KIM LOAI KIEM (12p tiet 3 ngay 12 1; 12a2 tiet 3 ngay 16 1)

13 166 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 14:44

V TR CA KIM LOI KIM TRONG BNG TUN HON KIM LOI KIM I V trớ ca kim loi kim bng tun hon, cu hỡnh electron nguyờn t Kim loi kim ( nhúm IA) : Li, Na, K, Ra, Cs, (Fr px) c im cu hỡnh electron: cú 1e lp ngoi cựng [ ] ns1 Cu hỡnh electron nguyờn t : Li : [He] 2s1 Na : [Ne] 3s1 K : [Ar]4s1; Rb : [Kr] 5s1 Cs: [Xe] 6s1 II Tớnh cht vt lớ - Tớnh kim loi Li < Na< K< Ra< Cs - Tinh th lp phng tõm khi, mm d ct - Mu ngn la: Li ( tớa), Na (vng), K (tớm), Rb (tớm hng), Cs (xanh da tri) III Tớnh cht hoỏ hc: Tớnh kh tng dn t liti n xesi M M+ + e Trong hp cht, cỏc kim loi kim cú s oxi hoỏ +1 Tỏc dng vi phi kim a) Tỏc dng vi oxi : b) Tỏc dng vi clo: c) Tỏc dng vi lu hunh: Phng trỡnh phn ng: 2Na + O2 Na2O2 (natri peoxit) 4Na + O2 2Na2O (natri oxit) 2K + Cl2 2KCl Tỏc dng vi axit: Kim loi kim kh mnh ion H+ dung dch axit HCl v H2SO4 loóng thnh khớ H2: 2M + 2H+ 2M+ + H2 2Na + 2HCl 2NaCl + H2 Tỏc dng vi nc: Kim loi kim kh nc d dng nhit thng, gii phúng khớ hiro 2M + H2O 2MOH (dd) + H2 TN Li phn ng vi H 2O TN K phn ng vi H 2O 2K + 2H2O 2KOH + H2 TN Na phn ng vi H 2O IV ng dng, trng thỏi t nhiờn v iu ch ng dng Kim loi kim cú nhiu ng dng quan trng : Dựng ch to hp kim cú nhit núng chy thp Thớ d, hp kim natri - kali cú nhit núng chy l 70oC dựng lm cht trao i nhit mt s lũ phn ng ht nhõn Hp kim liti - nhụm siờu nh, c dựng k thut hng khụng Xesi c dựng lm t bo quang in 2 Trng thỏi t nhiờn Trong t nhiờn, cỏc kim loi kim khụng cú dng n cht m ch tn ti dng hp cht Trong nc bin cú cha mt lng tng i ln mui NaCl t cng cha mt s hp cht ca kim loi kim dng silicat v aluminat 3 iu ch: Mun iu ch kim loi kim t cỏc hp cht, cn phi kh cỏc ion ca chỳng M+ + e M Vỡ ion kim loi kim rt khú b kh nờn phi kh bng dũng in (phng phỏp in phõn) Quan trng nht l in phõn mui halogenua ca kim loi kim núng chy VD: in phõn NaCl núng chy; in phõn NaOH núng chy đpnc 2NaCl 2Na + Cl2 2MCl 2M + Cl2 4MOH 4M + O2 + 2H2O điện phân nóng chảy điện phân nóng chảy BI TP CNG C Nờu hin tng v vit PTHH xy khi: Cho Na vo dd CuCl2: Na + H2O NaOH + 1/2H2 2NaOH + CuCl2 Cu(OH)2 + 2NaCl Cho K vo cỏc dung dch riờng bit sau: HCl, NaCl, CuCl2, (NH4)2SO4, Fe2(SO4)3, Mg(NO3)2 II BI TP V NH BI 1-5 trang 111 SGK CHC CC EM HC TT! [...].. .3 Điều chế: Muốn điều chế kim loại kiềm từ các hợp chất, cần phải khử các ion của chúng M+ + e → M Vì ion kim loại kiềm rất khó bị khử nên phải khử bằng dòng điện (phương pháp điện phân) Quan trọng nhất là điện phân muối halogenua của kim loại kiềm nóng chảy VD: Điện phân NaCl nóng chảy; Điện phân NaOH nóng chảy ®pnc... Nêu hiện tượng và viết PTHH xảy ra khi: • Cho Na vào dd CuCl2: Na + H2O → NaOH + 1/2H2 2NaOH + CuCl2 →Cu(OH)2↓ + 2NaCl • Cho K vào các dung dịch riêng biệt sau: HCl, NaCl, CuCl2, (NH4)2SO4, Fe2(SO4 )3, Mg(NO3)2 II BÀI TẬP VỀ NHÀ BÀI 1-5 trang 111 SGK CHÚC CÁC EM HỌC TỐT! ... muối NaCl Đất chứa số hợp chất kim loại kiềm dạng silicat aluminat 3 Điều chế: Muốn điều chế kim loại kiềm từ hợp chất, cần phải khử ion chúng M+ + e → M Vì ion kim loại kiềm khó bị khử nên phải... ns1 • Cấu hình electron nguyên tử : Li : [He] 2s1 Na : [Ne] 3s1 K : [Ar]4s1; Rb : [Kr] 5s1 Cs: [Xe] 6s1 II Tính chất vật lí - Tính kim loại Li < Na< K< Ra< Cs - Tinh thể lập phương tâm khối,... dụng, trạng thái tự nhiên điều chế Ứng dụng Kim loại kiềm có nhiều ứng dụng quan trọng :  Dùng chế tạo hợp kim có nhiệt độ nóng chảy thấp Thí dụ, hợp kim natri - kali có nhiệt độ nóng chảy 70oC
- Xem thêm -

Xem thêm: KIM LOAI KIEM (12p tiet 3 ngay 12 1; 12a2 tiet 3 ngay 16 1) , KIM LOAI KIEM (12p tiet 3 ngay 12 1; 12a2 tiet 3 ngay 16 1) , KIM LOAI KIEM (12p tiet 3 ngay 12 1; 12a2 tiet 3 ngay 16 1) , II. Tính chất vật lí, IV. Ứng dụng, trạng thái tự nhiên và điều chế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay