tiến hành vấn lựa chọn nội dung kiểm tra đánh giá kết học tập Kết vấn trình bày bảng 3.12 Kết vấn bảng 3.12 luận án xác định 51 tiêu chí giáo viên lựa chọn mức độ quan trọng với tỷ lệ >70% Các tiêu chí xác định theo môn thể thao gồm: Môn bóng đá tiêu chí gồm: Đá bóng lòng bàn chân vào cầu môn 2x3m (quả); Chạy 5x30m (s); Ném biên (m); Đá bóng xa (m); Đá bóng mu bàn chân vào cầu môn (quả); Dẫn bóng 30m luồn cọc sút cầu môn (s); Đánh đầu (m); Tâng bóng (quả); Dẫn bóng tốc độ 30m (s) Môn bóng chuyền tiêu chí gồm: Chuyền bóng cao tay diện tay (quả); Chuyền bóng thấp tay diện tay (quả); Phát bóng (quả); Bật với có đà (cm); Phát bóng vào ô 3x6m cuối sân (quả); Chuyền bóng cao tay từ vị trí số sang số (quả); Chuyền bóng thấp tay từ vị trí số sang số (quả); Chuyền bóng chỗ di động vào ô quy định 20 (quả); Đập bóng theo phương diện vị trí số (quả) Môn bóng rổ tiêu chí gồm: Tại chỗ ném rổ 10 (quả); Dẫn bóng tốc độ 28m (s); Dẫn bóng 20m luồn cọc (s); Hai bước ném rổ tay cao 10 (quả); Hai bước ném rổ tay móc xuôi, móc ngược 10 (quả); Dẫn bóng số qua cọc thực bước ném rổ (s); Tại chỗ nhảy ném rổ tay cao 20 (quả); Bật nhảy với cao 50 cm liên tục 30” tính số lần; Hai người di chuyển dọc sân chuyền bắt bóng lần (s) Môn bóng ném tiêu chí gồm: Dẫn bóng 30m luồn cọc (s); Ném bóng xa hành lang 4m (m); Dẫn bóng luồn cọc ném cầu môn (s) Môn cầu lông tiêu chí gồm: Di chuyển kết hợp đánh cầu thấp tay phải trái (quả); Phát cầu thấp tay 10 vào ô (quả); Giao cầu trái tay thấp gần quả, thuận tay cao sâu vào ô 1x2.59m (quả); Đánh cầu cao sâu vào ô 1.2x2.59m cuối sân đơn 10 (quả); Đập cầu dọc biên 10 vào ô 1.3x6.70m (quả); Đập cầu dọc biên 10 vào ô 1.2x6.7m (quả); Chém cầu 10 vào ô 1.2x1.98m (quả); Di chuyển dọc sân 10 lần (s); Di chuyển tiến lùi ngang sân 10 lần (s) Môn bóng bàn 10 tiêu chí gồm: Giật bóng thuận tay kết hợp với bạt bóng 10 (quả); Vụt bóng thuận tay (quả); Vụt bóng trái tay (quả); Gò bóng thuận tay (quả); Gò bóng trái tay (quả); Giật bóng thuận tay (quả); Giật bóng trái tay (quả); Cắt 12 bóng bên (quả); Kỹ thuật giao bóng xoáy lên thuận tay 10 (quả); Kỹ thuật giao bóng xoáy lên trái tay 10 (quả) Môn cờ vua tiêu chí gồm: Chiếu hết nước 10 (điểm) 3.2.5 Xác định tính thông báo tiêu chí đánh giá Sau lựa chọn tiêu chí kiểm tra đánh giá kết thi kết thúc môn qua vấn, để đảm bảo tiêu chí lựa chọn có tính khoa học khả thi tiến hành xác định tính thông báo 51 tiêu chí với môn thể thao lựa chọn cách tính hệ số tương quan thứ bậc kết lập tiêu chí 51 tiêu chí với kết thi đấu sinh viên tương ứng môn thể thao Ở môn thể thao bóng đá, bóng chuyền, bóng ném, bóng rổ hiệu suất thi đấu sinh viên xác định thông qua phương pháp quan sát sư phạm Ở môn bóng đá hiệu xuất thi đấu xác định thông qua tổng thời gian VĐV có bóng, kiểm soát, chuyền bóng, khống chế bóng thời gian di chuyển hợp lý sân Ở môn bóng chuyền hiệu đập bóng, chuyền bóng, phòng thủ Ở môn bóng ném hiệu chuyền bóng, bắt bóng, ném bóng, tỷ lệ thời gian cầm bóng Ở môn bóng rổ hiệu ném rổ, chuyền bóng, bắt bóng, qua người Hiệu suất tính % hiệu thi đấu VĐV trận đấu, từ quy đổi theo thang điểm 100 Ở môn thể thao cầu lông, bóng bàn, cờ vua, luận án tiến hành lập test với test nghiên cứu đối tượng nam, nữ sinh viên trường đại học, tiêu chí kiểm tra 20 người (10 nam 10 nữ) Đồng thời tiến hành thi đấu kiểm tra theo thể thức vòng tròn lượt tính điểm xếp hạng từ - 10 cho tiêu chí Cuối cùng, sử dụng công thức tính r tương quan thứ bậc Spirmen kết kiểm tra test với thành tích thi đấu Kết nghiên cứu trình bày bảng 3.13 Kết bảng 3.13 cho cho thấy tổng số 51 tiêu chí luận án xác định hệ số thông báo kết kiểm tra thành tích thi đấu có tiêu chí không đảm bảo độ tin cậy thống kê cần thiết nghĩa mối tương quan thành tích thi đấu kết kiểm tra có mối tương quan yếu Ở môn thể thao cụ thể sau: Môn bóng đá tiêu chí Dẫn bóng sút cầu cầu môn mu bàn chân vào cầu môn (quả) có r=0.49-0.53; môn bóng chuyền tiêu chí Bật với có đà (cm) có r = 0.54 - 0.58; môn bóng rổ tiêu chí Hai người di chuyển dọc sân chuyền bắt bóng lần (s) có r = 0.38-0.42; môn bóng ném tiêu chí Dẫn bóng luồn cọc ném cầu môn (s) có r = 0.540.59; môn cầu lông tiêu chí Đập cầu dọc biên 10 vào ô 1.2x6.7m (quả) có r = 0.51 - 0.54; Môn bóng bàn có tiêu chí Kỹ thuật giao bóng xoáy lên thuận tay 10 (quả) Kỹ thuật giao bóng xoáy lên trái tay 10 (quả) có r = 0.48-0.58 < rbảng = 0.6 theo tiêu chí bị loại Như vậy, lại 44/51 tiêu chí đảm bảo độ tin cậy có hệ số tương quan r = 0,6-0,74 3.2.6 Xác định độ tin cậy tiêu chí đánh giá Sau xác định 44 tiêu chí dùng kiểm tra đánh giá kết học tập môn GDTC môn thể thao đảm bảo tính thông báo, luận án tiếp tục xác định độ tin cậy 13 chúng phương pháp test lặp lại cho nam nữ Kết trình bày bảng 3.14 Kết bảng 3.14 cho thấy, tổng số 44 tiêu chí nêu có tiêu chí có rtính = 0.73 đến 0.74 < rbảng = 0.8 không đảm bảo độ tin cậy nghiên cứu, theo test nhớ quân di chuyển 10 nước môn cờ vua bị loại Các test lại có mối tương quan mạnh với rtính = 0.80 đến 0.87 ≥ rbảng = 0.8 với p < 0.01 nam nữ Vì mà có 43 tiêu chí kiểm tra đảm bảo độ tin cậy cho phép sử dụng đánh giá kết thúc môn GDTC cho sinh viên trường đại học môn thể thao 3.2.7 Xác định số lượng tiêu chí đánh giá cho tín Để làm điều này, luận án tiến hành vấn 72 giáo viên giảng dạy môn GDTC trường đại học (phụ lục 2) Sau thu nhận phiếu vấn, luận án tiến hành tổng hợp theo số người lựa chọn tiêu chí phân loại thứ bậc từ đến hết theo số người lựa chọn từ cao xuống thấp Kết xác định số lượng tiêu chí đánh giá cho tín lựa chọn tương ứng với thứ bậc nhỏ đạt Kết nghiên cứu trình bày bảng 3.15 Kết bảng 3.15 cho thấy, yêu cầu kiểm tra đánh giá tín sử dụng số lượng tiêu chí để đánh giá với số người lựa chọn 40 người 3.2.8 Xác định tiêu chí đánh giá cho tín Để xác định tiêu chí kiểm tra cho tín môn thể thao: Bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, bóng bàn, cầu lông, luận án tiến hành vấn giáo viên trực tiếp giảng dạy môn GDTC trường đại học Với tiêu chí đánh giá môn thể thao, luận án đưa mức độ đánh giá với độ khó tăng dần: Mức độ 1: Rất dễ thực hiện: điểm; Mức độ 2: Dễ thực hiện: điểm; Mức độ 3: Khó thực hiện: điểm; Mức độ 4: Rất khó thực hiện: điểm Sau có kết vấn luận án tính tổng điểm tiêu chí phân loại thứ bậc từ đến tương ứng với kết điểm từ cao xuống thấp Đồng thời dựa kết bảng 3.15 đề tài xác định nội dung kiểm tra cho tín Kết nghiên cứu trình bày bảng 3.16 Kết bảng 3.16 luận án xác định nội dung kiểm tra đánh giá tín môn thể thao sau: Môn bóng đá: Tín 1: Đá bóng lòng bàn chân vào cầu môn 2x3m (quả) Chạy 5x30m (s) Tín 2: Ném biên (m) Đá bóng xa (m) Tín 3: Tâng bóng (quả) Dẫn bóng tốc độ 30m (s) Tín 4: Đánh đầu (m) Dẫn bóng 30m luồn cọc sút cầu môn (s) Môn Bóng chuyền Tín 1: Chuyền bóng cao tay diện tay (quả) Chuyền bóng thấp tay diện tay (quả) 14 Tín 2: Phát bóng (quả) Chuyền bóng chỗ di động vào ô quy định 20 (quả) Tín 3: Chuyền bóng cao tay từ vị trí số sang số (quả) Phát bóng vào ô 3x6m cuối sân (quả) Tín 4: Chuyền bóng thấp tay từ vị trí số sang số (quả) Đập bóng theo phương diện vị trí số (quả) Môn Bóng rổ Tín 1: Tại chỗ ném rổ 10 (quả) Dẫn bóng tốc độ 28m (s) Tín 2: Dẫn bóng 20m luồn cọc (s) Hai bước ném rổ tay cao 10 (quả) Tín 3: Hai bước ném rổ tay móc xuôi, móc ngược 10 (quả) Dẫn bóng số qua cọc thực bước ném rổ (s) Tín 4: Tại chỗ nhảy ném rổ tay cao 20 (quả) Bật nhảy với cao 50 cm liên tục 30” tính số lần Môn Cầu lông Tín 1: Di chuyển kết hợp đánh cầu thấp tay phải trái (quả) Phát cầu thấp tay 10 vào ô (quả) Tín 2: Đánh cầu cao sâu vào ô 1.2x2.59m cuối sân đơn 10 (quả) Giao cầu trái tay thấp gần quả, thuận tay cao sâu vào ô 1x2.59m Tín 3: Đập cầu dọc biên 10 vào ô 1.3x6.70m (quả) Di chuyển dọc sân 10 lần (s) Tín 4: Chém cầu 10 vào ô 1.2x1.98m (quả) Di chuyển tiến lùi ngang sân 10 lần (s) Môn Bóng bàn Tín 1: Vụt bóng thuận tay (quả) Vụt bóng trái tay (quả) Tín 2: Gò bóng thuận tay (quả) Gò bóng trái tay (quả) Tín 3: Giật bóng thuận tay (quả) Giật bóng trái tay (quả) Tín 4: Cắt bóng bên (quả) Giật bóng thuận tay kết hợp với bạt bóng 10 (quả) Như thông qua bước nghiên cứu, luận án xác định 43 tiêu chí kiểm tra đánh giá kết học tập môn GDTC môn thể thao cụ thể đảm bảo trí cao vấn đảm bảo độ tin cậy tính thông báo kiểm tra đánh giá Đây sở để luận án tiến hành xây dựng tiêu chuẩn đánh giá kết học tập môn GDTC cho SV trường đại học 3.2.9 Bàn luận Kết nghiên cứu mục 3.2 luận án đưa vấn đề sau: 15 Thông qua phương pháp phân tích tài liệu có liên quan luận án xác định để xác định nội dung đánh giá kết học tập môn GDTC cho sinh viên trường đại học Trong đó, luận án trọng bám sát Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng năm 2006 Bộ trưởng Bộ GD& ĐT việc ban hành Quy chế đào tạo đại học cao đẳng hệ quy Quy chế 43/2007/QĐBGD&ĐT ngày 15/8/2007 việc Ban hành Quy chế đào tạo đại học cao đẳng hệ quy theo hệ thống tín để xác định trọng số điểm thành phần đánh giá kết thúc học phần Nội dung đánh giá kết học tập môn GDTC xác định theo nội dung: Đánh giá mức độ chuyên cần học tập; đánh giá kỳ; đánh giá kết thúc Đánh giá mức độ chuyên cần xác định đánh giá thái độ ý thức học tập sinh viên Kết đánh giá giáo viên giảng dạy trực tiếp đánh giá cho điểm thông qua số lên lớp, thái độ học tập, ý thức tập luyện tính 10% điểm thành phần (bảng 3.7) Đánh giá kỳ, phương pháp kiểm tra đánh giá nhằm cung cấp thông tin ngược, qua đó, giáo viên sinh viên kịp thời điều chỉnh cách dạy cách học, ghi nhận kết phần để tiếp tục thực chương trình cách vững Nội dung kiểm tra kỳ môn học GDTC trường đại học thường kiểm tra mức độ tiếp thu kiến thức môn thể thao luật môn thể thao, kỹ thuật môn thể thao, cấu trúc động tác môn thể thao Điểm đánh giá kỳ tính 30% điểm thành phần (bảng 3.7) Đánh giá kết thúc, cách đánh giá tiến hành kết thúc môn học, năm học, khóa học kỳ thi nhằm đánh giá tổng quát kết học tập, đối chiếu với mục tiêu đề Nội dung kiểm tra đánh giá tổng kết môn học GDTC thông qua việc thực kỹ thuật thể lực môn thể thao Kết đánh giá để định giải pháp cải tiến thực trạng nâng cao chất lượng, hiệu cho sinh viên tín Điểm đánh giá kỳ tính 60% điểm thành phần Việc xây dựng tiêu chuẩn kiểm tra đánh giá kết học tập môn GDTC cho sinh viên trường đại học theo nội dung việc làm có ý nghĩa Tuy nhiên, thực tế việc lại khó để thực thời điểm kiểm tra trường không giống nhau, hình thức đánh giá, số lượng tiêu chí đánh giá, số lần đánh giá kỳ trường linh hoạt phụ thuộc vào sở vật chất trang thiết bị trường Chính vậy, việc xây dựng nội dung tiêu chuẩn đánh giá kết học tập kết thúc học phần chung cho tất trường đại học điểm bật luận án Dựa khảo sát ý kiến đánh giá giáo viên trực tiếp giảng dạy môn GDTC trường đại học với ý kiến đánh giá 90.63% đánh giá mức quan trọng Các nội dung lại đánh giá điểm chuyên cần; đánh giá kỳ 12.50% 21.88% mức quan trọng nội dung trường chủ động xây dựng tiêu chuẩn đánh giá để đảm bảo phù hợp với nội dung yêu cầu trường 16 Sau xác định nội dung cần xây dựng tiêu chuẩn kiểm tra đánh giá cho sinh viên trường đại học nội dung thi kết thúc tín Công việc luận án xác định nội dung giảng dạy môn GDTC cho sinh viên tất trường đại học Thông qua khảo sát chương trình giảng dạy môn GDTC trường, luận án xác định nội dung giảng dạy môn GDTC trường gồm: Môn điền kinh gồm nội dung: Chạy 100m, nhảy cao úp bụng, nhảy cao nằm nghiêng, nhảy xa ưỡn thân; Môn thể dục gồm nội dung: Thể dục Aerobic; Thể dục nhịp điệu; Môn võ thuật gồm nội dung: Taekwondo; Karatedo; Môn bơi gồm nội dung: bơi ếch bơi trườn sấp Mỗi nội dung giảng dạy tương ứng với tín giảng dạy cho sinh viên trường đại học Các môn thể thao Bóng chuyền, bóng rổ, bóng đá, cầu lông, bóng bàn, khiêu vũ thể thao môn thể thao xây dựng theo hệ thống tích lũy kiến thức với môn học tín chỉ; môn cờ tín chỉ, bóng ném tín Tổng số nội dung giảng dạy 19 nội dung với 62 tiêu chí đánh giá kết thi kết thúc tín Đây sở quan trọng để luận án tiến hành bước quy trình xây dựng nội dung kiểm tra đánh giá kết học tập môn GDTC chung cho trường đại học Trên sở nội dung giảng dạy môn GDTC trường đại học xác định, luận án tiến hành xác định nội dung kiểm tra tương ứng với nội dung giảng dạy tín Thông qua vấn giáo viên giảng dạy môn GDTC sinh viên trường đại học, luận án xác định nội dung kiểm tra đánh giá kết thúc tín cho sinh viên trường đại học nội dung giảng dạy sau: Điền kinh nội dung kiểm tra gồm; chạy 100m, nhảy cao úp bụng, nhảy cao nằm nghiêng, nhảy xa ưỡn thân Ở môn bơi; kỹ thuật bơi ếch, kỹ thuật bơi trườn sấp Ở môn thể dục nội dung kiểm tra tập thể dục nhịp điệu, thể dục Aerobic nhóm tự biên soạn Ở môn Taekwondo, Karatedo quyền biểu diễn Môn khiêu vũ thể thao thi khiêu vũ cá nhân tập thể Đây nội dung kiểm tra tất trường sử dụng đồng luận án không cần kiểm nghiệm độ tin cậy tính thông báo tất tiêu chí kiểm tra Ở môn bóng đá luận án xác định tiêu chí kiểm tra, bóng bàn 10 tiêu chí, bóng rổ tiêu chí, bóng chuyền tiêu chí, cầu lông tiêu chí, bóng ném tiêu chí, cờ vua tiêu chí Các tiêu chí có trí cao với mức ưu tiên đánh giá quan trọng quan trọng với tổng tỷ lệ mức > 70% số người hỏi Trên sở 51 tiêu chí lựa chọn qua vấn, luận án tiến hành xác định độ tin cậy tính thông báo tiêu chí Việc xác định tính thông báo tiêu chí đánh cách tính hệ số tương quan thứ bậc kết lập tiêu chí 51 tiêu chí với kết thi đấu sinh viên tương ứng môn thể thao Ở môn thể thao bóng đá, bóng chuyền, bóng ném, bóng rổ hiệu suất thi đấu sinh viên xác định thông qua phương pháp quan sát sư phạm Ở môn bóng hiệu xuất thi đấu xác định thông qua tổng thời gian VĐV có bóng, kiểm soát, chuyền bóng, khống chế bóng thời gian di chuyển hợp lý sân Ở môn bóng chuyền hiệu đập bóng, chuyền bóng, phòng thủ Ở môn bóng ném hiệu chuyền bóng, bắt bóng, ném bóng, tỷ lệ thời gian cầm bóng Ở 17 môn bóng rổ hiệu ném rổ, chuyền bóng, bắt bóng, qua người Hiệu suất tính % hiệu thi đấu VĐV trận đấu, từ quy đổi theo thang điểm 100 Kết nghiên xác định tính thông báo, luận án xác định 44 tiêu chí có r tính = 0,6-0,74 ≥ r bảng = 0.6 dùng kiểm tra đánh giá kết học tập môn GDTC môn thể thao Sau xác định 44 tiêu chí đảm bảo tính tính thông báo, luận án tiếp tục xác định độ tin cậy chúng phương pháp test lặp lại Phương pháp điều kiện lập test lần lập test Thời gian thực test lặp lại tiến hành cách 07 ngày nam nữ Kết nghiên cứu luận án tiến hành xác định 43 tiêu chí đảm bảo độ tin cậy r tính = 0,8-0,87 ≥ r bảng = 0.8 Trong môn bóng ném tiêu chí, môn cờ vua tiêu chí môn thể thao lại bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn môn thể thao tiêu chí Luận án tiến hành xác định số lượng tiêu chí đánh giá cho tín môn thể thao bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn Theo đó, số lượng tiêu chí sử dụng để đánh giá kết thúc tín môn thể thao lựa chọn nhiều Đồng thời, thông qua vấn xác định mức độ khó tiêu chí đánh giá theo độ khó thi kết thúc tín có tích lũy kiến thức tăng dần 3.3 Xây dựng tiêu chuẩn đánh kết học tập môn giáo dục thể chất sinh viên trường đại học Để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá kết học tập môn GDTC cho sinh viên trường đại học, luận án tiến hành theo bước sau: Bước Kiểm tra kết học tập môn GDTC sinh viên trường ĐH theo tiêu chí lựa chọn khảo sát tính đại diện số trung bình phân bố chuẩn tập hợp mẫu Bước Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá theo điểm Bước Kiểm nghiệm tiêu chuẩn đánh giá Kết nghiên cứu bước sau: 3.3.1 Kiểm tra kết học tập môn GDTC sinh viên trường đại học theo tiêu chí lựa chọn khảo sát tính đại diện số trung bình phân bố chuẩn tập hợp mẫu Kết kiểm tra tiêu chí môn thể thao trình bày bảng 3.17 Kết bảng 3.17 cho thấy, hệ số biến sai Cv hầu hết tiêu nghiên cứu đánh giá kết học tập SV môn thể thao trường đại học 10% nhiều số Điều hiểu tiêu chí đánh giá kỹ thuật phụ thuộc nhiều vào tâm lý SV kiểm tra Bên cạnh hệ số ε nhiều tiêu chí đánh giá kỹ thuật bị ảnh hưởng yếu tố với hệ số ε>0.05 nhiều số 18 3.3.2 Xây dựng tiêu chuẩn kiểm tra đánh giá kết học tập môn GDTC cho sinh viên trường đại học Từ kết nghiên cứu mục 3.3.1 luận án có để xây dựng tiêu chuẩn kiểm tra đánh giá kết học tập môn GDTC cho SV trường đại học Việc xây dựng tiêu chuẩn kiểm tra đánh giá kết học tập môn GDTC cho SV trường đại học thực theo đơn vị đo lường trung gian theo thang độ C: C=5+2Z (từ đến 10 điểm) Riêng tiêu đo đơn vị thời gian đổi giá trị + δ thành - δ đổi dấu công thức C = 5+2Z Bên cạnh tiêu chuẩn định lượng được, tiêu chuẩn đánh giá phụ thuộc nhiều vào định tính tiêu chí đánh giá chưa đủ để quy điểm theo nguyên tắc làm tròn đến điểm luận án tiến hành đánh giá điểm kỹ thuật tiêu chí Kết nghiên cứu trình bày bảng 3.18 đến bảng 3.26 Ngoài môn khiêu vũ thể thao, thể dục nhịp điệu, thể dục Aerobic, Taekwondo karatedo việc xác định thang đánh giá xác định thông qua vấn giáo viên nhằm xác định thang điểm đánh giá chung yếu tố (phụ lục 5) Kết nghiên cứu trình bày bảng 3.18 3.19 3.3.3 Kiểm nghiệm mức độ phù hợp nội dung tiêu chuẩn đánh giá kết học tập môn GDTC SV Trường đại học Hồng Đức Thanh Hóa thực tiễn Sau xây dựng bảng tiêu chuẩn đánh giá kết thi kết thúc học phần cho sinh viên trường đại học toàn quốc miền theo môn thể thao, luận án tiến hành kiểm nghiệm trắc nghiệm mức độ phù hợp nội dung tiêu chuẩn đánh giá sinh viên khóa đại học trường Đại học Hồng Đức Thời điểm tiến hành kiểm nghiệm xác định vào học kỳ II năm học 2013 - 2014 học kỳ I năm học 2014 - 2015 Kết kiểm nghiệm nội dung tiêu chuẩn đánh giá xác định theo kết điểm trung bình trung môn thể thao phân loại đánh giá kết kết thúc môn học theo mức: Tốt (9-10 điểm); (7-8 điểm); trung bình (5-6 điểm); yếu (34 điểm); (1-2 điểm) Kết nghiên cứu trình bày từ bảng 3.29 Kết nghiên cứu bảng 3.29 cho thấy, điểm TBC môn học sinh viên đồng với số điểm đạt từ 6.23 đến 6.45 điểm độ dao động từ 1.03 đến 1.34 điểm môn thể thao Điểm TBC đạt nam có xu hướng cao nữ Ở môn thể thao xu hướng điểm đạt tốt nam với môn đòi hỏi thể lực môn bóng chuyền, bóng rổ, nhảy cao, nhảy xa Tỷ lệ phân bổ điểm tập trung mức trung bình chiếm tỷ lệ từ 49.47 đến 56% tỷ lệ xếp loại tốt >30% tỷ lệ xếp loại yếu 0.05 nhiều số Đây sở khoa học quan trọng để luận án tiến hành xây dựng tiêu chuẩn đánh giá nội dung kiểm tra môn thể thao Bên cạnh tiêu chí kiểm tra mang tính định tính hoàn toàn số môn thể dục nhịp điệu, thể dục Aerobic, môn khiêu vũ thể thao, taekwondo, karate luận án tiến hành xác lập tiêu chuẩn đánh giá thông qua vấn giáo viên tham gia giảng dạy Kết tiêu chuẩn đánh giá thu số lượng tiêu chí lựa chọn mức cao Sau có kết kiểm tra môn thể thao đồng thời khảo sát số trung bình số liệu, luận án có để xây dựng tiêu chuẩn kiểm tra đánh giá kết học tập môn GDTC cho sinh viên trường đại học Việc xây dựng tiêu chuẩn kiểm tra đánh giá kết học tập môn GDTC cho sinh viên trường đại học thực theo đơn vị đo lường trung gian theo thang độ C theo công thức: C=5+2Z (từ đến 10 điểm) Riêng tiêu đo đơn vị thời gian đổi giá trị + δ thành - δ đổi dấu công thức C = 5+2Z Bên cạnh tiêu chuẩn định lượng được, tiêu chuẩn đánh giá phụ thuộc nhiều vào định tính số lượng tiêu chí đánh giá tín chưa đủ để quy điểm theo nguyên tắc làm tròn đến điểm luận án tiến hành đánh giá điểm kỹ thuật tiêu chí Mục đích đánh giá kỹ thuật nhằm xác định cách xác mức độ trang bị kỹ thuật mang tính tảng môn thể thao mà sinh viên tiếp thu trình học tập Mặt khác tiêu chí kiểm tra mang tính định tính phụ thuộc nhiều vào thể trạng người kiểm tra thời điểm kiểm tra đặc biệt tâm lý người kiểm tra Chính mà trình xây dựng tiêu chuẩn kiểm tra đánh giá luận án có tính đến phương án bổ sung tiêu chí đánh giá điểm kỹ thuật cho môn thể thao vừa mang tính chất định tính vừa mang tính chất định lượng để đảm bảo mức độ phù hợp đánh giá, đánh giá toàn diện lực tiếp thu kiến thức môn thể thao sinh viên Đồng thời đảm bảo tiêu chí công đánh giá Kết nghiên cứu trình bày bảng 3.18 đến bảng 3.26 Ngoài môn khiêu vũ thể thao, thể dục nhịp điệu, thể dục Aerobic, Taekwondo karatedo việc xác định thang đánh giá xác định thông qua vấn giáo viên giảng dạy môn GDTC trường đại học nhằm xác định tiêu chí đánh giá thang điểm đánh giá cho tiêu chí Kết cuối xây dựng tiêu chuẩn môn thể thao mức độ tập trung cao ý kiến trả Kết nghiên cứu trình bày bảng 3.27 3.28 Như vậy, thông qua nghiên cứu luận án xây dựng 11 bảng tiêu chuẩn đánh giá nội dung tín môn thể thao khác Trong có nội dung tiêu chuẩn mang tính định tính mang tính định lượng môn bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền môn thể thao mang tính định lượng cụ thể điền 22 kinh, cầu lông, bóng bàn, cờ vua, bơi Bên cạnh đó, luận án xác định tiêu chuẩn kiểm tra đánh giá với môn mang tính định tính hoàn toàn thể dục nhịp điệu, thể dục Aerobic, môn khiêu vũ thể thao, taekwondo, karate Từ kết bảng tiêu chuẩn đánh giá kết học tập môn GDTC cho sinh viên trường đại học Để khẳng định lần mức độ phù hợp bảng tiêu chuẩn luận án xây dựng trước áp dụng để đánh giá kết thi kết thúc cho sinh viên trường, luận án tiến hành kiểm nghiệm sinh viên trường Đại học Hồng Đức năm học 2013-2014 năm học 2014-2015 Kết kiểm nghiệm cho thấy, điểm trung bình trung môn học sinh viên đồng với số điểm đạt từ 6.23 đến 6.45 điểm độ dao động từ 1.03 đến 1.34 điểm môn thể thao Tỷ lệ phân bổ điểm tập trung mức trung bình chiếm tỷ lệ từ 49.47 đến 56% tỷ lệ xếp loại tốt >30% tỷ lệ xếp loại yếu [...]... Xác định tiêu chí đánh giá kết quả học tập theo chương trình môn học giáo dục thể chất các trường đại học 3.2.1 Căn cứ xác định tiêu chí đánh giá kết quả học tập theo chương trình môn học giáo dục thể chất các trường đại học Để có thể xác định được nội dung đánh giá kết quả học tập theo chương trình môn học giáo dục thể chất các trường đại học, luận án dựa trên các căn cứ sau: Căn cứ vào chương trình. .. đánh giá kết quả học tập cho sinh viên ở các môn thể thao đối kháng như các môn bóng, môn cầu lông, võ, cờ…Số lượng các tiêu chí dùng trong đánh giá ở các môn thể thao của từng trường là khác nhau điều này khó có thể đánh giá được mặt bằng chung kết quả học tập môn GDTC của sinh viên các trường đại học 3.1.3 Thực trạng tiêu chuẩn kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn GDTC cho sinh viên các trường đại. .. phần khi đánh giá kết thúc học phần Nội dung đánh giá kết quả học tập môn GDTC được xác định theo 3 nội dung: Đánh giá mức độ chuyên cần trong học tập; đánh giá giữa kỳ; đánh giá kết thúc Đánh giá mức độ chuyên cần còn được xác định là đánh giá thái độ và ý thức học tập của sinh viên Kết quả đánh giá này được giáo viên giảng dạy trực tiếp đánh giá và cho điểm thông qua số giờ lên lớp, thái độ học tập, ... hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ để xác định trọng số của từng điểm thành phần khi đánh giá kết thúc học phần 10 3.2.2 Xác định nội dung xây dựng tiêu chuẩn đánh giá kết quả học tập theo chương trình môn học giáo dục thể chất các trường đại học Để xây dựng tiêu chuẩn kiểm tra cho cả 3 nội dung đánh giá trên cho sinh viên các trường đại học là việc làm hết... giáo dục thể chất của sinh viên các trường đại học Để xây dựng được tiêu chuẩn đánh giá kết quả học tập môn GDTC cho sinh viên các trường đại học, luận án tiến hành theo các bước sau: Bước 1 Kiểm tra kết quả học tập môn GDTC của sinh viên các trường ĐH theo các tiêu chí đã lựa chọn và khảo sát tính đại diện của số trung bình và phân bố chuẩn của tập hợp mẫu Bước 2 Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá theo điểm... tiêu chuẩn đánh giá Kết quả nghiên cứu của từng bước như sau: 3.3.1 Kiểm tra kết quả học tập môn GDTC của sinh viên các trường đại học theo các tiêu chí đã lựa chọn và khảo sát tính đại diện của số trung bình và phân bố chuẩn của tập hợp mẫu Kết quả kiểm tra các tiêu chí ở các môn thể thao được trình bày tại bảng 3.17 Kết quả bảng 3.17 cho thấy, hệ số biến sai Cv ở hầu hết các chỉ tiêu nghiên cứu đánh. .. vấn các giáo viên nhằm xác định thang điểm đánh giá chung ở từng yếu tố (phụ lục 5) Kết quả nghiên cứu được trình bày tại bảng 3.18 và 3.19 3.3.3 Kiểm nghiệm mức độ phù hợp của các nội dung và tiêu chuẩn đánh giá kết quả học tập môn GDTC của SV Trường đại học Hồng Đức Thanh Hóa trong thực tiễn Sau khi xây dựng được các bảng tiêu chuẩn đánh giá kết quả thi kết thúc học phần cho sinh viên các trường đại. .. học Để xác định được thực trạng tiêu chuẩn kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của sinh viên, luận án tiến hành khảo sát chương trình giảng dạy môn GDTC đồng thời phỏng vấn trực tiếp lãnh đạo bộ môn, các giáo viên đang trực tiếp giảng dạy môn GDTC tại các trường đại học Kết quả khảo sát được trình bày tại bảng 3.10 Bảng 3.10 Thực trạng tiêu chuẩn kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn Giáo dục thể chất. .. định là nội dung rất quan trọng cần phải xây dựng tiêu chuẩn đánh giá môn GDTC cho sinh viên các trường đại học với 29/32 người đồng ý chiếm tỷ lệ 90.63% 3.2.3 Tổng hợp các tiêu chí đánh giá thông qua tham khảo tài liệu Thông qua chương trình giảng dạy ở từng môn thể thao của các trường đại học, qua tham khảo các giáo án giảng dạy, các tài liệu chuyên môn hướng dẫn đánh giá kết quả học tập các môn thể. .. có kết quả khảo sát luận án tiến hành tổng hợp và đánh giá ở từng môn thể thao số lượng tiêu chí được các trường sử dụng như thế nào để đánh giá kết quả học tập Kết quả được trình bày tại bảng 3.9 Kết quả bảng 3.9 cho thấy, số lượng tiêu chí được các trường sử dụng trong đánh giá kết quả học tập 1 tín chỉ ở từng môn thể thao là khác nhau Ở mức 2 và 3 tiêu chí được các trường sử dụng phổ biến trong đánh ... đánh giá kết học tập theo chương trình môn học giáo dục thể chất trường đại học 3.2.1 Căn xác định tiêu chí đánh giá kết học tập theo chương trình môn học giáo dục thể chất trường đại học Để xác... viên trường đại học Nhiệm vụ 2: Xác định nội dung đánh giá kết học tập theo chương trình môn học giáo dục thể chất trường đại học Nhiệm vụ 3: Xây dựng tiêu chuẩn đánh kết học tập môn giáo dục thể. .. 32 trường đại học làm sở thực tiễn cho việc xây dựng nội dung tiêu chuẩn đánh giá kết học tập theo chương trình môn học Giáo dục thể chất trường đại học Luận án xác định nội dung, tiêu chí đánh
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu nội dung và tiêu chuẩn đánh giá kết quả học tập theo chương trình môn học giáo dục thể chất các trường đại học (TT), Nghiên cứu nội dung và tiêu chuẩn đánh giá kết quả học tập theo chương trình môn học giáo dục thể chất các trường đại học (TT), Nghiên cứu nội dung và tiêu chuẩn đánh giá kết quả học tập theo chương trình môn học giáo dục thể chất các trường đại học (TT)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay