bai tap ve satcromdong

16 185 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 14:45

Chương 7: Sắt – Crom- đồng – Fe có số thứ tự 26 Fe3+ có cấu hình electron là: A 1s22s22p63s23p64s23d3 B 1s22s22p63s23p63d5 C 1s22s22p63s23p63d6 D 2 6 2s 2s 2p 3s 3p 3d 4s – Fe kim loại có tính khử mức độ sau đây? A Rất mạnh B Mạnh C Trung bình D Yếu – Sắt phản ứng với chất sau tạo hợp chất sắt có hóa trị (III)? A dd H2SO4 lỗng B dd CuSO4 C dd HCl đậm đặc D dd HNO3 lỗng – Cho Fe tác dụng với H2O nhiệt độ lớn 570 C thu chất sau đây? A FeO B Fe3O4 C Fe2O3 D Fe(OH)3 – Cho Fe tác dụng với H2O nhiệt độ nhỏ 570 C thu chất sau đây? A FeO B Fe3O4 C Fe2O3 D Fe(OH)2 – Fe bị ăn mòn trường hợp sau đây? A Cho Fe vào H2O điều kiện thường B Cho Fe vào bình chứa O2 khơ C Cho Fe vào bình chứa O2 ẩm D A, B 2+ 2+ – Cho phản ứng: Fe + Cu → Cu + Fe Nhận xét sau khơng đúng? A Fe2+ khơng khử Cu2+ B Fe khử Cu2+ C Tính oxi hóa Fe2+ yếu Cu2+ D kim loại có tính khử mạnh Cu – Cho chất sau: (1) Cl2 (2) I2 (3) HNO3 (4) H2SO4đặc nguội Khi cho Fe tác dụng với chất số chất tạo hợp chất sắt có hóa trị III? A (1) , (2) B (1), (2) , (3) C (1), (3) D (1), (3) , (4) – Khi đun nóng hỗn hợp Fe S tạo thành sản phẩm sau đây? A Fe2S3 B FeS C FeS2 D Cả A B 10 – Kim loại sau td với dd HCl dd NaOH, khơng tác dụng với dd H 2SO4 đặc, nguội? A Mg B Fe C Al D Cu 11 – Chia bột kim loại X thành phần Phần cho tác dụng với Cl tạo muối Y Phần cho tác dụng với dd HCl tạo muối Z Cho kim loại X tác dụng với muối Y lại thu muối Z Vậy X kim loại sau đây? A Mg B Al C Zn D Fe 12 – Hợp chất sau Fe vừa thể tính khử vừa thể tính oxi hóa? A FeO B Fe2O3 C FeCl3 D Fe(NO)3 13 – Dung dịch FeSO4 làm màu dung dịch sau đây? A Dung dịch KMnO4 mơi trường H2SO4 B Dd K2Cr2O7 mơi trường H2SO4 C Dung dịch Br2 D Cả A, B, C 14 - Để chuyển FeCl3 thành FeCl2, cho dd FeCl3 tác dụng với kim loại sau đây? A Fe B Cu C Ag D Cả A B 15 – Phản ứng phản ứng sau sinh FeSO4? A Fe + Fe2(SO4)3 B Fe + CuSO4 C Fe + H2SO4 đặc, nóng D A B 16 – Phản ứng sau tạo Fe(NO3)3? A Fe + HNO3 đặc, nguội B Fe + Cu(NO3)2 C Fe(NO3)2 + Ag(NO3)3 D Fe + Fe(NO3)2 17 – Quặng giàu sắt tự nhiên là: A Hematit B Xiđehit C Manhetit D Pirit 18 – Câu nói về: Gang? A Là hợp kim Fe có từ → 10% C S, Mn, P, Si B Là hợp kim Fe có từ 2% → 5% C S, Mn, P, Si C Là hợp kim Fe có từ 0,01% → 2% C S, Mn, P, Si D Là hợp kim Fe có từ 6% → 10% C lượng S, Mn, P, Si 19 – Cho phản ứng : Fe3O4 + CO → 3FeO + CO2 Trong q trình sản xuất gang, phản ứng xảy vị trí lò? A Miệng lò B Thân lò C Bùng lò D Phễu lò 20 – Khi luyện thép ngun tố bị oxi hóa lò Betxơme theo thứ tự nào? A Si, Mn, C, P, Fe B Si, Mn, Fe, S, P C Si, Mn, P, C, Fe D Fe, Si, Mn, P, C 21 – Hồ tan Fe vào dd AgNO3 dư, dd thu chứa chất sau đây? A Fe(NO3)2 B Fe(NO3)3 C Fe(NO2)2 , Fe(NO3)3, AgNO3 D Fe(NO3)3 , AgNO3 22 – Cho dd FeCl2, ZnCl2 tác dụng với dd NaOH dư, sau lấy kết tủa nung khơng khí đến khối lượng khơng đổi, chất rắn thu chất sau đây? A FeO ZnO B Fe2O3 ZnO C Fe3O4 D Fe2O3 23 – Hỗn hợp A chứa kim loại Fe, Ag Cu dạng bột Cho hỗn hợp A vào dd B chứa chất tan khuấy kỹ kết thúc phản ứng thấy Fe Cu tan hết lại lượng Ag lượng Ag A dd B chứa chất sau đây? A AgNO3 B FeSO4 C Fe2(SO4)3 D Cu(NO3)2 24 – Sơ đồ phản ứng sau (mỗi mũi tên phản ứng) A FeS2 → FeSO4 → Fe(OH)2 → Fe(OH)3 → Fe2O3 →Fe B FeS → FeO → FeSO4 → Fe(OH)2 → FeO → Fe C FeS2 → Fe2O3 → FeCl3 → Fe(OH)3 → Fe2O3 → Fe D FeS → Fe2O3 → Fe(NO3)3 → Fe(NO3)2 → Fe(OH)2 → Fe 25 – Thuốc thử sau dùng để nhận biết dd muối NH4Cl , FeCl2, FeCl3, MgCl2, AlCl3 A dd H2SO4 B dd HCl C dd NaOH D dd NaCl 26 – Cho từ từ dd NaOH 1M vào dd chứa 25,05 g hỗn hợp FeCl AlCl3 thu kết tủa có khối lượng khơng đổi ngưng lại Đem kết tủa nung khơng khí đến khối lượng khơng đổi 8g chất rắn Thể tích dd NaaOH dùng là: A 0,5 lít B 0,6 lít C 0,2 lít D 0,3 lít 27 – 7,2 g hỗn hợp X gồm Fe M ( có hóa trị khơng đổi đứng trước H dãy hoạt động hóa học) chia làm phần Phần cho tác dụng hồn tồn với dd HCl thu 2,128 lít H Phần cho tác dụng hồn tồn với HNO3 thu 1,79 lít NO (đktc), kim loại M hỗn hợp X là: A Al B Mg C Zn D Mn 28 – Một sắt chia làm phần Phần cho tác dụng với Cl dư, phần ngâm vào dd HCl dư Khối lượng muối sinh thí nghiệm là: A 25,4g FeCl3 ; 25,4g FeCl2 B 25,4g FeCl3 ; 35,4g FeCl2 C 32,5g FeCl3 ; 25,4 gFeCl2 D 32,5g FeCl ; 32,5g FeCl2 29 – Cho 2,52 g kim loại tác dụng với dd H2SO4 lỗng tạo 6,84g muối sunfat Kim loại là: A Mg B Fe C Cr D Mn 30 – Hòa tàn 10g hỗn hợp bột Fe Fe 2O3 dd HCl thu 1,12 lít khí (đktc) dd A Cho dd A tác dụng với NaOH dư, thu kết tủa Nung kết tủa khơng khí đến khối lượng khơng đổi chất rắn có khối lượng là: A 11,2g B 12,4g C 15,2g D 10,9g 31 – Dùng quặng manhetit chứa 80% Fe3O4 để luyện thành 800 gang có hàm lượng Fe 95% Q trình sản xuất gang bị hao hụt 1% Vậy dụng quặng? A, 1325,3 B 1311,9 C 1380,5 D 848,126 32 – Thổi luồng CO dư qua ống sứ đựng hỗn hợp Fe 3O4 CuO nung nóng đến phản ứng hồn tồn, ta thu 2,32 g hỗn hợp kim loại Khí cho vào bình đựng nước vơi dư thấy có 5g kết tủa trắng Khối lượng hỗn hợp oxit kim loại ban đầu bao nhiêu? A 3,12g B 3,22g C 4g D 4,2g 33 – Hòa tàn hồn tồn hỗn hợp gồm 0,1 mol Fe 2O3 0,2 mol FeO vào dd HCl dư thu dd A Cho NaOH dư vào dd A thu kết tủa B Lọc lấy kết tủa B đem nung khơng khí đến khối lượng khơng đổi m(g) chất rắn, m có giá trị là: A 16g B 32g C 48g D 52g 34- Có dd: HCl, HNO3, NaOH, AgNO3, NaNO3 Chỉ dùng thêm chất sau để nhận biết? A – Cu B – dung dịch H2SO4 C – dung dịch BaCl2 D – dung dịch Ca(OH)2 35- Trộn 5,4g Al với 4,8g Fe203 nung nóng để thực phản ứng nhiệt nhơm Sau phản ứng thu m(g) hỗn hợp chất rắn Gia tri cua m la: A 8,02(g) B 9,02 (g) C 10,2(g) D 11,2(g) 36- Cho 2,52g kim loại td với dung dịch H2SO4 lỗng tạo 6,84g muối sunfat Kim loại : A-Mg B.- Fe C- Ca D- Al 37- Trong số cặp kloại sau, cặp bền vững khơng khí nước nhờ có màng ơxit bảo vệ? A- Fe Al B- Fe Cr C- Al Cr D- Cu Al 38- Hợp kim sau khơng phải đồng? A- Đồng thau B- Đồng thiếc C- Contantan D-Electron 39- Ngun tử ngun tố X có tổng số hạt (p, e,n) 82, số hạt mang điện nhiều số hạt khơng mang điện 22 X kim loại ? A Fe B.Mg C Ca D Al 40- Ngun tử ngun tố sau có cấu hình electron bất thường? A- Ca B- Mg C Zn D- Cu 41- Fe tan dung dịch chất sau đây? A- AlCl3 B- FeCl3 C- FeCl2 D- MgCl2 42- Ngâm Zn dung dịch FeSO4, sau thời gian lấy ra, rửa sạch, sấy khơ, đem cân khối lượng Zn thay đổi nào? A- Tăng B- Giảm C- Khơng thay đổi D- Giảm gam 43- Ngun tử ngun tố sau có cấu hình electron bất thường? A- Fe B- Cr C- Al D- Na 44- Cu tan dung dịch chất sau đây? A- CaCl2 B- NiCl2 C- FeCl3 D- NaCl 45- Nhúng Cu vào dung dịch AgNO3 ,sau thời gian lấy , rửa ,sấy khơ, đem cân khối lượng đồng thay đổi nào? A- Tăng B- Giảm C- Khơng thay đổi D- Tăng 152 gam 46- Cho 7,28 gam kim loại M tác hết với dd HCl, sau phản ứng thu 2,912 lít khí 27,3 C 1,1 atm M kim loại sau đây? A- Zn B- Ca C- Mg D- Fe 47- Cho 19,2 gam Cu tác dung hết với dung dịch HNO3,, khí NO thu đem hấp thụ vào nước với dòng oxi để chuyển hết thành HNO3 Thể tích khí oxi (đktc) tham gia vào q trình là: A- 2,24 lít B- 3,36 lít C- 4,48 lít D- 6,72 lít 48- Nếu hàm lượng Fe 70% oxit số oxit sau: A- FeO B- Fe2O3 C- Fe3O4 D- Khơng có oxit phù hợp 49- Đốt cháy hồn tồn 16,8 gam Fe khí O2 cần vừa đủ 4,48 lít O2 (đktc) tạo thành ơxit sắt Cơng thức phân tử oxit cơng thức sau đây? A- FeO B- Fe2O3 C- Fe3O4 D- Khơng xác định 50- Khử hồn tồn hỗn hợp Fe2O3 CuO có phần trăm khối lượng tương ứng 66,67% 33,33% khí CO, tỉ lệ mol khí CO2 tương ứng tạo từ oxit là: A- 9:4 B- 3:1 C- 2:3 D- 3:2 51- X oxit sắt Biết 16 gam X tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch HCl 2M X là: A- FeO B- Fe2O3 C- Fe3O4 D- Khơng xác định 52- Một oxit sắt oxi chiếm 30% khối lượng Cơng thức oxit : A- FeO B- Fe2O3 C- Fe3O4 D- Khơng xác định 53- Khử hồn tồn 11,6 gam oxit sắt CO nhiệt độ cao Sản phẩm khí dẫn vào dung dịch Ca(OH) dư, tạo 20 gam kết tủa Cơng thức oxit sắt là: A- FeO B- Fe2O3 C- Fe3O4 D- Khơng xác định 54- X oxit sắt Biết 1,6 gam X td vừa đủ với 30 ml dung dịch HCl 2M X oxit sau đây? A- FeO B- Fe2O3 C- Fe3O4 D- Khơng xác định 55- Khử hồn tồn 6,64 g hh gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 cần 2,24 lít CO (đktc) Lượng Fe thu là: A- 5,04 gam B- 5,40 gam C- 5,05 gam D- 5,06 gam 56- Khử hồn tồn 6,4 gam hỗn hợp CuO Fe2O3 khí H2 thấy tạo 1,8 gam nước Khối lượng hỗn hợp kim loại thu là: A- 4,5 gam B- 4,8 gam C- 4,9 gam D- 5,2 gam 57- Khử hồn tồn 5,64 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 khí CO Khí sau phản ứng dẫn vào dung dịch Ca(OH)2dư thấy tạo gam kết tủa Khối lượng Fe thu là: A- 4,63 gam B- 4,36gam C- 4,46 gam D- 4,64 gam SẮT VÀ MỘT SỐ HỢP CHẤT CỦA SẮT Dãy kim loại bị thụ động axit HNO3 đặc, nguội A Fe, Al, Cr B Fe, Al, Ag C Fe, Al, Cu D Fe, Zn, Cr Cấu hình e sau viết đúng? A 26Fe: [Ar] 4s13d7 B 26Fe2+: [Ar] 4s23d4 C 26Fe2+: [Ar] 3d44s2 D 26Fe3+: [Ar] 3d5 Trong c¸c ph¶n øng hãa häc cho díi ®©y, ph¶n øng nµo kh«ng ®óng ? A Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 B Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu C Fe + Cl2 → FeCl2 D Fe + H2O → FeO + H2 Ph¶n øng nµo sau ®©y ®· ®ỵc viÕt kh«ng ®óng? t t A 3Fe + 2O2  Fe3O4 B 2Fe + 3Cl2  2FeCl3 → → t t C 2Fe + 3I2  → 2FeI3 D Fe + S  → FeS Ph¶n øng nµo díi ®©y kh«ng thĨ sư dơng ®Ĩ ®iỊu chÕ FeO? t t → A Fe(OH)2  B FeCO3  → t 600 C C Fe(NO3)2  D CO + Fe2O3 500 → −  → Cho hỗn hợp Fe+ Cu tác dụng với HNO 3, phản ứng xong thu dung dịch A chứa chất tan Chất tan A HNO3 B Fe(NO3)3 C Cu(NO3)2 D Fe(NO3)2 Cho bột Fe vào dung dịch HNO3 lỗng ,phản ứng kết thúc thấy có bột Fe dư.Dung dịch thu sau phản ứng là: A Fe(NO3)3 B Fe(NO3)3, HNO3 C Fe(NO3)2 D Fe(NO3)2 ,Fe(NO3)3 Hỗn hợp kim loại sau tất tham gia phản ứng trực tiếp với muối sắt (III) dung dịch ? A Na, Al, Zn B Fe, Mg, Cu C Ba, Mg, Ni D K, Ca, Al Khi cho cïng sè mol tõng kim lo¹i tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nóng, kim lo¹i cho thể tích khí NO2 lớn A Ag B Cu C Zn D Fe 10 Dung dòch HI có tính khử , khử ion ion : A Fe2+ B Fe3+ C.Cu2+ D Al3+ 11 Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp FeS FeCO lượng dung dòch H 2SO4 đặc nóng thu hỗn hợp gồm hai khí X ,Y Công thức hoá học X, Y : A H2S SO2 B.H2S CO2 C.SO2 CO D SO2 CO2 12 Cho hỗn hợp FeS vàFeS2 tác dụng với dung dòch HNO3 loãng dư thu dd A chứa ion sau : A Fe2+, SO42-, NO3-, H+ B Fe2+, Fe3+, SO42-, NO3-, H+ C Fe3+, SO42-, NO3-, H+ D Fe2+, SO32-, NO3-, H+ 13 Cho chất Cu, Fe, Ag dung dịch HCl, CuSO , FeCl2 , FeCl3 Số cặp chất có phản ứng với là: A B C D 14 Trong loại quặng sắt , Quặng chứa hàm lượng % Fe lớn A Hematit (Fe2O3) B Manhetit ( Fe3O4 ) C Xiđerit (FeCO3 ) D Pirit (FeS2) 15 Đặc điểm sau khơng phải gang xám? A Gang xám cứng giòn gang trắng B Gang xám chứa nhiều xementit C Gang xám nóng chảy hóa rắn tăng thể tích D Gang xám dùng đúc phận máy 16 Phản ứng tạo xỉ lò cao A CaCO3  B CaO + SiO2  → CaO + CO2 → CaSiO3 C CaO + CO2  D CaSiO3  → CaCO3 → CaO + SiO2 17 Hòa tan lượng FexOy H2SO4 lỗng dư dung dịch A Biết A vừa có khả làm màu dung dịch thuốc tím, vừa có khả hòa tan bột Cu Xác định CTPT oxit sắt A FeO B Fe2O3 C Fe3O4 D kh«ng x¸c ®Þnh 18 Cho chất Al, Fe, Cu, khí clo, dung dịch NaOH, dung dịch HNO lỗng Chất tác dụng với dung dịch chứa ion Fe2+ o A Al, dung dịch NaOH B Al, dung dịch NaOH, khí clo C Al, dung dịch HNO3, khí clo D Al, dung dịch NaOH, dung dịch HNO3, khí clo 19 Để điều chế Fe(NO3)2 ta dùng phản ứng sau đây? A Fe + HNO3 B Dung dịch Fe(NO3)3 + Fe C FeO + HNO3 D FeS+ HNO3 20: Hỗn hợp rắn X gồm Al, Fe2O3 CuO có số mol Hỗn hợp X tan hồn tồn dung dịch A NH3 (dư) B NaOH (dư) C HCl (dư) D AgNO3 (dư) 21 Khi điều chế FeCl2 cách cho Fe tác dụng với dung dịch HCl Để bảo quản dung dịch FeCl thu khơng bị chuyển hóa thành hợp chất sắt ba, người ta cho thêm vào dd: A lượng sắt dư B lượng kẽm dư C lượng HCl dư D lượng HNO3 dư 22 Hòa tan hồn tồn hỗn hợp X gồm 0,02 mol FeS 0,03 mol FeS vào lượng dư H2SO4 đặc nóng thu Fe2(SO4)3, SO2 H2O Hấp thụ hết SO2 lượng vừa đủ dung dịch KMnO thu dung dịch Y khơng màu, suốt, có pH = Tính số lít dung dịch (Y) A Vdd(Y) = 2,26lít B Vdd (Y) = 22,8lít C Vdd(Y) = 2,27lít D Kết khác, cụ thể là: 23 Khi thêm dung dịch Na2CO3 vào dung dịch FeCl3 có tượng xảy ra? A Xuất kết tủa màu nâu đỏ xảy tượng thủy phân B Dung dịch có màu nâu đỏ chúng khơng pứ với C Xuất kết tủa màu nâu đỏ đồng thời có htượng sủi bọt khí D Có kết tủa nâu đỏ tạo thành sau tan lại tạo khí CO2 24 Tổng hệ số ( số ngun, tối giản) tất chất phương trình hóa học phản ứng FeSO4 với dung dịch KMnO4 H2SO4 A 36 B 34 C 35 D 33 25 Hòa tan hồn tồn 17,4 g hỗn hợp kim loại Al, Fe, Mg dung dịch HCl thấy 13,44 lit khí H (đktc) Còn cho 34,8 g hỗn hợp tác dụng với dung dịch CuSO dư, lọc lấy chất rắn thu sau phản ứng tác dụng với dung dịch HNO3 thu lit NO (đktc) (sản phẩm khơng tạo NH4+) A 4,48 (lit) B 3,36 (lit) C 8,96 (lit) D 17,92 (lit) 26 Hòa tan hồn tồn 10 g hỗn hợp muối khan FeSO Fe2(SO4)3 thu dung dịch A Cho A phản ứng vừa đủ với 1,58 g KMnO4 mơi trường H2SO4 Thành phần % (m) FeSO4 Fe2(SO4)3 A 76% ; 24% B 50%; 50% C 60%; 40% D 55%; 45% 27 Cho sơ đồ phản ứng sau: cao Fe + O2 t  → (A); (A) + HCl → (B) + (C) + H2O; (B) + NaOH → (D) + (G); (C) + NaOH → (E) + (G); (D) + ? + ? → (E); t (E) → (F) + ? ; Thứ tự chất (A), (D), (F) là: A Fe2O3, Fe(OH)3, Fe2O3 B Fe3O4, Fe(OH)3, Fe2O3 C Fe3O4, Fe(OH)2, Fe2O3 D Fe2O3, Fe(OH)2, Fe2O3 28 Có thể dùng hố chất để phân biệt Fe2O3 Fe3O4 Hố chất là: A HCl lỗng B HCl đặc C H2SO4 lỗng D HNO3 lỗng 29 Cho biết phản ứng xảy sau: 2FeBr + Br2 → FeBr3 2NaBr + Cl2 → 2NaCl + Br2 Phát biểu là: A Tính khử Br - mạnh Fe2+ B Tính oxi hóa Cl2 mạnh Fe3+ C Tính khử Cl- mạnh Br- D Tính oxi hóa Br2 mạnh Cl2 0 30 Cho mg Fe vào dung dịch HNO lấy dư ta thu 8,96 lit(đkc) hỗn hợp khí X gồm khí NO NO có dX/O2=1,3125 Khối lượng m là: A 5,6g B 11,2g C 0,56g D 1,12g 31 Đốt cháy x mol Fe oxi thu 5,04 gam hỗn hợp (A) gồm oxit sắt Hòa tan hồn tồn (A) dung dịch HNO3 thu 0,035 mol hỗn hợp (Y) gồm NO NO2 Tỷ khối Y H2 19 Tính x A 0,06 mol B 0,065 mol C 0,07 mol D 0,075 mol 32 Cho hh Fe FeS tác dụng với dd HCl dư thu 2,24 lít hỗn hợp khí (đktc) có tỷ khối H Thành phần % theo số mol Fe hỗn hợp ban đầu : A 40% B 60% C.35% D 50% 33 Thªm dd NaOH d vµo dd chøa 0,015 mol FeCl2 kh«ng khÝ Khi c¸c pø x¶y hoµn toµn th× khèi lỵng kÕt tđa thu ®ỵc A 1,095 gam B 1,350 gam C 1,605 gam D 13,05 gam 34 Cho 9,12 gam hỗn hợp gồm FeO, Fe 2O3, Fe3O4 tác dụng với dung dịch HCl dư, sau phản ứng xảy hồn tồn, thu dung dịch Y; Cơ cạn dung dịch Y thu 7,62 gam muối FeCl m gam FeCl3.Giá trị m A 8,75 B 9,75 C 6,5 D 7,8 35 Tến hành thí nghiệm sau: - Thí nghiệm 1: Cho m gam bột sắt (dư) vào V1 lít dung dịch Cu(NO3)2 1M; - Thí nghiệm 2: Cho m gam bột sắt (dư) vào V1 lít dung dịch AgNO3 0,1M Sau thí nghiệm xảy hồn tồn, hkối lượng chất rắn thu thí nghiệm Giá trị V1 so với V2 A V1 = 10V2 B V1 = 5V2 C V1 = 2V2 D V1 = V2 36: Cho 13,5 gam hỗn hợp A gồm Fe Zn vào 200 ml dung dịch Z chứa CuCl FeCl3 Phản ứng xong thu chất rắn B ngun chất dung dịch C Cho C tác dụng với dung dịch NaOH dư thu kết tủa D dung dịch E Sục CO2 đến dư vào dung dịch E, lọc kết tủa đem nung đến khối lượng khơng đổi thu 8,1 g chất rắn Thành phần %(m) Fe Zn A (%) A 50,85; 49,15 B 30,85; 69,15 C 51,85; 48,15 D 49,85; 50,15 37 Nung hỗn hợp rắn gồm a mol FeCO b mol FeS2 bình kín chứa khơng khí (dư) Sau phản ứng xảy hồn tồn, đưa bình nhiệt độ ban đầu, thu chất rắn Fe 2O3 hỗn hợp khí Biết áp suất khí bình trước sau phản ứng nhau, mối liên hệ a b ( biết sau phản ứng, lưu huỳnh số oxi hóa +4, thể tích chất rắn khơng đáng kể) A a = 4b B A = 2b C a = b D A = 0,5b 38 Thể tích dung dịch HNO3 1M (lỗng) cần dùng để hòa tan hồn tồn hỗn hợp gồm 0,15 mol Fe 0,15 mol Cu (biết phản ứng tạo chất khử NO) A 0,8 lít B 1,0 lít C 0,6 lít D 1,2 lít 39 Cho lượng hỗn hợp bột Zn vào dung dịch X gồm FeCl CuCl2 Khối lượng chất rắn sau phản ứng xảy hồn tồn nhỏ khối lượng bột Zn ban đầu 0,5 gam Cơ cạn phần dung dịch sau phản ứng thu 13,6 gam muối khan Tổng khối lượng muối X A 13,1 gam B 14,1 gam C 17,0 gam D 19,5 gam 40 Cho 11,36 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe 2O3 Fe3O4 phản ứng hết với dung dịch HNO3 lỗng dư thu 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử đktc) dung dịch X Cơ cạn dung dịch X thu m gam muối khan Giá trị m A 35,5 B 34,6 C 49,09 D 38,72 41 Để hòa tan hồn tồn 2,32 gam hỗn hợp gồm FeO, Fe 3O4, Fe2O3 (trong số mol FeO số mol Fe2O3), cần dùng vừa đủ V lít dung dịch HCl 1M Giá trị V A 0,16 B 0,18 C 0,23 D 0,08 42 Để m gam phơi bào sắt ngồi khơng khí, sau thời gian thu 12 gam hỗn hợp A gồm Fe, FeO, Fe3O4 Fe2O3 Hòa tan A hồn tồn vào dung dịch HNO3 thấy giải phóng 2,24 lít khí khơng màu, hóa nâu ngồi khơng khí đo đktc Tính m gam phơi bào sắt A 10,06 g B 10,07 g C 10,08 g D 10,09g 43 Cho hỗn hợp bột gồm 2,7 gam Al 5,6 gam Fe vào 550 ml dung dịch AgNO 1M Sau phản ứng xảy hồn tồn, thu m gam chất rắn Giá trị m A 3,24 B 64,8 C 59,4 D 54,0 44 Trơn 5,6 gam bột sắt với 2,4 gam bột lưu huỳnh nung nóng điều kiện khơng có khơng khí, thu hỗn hợp rắn Y Cho Y tác dụng với lượng dư dung dịch HCl, giải phóng hỗn hợp khí Z lại phần khơng tan G Để đốt cháy hồn tồn Z G cần vừa đủV lít O2 (ở đktc) Giá trị V A 2,8 B 3,36 C 3,08 D 4,48 45 Cho 0,1 mol FeCl3 tác dụng hết với dung dịch Na2CO3 dư thu kết tủa X Đem nung kết tủa nhiệt độ cao đến khối lượng khơng đổi thu chất rắn có khối lượng m gam Giá trị m (g) A 7,0 B 8,0 C 9,0 D 10,0 46 Hòa tan hết hỗn hợp A gồm x mol Fe y mol Ag dung dịch hỗn hợp HNO H2SO4, có 0,062 mol khí NO 0,047 mol SO2 Đem cạn dung dịch sau phản ứng thu 22,164 gam hỗn hợp muối khan Trị số x y A x = 0,08; y = 0,03 B x = 0,12; y = 0,02 C x = 0,07; y = 0,02 D x = 0,09; y = 0,01 47 Nung hỗn hợp gồm bột Al bột Fe 3O4 điều kiện khơng có khơng khí (giả sứ xảy phản ứng Al khử oxit sắt thành sắt kim loại) Hỗn hợp sau phản ứng, cho tác dụng với dung dịch NaOH dư thu 6,72 lit khí H2 (đktc); cho tác dụng với dung dịch HCl dư thu 26,88 lit khí H (đktc) Các phản ứng xảy hồn tồn Thành phần % (m) Al Fe3O4 hỗn hợp đầu A 18,20%; 81,80% B 22,15%; 77,85% C 19,30%; 80,70% D 27,95%; 72,05% 48 Dãy kim loại xếp theo chiều giảm dần tính khử A Zn, Cr, Ni, Fe, Cu, Ag, Au B Zn, Fe, Cr, Ni, Cu, Ag, Au C Fe, Zn, Ni, Cr, Cu, Ag, Au D Zn, Cr, Fe, Ni, Cu, Ag, Au 49 Cho 4,48 lít khí CO (ở đktc) từ từ qua ống sứ đựng gam oxit sắt đến phản ứng xảy hồn tồn Khí thu sau phản ứng có tỉ khối so với hiđro 20 Cơng thức oxit sắt phần trăm thể tích khí CO2 hỗn hợp khí sau phản ứng A Fe3O4; 75% B Fe2O3; 75% C Fe2O3; 65% D FeO; 75% 50 Hòa tan hồn tồn y gam oxit sắt H 2SO4 đặc nóng thấy khí SO Trong thí nghiệm khác, sau khử hồn tồn y gam oxit CO nhiệt độ cao hòa tan lượng sắt tạo thành H2SO4 đặc nóng thu lượng khí SO2 nhiều gấp lần lượng khí SO2 thí nghiệm Cơng thức oxit sắt A FeO B Fe2O3 C Fe3O4 D FeCO3 51 Cho 13,5 gam hỗn hợp kim loại Al, Cr, Fe tác dụng với lượng dư dung dịch H 2SO4 lỗng nóng (trong điều kiện khơng có khơng khí), thu dung dịch X 7,84 lít khí H (ở đktc) Cơ cạn dung dịch X (trong điều kiện khơng có khơng khí) m gam muối khan Giá trị m A 42,6 B 45,5 C 48,8 D 47,1 53 Cho 0,01 mol m t hợp chất sắt tác dụng hết với H2SO4 đặc nóng, dư, 0,112 lít khí SO2 (ở đktc sản phẩm khử nhất) Cơng thức hợp chất sắt A FeS B FeO C FeS2 D FeCO3 54 Cho hỗn hợp gồm 0,3 mol Fe + 0,15 mol Fe 2O3 + 0,1 mol Fe3O4 tác dụng hết với dung dịch H 2SO4 lỗng thu dung dịch A Cho dung dịch A tác dụng với dung dịch NaOH dư, lọc kết tủa đem nung khơng khí đến khối lượng khơng đổi thu m gam chất rắn C Tính m (g) A 70 B 72 C 65 D 75 55 Cho 4,58 gam hỗn hợp A gồm Zn, Fe Cu vào cốc đựng dung dịch chứa 0,082 mol Cu SO Sau phản ứng thu dung dịch B kết tủa C Kết tủa C có chất : A Cu, Zn B Cu, Fe C Cu, Fe, Zn D Cu 56 Nhiệt phân hồn tồn 7,2 gam Fe(NO3)2 bình kín, sau phản ứng thu m gam chất rắn m có giá trị là: A 2,88 B 3,09 C 3,2 D khơng xác định 57 §Ĩ 28 gam bét s¾t ngoµi kh«ng khÝ mét thêi gian thÊy khèi lỵng t¨ng lªn thµnh 34,4 gam TÝnh % s¾t ®· bÞ oxi hãa, gi¶ thiÕt s¶n phÈm oxi hãa chØ lµ s¾t tõ oxit A 48,8% B 60,0% C 81,4% D 99,9% 58 Cho sắt tác dụng với dung dịch H2SO4 lỗng thu V lít khí H2 (đktc), dung dịch thu cho bay tinh thể FeSO4.7H2O có khối lượng 55,6 g Thể tích khí H2 (đktc) giải phóng A 8,19 lít B 7,33 lít C 4,48 lít D 6,23 lít 59 TÝnh lỵng I2 h×nh thµnh cho dung dÞch chøa 0,2 mol FeCl ph¶n øng hoµn toµn víi dung dÞch chøa 0,3 mol KI A 0,10 mol B 0,15 mol C 0,20 mol D 0,40 mol 62 CÇn bao nhiªu tÊn qng manhetit chøa 80% Fe 3O4 ®Ĩ cã thĨ lun ®ỵc 800 tÊn gang cã hµm lỵng s¾t 95% Lỵng s¾t bÞ hao hơt s¶n xt lµ 1% A 1325,16 tÊn B 2351,16 tÊn C 3512,61 tÊn D 5213,61 tÊn 63 Cho hỗn hợp m gam gồm Fe Fe3O4 hoà tan hoàn toàn vào dung dòch H2SO4 loãng, d thu 6,72 lít khí H2 (đktc) dd Y Dung dòch Y làm màu vừa đủ 12,008g KMnO dd Giá trò m : A.42,64g B 35,36g C.46,64g D Đáp án khác 64 Hoà tan hết hỗn hợp gồm FeO, Fe 2O3, Fe3O4 dung dòch HNO đặc nóng thu 4,48lít khí NO (đktc) Cô cạn dung dòch sau phản ứng thu 145,2 g muối khan Giá trò m : A 33,6g B 42,8g C.46,4g D Kết khác 65 Cho hh gồm bột nhôm oxit sắt Thực hoàn toàn phản ứng nhiệt nhôm (giả sử có phản ứng oxit sắt thành Fe) thu hh rắn B có khối lượng 19,82 g Chia hh B thành phần nhau: -Phần : cho td với lượng dư dd NaOH thu 1,68 lít khí H2 đktc -Phần : cho td với lượng dư dd HCl có 3,472 lít khí H2 thoát Công thức oxit sắt lµ A Fe2O3 B Fe3O4 C FeO D Không xác đònh 66 Khử hoàn toàn 4,06g oxit kim loại CO nhiệt độ cao tạo kim loại khí Khí sinh cho hấp thụ hết vào dd Ca(OH)2 dư tạo g kết tủa kim loại sinh cho tác dụng hết với dd HCl dư thu 1,176l khí H2 (đktc) oxit kim loại A Fe2O3 B ZnO C.Fe3O4 D đáp án khác Câu 342: Ngun tố X có điện tích hạt nhân 24 Cấu hình electron X, chu kỳ nhóm hệ thống tuần hồn là: A 1s2 2s22p63s23p63d6, chu kỳ nhóm VIB B 1s2 2s22p63s23p63d4 4s2, chu kỳ nhóm IIA C.1s2 2s22p63s23p63d5 4s1 , chu kỳ nhóm VIB D 1s2 2s22p63s23p64s13d5, chu kỳ nhóm VIB Câu 343: Crom có số oxi hố từ +1 đến +6 do: A Có electron độc thân lớp ngồi B Có electron hố trị C.Là ngun tố nhóm d D.Phân lớp d có electron Câu 344: Chất vừa tác dụng với axit vừa tác dụng với dung dịch kiềm là: A Cr B.Cr(OH)2 C Cr(OH)3 D CrO3 Câu 345: Giữa ion CrO42- ion Cr2O72- Có chuyển hố lẫn theo cân bằng: A Cr2O72- + OH- → 2CrO42- + H+ B Cr2O72- + H2O → 2CrO42- + 2H+ C Cr2O72- + 2OH- → Cr2O42- + H2O D CrO42- → Cr3+ + 4H2O Câu 346: Khi thêm dung dịch kiềm vào muối đicromat, muối chuyển thành muối cromat Màu chuyển từ: A Chuyển từ màu vàng sang màu da cam C.Dung dịch khơng đổi màu B Chuyển từ màu da cam sang màu vàng D Dung dịch chuyển từ màu đỏ sang màu vàng Câu 347 : Cr2O3 +X Na2CrO4 +Y H2Cr2O7 +Z CrCl3 X,Y,Z : A NaOH + O2 t0, HCl, H2SO4 B NaOH + O2 t0, H2O, HCl C NaOH + H2O2 t0, H2SO4, Cl2 D NaOH + H2O2 t0, H2SO4, HCl Câu 348 : Crom (III) oxit tác dụng với chất cho đây: nước, dung dịch HCl, dung dịch NaOH, dung dịch NaCl, dung dịch KI, dung dịch K2CrO4, Hãy chọn đáp án đúng: A H2O, HCl, NaOH, NaCl B HCl, NaOH, KI C HCl, NaOH D HCl, NaOH, K2CrO4 Câu 349::Các hợp chất dãy chất có tính lưỡng tính? A Cr(OH)3, Zn(OH)2, Pb(OH)2 B Cr(OH)3, Zn(OH)2, Mg(OH)2 C Cr(OH)3, Pb(OH)2, Mg(OH)2 D Cr(OH)3, Fe(OH)2, Mg(OH)2 Câu 350: Trong chất sau: Fe3O4, Fe2(SO4)3, Fe(HCO3)2, Fe2O3, FeO, Fe(OH)2, chất có phần trăm khối lượng Fe lớn ? A Fe2O3 B.FeO C.Fe3O4 D.Fe(HCO3)2 Câu 351: Có mệnh đề kẽm sau: Zn tác dụng với dung dịch HCl, HNO3 đặc nguội, NaOH 2.những đồ vật kẽm khơng bị han gỉ, khơng bị oxi hóa khơng khí nước dùng Zn để đẩy vàng khỏi phức xianua [Au(CN)2-] (phương pháp khai thác vàng) Zn khơng thể đẩy Cu khỏi dung dịch CuSO4 Zn tồn dạng đơn chất tự nhiên Hãy chọn mệnh đề đúng: A 1,2,3 B.1,2,4 C.1,2,5 D.1,2,3,5 Câu 352: Trong phản ứng đốt cháy CuFeS2 tạo sản phẩm CuO, Fe2O3 SO3 phân tử CuFeS2 sẽ: A nhường 12 electron B nhận 13 electron C nhận 12 electron D nhường 13 electron Câu 353: Than cốc q trình sản xuất gang có vai trò: A Cung cấp nhiệt cho q trình cháy B Cung cấp cacbon cho q trình tạo gang C Cung cấp chất khử CO D Cung cấp chất khử CO nhiệt độ để phản ứng khử oxit sắt Câu 354: Từ gang sắt thép phế liệu ta sản xuất thép cần loại bỏ: A SO2, CO2, SiO2, CaO2 B.SO2, CO2, P2O5, CO C SO2, CO2, SiO2, P2O5 D.SO3, CO, CaO, SiO2 Câu 355: Cho bột đồng vào dung dịch FeCl3, tượng xảy là: A Khơng có tượng xảy ra, B Màu vàng nâu dung dịch nhạt dần sau có màu xanh C Màu xanh dung dịch nhạt dần sau có màu vàng nâu D Màu dung dịch nhạt dần đến suốt Câu 356: Cho chất FeS, FeS2, FeO, Fe2O3, Fe3O4 Chất có hàm lượng sắt lớn là: A FeS B.FeO C Fe3O4 D Fe2O3 E FeS2 Câu 357: Trong pin điện hóa Zn-Cu, q trình khử pin A Cu2+ + 2e → Cu B Zn → Zn2+ + 2e C Zn2+ + 2e → Zn D Cu → Cu2+ + 2e Câu 358: Cho chất CuS, Cu2S, CuO, Cu2O Hai chất có thành phần phần trăm khối lượng đồng là: A Cu2S Cu2O C Cu2S CuO B CuS CuO D Khơng có cặp chất Câu 359: Cho 0,3 mol oxit sắt tham gia phản ứng nhiệt nhơm thấy tạo 0,4 mol Al 2O3 Cơng thức oxit sắt là: A FeO B Fe2O3 C Fe3O4 D Khơng xác định Bậc 2: Câu 360: Khối lượng bột nhơm cần dùng phòng thí nghiệm để điều chế 78 g crom phương pháp nhiệt nhơm là: A 40,5 g B 45,0 g C 50,4 g D 54 g Câu 361: Sục khí clo vào bình dựng 200ml dung dịch CrCl NaOH đến có khí màu vàng bay lên cần dùng 2,24 l khí đktc Hỗn hợp dung dịch phản ứng vừa đủ với 300 ml dung dịch HCl 1M Nồng độ CrCl3 dung dịch ban đầu là: A 0,1 M B M C 0,09 M D 0,9 M Câu 362: Cho hỗn hợp gồm 1,12 g Fe 0,24 g Mg tác dụng với 250 ml dung dịch CuSO Phản ứng thực xong ta thu kim loại khối lượng 1,88 g Nồng độ mol dung dịch CuSO dùng là: A 0,12 M B.0,118 M C 0,1 M D M Câu 363: Hồ tan hồn tồn 58 g muối CuSO 4.5H2O nước, 500ml dung dịch Nồng độ dung dịch CuSO4 thu là: A 0,464 M C 0,725 M B 0,646 M D 0,275 M Câu 364: Nhúng sắt vào 500ml dung dịch CuSO pha chế từ 58 g muối CuSO4.5H2O Khối lượng kim loại tăng hay giảm gam? A Tăng 1,856 g C Giảm 1,856 g B Tăng 2,9 g D Giảm 2,9 g Câu 365 : Cho Fe tác dụng với oxi nhiệt độ cao Cho sản phẩm phản ứng vào dung dịch HCl khơng thấy có khí dung dịch gồm hai muối ln có nồng độ gấp đơi Sản phẩm tạo thành sau phản ứng oxi hố sắt là: A Fe2O3 FeO C FeO Fe3O4 B Fe3O4 D Fe2O3 Fe3O4 Câu 366: Hòa tan 10 g FeSO4 có lẫn tạp chất Fe2(SO4)3 200cm3 dung dịch Dung dịch axit hố dung dịch H2SO4 lỗng làm màu 250 ml dung dịch KMnO 0,03 M thành phần phần trăm FeSO4 tinh khiết là: A 57 % C 75 % B 14 % D 41 % Câu 367: Đốt cháy 19,2 g đồng oxi nhiệt độ cao (800 đến 1000 0C, lượng oxi cần dùng 2,24 l Khối lượng đồng II oxit tạo thành sau phản ứng là: A 16 g B 14,4 g C 6,4 g D g Câu 368: Hỗn hợp bột A có kim loại Fe, Ag, Cu Ngâm hỗn hợp A dung dịch B chứa chất Khuấy kỹ phản ứng kết thúc, nhận thấy sắt đồng tan hết lại Ag có khối lượng khối lượng Ag hỗn hợp Dung dịch B dunng dịch: A Dung dịch HCl B Dung dịch FeCl3 C Dung dịch AgNO3 D.Khơng có dung dịch thoả mãn điều kiện Câu 369: Hỗn hợp bột A có kim loại Fe, Ag, Cu Ngâm hỗn hợp A dung dịch B chứa chất Khuấy kỹ phản ứng kết thúc nhận thấy sắt đồng tan hết lại bạc có khối lượng lớn khối lượng bạc hỗn hợp ban đầu Dung dịch B là: A Dung dịch HCl B.Dung dịch FeCl3 C.Dung dịch AgNO3 D Dung dịch Cu(NO3)2 Câu 370: Một dung dịch có hồ tan 3,25 g FeClx tác dụng với dung dịch AgNO3 dư tạo 8,61 g kết tủa màu trắng Cơng thức hố học muối sắt clorua là: A FeCl2 C Hỗn hợp FeCl2 FeCl3 B FeCl3 D Khơng xác định Câu 371: Đốt kim loại bình kin đựng khí clo, thu 32,5 g muối clorua nhận thấy thể tích khí clo bình giảm 6,72 l Kim loại dùng là: A Fe B Mg C Zn D Ca Câu 372 : Một hỗn hợp gồm bột kim loại Fe Fe 2O3 Nếu cho lượng khí CO dư qua a g hỗn hợp niệt độ cao, phản ứng xong người ta thu 11,2g Fe Nếu ngâm a g hỗn hợp dung dịch CuSO dư, phản ứng xong người ta thu chất rắn có khối lượng tăng thêm 0,8 g a có giá trị là: A 13,6 g B 8g C 5,6 g D 16,3 g Câu 373: Một dung dịch có hồ tan 1,58 g KMnO tác dụng với dung dịch hỗn hợp hào tan 9,12 g FeSO 9,8 g H2SO4 Cơ cạn dung dịch sau phản ứng đến khối lượng khơng đổi ta thu a g chất rắn a có giá trị là: A 19,78 g B 13,9 g C 18,79 g D 20 g Câu 374:Một hỗn hợp gồm sắt oxit sắt có khối lượng 2,6 g Cho CO dư qua A đun nóng Khí sau phản ứng dẫn vào bình đựng nước vơi thu 10 g kết tủa Khối lượng Fe A A g B 1,1 g C 1,2 g D 2,1 g Câu 375: Khử hồn tồn 3,2 g hỗn hợp Cu Fe 2O3 khí H2 thấy tạo g H2O Khối lượng hỗn hợp kim loại thu dược là: A 12 g B 24 g C 16 g D 26 g Câu 376: Đốt cháy hồn tồn lượng sắt dùng hết 22,4 lít khí oxi điều kiện tiêu chuẩn thu hỗn hợp A gồm oxit sắt sắt dư Khử hồn tồn A CO dư Khí sau phản ứng dẫn vào bình đựng nước vơi dư Khối lượng kết tủa thu là: A 10 g B 20 g C 30 g D 40 g Câu 377: Nhóm chất tạo hợp chất sắt (II) clorua phản ứng trực tiếp: A Fe, Cu, Cl2, HCl, FeSO4 C Fe, Cu, Cl2, FeCl3, CuCl2 B Fe, Cu, HCl, FeSO, CuSO4 D Fe, Cu, HCl, FeSO4, FeCl3 Câu 378: Ở nhiệt độ cao CO, H2 khử ơxit ơxit sau: Fe 3O4, CaO, CuO, Na2O, Fe2O3, Al2O3, ZnO ? A CO khử H2 khử B CO khử H2 khử C CO khử H2 khử D CO khử H2 khử Câu 379: Có dung dịch FeSO4 Fe2(SO4)3 lỗng gần khơng màu Tất chất dãy chất sau nhận biết hai dung dịch đó: A BaCl2, Cu, NaOH, Mg B Cu, KMnO4, NaOH, HNO3, Fe C BaCl2, Cu, KMnO4, NaOH, Fe D Cu, KMnO4, NaOH, Mg Câu 380: Hồ tan 10 g hỗn hợp bột Fe Fe 2O3 lượng dung dịch HCl vừa đủ, thu 1,12 l hidro (đktc) dung dịch X Cho dung dịch X tác dụng với dung dịch NaOH lấy dư Lấy kết tủa thu đem nung khơng khí đến khối lượng khơng đổi thu chất rắn Y Khối lượng chất rắn Y sau đúng: A 11,2 gam B 14 gam C 12 gam D 11,5 gam Câu 381: Hòa tan hồn tồn 12 gam hỗn hợp Fe, Cu (tỉ lệ mol 1:1) axit HNO 3, thu V lít (ở đktc) hỗn hợp khí X (gồm NO NO 2) dung dịch Y (chỉ chứa hai muối axit dư) Tỉ khối X H 19 Giá trị V (cho H = 1, N = 14, O = 16, Fe = 56, Cu = 64) A 2,24 B 3,36 C 4,48 D.5,60 Câu 382: Hồ tan hồn tồn hỗn hợp gồm 0,12 mol FeS a mol Cu2S vào axit HNO3 (vừa đủ), thu dung dịch X (chỉ chứa hai muối sunfat) khí NO Giá trị a A.0.12 B 0,04 C 0,075 D 0,06 Câu 383: Cho luồng khơng khí CO (dư) qua ống sứ đựng m gam hỗn hợp FeO Fe 2O3 nung nóng Sau kết thúc phản ứng, khối lượng chất rắn ống sứ 5.5 gam Cho khí qua khỏi ống sứ hấp thụ vào nước dư thấy có gam kết tủa Khối lượng m ban đầu là: A 6.3 g B 5.8 g C 6.5 g D 6.94 g 2+ Câu 384 : Muối Fe làm màu tím dung dịch KMnO mơi trường axit cho Fe3+, Fe3+ tác dụng với dung dịch I- cho I2 Fe2+ Sắp xếp chất oxi hóa Fe3+, I2, MnO4- theo thứ tự độ mạnh tăng dần A I2
- Xem thêm -

Xem thêm: bai tap ve satcromdong , bai tap ve satcromdong , bai tap ve satcromdong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay