TRAC NGHIEM KIM LOAI KIEMKIM LOAI KIEM THO

7 183 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 14:44

Bµi tËp Kim lo¹i kiÒm, kim lo¹i kiÒm thæ vµ hîp chÊt Câu Những cấu hình e ứng với ion kim loại kiềm 1s22s22p1 1s22s22p6 1s22s22p4 1s22s22p63s1 1s22s22p63s23p6 A B C D 2+ Câu 2: Cation M có cấu hình electron lớp 3s 3p A Mg2+ B Ca2+ C Sr2+ D Ba2+ 2 Câu Các ion sau có cấu hình 1s 2s 2p A Na+ , Ca2+ , Al3+ B K+ , Ca2+ , Mg2+ C Na+ , Mg2+ , Al3+ D Ca2+ , Mg2+ , Al3+ Câu 4: Phát biểu không xác ? A Các kim loại kiềm thổ có cấu hình electron lớp ns B Ca có kiểu mạng tinh thể lập phương tâm diện C Be có nhiệt độ nóng chảy cao nhât nhóm IIA D Mg không phản ứng với nước Câu 5: Cho kim loại sau: Sr, Ba, Be, Ca, Mg Dãy chất xếp theo chiều tăng dần tính khử nguyên tố kim loại là: A Sr , Ba , Be , Ca , Mg B Be , Ca , Mg , Sr , Ba C Be , Mg , Ca , Sr , Ba D Ca , Sr , Ba , Be , Mg Câu 6: Kim loại nhóm IIA có nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, khối lượng riêng biến đổi không theo quy luật kim loại kiềm, kim loại nhóm IIA có : A điện tích hạt nhân khác B.cấu hình electron khác C.bán kính nguyên tử khác D.kiểu mạng tinh thể khác Câu 7: Tính bazơ tăng dần từ trái sang phải theo thứ tự nào? A LiOH < KOH < NaOH B NaOH < LiOH < KOH C LiOH < NaOH < KOH D.KOH < NaOH < LiOH Câu Để bảo quản kim loại kiềm cần A Ngâm chúng vào nước B Giữ chúng lọ có đậy nắp kín C Ngâm chúng rượu nguyên chất D Ngâm chúng dầu hoả Câu Kim loại không khử nước nhiệt độ thường A Na B Ca C Be D Cs Câu 10 : Để điều chế kim loại Na người ta dùng phương pháp ? (1) Điện phân nóng chảy NaCl (2)Điện phân nóng chảy NaOH (3) Điện ,phân dung dịch NaCl có màng ngăn (4)Khử Na2O H2 nhiệt độ cao A (2),(3),(4) B.(1),(2),(4) C (1),(3) D.(1),(2) + Câu 11: Ion Na bị khử ta thực phản ứng A NaOH tác dụng với dung dịch HCl B NaOH tác dụng với dung dịch CuCl2 C Phân hủy NaHCO3 nhiệt D Điện phân nóng chảy NaOH + Câu 12:Ion K không bị khử trình sau đây? (1)Điện phân nóng chảy KCl (2)Điện phân nóng chảy KOH (3)Điện phân dung dịch KCl màng ngăn (4)Điện phân dung dịch KCl có màng ngăn A.(1),(2),(4) B.(2),(4) C.(3),(4) D.(1),(2) Câu 13: Dung dịch làm quì tím chuyển sang màu xanh A Na2CO3 B NaNO3 C Na2SO4 D NaCl Câu 14: Kim loại kiềm không dùng cho trường hợp sau A Chế tạo hợp kim có nhiệt độ nóng chảy thấp để dùng thiết bị báo cháy B Dùng làm chất xúc tác cho nhiều phản ứng hữu C Mạ để bảo vệ kim loại D Chế tạo tế bào quang điện Câu 15: Nhận định không kim loại kiềm A Kim loại kiềm có tính khử mạnh B Kim loại kiềm dễ bị oxi hóa C Kim loại kiềm có tính khử giảm dần từ Li đến Cs D Để bảo quản kim loại kiềm, người ta thường ngâm dầu hỏa Câu 16: Nhận xét muối NaHCO không đúng? A Muối NaHCO3 muối axit B Muối NaHCO3 không bị phân hủy nhiệt C Dung dịch muối NaHCO3 có pH > D Ion HCO3- muối có tính chất lưỡng tính Câu 17: Nước cứng tạm thời nước cứng có chứa: A ion HCO3− B ion Cl– C ion SO 24 − Câu 18: Nguyên tắc làm mềm nước cứng làm giảm nồng độ D.cả A, B, C B ion HCO3− C ion Cl–, SO 24 − D A, B, C Câu 19: Dãy gồm chất làm mềm nước cứng vĩnh cửu A Ca(OH)2 , Na2CO3, NaNO3 B Na2CO3, Na3PO4 C Na2CO3, HCl D Na2SO4 , Na2CO3 Câu 20: Một loại nước cứng đun sôi tính cứng Trong loại nước cứng có hoàn tan chất nào? A Ca(HCO3)2, MgCl2 B Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2 C Mg(HCO3)2, CaCl2 D MgCl2, CaSO4 Câu 21: Chất sau không bị phân hủy đun nóng ? A Mg(NO3)2 B CaCO3 C CaSO4 D Mg(OH)2 Câu 22: Nguyên liệu dùng để làm phấn, bó xương gảy, nặn tượng A đá vôi B vôi sống C thạch cao D đất đèn Câu 23: Thạch cao sống : A 2CaSO4 H2O B CaSO4.2H2O C CaSO4.4H2O D CaSO4 Câu 24: Khi cho dung dịch NaOH dư vào cốc đựng dung dịch Ca(HCO 3)2 suốt cốc A Sủi bọt khí B Không có tượng C Xuất kết tủa trắng D Xuất kết tủa trắng bọt khí Câu 25: Chất sử dụng bó bột xương bị gãy y học A CaSO4.2H2O B MgSO4.7H2O C CaSO4 khan D CaSO4.H2O Câu 26: CaCO3 không tác dụng với A MgCl2 B CH3COOH C CO2 + H2O D Ca(OH)2 Câu 27: Khi cho dung dịch Ca(OH)2 vào dung dịch Ca(HCO3)2 thấy có: A kết tủa trắng sau kết tủa tan dần B.bọt khí kết tủa trắng C kết tủa trắng xuất D bọt khí bay Câu 28: Phản ứng không đúng? A Na2CO3 → Na2O + CO2 B NaHCO3 → Na2CO3 + CO2 + H2O C Na2CO3 + CO2 + H2O → NaHCO3 D MgCl2 →Mg + Cl2 Câu 29: Cặp chất tồn dung dịch? A Na2CO3 Ca(OH)2 B NaHCO3 NaOH C AlCl3 KOH D NaNO3 HCl Câu 30: Khí CO2 không phản ứng với dung dịch nào? A.NaOH B.Ca(OH)2 C Na2CO3 D NaHCO3 Câu 31 : Có dung dịch : Na2CO3, NaOH, NaCl, HCl.Nếu dùng quỳ tím nhận biết : A.1 dung dịch B dung dịch C.4 dung dịch D dung dịch Câu 32: Chỉ dùng thêm thuốc thử cho nhận biết lọ nhãn chứa dung dịch: H2SO4,BaCl2,Na2SO4 A Quỳ tím B Quỳ tím bột kẽm Na2CO3 C Na2CO3 D Bột kẽm Câu 33: Hiện tượng quan sát dẫn từ từ khí CO2 (đến dư) vào bình đựng nước vôi A nước vôi từ hóa đục B nuớc vôi trở nên đục dần, sau từ đục hóa C nước vôi hóa đục trở lại trong, sau từ lại hóa đục D lúc đầu nước vôi trong, sau hóa đục Câu 34: Trường hợp xảy phản ứng dung dịch Ca(HCO3)2 A đun nóng B trộn với dd Ca(OH)2 C trộn với dd HCl D cho NaCl vào Câu 35: Cho dãy chất: KOH, Ca(NO3)2, SO3, NaHSO4, Na2SO3, K2SO4 Số chất dãy tạo thành kết tủa phản ứng với dung dịch BaCl2 A.4 B.2 C.3 D.6 Câu 36: Dãy chất phản ứng với dung dịch Ca(OH) A.ion Ca2+, Mg2+ A Ca(HCO3)2, NaHCO3, CH3COONa B.(NH4)2CO3, CaCO3, NaHCO3 C KHCO3, KCl, NH4NO3 D.CH3COOH, KHCO3, Ba(HCO3)2 Câu 37: Cho dãy chất: NH4Cl, (NH4)2SO4, NaCl, MgCl2, FeCl2, AlCl3 Số chất dãy tác dụng với lượng dư dung dịch Ba(OH)2 tạo thành kết tủa A.3 B.5 C.1 D.4 Câu 38: Cho chất: khí CO (1), dd Ca(OH)2 (2), CaCO3(rắn) (3), dd Ca(HCO3)2 (4), dd CaSO4 (5), dd HCl (6) Nếu đem trộn cặp chất với số trường hợp xảy phản ứng A B C D Câu 39: Cho dd : HCl, Ca(OH)2, NaHCO3, Na2CO3 pứ với đôi Có tối đa pứ xảy ra? A B C D Câu 40: Hỗn hợp X chứa Na2O, NH4Cl, NaHCO3 BaCl2 có số mol chất Cho hỗn hợp X vào H2O (dư), đun nóng, dung dịch thu chứa A NaCl, NaHCO3, NH4Cl, BaCl2 B NaCl, NaOH C NaCl D NaCl, NaOH, BaCl2 Câu 41: Cho chất: Ca, Ca(OH)2, CaCO3, CaO Dựa vào mối quan hệ hợp chất vô cơ, chọn dãy biến đổi sau thực A Ca → CaCO3 → Ca(OH)2 → CaO B Ca → CaO→ Ca(OH)2 → CaCO3 C CaCO3 → Ca → CaO→ Ca(OH)2 D CaCO3 → Ca(OH)2 → Ca → CaO Câu 42: Thực thí nghiệm sau: (I) Cho dung dịch NaCl vào dung dịch KOH (II) Cho dung dịch Na 2CO3 vào ddCa(OH)2 (III) Điện phân dd NaCl với điện cực trơ, có màng ngăn (IV) Cho Cu(OH) vào dd NaNO3 (V) Sục khí NH3 vào dung dịch Na2CO3 (VI) Cho dung dịch Na2SO4 vào dd Ba(OH)2 Các thí nghiệm điều chế NaOH là: A II, V VI B I, II III C II, III VI D I, IV V Câu 43 X,Y,Z hợp chất kim loại hoá trị I, đốt nóng nhiệt độ cao cho lửa màu vàng X tác dụng với Y tạo thành Z Nung nóng Y thu chất Z chất khí làm đục nước vôi trong, không làm màu dung dịch nước Br2 Hãy chọn cặp X,Y,Z A X K2CO3 ; Y KOH ; Z KHCO3 B X NaHCO3 ; Y NaOH ; Z Na2CO3 C X Na2CO3 ; Y NaHCO3 ; Z NaOH D X NaOH ; Y NaHCO ; Z Na2CO3 Câu 44 Nhóm ion tồn dung dịch? A.Na+, Mg2+, OH-, NO3B.CO32-, HSO4-, Na+, Ca2+ C Ag+, Na+, F-, NO3D HCO3-, Cl-, Na+, H+ Câu 45 Dãy chất phản ứng với dung dịch NaOH? A Na2CO3, CuSO4, HCl B MgCl2, SO2, NaHCO3 C H2SO4, FeCl3, KOH D CO2, NaCl, Cl2 Câu 46 Có dung dịch riêng biệt: Na 2SO , Na CO3 , BaCl , NaNO Chỉ dùng quỳ tím làm thuốc thử nhận biết chất? A chất B chất C chất D chất Câu 47 Chỉ dùng thêm quỳ tím làm thuốc thử phân biệt dd dd nhãn sau: H 2SO4, Ba(OH)2, Na2CO3, NaOH A B C D4 Câu 48 Để nhận biết dung dịch lọ nhãn : KOH, NH Cl, Na 2SO , (NH ) 2SO , ta dùng thuốc thử thuốc thử sau: A Dung dịch AgNO3 B Dung dịch NaOH C Dung dịch BaCl D Dung dịch Ba(OH) -o0o Câu 49 A, B hai nguyên tố thuộc phân nhóm thuộc hai chu kì liên tiếp bảng tuần hoàn có tổng số hạt proton 32.Vây A, B A Be, Mg B Mg, Ca C Ca, Sr D Sr, Ba Câu 50: Hoà tan 4,68 gam Kali vào 50g nước Nồng độ phần trăm dung dịch thu : A 8.58 % B 12.32 % C.8,56 % D.12,29 % Câu 51 Cho 23 gam Na vào 500 gam nước thu dung dịch X H2, coi nước bay không đáng kể Tính nồng độ C% dung dịch X Hãy chọn đáp án đúng, xác A 7,6482% B 7,6628% C 7,6815% D 8% Câu 52 Cho 3,9 g kali tác dụng với nước thu 100 ml dung dịch Nồng độ mol dung dịch KOH thu A 0,1M B 0,5M C 1M D 0,75M Câu 53 Cho 2,3g Na tác dụng mg H2O thu dung dịch 4% Khối lượng H2O cần: A 120g B 110g C 210g D 97,8g Câu 54: Khi hòa tan 7,7g hỗn hợp gồm natri kali vào nước thấy thoát 3,36 lít khí H 2(đktc) Phần trăm khối lượng kim loại hỗn hợp là: A 74,67%, 25,33%, B 26,33%, 73,67% C 27,33%, 72,67% D 28,33%, 71,67% Câu 55: Một hỗn hợp X gồm Na Ba có khối lượng 32g X tan hết nước cho 6,72 lít khí H2 (đktc) Tính khối lượng Na Ba có hỗn hợp X Cho Na=23, Ba=137 A 4,6 g Na ; 27,4 g Ba B 3,2 g Na ; 28,8 g Ba C 2,3 g Na ; 29,7 g Ba D 2,7 g Na ; 29,3 g Ba Câu 56 Cho 17 g hỗn hợp X gồm hai kim loại kiềm đứng nhóm IA tác dụng với nước thu 6,72 lít H2 (đktc) dung dịch Y a/ Hỗn hợp X gồm: A Li Na B Na K C K Rb D Rb Cs b/ Thể tích dd HCl 2M cần để trung hoà dd Y A 200ml B 250ml C 300ml D 350ml Câu 57: Cho 29,4 gam hổn hợp gồm hai kim loại kiềm thuộc hai chu kỳ liên tiếp tác dụng với nước thu 11,2 lít khí (đktc) Tỉ lệ phần trăm theo khối lượng kim loại : A.46,94 % 53,06 % B 37,28 % 62,72 % C 37,1 % 62,9 % D 25 % 75 % Câu 58 Hỗn hợp X gồm kim loại kiềm A, B thuộc chu kỳ BTH Lấy 3,1 (g) X hòa tan hoàn toàn vào nước thu 1,12 lít H2 (đktc) A, B kim loại: A Li, Na B Na, K C K, Rb D Rb, Cs Câu 59: Cho 34g hỗn hợp X gồm hai kim loại kiềm đứng nhóm IA tác dụng với nước thu 13,44lít H2(đktc) Hai kim loại là: A Li Na B Na K C K Rb D Rb Cs Câu 60 Hoà tan m gam Na kim loại vào nước thu dung dịch A Trung hoà dung dịch A cần 100 ml dung dịch H2SO4 1M Tính m A 2,3 gam B 4,6 gam C 6,9 gam D 9,2 gam Câu 61 : Hoà tan 2,3 gam hổn hợp K kim loại kiềm R vào nước thu 1,12 lít khí (đktc) Kim loại R : A Li B Na C Rb D Cs Câu 62 Cho g hỗn hợp gồm Na kim loại kiềm M tác dụng với nước Để trung hòa dung dịch thu cần 800 ml dung dịch HCl 0,25M Kim loại M A Li B Cs C K D Rb Câu 63 Cho hỗn hợp kim loại kiềm Na, K hoà tan hết vào nước dung dịch A 0,672 lít H đktc Thể tích dung dịch HCl 0,1M cần để trung hoà hết 1/3 dung dịch A A 100 ml B 200 ml C 300 ml D 600 ml Câu 64: Hòa tan hợp kim Ba - Na vào nước dung dịch A vá có 13,44 lít H bay (đktc) Cần dùng ml dung dịch HCl 1M trung hòa hoàn toàn 1/10 dung dịch A (ml) A 120ml B 600ml C 40ml D 750ml Câu 65: Hỗn hợp X gồm kim loại kiềm kim loại kiềm thổ tan hoàn toàn vào nước, tạo dung dịch C giải phóng 0,06 mol H2 Thể tích dung dịch H2SO4 2M cần thiết trung hòa dung dịch C A 120 ml B 30 ml C 1,2 lít D.0,24 lít Câu 66 : Cho 20,7 gam cacbonat kim loại R hoá trị I tác dụng với lượng dư dung dịch HCl Sau phản ứng thu 22,35 gam muối Kim loại R : A Li B Na C K D Ag Câu 67: Cho 1,67 gam hỗn hợp gồm hai kim loại chu kỳ liên tiếp thuộc nhóm IIA (phân nhóm nhóm II) tác dụng hết với dung dịch HCl (dư), thoát 0,672 lít khí H2 (ở đktc) Hai kim loại A Mg Ca B.Ca Sr C.Be Mg D.Sr Ba Câu 68: Cho gam kim loại thuộc nhóm IIA tác dụng hết với dung dịch HCl tạo 5,55g muối clorua Kim loại kim loại sau ? A Be B Mg C Ba D Ca Câu 69: Cho 4,4 gam hỗn hợp gồm kim loại nhóm IIA ,thuộc chu kì liên tiếp tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl dư cho 3,36 lít H2 (đkc) Hai kim loại A Ca Sr B Be Mg C Mg Ca D Sr Ba Câu 70: Cho 10g kim loại kiềm thổ tác dụng hết với nước, thu 6,11 lít khí hidro (đo 25 oC 1atm) Kim loại kiềm thổ dùng A Mg B Ca C Sr D Ba Câu 71: Cho 32,55g hỗn hợp A gồm hai kim loại kiềm thổ tác dụng hết với HCl thu 10,08 lít khí (đktc) Khối lượng muối khan thu sau phản ứng A 65,4g B 31,65g C 64,5g D 48g -o0o Câu 72 Hấp thụ hết V lít CO2 (đkc) vào 300ml dd NaOH xM 10,6 gam Na2CO3 8,4 gam NaHCO3 Giá trị V x là: A 4,48 lít 1M B 4,48 lít 1,5M C 6,72 lít 1M D 5,6 lít 2M Câu 73 Sục 1,12 lít CO2(đkc) vào 200ml dd Ba(OH)2 0,2M khối lượng kết tủa thu A- 78,8g B- 98,5g C- 5,91g D- 19,7g Câu 74 Từ 100 gam CaCO3 điều chế CO2, dẫn toàn lượng CO2 vào dd chứa 60 gam NaOH Chất có dung dịch sau pứ là: A NaHCO3 B Na2CO3 C Na2CO3 NaOH D NaHCO3và Na2CO3 Câu 75 Cho dd chứa 0,3 mol KOH tác dụng với 0,2 mol CO2 Dung dịch sau phản ứng gồm chất: A KOH, K2CO3 B KHCO3 C K2CO3 D KHCO3, K2CO3 Câu 76 Dẫn 3,36 lít (đktc) khí CO2 vào120 ml dd NaOH 2M Sau phản ứng thu dược: A 0,15 mol NaHCO3 C 0,09 mol NaHCO3 0,06 mol Na2CO3 B 0,12 mol Na2CO3 D 0,09 mol Na2CO3 0,06 mol NaHCO3 Câu 77 Cho 16,8 lít CO2 đktc hấp thụ từ từ vào 600 ml dd NaOH 2M Hỏi thu chất gì? mol A NaOH 0,45 mol ; NaHCO3 0,75 mol B Na2CO3 0,25 mol ; NaHCO3 0,75 mol C NaHCO3 0,45 mol ; Na2CO3 0,3 mol D Na2CO3 0,45 mol ; NaHCO3 0,3 mol Câu 78 Sục 6,72 lít CO2 (đktc) vào dung dịch chứa 0,25 mol Ca(OH)2 Khối lượng kết tủa thu A 10gam B 15 gam C 20 gam D 25 gam Câu 79 Nung 8,4g muối cacbonat (khan) kim loại kiềm thổ thấy có CO nước thoát Dẫn CO2 vào dd Ca(OH)2 dư thu 10g kết tủa Vậy kim A Be B Mg C Ca D Ba Câu 80 Cho 11,2 lít khí CO2 (đktc) vào 400 ml dung dịch NaOH 2M dung dịch X Cho dung dịch CaCl dư vào dung dịch X Khối lượng kết tủa tạo thành: A 54 gam B.30 gam C 50 gam D 40 gam Câu 81 Cho 0,448 lít khí CO2 (ở đktc) hấp thụ hết vào 100 ml dung dịch chứa hỗn hợp NaOH 0,06M Ba(OH) 0,12M, thu m gam kết tủa Giá trị m A 1,182 B 2,364 C 3,940 D 1,97 Câu 82 Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít khí CO2 (đktc) vào 500 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,1M Ba(OH)2 0,2M, sinh m gam kết tủa Giá trị m A 11,82 B 19,70 C 9,85 D 17,73 Câu 83 Sục a mol khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 thu 3g kết tủa Lọc tách kết tủa, dung dịch lại mang đun nóng thu thêm 2g kết tủa Giá trị a A 0,05mol B 0,06 mol C 0,07 mol D 0,08 mol Câu 84 Dung dịch A có chứa NaOH 1M Ca(OH) 0,01M Sục 2,24(l) khí CO2 vào 400ml dung dịch A thu kết tủa có khối lượng? A 3(g) B 2(g) C 1,5(g) D 0,4(g) Câu 85 Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít khí CO (ở đktc) vào 500 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,1M Ba(OH) 0,2M, sinh m gam kết tủa Giá trị m là: A 19,70 B 9,85 C.11,82 D 17,73 Câu 86 Cho 0,448 lít khí CO2 (ở đktc) hấp thụ hết vào 100 ml dung dịch chứa hỗn hợp NaOH 0,06M Ba(OH) 0,12M, thu m gam kết tủa Giá trị m A 2,364 B.3,940 C.1,970 D.1,182 Câu 87 Hấp thụ hoàn toàn x lít CO2(đkc) vào lít dd Ca(OH)2 0.01M thu 1g kết tủa.Giá trị x A- 0,224 lít 0,672 lít B- 0.224 lít 0,336 lít C- 0,24 lít 0,67 lít D- 0,42 lít 0,762 lít Câu 88 Sục V(l) CO2(đkc) vào 150ml dd Ba(OH)2 1M,sau phản ứng thu 19,7g kết tủa.Giá trị V A- 2,24 lít ; 4,48 lít B- 2,24 lít ; 3,36 lít C- 3,36 lít ; 2,24 lít D- 22,4lít ; 3,36 lít Câu 89 Sục V lít CO2(đkc) vào 100ml dd Ca(OH)2 2M thu 10g kết tủa.V có giá trị A- 2,24 lít B- 6,72 lít C- 2,24 lít 6,72 lít D-2,24 lít 4,48 lít Câu 90 Cho 112ml khí CO2 (đkc) bị hấp thụ hoàn toàn 200ml dd Ca(OH)2 ta thu 0.1g kết tủa Nồng độ mol/lít dd Ca(OH)2 A- 0,05M B- 0,005M C- 0,015M D- 0,02M Câu 91 Hấp thụ hoàn toàn 2,688 lít khí CO2(đkc) vào 2,5 lít dd Ba(OH)2 nồng độ a mol/lít, thu 15,76g kết tủa Giá trị a A- 0,032 B- 0.048 C- 0,06 D- 0,04 -o0o Câu 92 Nung nóng 27,4g hỗn hợp A gồm Na2CO3 NaHCO3 khối lượng hỗn hợp không đổi, thu 21,2g chất rắn B Tỷ lệ % NaHCO3 hỗn hợp A A 30,5% B 61,31% C 69,34% D 34,66% Câu 93 Nung nóng 7,26g hỗn hợp gồm NaHCO3 Na2CO3 người ta thu 0,84 lít khí CO 2(đktc) Khối lượng NaHCO3 trước nung khối lượng Na2CO3 sau nung là: A 6,3g; 0,96g B 6,3g 3,975g C 6,3g 4,935g D 6,3g 9,435 Câu 94 :Cho 21 gam hổn hợp Y chứa K2CO3 Na2CO3 tác dụng với lượng dư dung dịch HCl thu 4,032 lít CO2 (đktc) Tỉ lệ phần trăm theo khối lượng chất Y : A.39,43 % 60,57 % B.56,56 % 43,44 % C 20 % 80 % D.40 % 60 % Câu 95 Cho 9,1 gam hỗn hợp muối cacbonat kim loại kiềm hai chu kỳ liên tiếp, tan hoàn toàn dung dịch HCl vừa đủ thu 2,24 lít CO2 (đktc) Hai kim loại A Li, Na B Na, K C K, Cs D Na, Cs Câu 96 Cho g hỗn hợp muối cacbonat kim loại hoá trị II tác dụng hết với dung dịch HCl thấy thoát V lít khí đktc Dung dịch thu đem cô cạn thấy có 7,2 g muối khan Giá trị V A 2,24 lít B 4,48 lít C 3,36 lít D 1,12 lít Câu 97: Hoà tan hoàn toàn 14,4 gam hỗn hợp gồm muối cacbonat kim loại hóa trị I kim loại hóa trị II vào dd HCl thu V lít khí đkc Cô cạn dd sau pứ thu 14,95 gam muối khan V có giá trị A 6,72 lít B 3,36 lít C 2,24 lít D 1,12 lít Câu 98 Cho m gam hổn hợp muối cacbonat tác dụng hết với dd HCl thu 6,72 lít khí CO 2(đkc) 32,3g muối clorua.Giá trị m là: A- 27g B- 28g C- 29g D- 30g Câu 99.Cho 115 gam hỗn hợp gồm ACO3, B2CO3, R2CO3 tác dụng hết với dd HCl thấy thoát 0,448 lít khí CO2 (đktc) Khối lượng muối clorua tạo dd sau phản ứng A 115,22g B 151,22g C 116,22g D 161,22g Câu 100: Hòa tan 20 gam hỗn hợp muối cacbonat kim loại hóa trị I II lượng dư dung dịch HCl thu dung dịch X 4,48 lít CO2 (đkc) thoát Tổng khối lượng muối dung dịch X A 1,68 gam B 22,2 gam C 28,0 gam D 33,6 gam Câu 101: Cho 12,2g hổn hợp hai muối cacbonat kim loại kiềm hai chu kỳ kiên tiếp tác dụng hết với dung dịch HCl, thu 2,24 lít khí (đktc) Khối lượng muối tạo thành sau phản ứng : A 2,66g B.13,3g C 1,33g D 26,6g Câu 102: Cốc A đựng 0,3 mol Na2CO3 0,2 mol NaHCO3 Cốc B đựng 0,4 mol HCl Đổ từ từ cốc A vào cốc B , số mol khí thoát có giá trị ? A 0,2 B 0,25 C 0,4 D 0,5 Câu 103 Dung dịch X chứa hỗn hợp gồm Na2CO3 1,5M KHCO3 1M Nhỏ từ từ giọt hết 200 ml dung dịch HCl 1M vào 100 ml dung dịch X, sinh V lít khí (ở đktc) Giá trị V A 3,36 B 2,24 C 4,48 D 1,12 Câu 104: Nung 13,4 gam hỗn hợp muối cacbonat kim loại hóa trị 2, thu 6,8 gam chất rắn khí X Lượng khí X sinh cho hấp thụ vào 75 ml dung dịch NaOH 1M, khối lượng muối khan thu sau phản ứng A 6,5 gam B 5,8 gam C 6,3 gam D 4,2 gam Câu 105: Nhiệt phân hoàn toàn 40 gam loại quặng đôlômit (CaCO3.MgCO3) có lẫn tạp chất sơ sinh 8,96 lít khí CO2 (ở đktc) Thành phần phần trăm khối lượng CaCO 3.MgCO3 loại quặng nêu A 40% B.50% C.92% D.84% ... (dư), tho t 0,672 lít khí H2 (ở đktc) Hai kim loại A Mg Ca B.Ca Sr C.Be Mg D.Sr Ba Câu 68: Cho gam kim loại thuộc nhóm IIA tác dụng hết với dung dịch HCl tạo 5,55g muối clorua Kim loại kim loại... 9,2 gam Câu 61 : Hoà tan 2,3 gam hổn hợp K kim loại kiềm R vào nước thu 1,12 lít khí (đktc) Kim loại R : A Li B Na C Rb D Cs Câu 62 Cho g hỗn hợp gồm Na kim loại kiềm M tác dụng với nước Để trung... 20,7 gam cacbonat kim loại R hoá trị I tác dụng với lượng dư dung dịch HCl Sau phản ứng thu 22,35 gam muối Kim loại R : A Li B Na C K D Ag Câu 67: Cho 1,67 gam hỗn hợp gồm hai kim loại chu kỳ
- Xem thêm -

Xem thêm: TRAC NGHIEM KIM LOAI KIEMKIM LOAI KIEM THO , TRAC NGHIEM KIM LOAI KIEMKIM LOAI KIEM THO , TRAC NGHIEM KIM LOAI KIEMKIM LOAI KIEM THO

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay