kiểm tra fe

4 220 1
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 14:45

1) Nguyên tố X có điện tích hạt nhân 26.Cấu hình e X,chu kỳ, nhóm hệ thống tuần hoàn là: A.1s22s22p63s23p63d6,chu kỳ nhóm VIB B 1s22s22p63s23p63d64s2,chu kỳ nhóm IIA C 1s22s22p63s23p63d5,chu kỳ nhóm VB D 1s22s22p63s23p63d64s2,chu kỳ nhóm VIIIB 2) Cho kim loại nhôm sắt A.Tính khử sắt lớn nhôm B Tính khử nhôm lớn sắt C Tính khử sắt nhôm D Tính khử nhôm sắt phụ thuộc vào tác chất tác dụng nên so sánh 3) Đốt bột sắt bình đựng khí oxi Sau để nguội cho vào bình lượng dư dd HCl, người ta thu dd X Trong dd X có chứa chất sau đây: A.FeCl2, HCl B FeCl3, HCl C FeCl2, FeCl3, HCl D FeCl2, FeCl3 4) Cho sắt (1) (2) Cho (1) tác dụng hết với khí clo Lá (2) tác dụng hết với dd HCl.Hãy chọn câu phát biểu A Trong hai trường hợp thu FeCl B Trong hai trường hợp thu FeCl C Lá (1) thu FeCl3, (2) thu FeCl2 D Lá (1) thu FeCl2, (2) thu FeCl3 5) Chọn phương trình điều chế FeCl2 A Fe + Cl2  FeCl2 B Fe + 2NaCl  FeCl2 + Na C Fe + CuCl2  FeCl2 + Cu C FeSO4 + 2KCl  FeCl2 + K2SO4 6) Khi điều chế FeCl2 cách cho Fe tác dụng với dd HCl Để bảo quản dd FeCl2 thu không bị chuyển hóa thành hợp chất FeCl3, người ta A Cho thêm vào dd lượng Fe dư B Cho thêm vào dd lượng kẽm dư C Cho thêm vào dd lượng HCl dư D.Cho thêm vào dd lượng HNO3 dư 7) Tìm câu phát biểu đúng: A.Fe có tính khử,hơp chất sắt ba có tính oxi hóa, hợp chất sắt hai có tính khử B Fe có tính oxi hóa,hơp chất sắt ba có tính oxi hóa, hợp chất sắt hai có tính khử C Fe có tính khử,hơp chất sắt ba có tính oxi hóa, hợp chất sắt hai có tính oxi hóa D Fe có tính khử,hơp chất sắt ba có tính oxi hóa, hợp chất sắt hai vừa có tính khử vừa có tính oxi hóa 8) Hòa tan hết 3,04 gam hỗn hợp bột kim loại sắt đồng dd HNO3 loãng thu 0,896 lít NO (lẩn phẩm khử nhất).Vậy thành phần % sắt đồng hỗn hợp ban đầu là: A 63,2% 36,8% B 36,8% 63,2% C 50% 50% D 36,2% 63,8% 9) Cho Fe vào dd AgNO3 dư, sau phản ứng xảy hoàn toàn ta thu dd X kết tủa Y Trong dd X có chứa: A.Fe(NO3)2,AgNO3 B Fe(NO3)3,AgNO3 C Fe(NO3)2,AgNO3, Fe(NO3)3 D Fe(NO3)2 10) Có kim loại Cu, Ag, Fe dd muối Cu(NO3)2,AgNO3, Fe(NO3)3 Kim loại tác dụng với ba dd muối? A Fe B.Cu, Fe C.Cu D Ag 11) Ngâm đinh sắt dd chứa hh gồm Fe(NO3)2 Fe(NO3)3 PTPU xảy là: A 2Fe(NO3)3 + Fe  3Fe(NO3)2 B Fe(NO3)2 + Fe  Fe(NO3)3 C Phương trình A, B xảy D Phương trình A, B không xảy 12) Khi cho Fe nóng đỏ vào nước: A Sắt không tác dụng với nước sắt không tan nước B Tùy nhiệt độ Fe tác dụng với nước tạo H2, FeO Fe3O4 C Sắt tác dụng với nước tạo Fe2O3 D B, C 13) Khi cho sắt vào dd HNO3 đặc, nóng, dư Fe tác dụng theo pt: A Fe + 2HNO3  Fe(NO3)2 + H2 B 2Fe + 6HNO3  2Fe(NO3)3 + 3H2 C Fe + 4HNO3  Fe(NO3)2 + 4NO2 + 4H2O D Fe + 6HNO3  Fe(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O 14) Xét ptpu: FeCl2 Fe FeCl3 X, Y là: A AgNO3 dư, Cl2 B FeCl3 , Cl2 C HCl, FeCl3 D Cl2 ,FeCl3 15) Cho20 gam Fe vào dd HNO3 loãng thu sản phẩm khử NO Sau phản ứng xảy hoàn toàn, dư 3,2 gam Fe, Thể tích NO thu đktc là: A 2,24 lít B 4,48 lít C 6,72 lít D 11,2 lít 16)Kim loại Fe có tính chất: A.Dẫn nhiệt điện đồng bạc B Dễ bị rỉ phản ứng với oxi tạo oxit sắt C Có tính khử mạnh đồng D Không tác dụng với HNO3 đặc nguội H2SO4 đặc nguội E.A, C,D 17) Nhúng sắt vào dd muối sau: Cu(NO3)2 2.AgNO3, 3.Fe(NO3)3 Zn(NO3)2 Sắt phản ứng với dd: A 1,3 B 1,2 C 1,2,3 D.1,2,3,4 18) Sắt có tỉnh khử yếu nhôm, nhận thấy điều qua phản ứng: A Sắt không tác dụng với HNO3 đặc nguội H2SO4 đặc nguội B Sắt bị nhôm đẩy khỏi oxit sắt C.Nhôm phản ứng với dd kiềm, sắt không cho phản ứng D Sắt có điện tích hạt nhân lớn nhôm E Sắt dễ bị ăn mòn, nhôm khó bị ăn mòn 19) Có ống nghiệm đựng riêng biệt dd loãng: Cu(NO3)2, FeSO4, Al2(SO4)3 , NH4Cl,FeCl3 Chọn chất sau để phân biệt chất A NaOH B qùy tím C BaCl2 D AgNO3 20) Điều khẳng định sai: A Sắt có khẳ tan dd FeCl3 dư B Cu có khẳ tan dd FeCl3 dư C Sắt có khẳ tan dd CuCl2 dư D Cu có khẳ tan dd FeCl2 dư 21) Một oxit sắt tác dụng với dd axit nitric đặc nóng, không thấy khí thoát Oxit là: A FeO B Fe2O3 C Fe3O4 D A,B 22) Phản ứng Cu + FeCl3 CuCl2 + FeCl2 Cho thấy: A Đồng có tính khử mạnh sắt B Đồng có tính oxi hóa yếu sắt C.Cu khử Fe3+ thành Fe2+ D Cu2+ có tính oxi hóa yếu Fe2+ 23) Sắt tác dụng với nước nhiệt độ cao 570oC tạo sản phẩm: A FeO + H2 B Fe2O3 + H2 C Fe3O4 + H2 D Fe(OH)2+ H2 24) Gang thép hợp kim sắt Gang thép có điểm khác biệt sau đây: A.Hàm lượng cacbon gang nhiều thép B Thép dẻo bền gang C Gang giòn cứng thép D A,B,C 25) có 5dd nhãn sau: NH4Cl, FeCl2, FeCl3, AlCl3 MgCl2 Thuốc thử dùng để nhận biết dd trên: A dd HCl B dd NaOH C dd NH3 D.không thể nhận biết dd thuốc thử 26) Hòa tan 4,66 g hợp kim Fe – Zn vào dd axit thấy thoát 1,792 lít khí ( đktc) Khối lượng Zn hợp kim là: A 3,36g B 13g C 1,3g D 3,54g 27) Trộn 5,4g Al với 4,8g Fe2O3 đun nóng đk không khí để thực phản ứng nhiệt nhôm hoàn toàn Sau pu ta thu đc m gam chất rắn giá trị m là: A : 2,24g B 4,08g C 10,2g D 0,224g 28) Tinh thể hợp chất hh Fe3C gọi tên là: A hematit B xêmentit C.manhetit D.xiderit 29) Nguyên liệu dùng để sản xuất thép : A Gang B quặng hematit C quặng manhetit D quặng pirit 30) Chỉ nội dung nói sai nói gang trắng : A chứa nhiều tinh thể cacbon ( dạng than chì) B Rất giòn C Dùng để luyện thép D Là hợp kim sắt – cacbon số nguyên tố khác 31) Chỉ nội dung nói sai nói gang xám : A chứa nhiều tinh thể xementit B cứng giòn gang trắng C Khi nóng chảy chất lỏng linh động D từ gang lỏng hóa rắn giảm thể tích 32) Quá trình sản xuất gang từ quặng sắt đuợc thực : A lò cao B lò quay C lò phun D lò điện Câu 33: Có kim loại để riêng biệt: Al, Ag, Mg, Fe Chỉ dùng thuốc thử phân biệt chất: A Dung dịch NaOH; phenolphtalein B Dung dịch NaOH, dung dịch HCl C Dung dịch HCl, giấy quỳ xanh D Dung dịch HCl, Dung dịch AgNO3 Câu 34: Trong phản ứng hoá học: 10FeSO4 + 2KMnO4 + 8H2SO4 → 5Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 2MnSO4 + 8H2O Vai trò Fe phản ứng là: A Chất oxi hoá B Chất khử C Vừa chất oxi hoá, vừa chất khử D Phản ứng phản ứng oxi hoá - khử Câu 35: Hoà tan oxit sắt từ vào dung dịch H2SO4 loãng dư thu dung dịch X Tìm phát biểu sai A Dung dịch X làm màu thuốc tím B Dung dịch X hoà tan Cu C Cho NaOH dư vào dung dịch X, thu kết tủa để lâu không khí kết tủa tăng khối lượng D Dung dịch X tác dụng với dung dịch Ag2SO4 Câu 36: Dung dịch sau oxi hoá Fe thành Fe3+? A HCl B H2SO4 loãng C FeCl3 D Hg(NO3)2 Câu 37: Ở điều kiện thích hợp, Fe phản ứng với: Nước; Hiđro; Oxi; Halogen; Kẽm; Axit; Muối Những phản ứng xảy A 2, 3, 4, 5, 6, B 3, 4, 5, 6, C 2, 3, 4, 6, D 1, 3, 4, 6, Câu 38: Trong oxit FeO; Fe2O3; Fe3O4, oxit tác dụng với HNO3 cho khí: A Chỉ có FeO B Chỉ có Fe2O3 C Chỉ có Fe3O4 D FeO Fe3O4 Câu 39: Gang hợp kim sắt chứa: A Hàm lượng cacbon lớn 2% B Hàm lượng cacbon lớn 0,2% C Hàm lượng cacbon nhỏ 2% D Hàm lượng cacbon nhỏ 0,2% Câu 40: Có kim loại Al; Ag; Fe Cho biết phương pháp sau nhận biết loại kim loại: A Dùng dung dịch NaOH B Dùng dung dịch NaOH HCl C Dùng dung dịch HCl D Dùng dung dịch AgNO3 Câu 41: Thép hợp chất sắt chứa: A Hàm lượng cacbon lớn 0,2% B Hàm lượng cacbon lớn 2% C Hàm lượng cacbon nhỏ 0,2% D Hàm lượng cacbon nhỏ 2% Câu 42: Hỗn hợp A gồm Fe3O4; Al; Al2O3; Fe Cho A tan NaOH dư hỗn hợp chất rắn A1 dung dịch B1 khí C1 Khí C1 (dư) cho tác dụng với A nung nóng hỗn hợp chất rắn A2 Hãy xác định chất có A1; B1; C1; A2: A (A1: Fe3O4; Fe); (B1: NaAlO2); (C1: H2); (A2: Fe; Al; Al2O3) B (A1: Fe3O4; Fe); (B1: NaAlO2; NaOH dư); (C1: H2); (A2: Fe; Al; Al2O3) C (A1: Fe3O4; Fe); (B1: NaAlO2; NaOH dư); (C1: H2); (A2: Fe; Al) D (A1: Fe3O4; Fe); (B1: NaAlO2; NaOH dư); (C1: H2); (A2: Fe; Al2O3) Câu 43: Tìm hệ số cân Fe2(SO4)3 MnSO4 phản ứng sau: Fe SO4 + KMnO4 + H2SO4→ Fe2(SO4)3 + K2SO4 + MnSO4 + H2O A B C D 10 Câu 44: Chọn sơ đồ nêu nguyên tắc sản xuất gang theo nguyên tắc dùng CO khử oxit sắt t0 cao: A Fe3O4 → FeO → Fe2O3 → Fe B FeO → Fe3O4 → Fe2O3 → Fe C Fe2O3 → FeO → Fe3O4 → Fe D Fe2O3 → Fe3O4 → FeO → Fe Câu 45: Cho oxit sắt vào dung dịch HNO3 đặc nóng thu dung dịch X không thấy khí thoát Oxit sắt là: A FeO B Fe2O3 C Fe3O4 D Không xác định Câu 46: Hoà tan oxit sắt từ vào dung dịch H2SO4 loãng dư thu dung dịch X Tìm phát biểu sai A Dung dịch X làm màu thuốc tím B Dung dịch X hoà tan Cu C Cho NaOH dư vào dung dịch X, thu kết tủa để lâu không khí kết tủa tăng khối lượng D Dung dịch X tác dụng với dung dịch Ag2SO4 Câu 47: Một loại quặng tự nhiên loại bỏ hết tạp chất Hoà tan quặng axit HNO3 thấy có khí màu nâu bay ra, dung dịch thu cho tác dụng với dung dịch BaCl2 thấy có kết tủa trắng xuất (không tan axit) Quặng là: A Xiđêrit (FeCO3) B Manhetit (Fe3O4) C Hematit (Fe2O3) D Pirit (FeS2) Câu 48: Cho Fe vào dung dịch HNO3 loãng sinh chất khí không màu bị hoá nâu không khí Tỉ lệ mol Fe HNO3 là: A : B : C : D : Câu 49: Có mẫu chất rắn nhuộm đồng màu: Fe; FeO; Fe2O3 Dung dịch sau dùng để nhận biết đồng thời chất này? A HCl B H2SO4 đặc C HNO3 loãng D Tất Câu 49: Nhỏ từ từ đến dư dung dịch FeSO4 axit hoá H2SO4 vào dung dịch KMnO4 Mô tả tượng quan sát A Dung dịch màu tím hồng bị nhạt dần chuyển sang màu vàng B Dung dịch màu tím hồng bị nhạt dần đến không màu C Dung dịch màu tím hồng bị chuyển dần sang nâu đỏ D Màu tím bị Sau xuất trở lại thành dung dịch có màu hồng Câu 50: Tìm phản ứng chứng minh hợp chất sắt (II) có tính khử: A FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2 + 2NaCl B Fe(OH)2 + 2HCl → FeCl2 + 2H2O C 3FeO + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + 5H2O + NO D FeO + CO → Fe + CO2 Câu 51: Lần lượt đốt nóng FeS2; FeCO3; Fe(OH)2; Fe(NO3)3 không khí đến khối lượng không đổi Một số học sinh nêu nhận xét: A Sản phẩm rắn thí nghiệm giống B Mỗi thí nghiệm tạo sản phẩm khí khác C Chất có độ giảm kim loại nhiều Fe(NO3)3 D Nếu lấy chất ban đầu mol tổng số mol khí thoát mol Nhận xét đúng? (Ghi Đ) Nhận xét sai? (Ghi S) Câu 52: Cho bột sắt vào cốc chứa H2SO4 nhiệt độ thích hợp, khuấy để phản ứng xảy hoàn toàn dung dịch A, rắn B khí C Dung dịch A chứa: A FeSO4 H2SO4 B FeSO4 Fe2(SO4)3 C FeSO4 D Fe2(SO4)3 Câu 53: Để phân biệt chất rắn nhãn Al; Fe; Mg; Ag tiến hành thí nghiệm theo trình tự: A Dùng H2O, dùng dung dịch HCl B Dùng dung dịch NaOH, dùng dung dịch HNO3 C Dùng dung dịch HCl, dùng dung dịch NaOH dư D Dùng dung dịch H2SO4 loãng, dùng nước NH3 dư Câu 54: Chỉ cấu hình electron Fe2+ Biết Fe nằm ô thứ 26 bảng tuần hoàn A 1s22s22p63s23p64s23d4 B 1s22s22p63s23p63d6 C 1s22s22p63s23p64s23d54s1 D 1s22s22p63s23p64s23d44s2 Câu 55: Để phân biệt hai chất rắn nhãn Fe3O4 Fe2O3, ta dùng hoá chất đây: A Dung dịch NaOH B Dung dịch FeCl3 C Dung dịch HCl D Dung dịch HNO3 Câu 56: Trong điều kiện không khí, sắt cháy khí clo cho hợp chất A Có thể nhận biết thành phần hoá trị nguyên tố A trình tự: A Dùng nước; dùng dung dịch AgNO3 dung dịch NaOH B Dùng dung dịch HCl; Dùng dung dịch NaOH C Dùng dung dịch HCl; Dùng dung dịch AgNO3 D Dùng dung dịch HNO3; Dùng dung dịch H2SO4 loãng Câu 57: Những quặng tự nhiên quan sắt là: A Quặng hematit B Quặng manhetit C Quặng criolit D Quặng xiđerit Hãy ý nêu sai Câu 58: Có kim loại để riêng biệt: Al, Ag, Mg, Fe Chỉ dùng thuốc thử phân biệt chất: A Dung dịch NaOH; phenolphtalein B Dung dịch NaOH, dung dịch HCl C Dung dịch HCl, giấy quỳ xanh D Dung dịch HCl, Dung dịch AgNO3 Câu 59: Phản ứng sau phản ứng oxi hoá - khử: A FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S B 2FeCl3 + Fe → 3FeCl2 C Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 D 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3 Câu 60: Nhúng Fe vào dung dịch CuSO4 Quan sát thấy tượng gì? A Thanh Fe có màu trắng dung dịch nhạt dần màu xanh B Thanh Fe có màu đỏ dung dịch nhạt dần màu xanh C Thanh Fe có màu trắng dung dịch có màu xanh D Thanh Fe có màu đỏ dung dịch có màu xanh Câu 61 Nhận xét tính chất hoá học hợp chất Fe(II) đúng? Hợp chất Tính axit - bazơ Tính oxi hoá - khử A FeO Axit Vừa oxi hoá vừa khử B Fe(OH)2 Bazơ Chỉ có tính khử C FeCl2 Axit Vừa oxi hoá vừa khử D FeSO4 Trung tính Vừa oxi hoá vừa khử Câu 62: Hiện tượng mô tả không đúng? A Thêm NaOH vào dung dịch FeCl3 màu vàng nâu thấy xuất kết tủa đỏ nâu B Thêm bột Fe vào lượng dư dung dịch AgNO3 thấy xuất dung dịch màu xanh nhạt C Thêm Fe(OH)3 màu đỏ nâu vào dung dịch H2SO4 thấy hình thành dung dịch màu vàng nâu D Thêm Cu vào dung dịch Fe(NO3)3 thấy dung dịch chuyển từ màu vàng nâu sang màu xanh Câu 63: Cho 0,1mol FeO tác dụng hoàn toàn với dung dịch chứa HNO3 dư Cô cạn dung dịch thu gam muối khan? A 24,2g B 18g C 8g D 16g Câu 64: Cho 1,4g sắt phản ứng với 30ml dung dịch AgNO3 2M Giả thiết phản ứng xảy hoàn toàn lượng bạc thu sau phản ứng là: A 5,4g Ag B 6,48g Ag C 8,1g Ag D 10,8g Ag Câu 65: Hoà tan hết 2,8g sắt dung dịch AgNO3 thì: A Thu 10,8g bạc B Thu 16,2g bạc C Thu tối đa 10,8g bạc D Thu tối đa 16,2g bạc ... theo nguyên tắc dùng CO khử oxit sắt t0 cao: A Fe3 O4 → FeO → Fe2 O3 → Fe B FeO → Fe3 O4 → Fe2 O3 → Fe C Fe2 O3 → FeO → Fe3 O4 → Fe D Fe2 O3 → Fe3 O4 → FeO → Fe Câu 45: Cho oxit sắt vào dung dịch HNO3 đặc... tính khử: A FeCl2 + 2NaOH → Fe( OH)2 + 2NaCl B Fe( OH)2 + 2HCl → FeCl2 + 2H2O C 3FeO + 10HNO3 → 3Fe( NO3)3 + 5H2O + NO D FeO + CO → Fe + CO2 Câu 51: Lần lượt đốt nóng FeS2; FeCO3; Fe( OH)2; Fe( NO3)3... hoá - khử: A FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S B 2FeCl3 + Fe → 3FeCl2 C Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 D 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3 Câu 60: Nhúng Fe vào dung dịch CuSO4 Quan sát thấy tượng gì? A Thanh Fe có màu trắng
- Xem thêm -

Xem thêm: kiểm tra fe , kiểm tra fe , kiểm tra fe

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay