Nhân dõng gen prion (prp) từ giống bõ hanwoo (bos taurus coreanae) của Hàn Quốc

40 583 0
  • Loading ...
1/40 trang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay