Slide bài giảng pháp luật chương 26 các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính

47 90 0
  • Loading ...
1/47 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 14:44

ThS Trn c Thỡn ThS Trn c Thỡn CC NN ITP KHI NI CC I TP KHI NI MM C TH CHUNG DUNG C TH CHUNG DUNG 1 Khái Khái niệm niệm chung chung Các tội xâm phạm trật quản lý hành (TTQLHC) là: Những HVNH cho XH Xâm phạm hoạt động bình thờng Nhà nớc XH lĩnh vực QLHC NN 2 Các Các tội tội phạm phạm cụ cụ thể thể xâm xâm phạm phạm TTQLHC TTQLHC Tội chống ngời thi hành công vụ (Điều 257) Khách thể Sự hoạt động bình thờng quan Nhà nớc, tổ chức XH Tội Tội chống chống ng ngời ời thi thihành hànhcông côngvụ vụ(Điều (Điều257) 257) Hành vi chống ngời THCV đe thủ Dùng dọa đoạn vũ dùng khác lựcvl TPHT có hành vi Tội Tội chống chống ng ngời ời thi thihành hànhcông côngvụ vụ(Điều (Điều257) 257) CT tội phạm Lỗi CYTT Mục đích: chủ thể thờng Cản trở ngời THCV ép buộc ngời THCV th/hiện HV trái PL Tội lợi dụng quyền tự dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nớc, quyền, lợi ích hợp pháp, công dân (Điều 258 BLHS) kt mkq mcq ct Sự h/động b/thờng CQNN, TCXH Lợi ích Nhà nớc công dân HV lợi dụng quyền TDDC để: Xuyên tạc, Bôi nhọ, Vu khống CQNN, TCXH CD Lỗi cố ý Chủ thể thờng Tội trốn tránh nghĩa vụ quân (Điều 259) KT MKQ Chế độ NVQS NN Không Khôngchấp CH hànhQĐ lệnh gọi PL tập gọiđăng trung huấn ký nhập NVQS luyện ngũ Chỉ coi phạm tội ngời có hành vi đã: Đã bị KA Đã bị xử phạt tội mà HC HV này, cha đợc hoặc; xoá án tích Tội trốn tránh nghĩa vụ quân (Điều 259) Công dân VN từ: ct 17 tuổi trở lên Đăng ký NVQS 17 đến 28 tuổi Thực NVQS Nam 18 đến 45 tuổi Nữ 18 đến 40 tuổi Phải đăng ký vào ngạch dự bị Tội vi phạm quy định quản lý nhà (Điều 270 BLHS99) Tội xâm phạm TTQLHC nhà HVKQ TP gồm: Chiếm dụng chỗ XD trái phép Chỉ coi PT ngời có HV trên: Đã bị xử phạt HC mà VP hoặc; Đã bị KA HV mà cha đợc XAT Lỗi cố ý Chủ thể thông thờng Tội Tộivi viphạm phạmcác cácquy quyđịnh địnhvề xuất xuất bản, bản,phát phát hành hành sách, sách,báo, báo,đĩa đĩaâm âmthanh, thanh,băng băngâm âmthanh, thanh,đĩa đĩahình, hình, băng băng hình hìnhhoặc hoặccác cácấn ấnphẩm phẩmkhác khác (Điều (Điều271 271BLHS) BLHS) Tội xâm phạm TTQLHC lĩnh vực QL xuất bản, phát hành ấn phẩm kt Tội Tộivi viphạm phạmcác cácquy quyđịnh địnhvề xuất xuất bản, bản,phát phát hành hành sách, sách,báo, báo,đĩa đĩaâm âmthanh, thanh,băng băngâm âmthanh, thanh,đĩa đĩahình, hình, băng băng hình hìnhhoặc hoặccác cácấn ấnphẩm phẩmkhác khác (Điều (Điều271 271BLHS) BLHS) HV phạm tội biểu cụ thể nh sau: XB, phát hành ấn phẩm mà GPXB XB, phát hành ấn phẩm không với nội dung cho phép XB, phát hành ấn phẩm GPXB hết hạn XB, phát hành ấn phẩm mà NN cấm mkq Tội Tộivi viphạm phạmcác cácquy quyđịnh địnhvề BV BVvà vàSD SDdi ditích tíchlịch lịchsử sử (DTLS), (DTLS),văn vănhoá hoá(VH), (VH),danh danhlam lam(DL), (DL),thắng thắngcảnh cảnh(TC) (TC) gây gâyHQ HQnghiêm nghiêmtrọng trọng (Điều (Điều272 272 BLHS99) BLHS99) ĐTTĐ Di tích lịch sử; Di tích văn hoá; Danh lam, Thắng cảnh hvpt Khai thác, sử Làm Chiếm Không hỏng đoạt có dụng cáchđối tợng trái với tQĐ biện pháp đối bảo ợng vật vệ NN QHNQ Hậu nghiêm trọng Tội Tộivi viphạm phạmcác cácquy quyđịnh địnhvề BV BVvà vàSD SDdi ditích tíchlịch lịchsử sử (DTLS), (DTLS),văn vănhoá hoá(VH), (VH),danh danhlam lam(DL), (DL),thắng thắngcảnh cảnh(TC) (TC) gây gâyHQ HQnghiêm nghiêmtrọng trọng (Điều (Điều272 272 BLHS99) BLHS99) Hậu nghiêm trọng TNHS Đã bị KA HV này, cha đợc xoá án tích mà VP Đã bị xử phạt HC HV Tội Tộivi viphạm phạmquy quychế chế về biên biên giới giới (Điều (Điều273) 273) KT Chế độ QL Nhà nớc KVBG QG KVBG vùng nằm dọc theo BGQG Đây vùng có quy chế đặc biệt Tội Tộivi viphạm phạmquy quychế chế về biên biên giới giới (Điều (Điều273) 273) hvpt C trú bất hợp pháp KVBG; Đi lại KVBG mà giấy phép có nhng giấy tờ giả mạo Canh tác, XD trái phép KVBG Ngời có HV bị truy cứu TNHS: Đã bị xử phạt HC HV mà VP hoặc; Đã bị KA HV này, cha đợc XAT mà VP Tội Tộivi viphạm phạmquy quychế chế về biên biên giới giới (Điều (Điều273) 273) mcq Lỗi cố ý Chủ thể thờng Chủ thể Tội xuất cảnh, nhập cảnh trái phép, tội lại Việt Nam trái phép Điều 274 quy định tội danh: Tội xuất cảnh trái phép Tội nhập cảnh trái phép Tội lại Việt Nam trái phép Tội Tội xuất xuấtcảnh, cảnh,nhập nhập cảnh cảnhtrái tráiphép, phép,tội tộiở lại lại Việt Việt Nam Namtrái trái phép phép KT TTQLHC LV xuất nhập cảnh MKQ Ra khỏi LTVN bất hợp pháp Vào LTVN bất hợp pháp Vào VN hợp pháp nhng lại VN bất hợp pháp TNHS Đã bị xử phạt HC dấu hiệu b/buộc Tội Tộitổ tổ chức, chức,ccỡng ỡng ép ép ng ngời ờikhác kháctrốn trốn đinnớc ớc ngoàihoặc hoặcở ởlại lại nnớc ớcngoài ngoàitrái tráiphép phép (Điều (Điều275) 275) Điều luật quy định tội danh: Tội TC ngời khác trốn n/ngoài Tội TC ngời khác trốn lại n/ngoài Tội cỡng ép ngời khác trốn n/ngoài Tội cỡng ép ngời khác trốn lại n/ngoài Tội Tộitổ tổ chức, chức,ccỡng ỡng ép ép ng ngời ờikhác kháctrốn trốn đinnớc ớc ngoàihoặc hoặcở ởlại lại nnớc ớcngoài ngoàitrái tráiphép phép (Điều (Điều275) 275) Tổ chức: dụ dỗ, rủ rê, lôi kéo ngời khác trốn nớc trốn lại nớc trái phép Tội cỡng ép: doạ nạt, ép buộc, dùng vũ lực để buộc ngời khác trốn trốn lại nớc trái phép Ngời tổ chức, cỡng ép ngời khác trốn không trốn đi, trốn lại Tội Tội xúc xúc phạm phạm Quốc Quốc kỳ, kỳ, Quốc Quốc huy huy (Điều (Điều 276) 276) HVPT đợc thể cụ thể: Viết vẽ bậy lên Quốc kỳ, Quốc huy; Bôi bẩn mang tính sỉ nhục Quốc kỳ, Quốc huy; Xé rách; Đốt cháy; Dẫm đạp lên Quốc kỳ, Quốc huy Lỗi cố ý Chủ thể thông thờng Hết Ch ơng XXVI Cám ơn em [...]... bệnh ,quản quảnchế chế hành hànhchính chính (Điều (Điều269BLHS99) 269 BLHS99) Để xác định MKQ của tội phạm cần lu ý: Tính Thẩm Hiệu hợplực quyền pháp củacủa của cáccác các QĐQĐ CQHC hànhrachính các QĐ Coi là PT này khi đã áp dụng các biện pháp cỡng chế cần thiết mà vẫn vi phạm Nếu thiếu một trong những đ/k ấy thì HV không chấp hành không phải là HVKQ của TP này Tội Tộikhông không chấp chấp hành hànhcác cácquyết... Chủ thể thông thờng Tội Tộivi viphạm phạmcác cácquy quyđịnh địnhvề về xuất xuất bản, bản,phát phát hành hành sách, sách,báo, báo,đĩa đĩaâm âmthanh, thanh,băng băngâm âmthanh, thanh,đĩa đĩahình, hình, băng băng hình hìnhhoặc hoặccác các n ấnphẩm phẩmkhác khác (Điều (Điều271 271BLHS) BLHS) Tội xâm phạm TTQLHC trong lĩnh vực QL xuất bản, phát hành các ấn phẩm kt Tội Tộivi viphạm phạmcác cácquy quyđịnh địnhvề... hànhcác cácquyết quyếtđịnh địnhhành hànhchính chính của củacơ cơquan quanNhà Nhànnớc ớccó có thẩm thẩmquyền quyềnvề về việc việcđđaa vào vàocơ cơsở sở giáo giáodục, dục,cơ cơsở sởchữa chữabệnh, bệnh ,quản quảnchế chế hành hànhchính chính (Điều (Điều269BLHS99) 269 BLHS99) mcq ct Lỗi cố ý Có NLTNHS và đủ tuổi theo QĐ Tội vi phạm các quy định về quản lý nhà (Điều 270 BLHS99) Tội xâm phạm TTQLHC đối với nhà... các HV này: mua bán con dấu, TLTL của CQNN, Tội Tài liệu (không phải BMNN) Tội tiêu huỷ con dấu, TL của CQNN, TCXH Tội Tộikhông không chấp chấp hành hànhcác cácquyết quyếtđịnh địnhhành hànhchính chính của củacơ cơquan quanNhà Nhànnớc ớccó có thẩm thẩmquyền quyềnvề về việc việcđđaa vào vàocơ cơsở sở giáo giáodục, dục,cơ cơsở sởchữa chữabệnh, bệnh ,quản quảnchế chế hành hànhchính chính (Điều (Điều269BLHS99)... chữabệnh, bệnh ,quản quảnchế chế hành hànhchính chính (Điều (Điều269BLHS99) 269 BLHS99) kt mkq TTQLHC đối với các đối tợng VPPL HV KHĐ đợc thể hiện ở việc không chấp hành các QĐ về việc đa vào: Cơ sở giáo dục; Cơ sở chữa bệnh; Quản chế hành chính Tội Tộikhông không chấp chấp hành hànhcác cácquyết quyếtđịnh địnhhành hànhchính chính của củacơ cơquan quanNhà Nhànnớc ớccó có thẩm thẩmquyền quyềnvề về... (Điều 267 BLHS) Không làm giả nhng sử dụng con dấu, tài liệu giả để thực hiện HV phi pháp cũng coi là phạm tội này Lỗi cố ý Chủ thể thông thờng Tội chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu huỷ con dấu, tài liệu của cQNN, tCXH (Điều 268 ) Điều luật quy định 3 tội danh: Các tội phạm nàydấu, tơng giống với các TP quy định Conchiếm dấu của con CQNN, TCXH BMNN) Tội đoạt TLđối của(Điều CQNN ,263 : TCXH; tại Điều 263 .. .Tội trốn tránh nghĩa vụ quân sự (Điều 259) mcq Lỗi cố ý Tội không chấp hành lệnh gọi quân nhân dự bị nhập ngũ (Điều 260 BLHS99) Theo các Có Có lệnh nhu cầu chiến động tổng viên đặc biệt tranh; động cục viên; bộ; của QĐ HVThủ không chấp Không chấp đoạn hành trong hành lệnhtội gọi phạm không các ờng nhập ngũtrcó mà ý nghĩa hợp sau không có mới lý là tội phạm tội: do định chính đáng Lỗi... ý của BMNN mình Tội giả mạo chức vụ, cấp bậc (Điều 265 ) HV phạm tội xâm hại: Trật tự QLHC Nhà nớc, Uy tín của ngời cán bộ Tội giả mạo chức vụ, cấp bậc (Điều 265 ) Hành vi khách quan Thể hiện ở việc giả Hành vi giả mạo mạo chức vụ, cấp đợc thực hiện bằng: bậc Sử dụng dụng Sử trang phục, Lời nói giấy tờ phù hiệu, giả mạo quân hàm Tội giả mạo chức vụ, cấp bậc (Điều 265 ) Coi là phạm tội nếu giả mạo... phát hành hành sách, sách,báo, báo,đĩa đĩaâm âmthanh, thanh,băng băngâm âmthanh, thanh,đĩa đĩahình, hình, băng băng hình hìnhhoặc hoặccác các n ấnphẩm phẩmkhác khác (Điều (Điều271 271BLHS) BLHS) HV phạm tội biểu hiện cụ thể nh sau: XB, phát hành các ấn phẩm mà không có GPXB XB, phát hành các ấn phẩm không đúng với nội dung cho phép XB, phát hành các ấn phẩm khi GPXB đã hết hạn XB, phát hành các ấn... mạo là để thực hiện hành vi trái pháp luật Tội sửa chữa, sử dụng giấy chứng nhận và các tài liệu của cơ quan, tổ chức (Điều 266 ) HV làm sai HV sửnội dụng các lệch dung GCN, TL đã sửa của GCN, tài chữa để thực liệu thể hiện HVCó trái PL bằng cách: Thêm bớt vào Tẩy xoá nội dung Tội sửa chữa, sử dụng giấy chứng nhận và các tài liệu của cơ quan, tổ chức (Điều 266 ) Chỉ coi là phạm tội khi: Gây HQ nhiêm ... chung Các tội xâm phạm trật quản lý hành (TTQLHC) là: Những HVNH cho XH Xâm phạm hoạt động bình thờng Nhà nớc XH lĩnh vực QLHC NN 2 Các Các tội tội phạm phạm cụ cụ thể thể xâm xâm phạm phạm... chữabệnh, bệnh ,quản quảnchế chế hành hànhchính (Điều (Điều269BLHS99) 269 BLHS99) Để xác định MKQ tội phạm cần lu ý: Tính Thẩm Hiệu hợplực quyền pháp củacủa cáccác QĐQĐ CQHC hànhrachính QĐ Coi PT... này: mua bán dấu, TLTL CQNN, Tội Tài liệu (không phải BMNN) Tội tiêu huỷ dấu, TL CQNN, TCXH Tội Tộikhông không chấp chấp hành hànhcác cácquyết quyếtđịnh địnhhành hànhchính củacơ cơquan quanNhà
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide bài giảng pháp luật chương 26 các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính , Slide bài giảng pháp luật chương 26 các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính , Slide bài giảng pháp luật chương 26 các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay