TIỂU LUẬN QUAN NIỆM, cơ sở, NGUYÊN tắc, PHƯƠNG CHÂM, CHIẾN lược, SÁCH lược, nội DUNG, cơ CHẾ, PHƯƠNG THỨC cầm QUYỀN của ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM

10 155 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 15:06

71 năm qua, kể từ Cách mạng Tháng Tám năm 1945, nhất là 30 năm đổi mới, với vị thế là đảng cầm quyền, Đảng ta đã tích lũy và làm phong phú hơn không ít kinh nghiệm trên bình diện cơ bản và quan trọng này. Song, thực tế cầm quyền của Đảng vẫn đang đặt ra không ít vấn đề hết sức cơ bản cả trên phương diện lý luận lẫn bình diện tổ chức thực tiễn cần tiếp tục kiến giải, tổng kết và phát triển nhằm không ngừng nâng cao vị trí, vai trò và năng lực lãnh đạo của Đảng ta ngang tầm công cuộc đổi mới xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.Từ thực tế đó, nổi bật mấy vấn đề có ý nghĩa cơ bản mang tính quy luật về sự cầm quyền của Đảng ở nước ta hiện nay NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ĐẢNG CẦM QUYỀN HIỆN NAY 71 năm qua, kể từ Cách mạng Tháng Tám năm 1945, 30 năm đổi mới, với vị đảng cầm quyền, Đảng ta tích lũy làm phong phú không kinh nghiệm bình diện quan trọng Song, thực tế cầm quyền Đảng đặt không vấn đề phương diện lý luận lẫn bình diện tổ chức thực tiễn cần tiếp tục kiến giải, tổng kết phát triển nhằm không ngừng nâng cao vị trí, vai trò lực lãnh đạo Đảng ta ngang tầm công đổi xây dựng chủ nghĩa xã hội bảo vệ Tổ quốc Từ thực tế đó, bật vấn đề có ý nghĩa mang tính quy luật cầm quyền Đảng nước ta - Quan niệm cầm quyền Cả hai bình diện nhận thức lý luận lẫn tổ chức thực tiễn, không vướng mắc, chí lúng túng, lệch lạc vấn đề Đảng cầm quyền Nói khái lược, Đảng cầm quyền Đảng tiếp tục lãnh đạo nghiệp cách mạng điều kiện có quyền lực nhà nước Đảng lãnh đạo trực tiếp, toàn diện Nhà nước dân, dân dân, suy rộng lãnh đạo toàn hệ thống trị nước ta để thực mục tiêu độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội Từ nhận thức đó, Đảng lãnh đạo Nhà nước dân, dân, dân nói riêng, lãnh đạo hệ thống trị nói chung nhân dân làm chủ, để nhân dân làm chủ cho nhân dân làm chủ cách toàn diện, triệt để sâu sắc Đảng quan quyền lực nhà nước Đảng có quyền lực trị, quyền lực tư tưởng trị, quyền lực tổ chức máy nhân sự, quyền lực kiểm tra toàn hệ thống trị, Đảng tự nguyện phải hoạt động khuôn khổ Hiến pháp pháp luật Nhà nước xây dựng lãnh đạo Đảng Các quyền dân tộc trao cho Đảng, Đảng không tự vơ lấy cho mình, phát triển bền vững đất nước Điều tự nhiên nhân dân ủy thác cho Nhà nước quyền lực mình, cần, nói Chủ tịch Hồ Chí Minh, "có thể đuổi Chính phủ đi", Chính phủ không làm trọn trách nhiệm với nhân dân Theo đó, "Đảng hóa Nhà nước" hay "Nhà nước hóa Đảng" ; quan liêu, mệnh lệnh dù Đảng hay Nhà nước Vì, Đảng cầm quyền Đảng Nhà nước, Đảng làm thay việc Nhà nước, "Đảng cầm quyền" dân chủ Mọi "quyền hành lực lượng nơi dân" (1) Trái nguyên tắc đó, Đảng biến chất, trở thành đối lập với nhân dân, đứng Nhà nước dân, dân, dân đứng trên, đứng pháp luật, rốt cuộc, lãnh đạo được, không nói tự đào thải, tự diệt vong Qua 61 năm cầm quyền, Đảng ta không đòi hỏi phải thừa nhận quyền lãnh đạo mình, mà tỏ phận trung thành nhất, hoạt động lợi ích giai cấp, nhân dân lao động dân tộc Chính đấu tranh công tác ngày, quần chúng rộng rãi thừa nhận sách đắn, lực lãnh đạo Đảng, Đảng ta giành địa vị lãnh đạo - Cơ sở cầm quyền Sự cầm quyền Đảng từ "trên trời rơi xuống", tự huyễn Đảng "tự vơ" cho mình, người thường vu cáo Nó phải bảo đảm sở lý luận sở thực Về sở lý luận: Cái làm tảng để hoạt động Đảng diễn quy luật hợp lòng dân, hợp với thời đại chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh Dù giới có đổi thay nào, bất biến lý luận cầm quyền Đảng thay đổi Điều không mâu thuẫn với việc Đảng chủ động không ngừng thâu thái lý thuyết tinh hoa tiến khác giới cách cầu thị; không kỳ thị xa lánh lý thuyết khác, chí lý thuyết không phù hợp với để làm giàu lý thuyết cầm quyền Chỉ có thế, Đảng thực có điều kiện mở nhiều hội, khả việc trung thành phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh hợp với xu phát triển thời đại, không ngừng làm phong phú phù hợp lý luận cầm quyền Về sở kinh tế: Tiếp tục xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển mạnh mẽ bền vững, với xung lực kinh tế tri thức Nói cách khác, sức mạnh quyền kinh tế sức mạnh quyền lực lãnh đạo trị Hơn lúc hết, nay, trị biểu tập trung kinh tế Nói C Mác Ph Ăng-ghen: " việc thiết lập chủ nghĩa cộng sản, thực chất, có tính chất kinh tế; sáng tạo vật chất điều kiện cho liên hợp ấy; biến điều kiện có thành điều kiện liên hợp" (2) Phải không ngừng tạo dựng cho văn hóa phát triển bền vững dựa tảng kinh tế vững mạnh theo định hướng xã hội chủ nghĩa; đạo, thấm sâu vào toàn đời sống kinh tế, trị, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng đối ngoại đất nước nhằm xây dựng chủ nghĩa xã hội bảo vệ vững Tổ quốc tình Về sở xã hội: Nhân dân muốn bảo đảm quyền lực mình, phải có lãnh đạo Đảng; đến lượt Đảng, muốn giữ vững vị vai trò cầm quyền mình, cần củng cố nhân dân, phải coi trọng "dân chủ", "lấy dân làm gốc" Vì, Đảng ta "đứa nòi xuất thân từ giai cấp lao động", "Gốc có vững bền Xây lầu thắng lợi nhân dân", Chủ tịch Hồ Chí Minh dẫn Trong điều kiện nước ta, việc xác định phải có Đảng giai cấp công nhân lãnh đạo, lấy liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân đội ngũ trí thức làm tảng cách mạng sáng tạo lớn Đảng cầm quyền - Nguyên tắc, phương châm chiến lược, sách lược cầm quyền Về nguyên tắc: Đảng không chia sẻ quyền lãnh đạo cho buông lỏng quyền - quyền mà lịch sử nhân dân giao phó cho Đảng người đứng mũi chịu sào trước lịch sử Làm trái Đảng tự tước bỏ vị trí, vai trò cầm quyền mình, ngược với lịch sử, ngược với nguyện vọng nhân dân dân tộc mà Đảng đại biểu trung thành trái với đạo lý Việt Nam mà Đảng chung đúc biểu Về phương hướng: Đảng cầm quyền để đưa nước Việt Nam độc lập tự lên chủ nghĩa xã hội Đó mục tiêu bất di bất dịch, xu hướng, quy luật phát triển tất yếu Đảng, đất nước đồng thời nguyện vọng nhân dân lao động, thời đại ngày Về phương châm: Đảng cầm quyền để nhân dân chủ nhân dân làm chủ thông qua Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam xã hội Việt Nam dân chủ phát triển không ngừng Đó biểu tập trung nhất, sinh động toàn mục tiêu cầm quyền Đảng Cộng sản so với tất đảng trị cầm quyền khác Nói cách khác, mục tiêu phối quán xuyến toàn hoạt động Đảng Vì Đảng ta khác mà người lãnh đạo - người đày tớ thật trung thành nhân dân Về chiến lược sách lược cầm quyền: Trên phương diện này, cần thấu triệt tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Dĩ bất biến ứng vạn biến" Cái bất biến mục tiêu chiến lược Đảng, lý tưởng phấn đấu cao Đảng: Độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội Theo đó, Đảng hoạch định cương lĩnh chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đất nước theo thời kỳ, sở hoạch định sách trị theo giai đoạn cách phù hợp - Nội dung cầm quyền Là người lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng chịu trách nhiệm trước lịch sử dân tộc, trước nhân dân Việt Nam vận mệnh phát triển nước Việt Nam Theo đó, nội dung cầm quyền Đảng bao quát chi phối cách toàn diện, triệt để sâu sắc toàn đời sống hoạt động đất nước theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa Trên bình diện trị: Việc hoạch định đường lối trị trọng trách Đảng Vì thế, Đảng chịu trách nhiệm trước toàn dân việc tổ chức thực đường lối chiến lược Đến lượt nó, chất lượng hiệu thực đường lối trị đó, lại định vị trị vai trò cầm quyền Đảng Mặt khác, Đảng có trọng trách xác lập thể chế trị - xã hội đất nước sở đường lối trị Đảng ba bình diện: cấu tổ chức trị - xã hội, chế vận hành xã hội điều kiện cần đủ bảo đảm cho hai vấn đề Theo đó, việc lãnh đạo trực tiếp hệ thống trị xã hội việc mang tính tất yếu bảo đảm pháp luật Trên bình diện kinh tế: Xây dựng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Đây mô hình kinh tế tổng quát thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội nước ta Vấn đề mấu chốt là, phải tăng nhanh phát triển lực lượng sản xuất đường công nghiệp hóa, đại hóa gắn chặt với chủ động hội nhập kinh tế quốc tế Thực ra, năm 1845, C Mác Ph Ăng-ghen rõ điều đó: "Sự phát triển lực lượng sản xuất (cùng với phát triển này, tồn có tính chất lịch sử giới, có tính chất địa phương nhỏ hẹp, người thực cách kinh nghiệm chủ nghĩa) tiền đề thực tiễn tuyệt đối cần thiết, tất nghèo nàn trở thành phổ biến "; rằng, "Chủ nghĩa cộng sản có cách kinh nghiệm hành động "tức khắc" đồng thời dân tộc chiếm địa vị thống trị, điều lại giả định phải có phát triển phổ biến lực lượng sản xuất giao tiếp có tính chất giới gắn liền với chủ nghĩa cộng sản"(3) Nhưng, việc phát triển kinh tế phải đồng thời với phát triển trị văn hóa, chí nhiều trường hợp tính trị văn hóa phát triển kinh tế phải xem trình trước phát triển kinh tế đơn để tránh quy luật "cá lớn nuốt cá bé", "kinh tế vị kinh tế", "tiền tiền" diễn nước tư chủ nghĩa tiến hành kinh tế thị trường Đó lợi so sánh tuyệt đối phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nước ta Về phương diện văn hóa - xã hội: Đây lĩnh vực cầm quyền chủ yếu Đảng Trên tảng xây dựng văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc, việc trực tiếp trọng tâm Đảng xây dựng văn hóa trị nói chung, văn hóa cầm quyền Đảng nói riêng Nói cách khác, xây dựng văn hóa đảng đại tiến phù hợp với vị thế, công việc cầm quyền Đảng, điều kiện lịch sử đất nước bối cảnh thời đại v.v - Cơ chế cầm quyền Đảng ta thân kết hợp biện chứng chủ nghĩa Mác - Lê-nin, phong trào công nhân phong trào yêu nước Do đó, toàn cầm quyền để nhân dân làm chủ đất nước, lãnh đạo Đảng, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam dân, dân dân Bởi vậy, cách tự nhiên mối quan hệ Đảng - Nhà nước - Nhân dân mối quan hệ máu thịt cắt chia, phá vỡ Và cách hợp lô-gíc hợp điều kiện lịch sử, cốt lõi chất chế cầm quyền Đảng vận hành phát triển không ngừng mối quan hệ mục tiêu độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội, lãnh đạo Đảng, quản lý Nhà nước phát huy mạnh mẽ, thực chất quyền lợi nghĩa vụ làm chủ đất nước nhân dân theo truyền thống pháp luật Để thực chế đó, Đảng phải vững mạnh sạch, thực xứng đáng vừa người lãnh đạo, vừa người đày tớ thật trung thành nhân dân Sự lãnh đạo Đảng, quản lý Nhà nước nhằm tới xác lập nâng cao địa vị chủ lực làm chủ thực tế nhân dân, theo vị Đảng Nhà nước không ngừng nâng cao Nhân dân làm chủ thông qua Nhà nước, đoàn thể trị - xã hội mình, lãnh đạo Đảng Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: "Dân chủ nào? Là dân làm chủ Dân làm chủ Chủ tịch, trưởng, thứ trưởng, ủy viên khác làm gì? Làm đày tớ Làm đày tớ cho nhân dân, làm quan cách mạng" (4) Trên phương diện này, nghiêm khắc đòi hỏi Đảng "không thiên tư, thiên vị", Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy - Phương thức cầm quyền Đây toàn phương pháp cách thức cầm quyền Đảng Nó phải thay đổi theo biến đổi thực tế cách mạng Nhưng dù thay đổi không làm tổn hại tới mục tiêu cầm quyền Đảng, quyền chủ làm chủ nhân dân Nếu trước đây, Đảng ta chưa giành quyền, phương thức lãnh đạo Đảng lãnh đạo nhân dân lao động giành lấy quyền lực nhà nước, lập nên Nhà nước dân, dân, dân Đảng trực tiếp lãnh đạo máy nhà nước để tiếp tục hoàn thành nghiệp độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội qua 61 năm cầm quyền, nay, với phương thức đó, Đảng tiếp tục tìm tòi phát triển phương thức lãnh đạo, quản lý xã hội, tổ chức, huy động lực lượng quần chúng biện pháp hành chính, pháp lý thông qua máy Nhà nước dân, dân, dân để thực mục tiêu Mối quan hệ mục tiêu cầm quyền với phương thức cầm quyền Đảng mối quan hệ bất biến với khả biến, mục tiêu phương tiện Phương thức cầm quyền chủ yếu Đảng là, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam sử dụng Nhà nước ta công cụ quyền lực pháp lý, phương tiện có hiệu lực pháp lý để tổ chức quản lý xã hội mới, huy động tiềm lực sức mạnh toàn xã hội nhằm thực thắng lợi nhiệm vụ thực tiễn cách mạng đặt theo đường lối trị Đảng Từ xuất phát nhận thức thực tiễn đó, nguyên tắc, phương thức lãnh đạo Đảng Nhà nước phải trực tiếp, toàn diện có trọng điểm, sở phân định rõ ràng chức năng, nhiệm vụ Đảng Nhà nước Về phương châm thực phương thức lãnh đạo thể hóa lãnh đạo Đảng quản lý Nhà nước; Đảng "hóa thân" lãnh đạo quản lý Nhà nước, phương diện đời sống kinh tế - xã hội Theo đó, Nhà nước đổi chức năng, nhiệm vụ theo hướng xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa tảng xây dựng xã hội công dân Cùng với đó, không ngừng xây dựng Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể trị xã hội vững mạnh sở đổi chức năng, nhiệm vụ, vị vai trò tổ chức hệ thống trị nước ta Các tổ chức trị - xã hội phải xem xét với tư cách chủ thể trị cấu thành hệ thống trị nước ta - Nguồn lực cầm quyền Đây vấn đề có ý nghĩa định thành bại vị cầm quyền, lực cầm quyền hiệu cầm quyền Đảng Trong số nguồn lực cầm quyền, bật ba nguồn lực bảo đảm cho cầm quyền vững Nguồn lực người: Là nhân tố bản, trung tâm nguồn lực cầm quyền Đảng Đội ngũ cán bộ, đảng viên phải thực bao gồm phần tử ưu tú dân tộc, tiêu biểu cho sức mạnh toàn diện đất nước Cấp ủy cấp phải thực quan tinh hoa Đảng Đặc biệt là, người đứng đầu cấp ủy phải đồng thời thủ lĩnh trị thực Trước yêu cầu cao, việc trí thức hóa, trẻ hóa giai cấp công nhân, đội ngũ cán bộ, đảng viên nhu cầu định trực tiếp chất lượng cầm quyền Đảng Tổ chức máy: Theo tốc độ phát triển quy mô, tính chất, mức độ phương thức cầm quyền Đảng, tiếp tục đổi nhằm tạo dựng máy cầm quyền cấp thật tinh, gọn hiệu Trước mắt, cắt bớt số phận trùng lắp nhằm xây dựng máy lãnh đạo Đảng theo hướng tập quyền cao độ sở thể chế dân chủ nội rộng rãi nhất, sâu sắc tập trung hiệu Theo đó, chỉnh đốn lại máy thành viên hệ thống trị theo chức năng, nhiệm vụ thành viên Nhân tố vật chất: Bảo đảm phương tiện làm việc cách đại nhằm tạo thông suốt quan Đảng với nhau, quan Đảng với thành viên hệ thống trị Trước mắt, tin học hóa công việc phục vụ cầm quyền - Môi trường cầm quyền Toàn cầm quyền Đảng phải nhằm tới bảo đảm ổn định trị - xã hội để phát triển đất nước, đến lượt nó, phát triển phải nhằm tới bảo đảm ổn định cao trị - xã hội Đó mục đích cầm quyền Đảng Bởi lẽ, ổn định trị - xã hội nói tới phát triển đất nước nói chung, Đảng nói riêng Là đảng cầm quyền, Đảng tiếp tục gương mẫu mực gìn giữ phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, lãnh đạo tổ chức trị - xã hội thực thi dân chủ, cổ vũ tổ chức đóng vai trò vừa người phản biện thực thi đường lối Đảng tư cách người giám sát, kiểm tra hoạt động Đảng Hai mươi năm lãnh đạo công đổi cho kinh nghiệm lớn phương diện Cùng với việc giữ vững ổn định môi trường trị - xã hội, cần không ngừng xác lập bảo vệ môi trường pháp lý vững bền nhằm bảo đảm triệt để tư cách pháp nhân Đảng với vị chủ thể trị hạt nhân Đối với thân Đảng, phải không ngừng xây dựng phát triển đoàn kết thống nội theo nguyên tắc tập trung dân chủ cán bộ, đảng viên phải bảo vệ "giữ gìn mắt mình" Đảng tự trở thành dân tộc sở đảng vô sản kiểu cầm quyền theo chức năng, nhiệm vụ khuôn khổ Hiến pháp, pháp luật, xã hội Đó môi trường bản, tiền đề để thực thi dân chủ toàn xã hội bảo đảm trực tiếp cho thắng lợi công việc cầm quyền Đảng Đồng thời, cảnh giác trước nguy đảng cầm quyền (1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1995, t 5, tr 698 (2) C Mác - Ph Ăng-ghen: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, t 3, tr 102 (3) C Mác - Ph Ăng-ghen: Sđd, t 3, tr 50 (4) Hồ Chí Minh: Sđd, t 8, tr 375 Tạp chí cộng sản, số 113 tháng 08/2006 ... tiêu Mối quan hệ mục tiêu cầm quyền với phương thức cầm quyền Đảng mối quan hệ bất biến với khả biến, mục tiêu phương tiện Phương thức cầm quyền chủ yếu Đảng là, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã... hóa cầm quyền Đảng nói riêng Nói cách khác, xây dựng văn hóa đảng đại tiến phù hợp với vị thế, công việc cầm quyền Đảng, điều kiện lịch sử đất nước bối cảnh thời đại v.v - Cơ chế cầm quyền Đảng. .. mệnh lệnh dù Đảng hay Nhà nước Vì, Đảng cầm quyền Đảng Nhà nước, Đảng làm thay việc Nhà nước, "Đảng cầm quyền" dân chủ Mọi "quyền hành lực lượng nơi dân" (1) Trái nguyên tắc đó, Đảng biến chất,
- Xem thêm -

Xem thêm: TIỂU LUẬN QUAN NIỆM, cơ sở, NGUYÊN tắc, PHƯƠNG CHÂM, CHIẾN lược, SÁCH lược, nội DUNG, cơ CHẾ, PHƯƠNG THỨC cầm QUYỀN của ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM, TIỂU LUẬN QUAN NIỆM, cơ sở, NGUYÊN tắc, PHƯƠNG CHÂM, CHIẾN lược, SÁCH lược, nội DUNG, cơ CHẾ, PHƯƠNG THỨC cầm QUYỀN của ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM, TIỂU LUẬN QUAN NIỆM, cơ sở, NGUYÊN tắc, PHƯƠNG CHÂM, CHIẾN lược, SÁCH lược, nội DUNG, cơ CHẾ, PHƯƠNG THỨC cầm QUYỀN của ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay