trac nghiem kim loai kiem LTDH co dap an

3 227 3
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 14:44

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN KIM LOẠI KIỀM Thời gian làm bài: phút; (63 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 132 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1: Điên phân muối clorua kim koại M thu 3,45 gam kim loại 1,68 lít khí (đktc) M là: A Ca B Na C Li D K Câu 2: Kim loaị kiềm sản xuất công nghiệp cách : A Phương pháp nhiệt kim loại B Điện phân hợp chất nóng chảy C Phương pháp thủy luyện D Phương pháp hỏa luyện Câu 3: Sản phẩm phản ứng nhiệt phân NaNO3 : A Na2O NO2 B Na2O NO2 O2 C NaNO2 O2 D Na ; NO2 O2 Câu 4: Hiđrua kim loại kiềm tác dụng với nước tạo thành : A Muối B Muối nước C Kiềm hiđro D Kiềm oxi Câu 6: Tìm câu sai ý sau: Trong nhóm IA ,theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần : A Bán kính nguyên tử tăng dần B Tính khử tăng dần C Năng lượng ion hóa giảm dần D Độ âm điện tăng dần Câu 10: Cho dd chứa 0,3 mol KOH tác dụng với 0,2 mol CO2 Dung dịch sau phản ứng gồm chất: A KOH, K2CO3 B KHCO3 C K2CO3 D KHCO3, K2CO3 Câu 11: Nếu M nguyên tố nhóm IA oxit có công thức là: A MO B M2O3 C M2O D MO2 Câu 12: Nguyên tử kim loại kiềm có electron phân lớp s lớp electron A (4e) B (3e) C (2e) D (1e) Câu 13: Cho 1,5g hỗn hợp Na kim loại kiềm A tác dụng với H2O thu 1,12 lít H2 (đktc) A là: A K B Li C Rb D Na Câu 14: Kim loại có tính khử mạnh là: A Na B Cs C K D Li Câu 15: Điện phân dung dịch NaF, sản phẩm thu : A H2 ; dung dịch NaOF B H2 ; O2 ; dung dịch NaOH C H2 ; O2 ; dung dịch NaF D H2 ; F2 ; dung dịch NaOH Câu 16: Nguyên tử nguyên tố có cấu hình electron 1s2 2s2 2p6 3s1 : A K B Ca C Na D Ba Câu 18: Sản phẩm điện phân dung dịch NaCl điện cực trơ, có màng ngăn xốp : A Oxi hiđro B Natri hiđro C Hiđro, clo natri hiđroxit D Natri hiđroxit clo Câu 20: Cho dd chứa 0,3 mol KOH tác dụng với 0,2 mol CO2 Dung dịch sau phản ứng gồm chất: A KOH, K2CO3 B KHCO3, K2CO3 C KHCO3 D K2CO3 Câu 22: Kim loại tạo peoxít là: A Al B Zn C Fe D Na Câu 23: Kim loại kiềm có tính khử mạnh tất kim loại vì: Trong chu kỳ , kim loại kiềm có bán kính lớn Kim loại kiềm có Z nhỏ so với nguyên tố thuộc chu kỳ Chỉ cần điện tử kim loại kiềm đạt đến cấu hình khí trơ Kim loại kiềm kim loại nhẹ Chọn phát biểu đúng Trang 1/3 - Mã đề thi 132 A Chỉ có 1, B Chỉ có C Chỉ có 1, 2, D Chỉ có 3, Câu 24: Nguyên tố vị trí bảng hệ thống tuần hoàn có cấu hình electron 4s1 ? Chu kì Nhóm A IA B IVA C IB D IVB Câu 25: Cho 2,3g Na tác dụng với 180g H2O C% dung dịch thu : A 4% B 3% C 6% D 2,195% Câu 26: Cho 2,3g Na tác dụng mg H2O thu dung dịch 4% Khối lượng H2O cần: A 210g B 120g C 110g D 97,8g Câu 27: Điện phân muối clorua kim loại kiềm nóng chảy ,người ta thu 0,896lit khí (đktc) điện cực 3,12g kim loại kiềm điện cực lại Công thức hóa học muối điện phân A LiCl B NaCl C KCl D RbCl Câu 28: Nước Gia-ven điều chế cách : A Cho khí clo tác dụng với dung dịch NaOH B Điện phân dd NaCl có ngăn C Điện phân dd NaCl ngăn D a,c đúng Câu 29: Để nhận biết dd: NaOH, KCl, NaCl, KOH dùng: A quì tím, dd AgNO3 B quì tím, thử lửa dây Pt C phenolftalêin D phenolftalein, dd AgNO3 Câu 30: Điện phân 117g dung dich NaCl 10% có màng ngăn thu tổng thể tích khí điện cực 11,2 lít (ở đktc) ngừng lại Thể tích khí thu cực âm là: A 6,72 lít B 3,36 lít C 4,48 lít D 8,96 lít Câu 31: Dung dịch natri clorua nước có môi trường : A Muối B Kiềm C Trung tính D Axit Câu 32: Muốn bảo quản kim loại kiềm, người ta ngâm kín chúng : A Dầu hỏa B Dung dịch NaOH C Nước D Dung dịch HCl Câu 33: Ion có bán kính bé ? Biết điện tích hạt nhân P, S, Cl, K 15+, 16+, 17+, 19+ : A ClB S2C K+ D P3Câu 36: Phản ứng sau xảy ? A FeSO4 + 2KOH → Fe(OH)2 + K2SO4 B HCl + NaOH → NaCl + H2O C Na2S + HCl → NaCl + H2S D FeSO4 + HCl → FeCl2 + H2SO4 Câu 37: Hỗn hợp X gồm kim loại kiềm A, B thuộc chu kỳ BTH Lấy 3,1 (g) X hòa tan hoàn toàn vào nước thu 1,12 lít H2 (đktc) A, B kim loại: A Na, K B Li, Na C Rb, Cs D K, Rb Câu 38: Cho 22g CO2 vào 300g dung dịch KOH thu 1,38g K2CO3 C% dung dịch KOH: A 10% B 9,52% C 10,2% D 9% Câu 39: Khi cho từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch ZnSO4 ta thấy : A Kẽm sunfat bị kết tủa màu xanh nhạt B Xuất kết tủa màu trắng bền C Đầu tiên xuất kết tủa màu trắng, sau kết tủa tan dần dung dịch trở lại suốt D Không thấy có tượng xảy Câu 40: Các ion X+ ; Y- nguyên tử Z có cấu hình electron 1s2 2s2 2p6 ? A Li+ ; Br- Ne B Na+ ; Cl- Ar C K+ ; Cl- Ar D Na+ ; F- Ne Câu 41: Cho 1,5g hỗn hợp Na kim loại kiềm A tác dụng với H2O thu 1,12 lít H2 (đktc) A là: A K B Rb C Na D Li Câu 42: Kim loại kiềm điều chế công nghiệp theo phương pháp sau đây? A Điện phân nóng chảy B Điện phân dung dịch C Thủy luyện D Nhiệt luyện Câu 45: Các dd muối NaHCO3 Na2CO3 có phản ứng kiềm nước, chúng tham gia phản ứng : A Trao đổi B Nhiệt phân C Oxi hóa - khử D Thủy phân Câu 46: Dãy sau xếp theo thứ tự độ âm điện tăng dần : A C ; N ; O ; F B F ; Cl ; Br ; I C S ; P ; Si ; Al D Li ; Na ; K ; Ca Trang 2/3 - Mã đề thi 132 Câu 48: Cho Na vào dung dịch CuSO4, tượng xảy là: A có kết tủa Cu B sủi bọt khí kết tủa màu xanh C sủi bọt khí D dung dịch có màu xanh nhạt dần Câu 49: Điện phân dung dịch NaCl có ngăn, catốt thu khí: A H2 B O2 C Cl2 D khí Câu 50: Khi điện phân dd NaCl (có ngăn), cực dương không làm sắt mà làm than chì do: A sắt dẫn điện tốt than chì B than chì dẫn điện tốt sắt C cực dương tạo khí clo tác dụng với Fe D cực dương tạo khí clo tác dụng với than chì Câu 51: Để điều chế Na2CO3 người ta dùng phương pháp sau A Cho sục khí CO2 dư qua dd NaOH B Tạo NaHCO3 từ CO2 + NH3 + NaCl sau nhiệt phân NaHCO3 C Cho dd (NH4)2SO4 tác dụng với dd NaCl D Cho BaCO3 tác dụng với dd NaCl Câu 53: Có lọ đựng chất khí : CO ; Cl2 ; NH3 ; H2S ; có lẫn nước Dùng NaOH khan làm khô khí sau : A H2S B Cl2 C NH3 D CO2 Câu 54: Khối lượng nước cần dùng để hòa tan 18,8g kali oxit tạo thành kali hidroxit 5,6% A 378g B 381,2g C 387g D 318,2g Câu 55: Khi cho kim loại Na vào dung dịch CuSO4 xảy tượng : A Ban đầu có sủi bọt khí, sau xuất kết tủa xanh B Chỉ có sủi bọt khí C Ban đầu có xuất kết tủa xanh, sau kết tủa tan ra, dung dịch suốt D Ban đầu có sủi bọt khí, sau có tạo kết tủa xanh, rồi kết tủa tan ra, dd suốt Câu 56: Để điều chế K kim loại người ta dùng phương pháp sau: 1) Điện phân dung dịch KCl có vách ngăn xốp 2) Điên phân KCl nóng chảy 3) Dùng Li để khử K khỏi dd KCl 4) Dùng CO để khử K khỏi K2O 5) Điện phân nóng chảy KOH Chọn phương pháp thích hợp A Chỉ có 3, 4, B 1, 2, 3, 4, C Chỉ có 2, D Chỉ có 1, + Câu 57: Trường hợp ion Na không tồn ,nếu ta thực phản ứng hóa học sau: A NaOH tác dụng với HCl B Điện phân NaOH nóng chảy C NaOH tác dụng với dung dịch CuCl2 D Nung nóng NaHCO3 Câu 58: Trong phản ứng sau : NaH + H2O → NaOH + H2 Nước đóng vai trò ? A Oxi hóa B Khử C Axit D Bazơ Câu 59: Để điều chế kim loại Na, người ta thực phản ứng : A Điện phân dung dịch NaOH B Cho dd NaOH tác dụng với H2O C Cho dd NaOH tác dụng với dd HCl D Điện phân nóng chảy NaOH Câu 60: Để phân biệt cách đơn giản hợp chất kali hợp chất natri ,người ta đưa hợp chất kalivà natri vào lửa ,những nguyên tố dễ ion hóa nhuốm màu lửa thành : A Đỏ natri ,vàng kali B Tím natri ,vàng kali C Đỏ kali,vàng natri D Tím kali ,vàng natri 39 Câu 61: Nguyên tử X có cấu hình electron 1s 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 Hạt nhân nguyên tử X có số nơtron proton : A 19 ; B 20 ; 19 C 19 ; 20 D 19 ; 19 Câu 62: Dẫn 3,36 lít (đktc) khí CO2 vào 120 ml dd NaOH 2M Sau phản ứng thu dược: A 0,09 mol NaHCO3 0,06 mol Na2CO3 B 0,09 mol Na2CO3 0,06 mol NaHCO3 C 0,15 mol NaHCO3 D 0,12 mol Na2CO3 - - HẾT -Trang 3/3 - Mã đề thi 132 ... : A Ban đầu có sủi bọt khí, sau xuất kết tủa xanh B Chỉ có sủi bọt khí C Ban đầu có xuất kết tủa xanh, sau kết tủa tan ra, dung dịch suốt D Ban đầu có sủi bọt khí, sau có tạo kết tủa xanh, rồi... Dẫn 3,36 lít (đktc) khí CO2 vào 120 ml dd NaOH 2M Sau phản ứng thu dược: A 0,09 mol NaHCO3 0,06 mol Na 2CO3 B 0,09 mol Na 2CO3 0,06 mol NaHCO3 C 0,15 mol NaHCO3 D 0,12 mol Na 2CO3 ... sục khí CO2 dư qua dd NaOH B Tạo NaHCO3 từ CO2 + NH3 + NaCl sau nhiệt phân NaHCO3 C Cho dd (NH4)2SO4 tác dụng với dd NaCl D Cho BaCO3 tác dụng với dd NaCl Câu 53: Có lọ đựng chất khí : CO ; Cl2
- Xem thêm -

Xem thêm: trac nghiem kim loai kiem LTDH co dap an , trac nghiem kim loai kiem LTDH co dap an , trac nghiem kim loai kiem LTDH co dap an

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay