sat va hop chat cua sat 6860

6 166 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 14:45

SẮT MỘT SỐ HỢP CHẤT CỦA SẮT Dãy kim loại bị thụ động axit HNO3 đặc, nguội A Fe, Al, Cr B Fe, Al, Ag C Fe, Al, Cu D Fe, Zn, Cr Cấu hình electron sau viết khơng đúng? A 26Fe: [Ar] 4s13d7 B 26Fe2+: [Ar] 4s23d4 2+ C 26Fe : [Ar] 3d 4s D 26Fe3+: [Ar] 3d5 Phương trình sau viết khơng A.Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 B Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu C Fe + Cl2 → FeCl2 D Fe + H2O → FeO + H2 Phương trình sau viết khơng t t A 3Fe + 2O2  Fe3O4 B 2Fe + 3Cl2  2FeCl3 → → t t C 2Fe + 3I2  → 2FeI3 D Fe + S  → FeS Phương trình sau khơng tạo FeO? t t → A Fe(OH)2  B FeCO3  → t 600 C C Fe(NO3)2  D CO + Fe2O3 500 → −  → Cho hỗn hợp Fe Cu tác dụng với HNO 3, phản ứng xong thu dung dịch A chứa chất tan Chất tan A HNO3 B Fe(NO3)3 C Cu(NO3)2 D Fe(NO3)2 Cho bột Fe vào dung dịch HNO3 lỗng ,phản ứng kết thúc thấy có bột Fe dư.Dung dịch thu sau phản ứng là: A Fe(NO3)3 B Fe(NO3)3, HNO3 C Fe(NO3)2 D Fe(NO3)2 ,Fe(NO3)3 Hỗn hợp kim loại sau tất tham gia phản ứng trực tiếp với muối sắt (III) dung dịch ? A Na, Al, Zn B Fe, Mg, Cu C Ba, Mg, Ni D K, Ca, Al Khi cho số mol kim loại sau tác dụng với dung dịch HNO đặc, nóng, kim loại cho thể tích khí NO2 lớn A Ag B Cu C Zn D Fe 10 Dung dòch HI có tính khử , khử ion ion : A Fe2+ B Fe3+ C.Cu2+ D Al3+ 11 Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp FeS FeCO lượng dung dòch H 2SO4 đặc nóng thu hỗn hợp gồm hai khí X ,Y Công thức hoá học X, Y : A H2S SO2 B.H2S CO2 C.SO2 CO D SO2 CO2 12 Cho hỗn hợp FeS vàFeS2 tác dụng với dung dòch HNO3 loãng dư thu dd A chứa ion sau : A Fe2+, SO42-, NO3-, H+ B Fe2+, Fe3+, SO42-, NO3-, H+ 3+ 2+ C Fe , SO4 , NO3 , H D Fe2+, SO32-, NO3-, H+ 13 Cho chất Cu, Fe, Ag dung dịch HCl, CuSO , FeCl2 , FeCl3 Số cặp chất có phản ứng với là: A B C D 14 Trong loại quặng sắt , Quặng chứa hàm lượng % Fe lớn A Hematit (Fe2O3) B Manhetit ( Fe3O4 ) C Xiđerit (FeCO3 ) D Pirit (FeS2) 15 Đặc điểm sau khơng phải gang xám? A Gang xám cứng giòn gang trắng B Gang xám chứa nhiều xementit C Gang xám nóng chảy hóa rắn tăng thể tích D Gang xám dùng đúc phận máy 16 Phản ứng tạo xỉ lò cao A CaCO3  B CaO + SiO2  → CaO + CO2 → CaSiO3 C CaO + CO2  D CaSiO3  → CaCO3 → CaO + SiO2 17 Hòa tan lượng FexOy H2SO4 lỗng dư dung dịch A Biết A vừa có khả làm màu dung dịch thuốc tím, vừa có khả hòa tan bột Cu Xác định CTPT oxit sắt A FeO B Fe2O3 C Fe3O4 D kh«ng x¸c ®Þnh 18 Cho chất Al, Fe, Cu, khí clo, dung dịch NaOH, dung dịch HNO lỗng Chất tác dụng với dung dịch chứa ion Fe2+ A Al, dung dịch NaOH B Al, dung dịch NaOH, khí clo o C Al, dung dịch HNO3, khí clo D Al, dung dịch NaOH, dung dịch HNO3, khí clo 19 Để điều chế Fe(NO3)2 ta dùng phản ứng sau đây? A Fe + HNO3 B Dung dịch Fe(NO3)3 + Fe C FeO + HNO3 D FeS+ HNO3 20: Hỗn hợp rắn X gồm Al, Fe2O3 CuO có số mol Hỗn hợp X tan hồn tồn dung dịch A NH3 (dư) B NaOH (dư) C HCl (dư) D AgNO3 (dư) 21 Khi điều chế FeCl2 cách cho Fe tác dụng với dung dịch HCl Để bảo quản dung dịch FeCl thu khơng bị chuyển hóa thành hợp chất sắt ba, người ta cho thêm vào dd: A lượng sắt dư B lượng kẽm dư C lượng HCl dư D lượng HNO3 dư 22 Hòa tan hồn tồn hỗn hợp X gồm 0,02 mol FeS 0,03 mol FeS vào lượng dư H2SO4 đặc nóng thu Fe2(SO4)3, SO2 H2O Hấp thụ hết SO2 lượng vừa đủ dung dịch KMnO thu dung dịch Y khơng màu, suốt, có pH = Tính số lít dung dịch (Y) A Vdd(Y) = 2,26lít B Vdd (Y) = 22,8lít C Vdd(Y) = 2,27lít D Kết khác, cụ thể là: 23 Khi thêm dung dịch Na2CO3 vào dung dịch FeCl3 có tượng xảy ra? A Xuất kết tủa màu nâu đỏ xảy tượng thủy phân B Dung dịch có màu nâu đỏ chúng khơng pứ với C Xuất kết tủa màu nâu đỏ đồng thời có htượng sủi bọt khí D Có kết tủa nâu đỏ tạo thành sau tan lại tạo khí CO2 24 Tổng hệ số ( số ngun, tối giản) tất chất phương trình hóa học phản ứng FeSO4 với dung dịch KMnO4 H2SO4 A 36 B 34 C 35 D 33 25 Hòa tan hồn tồn 17,4 g hỗn hợp kim loại Al, Fe, Mg dung dịch HCl thấy 13,44 lit khí H2 (đktc) Còn cho 34,8 g hỗn hợp tác dụng với dung dịch CuSO dư, lọc lấy chất rắn thu sau phản ứng tác dụng với dung dịch HNO3 thu lit NO (đktc) (sản phẩm khơng tạo NH4+) A 4,48 (lit) B 3,36 (lit) C 8,96 (lit) D 17,92 (lit) 26 Hòa tan hồn tồn 10 g hỗn hợp muối khan FeSO Fe2(SO4)3 thu dung dịch A Cho A phản ứng vừa đủ với 1,58 g KMnO4 mơi trường H2SO4 Thành phần % (m) FeSO4 Fe2(SO4)3 A 76% ; 24% B 50%; 50% C 60%; 40% D 55%; 45% 27 Cho sơ đồ phản ứng sau: cao Fe + O2 t  → (A); (A) + HCl → (B) + (C) + H2O; (B) + NaOH → (D) + (G); (C) + NaOH → (E) + (G); (D) + ? + ? → (E); t0 (E) → (F) + ? ; Thứ tự chất (A), (D), (F) là: A Fe2O3, Fe(OH)3, Fe2O3 B Fe3O4, Fe(OH)3, Fe2O3 C Fe3O4, Fe(OH)2, Fe2O3 D Fe2O3, Fe(OH)2, Fe2O3 28 Có thể dùng hố chất để phân biệt Fe2O3 Fe3O4 Hố chất là: A HCl lỗng B HCl đặc C H2SO4 lỗng D HNO3 lỗng 29 Cho biết phản ứng xảy sau: 2FeBr + Br2 → FeBr3 2NaBr + Cl2 → 2NaCl + Br2 Phát biểu là: A Tính khử Br - mạnh Fe2+ B Tính oxi hóa Cl2 mạnh Fe3+ C Tính khử Cl mạnh Br D Tính oxi hóa Br2 mạnh Cl2 30 Cho mg Fe vào dung dịch HNO3 lấy dư ta thu 8,96 lit(đkc) hỗn hợp khí X gồm khí NO NO có dX/O2=1,3125 Khối lượng m là: A 5,6g B 11,2g C 0,56g D 1,12g 31 Đốt cháy x mol Fe oxi thu 5,04 gam hỗn hợp (A) gồm oxit sắt Hòa tan hồn tồn (A) dung dịch HNO3 thu 0,035 mol hỗn hợp (Y) gồm NO NO Tỷ khối Y H2 19 Tính x A 0,06 mol B 0,065 mol C 0,07 mol D 0,075 mol 32 Cho hh Fe FeS tác dụng với dd HCl dư thu 2,24 lít hỗn hợp khí (đktc) có tỷ khối H2 Thành phần % theo số mol Fe hỗn hợp ban đầu : A 40% B 60% C.35% D 50% 33 Thªm dd NaOH d vµo dd chøa 0,015 mol FeCl2 kh«ng khÝ Khi c¸c pø x¶y hoµn toµn th× khèi lỵng kÕt tđa thu ®ỵc A 1,095 gam B 1,350 gam C 1,605 gam D 13,05 gam 34 Cho 9,12 gam hỗn hợp gồm FeO, Fe 2O3, Fe3O4 tác dụng với dung dịch HCl dư, sau phản ứng xảy hồn tồn, thu dung dịch Y; Cơ cạn dung dịch Y thu 7,62 gam muối FeCl m gam FeCl3.Giá trị m A 8,75 B 9,75 C 6,5 D 7,8 35 Tến hành thí nghiệm sau: - Thí nghiệm 1: Cho m gam bột sắt (dư) vào V1 lít dung dịch Cu(NO3)2 1M; - Thí nghiệm 2: Cho m gam bột sắt (dư) vào V1 lít dung dịch AgNO3 0,1M Sau thí nghiệm xảy hồn tồn, hkối lượng chất rắn thu thí nghiệm Giá trị V1 so với V2 A V1 = 10V2 B V1 = 5V2 C V1 = 2V2 D V1 = V2 36: Cho 13,5 gam hỗn hợp A gồm Fe Zn vào 200 ml dung dịch Z chứa CuCl2 FeCl3 Phản ứng xong thu chất rắn B ngun chất dung dịch C Cho C tác dụng với dung dịch NaOH dư thu kết tủa D dung dịch E Sục CO2 đến dư vào dung dịch E, lọc kết tủa đem nung đến khối lượng khơng đổi thu 8,1 g chất rắn Thành phần %(m) Fe Zn A (%) A 50,85; 49,15 B 30,85; 69,15 C 51,85; 48,15 D 49,85; 50,15 37 Nung hỗn hợp rắn gồm a mol FeCO3 b mol FeS2 bình kín chứa khơng khí (dư) Sau phản ứng xảy hồn tồn, đưa bình nhiệt độ ban đầu, thu chất rắn Fe 2O3 hỗn hợp khí Biết áp suất khí bình trước sau phản ứng nhau, mối liên hệ a b ( biết sau phản ứng, lưu huỳnh số oxi hóa +4, thể tích chất rắn khơng đáng kể) A a = 4b B A = 2b C a = b D A = 0,5b 38 Thể tích dung dịch HNO3 1M (lỗng) cần dùng để hòa tan hồn tồn hỗn hợp gồm 0,15 mol Fe 0,15 mol Cu (biết phản ứng tạo chất khử NO) A 0,8 lít B 1,0 lít C 0,6 lít D 1,2 lít 39 Cho lượng hỗn hợp bột Zn vào dung dịch X gồm FeCl CuCl2 Khối lượng chất rắn sau phản ứng xảy hồn tồn nhỏ khối lượng bột Zn ban đầu 0,5 gam Cơ cạn phần dung dịch sau phản ứng thu 13,6 gam muối khan Tổng khối lượng muối X A 13,1 gam B 14,1 gam C 17,0 gam D 19,5 gam 40 Cho 11,36 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe 2O3 Fe3O4 phản ứng hết với dung dịch HNO lỗng dư thu 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử đktc) dung dịch X Cơ cạn dung dịch X thu m gam muối khan Giá trị m A 35,5 B 34,6 C 49,09 D 38,72 41 Để hòa tan hồn tồn 2,32 gam hỗn hợp gồm FeO, Fe 3O4, Fe2O3 (trong số mol FeO số mol Fe2O3), cần dùng vừa đủ V lít dung dịch HCl 1M Giá trị V A 0,16 B 0,18 C 0,23 D 0,08 42 Để m gam phơi bào sắt ngồi khơng khí, sau thời gian thu 12 gam hỗn hợp A gồm Fe, FeO, Fe3O4 Fe2O3 Hòa tan A hồn tồn vào dung dịch HNO thấy giải phóng 2,24 lít khí khơng màu, hóa nâu ngồi khơng khí đo đktc Tính m gam phơi bào sắt A 10,06 g B 10,07 g C 10,08 g D 10,09g 43 Cho hỗn hợp bột gồm 2,7 gam Al 5,6 gam Fe vào 550 ml dung dịch AgNO 1M Sau phản ứng xảy hồn tồn, thu m gam chất rắn Giá trị m A 3,24 B 64,8 C 59,4 D 54,0 44 Trơn 5,6 gam bột sắt với 2,4 gam bột lưu huỳnh nung nóng điều kiện khơng có khơng khí, thu hỗn hợp rắn Y Cho Y tác dụng với lượng dư dung dịch HCl, giải phóng hỗn hợp khí Z lại phần khơng tan G Để đốt cháy hồn tồn Z G cần vừa đủV lít O2 (ở đktc) Giá trị V A 2,8 B 3,36 C 3,08 D 4,48 45 Cho 0,1 mol FeCl3 tác dụng hết với dung dịch Na 2CO3 dư thu kết tủa X Đem nung kết tủa nhiệt độ cao đến khối lượng khơng đổi thu chất rắn có khối lượng m gam Giá trị m (g) A 7,0 B 8,0 C 9,0 D 10,0 46 Hòa tan hết hỗn hợp A gồm x mol Fe y mol Ag dung dịch hỗn hợp HNO H2SO4, có 0,062 mol khí NO 0,047 mol SO2 Đem cạn dung dịch sau phản ứng thu 22,164 gam hỗn hợp muối khan Trị số x y A x = 0,08; y = 0,03 B x = 0,12; y = 0,02 C x = 0,07; y = 0,02 D x = 0,09; y = 0,01 47 Nung hỗn hợp gồm bột Al bột Fe3O4 điều kiện khơng có khơng khí (giả sứ xảy phản ứng Al khử oxit sắt thành sắt kim loại) Hỗn hợp sau phản ứng, cho tác dụng với dung dịch NaOH dư thu 6,72 lit khí H2 (đktc); cho tác dụng với dung dịch HCl dư thu 26,88 lit khí H (đktc) Các phản ứng xảy hồn tồn Thành phần % (m) Al Fe3O4 hỗn hợp đầu A 18,20%; 81,80% B 22,15%; 77,85% C 19,30%; 80,70% D 27,95%; 72,05% 48 Dãy kim loại xếp theo chiều giảm dần tính khử A Zn, Cr, Ni, Fe, Cu, Ag, Au B Zn, Fe, Cr, Ni, Cu, Ag, Au C Fe, Zn, Ni, Cr, Cu, Ag, Au D Zn, Cr, Fe, Ni, Cu, Ag, Au 49 Cho 4,48 lít khí CO (ở đktc) từ từ qua ống sứ đựng gam oxit sắt đến phản ứng xảy hồn tồn Khí thu sau phản ứng có tỉ khối so với hiđro 20 Cơng thức oxit sắt phần trăm thể tích khí CO2 hỗn hợp khí sau phản ứng A Fe3O4; 75% B Fe2O3; 75% C Fe2O3; 65% D FeO; 75% 50 Hòa tan hồn tồn y gam oxit sắt H 2SO4 đặc nóng thấy khí SO Trong thí nghiệm khác, sau khử hồn tồn y gam oxit CO nhiệt độ cao hòa tan lượng sắt tạo thành H2SO4 đặc nóng thu lượng khí SO2 nhiều gấp lần lượng khí SO2 thí nghiệm Cơng thức oxit sắt A FeO B Fe2O3 C Fe3O4 D FeCO3 51 Cho 13,5 gam hỗn hợp kim loại Al, Cr, Fe tác dụng với lượng dư dung dịch H 2SO4 lỗng nóng (trong điều kiện khơng có khơng khí), thu dung dịch X 7,84 lít khí H (ở đktc) Cơ cạn dung dịch X (trong điều kiện khơng có khơng khí) m gam muối khan Giá trị m A 42,6 B 45,5 C 48,8 D 47,1 53 Cho 0,01 mol m t hợp chất sắt tác dụng hết với H 2SO4 đặc nóng, dư, 0,112 lít khí SO (ở đktc sản phẩm khử nhất) Cơng thức hợp chất sắt A FeS B FeO C FeS2 D FeCO3 54 Cho hỗn hợp gồm 0,3 mol Fe + 0,15 mol Fe 2O3 + 0,1 mol Fe3O4 tác dụng hết với dung dịch H 2SO4 lỗng thu dung dịch A Cho dung dịch A tác dụng với dung dịch NaOH dư, lọc kết tủa đem nung khơng khí đến khối lượng khơng đổi thu m gam chất rắn C Tính m (g) A 70 B 72 C 65 D 75 55 Cho 4,58 gam hỗn hợp A gồm Zn, Fe Cu vào cốc đựng dung dịch chứa 0,082 mol Cu SO Sau phản ứng thu dung dịch B kết tủa C Kết tủa C có chất : A Cu, Zn B Cu, Fe C Cu, Fe, Zn D Cu 56 Nhiệt phân hồn tồn 7,2 gam Fe(NO 3)2 bình kín, sau phản ứng thu m gam chất rắn m có giá trị là: A 2,88 B 3,09 C 3,2 D khơng xác định 57 Cho sắt tác dụng với dung dịch H2SO4 lỗng thu V lít khí H2 (đktc), dung dịch thu cho bay tinh thể FeSO4.7H2O có khối lượng 55,6 g Thể tích khí H2 (đktc) giải phóng A 8,19 lít B 7,33 lít C 4,48 lít D 6,23 lít 58 Cho hỗn hợp m gam gồm Fe Fe 3O4 hoà tan hoàn toàn vào dung dòch H 2SO4 loãng, d thu 6,72 lít khí H2 (đktc) dd Y Dung dòch Y làm màu vừa đủ 12,008g KMnO dd Giá trò m : A.42,64g B 35,36g C.46,64g D Đáp án khác 59 Khử hoàn toàn 4,06g oxit kim loại CO nhiệt độ cao tạo kim loại khí Khí sinh cho hấp thụ hết vào dd Ca(OH) dư tạo g kết tủa kim loại sinh cho tác dụng hết với dd HCl dư thu 1,176l khí H2 (đktc) oxit kim loại A Fe2O3 B ZnO C.Fe3O4 D đáp án khác Câu 4: Trong phản ứng hố học: 10FeSO4 + 2KMnO4 + 8H2SO4 → 5Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 2MnSO4 + 8H2O Vai trò Fe phản ứng là: A Chất oxi hố B Chất khử C Vừa chất oxi hố, vừa chất khử D Phản ứng khơng phải phản ứng oxi hố - khử Chọn câu trả lời Câu 5: Cho oxit sắt vào dung dịch HNO3 đặc nóng thu dung dịch X khơng thấy khí Oxit sắt là: A FeO B Fe2O3 C Fe3O4 D Khơng xác định Câu 6: Hồ tan oxit sắt từ vào dung dịch H2SO4 lỗng dư thu dung dịch X Tìm phát biểu sai A Dung dịch X làm màu thuốc tím B Dung dịch X khơng thể hồ tan Cu C Cho NaOH dư vào dung dịch X, thu kết tủa để lâu khơng khí kết tủa tăng khối lượng D Dung dịch X tác dụng với dung dịch Ag2SO4 Câu 7: Dung dịch sau oxi hố Fe thành Fe3+? A HCl B H2SO4 lỗng C FeCl3 D Hg(NO3)2 Câu 8: Cho Fe vào dung dịch HNO3 lỗng sinh chất khí khơng màu bị hố nâu khơng khí Tỉ lệ mol Fe HNO3 là: A : B : C : D : Câu 9: Có mẫu chất rắn nhuộm đồng màu: Fe; FeO; Fe2O3 Dung dịch sau dùng để nhận biết đồng thời chất này? A HCl B H2SO4 đặc C HNO3 lỗng D Tất Câu 10: Ở điều kiện thích hợp, Fe phản ứng với: Nước; Hiđro; Oxi; Halogen; Kẽm; Axit; Muối Những phản ứng xảy A 2, 3, 4, 5, 6, B 3, 4, 5, 6, C 2, 3, 4, 6, D 1, 3, 4, 6, Hãy chọn đáp án Câu 12: Gang hợp kim sắt chứa: A Hàm lượng cacbon lớn 2% B Hàm lượng cacbon lớn 0,2% C Hàm lượng cacbon nhỏ 2% D Hàm lượng cacbon nhỏ 0,2% Hãy chọn đáp án Câu 13: Có kim loại Al; Ag; Fe Cho biết phương pháp sau nhận biết loại kim loại: A Dùng dung dịch NaOH B Dùng dung dịch NaOH HCl C Dùng dung dịch HCl D Dùng dung dịch AgNO3 Câu 14: Thép hợp chất sắt chứa: A Hàm lượng cacbon lớn 0,2% B Hàm lượng cacbon lớn 2% C Hàm lượng cacbon nhỏ 0,2% D Hàm lượng cacbon nhỏ 2% Hãy chọn đáp án Câu 15: Hỗn hợp A gồm Fe3O4; Al; Al2O3; Fe Cho A tan NaOH dư hỗn hợp chất rắn A1 dung dịch B1 khí C1 Khí C1 (dư) cho tác dụng với A nung nóng hỗn hợp chất rắn A2 Hãy xác định chất có A1; B1; C1; A2: A (A1: Fe3O4; Fe); (B1: NaAlO2); (C1: H2); (A2: Fe; Al; Al2O3) B (A1: Fe3O4; Fe); (B1: NaAlO2; NaOH dư); (C1: H2); (A2: Fe; Al; Al2O3) C (A1: Fe3O4; Fe); (B1: NaAlO2; NaOH dư); (C1: H2); (A2: Fe; Al) D (A1: Fe3O4; Fe); (B1: NaAlO2; NaOH dư); (C1: H2); (A2: Fe; Al2O3) Câu 16: Tìm hệ số cân Fe2(SO4)3 MnSO4 phản ứng sau: FeSO4 + KMnO4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + K2SO4 + MnSO4 + H2O A B C D 10 Câu 17: Chọn sơ đồ nêu ngun tắc sản xuất gang theo ngun tắc dùng CO khử oxit sắt t0 cao: A Fe3O4 → FeO → Fe2O3 → Fe B FeO → Fe3O4 → Fe2O3 → Fe C Fe2O3 → FeO → Fe3O4 → Fe D Fe2O3 → Fe3O4 → FeO → Fe Câu 18: Cho biết chất sau có mặt q trình điều chế Fe3O4 từ FeO: FeO (1); Fe(NO3)2 (2); Fe(NO3)3 (3); Fe3O4 (4), Fe (5) Hãy chọn sơ đồ thích hợp: A (1) → (2) → (3) → (5) → (4) B (1) → (3) → (2) → (5) → (4) C (1) → (5) → (2) → (3) → (4) D (1) → (3) → (5) → (2) → (4) Câu 20: Hồ tan oxit sắt từ vào dung dịch H2SO4 lỗng dư thu dung dịch X Tìm phát biểu sai A Dung dịch X làm màu thuốc tím B Dung dịch X khơng thể hồ tan Cu C Cho NaOH dư vào dung dịch X, thu kết tủa để lâu khơng khí kết tủa tăng khối lượng D Dung dịch X tác dụng với dung dịch Ag2SO4 Câu 21: Một loại quặng tự nhiên loại bỏ hết tạp chất Hồ tan quặng axit HNO3 thấy có khí màu nâu bay ra, dung dịch thu cho tác dụng với dung dịch BaCl2 thấy có kết tủa trắng xuất (khơng tan axit) Quặng là: A Xiđêrit (FeCO3) B Manhetit (Fe3O4) C Hematit (Fe2O3) D Pirit (FeS2) Câu 22: Cho Fe vào dung dịch HNO3 lỗng sinh chất khí khơng màu bị hố nâu khơng khí Tỉ lệ mol Fe HNO3 là: A : B : C : D : Câu 23: Có mẫu chất rắn nhuộm đồng màu: Fe; FeO; Fe2O3 Dung dịch sau dùng để nhận biết đồng thời chất này? A HCl B H2SO4 đặc C HNO3 lỗng D Tất Câu 24: Nhỏ từ từ đến dư dung dịch FeSO4 axit hố H2SO4 vào dung dịch KMnO4 Mơ tả tượng quan sát A Dung dịch màu tím hồng bị nhạt dần chuyển sang màu vàng B Dung dịch màu tím hồng bị nhạt dần đến khơng màu C Dung dịch màu tím hồng bị chuyển dần sang nâu đỏ D Màu tím bị Sau xuất trở lại thành dung dịch có màu hồng Chọn đáp án ... khác Câu 4: Trong phản ứng hố học: 10FeSO4 + 2KMnO4 + 8H2SO4 → 5Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 2MnSO4 + 8H2O Vai trò Fe phản ứng là: A Chất oxi hố B Chất khử C Vừa chất oxi hố, vừa chất khử D Phản ứng khơng
- Xem thêm -

Xem thêm: sat va hop chat cua sat 6860 , sat va hop chat cua sat 6860 , sat va hop chat cua sat 6860

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay