Nghiên cứu mô hình hệ thống sản phẩm dịch vụ thông tin thư viện tại các trường đại học việt nam (TT)

1 166 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 15:02

THÔNG TIN TÓM TẮT V NH NG ÓNG GÓ MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ Tên luận án: Nghiên cứu mô hình hệ thống sản phẩm dịch vụ thông tin - thư viện trường đại học Việt Nam Chuyên ngành: Khoa học Thông tin -Thư viện Mã số: 62320203 Nghiên cứu sinh: Vũ Duy Hiệp Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Thị Minh Nguyệt Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Văn hóa Hà Nội TÓM TẮT ÓNG GÓ MỚI CỦA LUẬN ÁN Hệ thống hóa góp phần làm phong phú sở lý luận hệ thống sản phẩm dịch vụ thông tin - thư viện (SP&DVTTTV) trường đại học Luận chứng mô hình cách tiếp cận để xây dựng mô hình hệ thống SP&DVTTTV trường đại học Việt Nam Khảo sát, phân tích thực trạng hệ thống SP&DVTTTV trường đại học Việt Nam, sở đưa đánh giá khách quan m t mạnh, m t yếu nguyên nhân Xây dựng mô hình hệ thống SP&DVTTTV trường đại học Việt Nam c ng giải pháp triển khai để thực hóa mô hình, nhằm đáp ứng nhanh chóng, đầy đủ nhu cầu thông tin ngày cao, đa dạng NDT, bối cảnh đổi bản, toàn diện giáo dục đại học Việt Nam hội nhập quốc tế Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2016 Người hướng dẫn khoa học PGS.TS Trần Thị Minh Nguyệt Nghiên cứu sinh Vũ Duy Hiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu mô hình hệ thống sản phẩm dịch vụ thông tin thư viện tại các trường đại học việt nam (TT) , Nghiên cứu mô hình hệ thống sản phẩm dịch vụ thông tin thư viện tại các trường đại học việt nam (TT) , Nghiên cứu mô hình hệ thống sản phẩm dịch vụ thông tin thư viện tại các trường đại học việt nam (TT)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay