BAI 27

53 227 0
  • Loading ...
1/53 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 14:44

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG TRỰC LỚP 12C6 KÍNH CHÀO Q THẦY CƠ KIỂM TRA BÀI CŨ Viết phương trình phản ứng thực dãy chuyển hóa sau: Ca  (1) → Ca (OH )2  (2) → Ca ( HCO3 )  (3) → CaCO3  (4) → CO2 (1) Ca + H 2O → Ca (OH ) + H (2) Ca (OH ) + 2CO2 →Ca( HCO3 ) to (3) Ca( HCO3 ) → CaCO3 + CO2 + H 2O to (4) CaCO3  →CaO + CO2 KIỂM TRA BÀI CŨ 2.Viết PTPƯ xảy cho Ba vào dung dịch MgSO4 Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2 Ba(OH)2 + MgSO4 → BaSO4 ↓ + Mg(OH)2 ↓ Những hình ảnh sau gợi cho ta liên tưởng đến ngun tố nào? Ơ tơ Cửa sổ Máy bay Dây điện Nồi Thau Tiết: 48 Bài 27: NHƠM VÀ HỢP CHẤT CỦA NHƠM A.NHƠM: I.Vị trí BTH, cấu hình electron ngun tử II.Tính chất vật lí III.Tính chất hố học IV.Ứng dụng trạng thái tự nhiên V.Sản xuất nhơm B.MỘT SỐ HỢP CHẤT QUAN TRỌNG CỦA NHƠM I.Nhơm oxit II.Nhơm hiđroxit III Nhơm sunfat IV.Cách nhận biết ion Al3+ dung dịch Bài 27: NHƠM VÀ HỢP CHẤT CỦA NHƠM A.NHƠM: I.VỊ TRÍ TRONG BTH, CẤU HÌNH ELECTRON NGUN TỬ: 13 26,98 Al 1,61 NHƠM [Ne] 3s23p1 +3 Dựa vào BTH, hãy: +Xác định vị trí nhơm? +Viết cấu hình electron ngun tử? +Nhận xét số e lớp ngồi cùng? Bài 27: NHƠM VÀ HỢP CHẤT CỦA NHƠM A.NHƠM: I.VỊ TRÍ TRONG BTH, CẤU HÌNH ELECTRON NGUN TỬ: - Vị trí: 13 26,98 Al 1,61 NHƠM [Ne] 3s23p1 +3 + Ơ thứ 13 + Nhóm IIIA + Chu kì - Cấu hình electron ngun tử: [Ne] 3s23p1 + Số oxi hóa: +3 Bài 27: NHƠM VÀ HỢP CHẤT CỦA NHƠM A.NHƠM: II.TÍNH CHẤT VẬT LÍ: sgk Quan sát đồ vật nhơm thực tế rút tính chất vật lí nhơm? Bài 27: NHƠM VÀ HỢP CHẤT CỦA NHƠM A.NHƠM: II.TÍNH CHẤT VẬT LÍ: -Nhơm kim loại màu trắng bạc - Có nhiệt độ nóng chảy 6600C, dễ kéo sợi dễ dát mỏng - Nhơm kim loại nhẹ (D= 2,7g/cm3), dẫn điện dẫn nhiệt tốt Bài 27: NHƠM VÀ HỢP CHẤT CỦA NHƠM A.NHƠM: III.TÍNH CHẤT HĨA HỌC: Sắp xếp kim loại sau theo chiều tăng dần tính khử: Mg, Al, K, Na? Tính khử tăng dần: Al, Mg, Na, K Bài 27: NHƠM VÀ HỢP CHẤT CỦA NHƠM B.MỘT SỐ HỢP CHẤT QUAN TRỌNG CỦA NHƠM: II.NHƠM HYĐROXIT: Al(OH)3 * Điều chế Al(OH)3: AlCl3 + 3NH3 + 3H2O Al(OH)3 ↓+ 3NH4Cl Hay: ↓ AlCl3 + 3NaOH(vừa đủ) → Al(OH)3 + 3NaCl Bài 27: NHƠM VÀ HỢP CHẤT CỦA NHƠM B.MỘT SỐ HỢP CHẤT QUAN TRỌNG CỦA NHƠM: II.NHƠM HYĐROXIT: Al(OH)3 1.Tính chất vật lí: Nêu số tính chất vật lí Al(OH)3 ? Nhơm hyđroxit chất rắn, màu trắng, kết tủa dạng keo Bài 27: NHƠM VÀ HỢP CHẤT CỦA NHƠM B.MỘT SỐ HỢP CHẤT QUAN TRỌNG CỦA NHƠM: II.NHƠM HYĐROXIT: Al(OH)3 2.Tính chất hóa học: - Thí nghiệm: Al(OH)3 + dd HCl → ? - Thí nghiệm: Al(OH)3 + dd NaOH → ? PHIẾU HỌC TẬP -Dự đốn tính chất hóa học Al(OH)3 Quan sát tượng, giải thích, viết PTHH rút nhận xét Bài 27: NHƠM VÀ HỢP CHẤT CỦA NHƠM B.MỘT SỐ HỢP CHẤT QUAN TRỌNG CỦA NHƠM: II.NHƠM HYĐROXIT: Al(OH)3 2.Tính chất hóa học: a.Tác dụng với axit: Al(OH)3 + 3HCl → AlCl3 + 3H2O Al(OH)3 + 3H+ → Al3+ + 3H2O  Al(OH)3 đóng vai trò bazơ Bài 27: NHƠM VÀ HỢP CHẤT CỦA NHƠM B.MỘT SỐ HỢP CHẤT QUAN TRỌNG CỦA NHƠM: II.NHƠM HYĐROXIT: Al(OH)3 2.Tính chất hóa học: a.Tác dụng với axit: Al(OH)3 đóng vai trò bazơ b.Tác dụng với dung dịch kiềm: NaOH, KOH, … Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O Natri aluminat Al(OH)3 + OH– → AlO2– +  Al(OH)3 đóng vai trò axit (tính axit yếu tính bazơ) 2H2O Bài 27: NHƠM VÀ HỢP CHẤT CỦA NHƠM B.MỘT SỐ HỢP CHẤT QUAN TRỌNG CỦA NHƠM: III.NHƠM HYĐROXIT: Al(OH)3 2.Tính chất hóa học: a.Tác dụng với axit: Al(OH)3 đóng vai trò bazơ b.Tác dụng với dung dịch kiềm: NaOH, KOH, … Al(OH)3 hyđroxit lưỡng tính (HAlO2.H2O: Axit aluminic) Có kết luận tính chất Al(OH)3? Bài 27: NHƠM VÀ HỢP CHẤT CỦA NHƠM B.MỘT SỐ HỢP CHẤT QUAN TRỌNG CỦA NHƠM: II.NHƠM SUNFAT: Al2(SO4)3 Hãy cho biết tên viết cơng thức hóa học dạng muối ngậm nước nhơm sunfat? Và ứng dụng đời sống ? Phèn chua K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O Bài 27: NHƠM VÀ HỢP CHẤT CỦA NHƠM B.MỘT SỐ HỢP CHẤT QUAN TRỌNG CỦA NHƠM: II.NHƠM SUNFAT: Al2(SO4)3 Ngành thuộc da Cơng nghiệp giấy Cơng nghiệp nhuộm vải Phèn chua K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O Chất làm nước đục Bài 27: NHƠM VÀ HỢP CHẤT CỦA NHƠM B.MỘT SỐ HỢP CHẤT QUAN TRỌNG CỦA NHƠM: IV.NHẬN BIẾT Al3+ TRONG DUNG DỊCH: Bằng phương pháp hóa học nhận biết hai dung dịch: AlCl3 NaCl Dùng dung dịch NaOH dư, kết tủa tan NaOH dư Bài 27: NHƠM VÀ HỢP CHẤT CỦA NHƠM B.MỘT SỐ HỢP CHẤT QUAN TRỌNG CỦA NHƠM: IV.NHẬN BIẾT Al3+ TRONG DUNG DỊCH: -Dùng dung dịch kiềm mạnh dư: lúc đầu có kết tủa keo trắng Al3+ + 3OH – → Al(OH)3 ↓ -Sau kết tủa tan: Al(OH)3 + OH – (dư) → AlO2 – + 2H2O aluminat (tan) HỢP CHẤT CỦA NHƠM Nhơm oxit Al2O3 Nhơm hiđroxit Al(OH)3 LÀ HỢP CHẤT LƯỠNG TÍNH Tác dụng với axit Tác dụng với bazơ CỦNG CỐ Câu 1: Viết PTHH phản ứng thực dãy chuyển đổi sau: (1) (2) (3) Al  → Al2 ( SO4 )3  → Al (OH )3  → KAlO2 (4) (5) (6)  → Al (OH )3  → Al2O3  → KAlO2 Câu 2: Chỉ dùng hóa chất sau phân biệt chất rắn Mg, Al Al2O3? A Dung dịch HCl B Dung dịch KOH C Dung dịch NaCl D Dung dịch CuCl2 CỦNG CỐ Câu Xử lý 18g hợp kim nhơm làm dung dịch NaOH đặc, nóng dư, làm 20.16 lít khí (đktc), coi thành phần khác hợp kim khơng phản ứng Thành phần % khối lượng nhơm hợp kim là: A 60% B 95% C 80% D 90% HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ - Học nắm tính chất hóa học Al; Al 2O3 Al(OH)3: Có tính lưỡng tính, viết PTHH chứng minh tính lưỡng tính hợp chất - Cách nhận biết ion Al3+ dung dịch: dùng NaOH dư - Chuẩn bị luyện tập: tính chất kim loại kiềm, kiềm thổ hợp chất chúng + Vị trí, cấu hình, tính chất hóa học, điều chế +Tính chất Ca(OH)2, Ca(HCO3)2 + Nước cứng, cách làm mềm nước cứng - Chuẩn bị tập 1-6 SGK/132 XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN THẦY CÔ VÀ CÁC EM [...]... 5.Tác dụng với dung dịch kiềm Bài 27: NHÔM VÀ HỢP CHẤT CỦA NHÔM A.NHÔM: III.TÍNH CHẤT HÓA HỌC: 1.Tác dụng với phi kim: Thí nghiệm: Al + Cl2 → Al + O2 → Quan sát hiện tượng, giải thích, viết PTHH Bài 27: NHÔM VÀ HỢP CHẤT CỦA NHÔM A.NHÔM: III.TÍNH CHẤT HÓA HỌC: 1.Tác dụng với phi kim: a.Tác dụng với halogen: 2Al + 3Cl2 → 2AlCl3 b.Tác dụng với oxi: 4Al + 3O2 → 2Al2O3 Bài 27: NHÔM VÀ HỢP CHẤT CỦA NHÔM A.NHÔM:... 2H2O + 3H2  Bài 27: NHÔM VÀ HỢP CHẤT CỦA NHÔM A.NHÔM: III.TÍNH CHẤT HÓA HỌC: 5.Tác dụng với dung dịch kiềm: Từ những tính chất trên để bảo quản đồ dùng bằng nhôm ta phải làm thế nào? Bài 27: NHÔM VÀ HỢP CHẤT CỦA NHÔM A.NHÔM: IV.ỨNG DỤNG VÀ TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN: 1.Ứng dụng: Dựa vào những tính chất vật lí và hóa học riêng của nhôm, hãy cho biết một số ứng dụng của nhôm trong đời sống? Bài 27: NHÔM VÀ HỢP... (loãng), HNO3(loãng), H2SO4 (đặc nóng)? 3H2 Al2(SO4)3 + 3H2  Bài 27: NHÔM VÀ HỢP CHẤT CỦA NHÔM A.NHÔM: III.TÍNH CHẤT HÓA HỌC: 2.Tác dụng với axit: b.Với axit HNO3, H2SO4 đặc, nóng: Al + 4HNO3 (loãng)  Al(NO3)3 + NO  + 2H2O 2Al + 6H2SO4 (đặc nóng)  Al2(SO4)3 + 3SO2  + 6H2O Nhôm bị thụ động bởi dd axit HNO3 đặc nguội hoặc H2SO4 đặc nguội Bài 27: NHÔM VÀ HỢP CHẤT CỦA NHÔM Có thể dùng bình nhôm để chứa:... bình nhôm để chứa: A Dung dịch H2SO4 loãng B Dung dịch H2SO4 đặc nguội C Dung dịch HNO3 loãng D Khí Clo Bài 27: NHÔM VÀ HỢP CHẤT CỦA NHÔM A.NHÔM: III.TÍNH CHẤT HÓA HỌC: 3.Tác dụng với oxit kim loại: phản ứng nhiệt nhôm Dựa vào hình bên mô tả thí nghiệm, viết PTPƯ? 2Al + Fe2O3 → Al2O3 + 2Fe to Bài 27: NHÔM VÀ HỢP CHẤT CỦA NHÔM A.NHÔM: III.TÍNH CHẤT HÓA HỌC: 4.Tác dụng với nước: Vì sao những đồ dùng bằng...Bài 27: NHÔM VÀ HỢP CHẤT CỦA NHÔM A.NHÔM: III.TÍNH CHẤT HÓA HỌC: So sánh tính khử của nhôm với kim loại kiềm, kiềm thổ? Nhôm là kim loại có tính khử mạnh, chỉ sau kim loại kiềm và kiềm thổ nên dễ bị oxi hóa thành ion dương Al  Al3+ + 3e Bài 27: NHÔM VÀ HỢP CHẤT CỦA NHÔM A.NHÔM: III.TÍNH CHẤT HÓA HỌC: Hãy dự đoán tính chất... 1.Ứng dụng: Ô tô Cửa nhôm Máy bay Dây điện Nồi nhôm Hỗ hợp tecmit Bài 27: NHÔM VÀ HỢP CHẤT CỦA NHÔM A.NHÔM: IV.ỨNG DỤNG VÀ TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN: 2.Trạng thái tự nhiên: -Đất sét: (Al2O3.SiO2.2H2O), Trong tự nhiên nhôm tồn tại ở trạng thái nào? -Mica (K2O.Al2O3.6SiO2), -Boxit (Al2O3.2H2O), -Criolit (3NaF.AlF3) Quặng boxit Mica Bài 27: NHÔM VÀ HỢP CHẤT CỦA NHÔM A.NHÔM: V.SẢN XUẤT: 1.Nguyên liệu: Quặng... Cửa lấy nhôm Gạch chịu nhiệt Vỏ thé p Thanh dẫn điện (–) Bài 27: NHÔM VÀ HỢP CHẤT CỦA NHÔM Khi khai thác và sử dụng quặng boxit để sản xuất nhôm, trong quá trình này có gây ảnh hưởng gì đến môi trường xung quanh không? Nguy cơ làm thay đổi môi trường sinh thái, tàn phá môi trường mạnh nhất, đặc biệt là thảm động thực vật và gây xói mòn Bài 27: NHÔM VÀ HỢP CHẤT CỦA NHÔM B.MỘT SỐ HỢP CHẤT QUAN TRỌNG CỦA... Al2(SO4)3 NHẬN BIẾT Al3+ TRONG DUNG DỊCH Bài 27: NHÔM VÀ HỢP CHẤT CỦA NHÔM B.MỘT SỐ HỢP CHẤT QUAN TRỌNG CỦA NHÔM: I.NHÔM OXIT: Al2O3 1.Tính chất vật lí: Al có tác dụng với H2O? Tại sao các vậtsốdụng Cho biết một tính bằng chấtnhôm vật lí sử củadụng Al2Oở 3: gia đình không + Trạng thái tác dụng + Màuvới sắcH2O ? + Tính tan trong nước + Nhiệt độ nóng chảy Bài 27: NHÔM VÀ HỢP CHẤT CỦA NHÔM B.MỘT SỐ HỢP... với H2O, nhiệt độ nóng chảy trên 2050OC Bài 27: NHÔM VÀ HỢP CHẤT CỦA NHÔM B.MỘT SỐ HỢP CHẤT QUAN TRỌNG CỦA NHÔM: I.NHÔM OXIT: Al2O3 2.Tính chất hóa học: Vd: Có các cặp chất sau: a Na2O và HCl Trường hợp nào có xảy ra phản ứng? Giải thích b Na2O và NaOH c CO2 và HCl d CO2 và NaOH → Al2O3 là Oxit bazơ Al2O3 là Oxit axit f Al2O3 và NaOH → e Al2O3 và HCl Bài 27: NHÔM VÀ HỢP CHẤT CỦA NHÔM B.MỘT SỐ HỢP CHẤT... học: Al2O3 + HCl → Al2O3 + NaOH → Viết PTPƯ dưới dạng phân tử và ion rút gọn? Bài 27: NHÔM VÀ HỢP CHẤT CỦA NHÔM B.MỘT SỐ HỢP CHẤT QUAN TRỌNG CỦA NHÔM: I.NHÔM OXIT: Al2O3 2.Tính chất hóa học: a.Tác dụng với axít: Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O Al2O3 + 6H+→ 2Al3+ + 3H2O * Trong phản ứng với axit: Al2O3 là oxit bazơ (1) Bài 27: NHÔM VÀ HỢP CHẤT CỦA NHÔM B.MỘT SỐ HỢP CHẤT QUAN TRỌNG CỦA NHÔM: I.NHÔM OXIT: ... tử: [Ne] 3s23p1 + Số oxi hóa: +3 Bài 27: NHÔM VÀ HỢP CHẤT CỦA NHÔM A.NHÔM: II.TÍNH CHẤT VẬT LÍ: sgk Quan sát đồ vật nhôm thực tế rút tính chất vật lí nhôm? Bài 27: NHÔM VÀ HỢP CHẤT CỦA NHÔM A.NHÔM:... nhiệt tốt Bài 27: NHÔM VÀ HỢP CHẤT CỦA NHÔM A.NHÔM: III.TÍNH CHẤT HÓA HỌC: Sắp xếp kim loại sau theo chiều tăng dần tính khử: Mg, Al, K, Na? Tính khử tăng dần: Al, Mg, Na, K Bài 27: NHÔM VÀ HỢP... dịch kiềm Bài 27: NHÔM VÀ HỢP CHẤT CỦA NHÔM A.NHÔM: III.TÍNH CHẤT HÓA HỌC: 1.Tác dụng với phi kim: Thí nghiệm: Al + Cl2 → Al + O2 → Quan sát tượng, giải thích, viết PTHH Bài 27: NHÔM VÀ HỢP
- Xem thêm -

Xem thêm: BAI 27 , BAI 27 , BAI 27

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay