2015 trac nghiem ly thuyet dai cuong ve kim loai (1)

16 184 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 14:44

CHUYÊN ĐỀ: ĐẠI CƢƠNG VỀ KIM LOẠI Version 1.0 DẠNG 1: Vị trí kim loại bảng tuần hoàn Câu 1: Nguyên tử Fe có Z = 26, cấu hình electrron Fe ? A [Ar ] 3d6 4s2 B [Ar ] 4s13d7 C [Ar ] 3d7 4s1 D [Ar ] 4s23d6 Câu 2: Nguyên tử Cu có Z = 29, cấu hình electrron Cu ? A [Ar ] 3d9 4s2 B [Ar ] 4s23d9 C [Ar ] 3d10 4s1 D [Ar ] 4s13d10 Câu 3: Nguyên tử Cr có Z = 24, cấu hình electrron Cr ? A [Ar ] 3d4 4s2 B [Ar ] 4s23d4 C [Ar ] 3d5 4s1 D [Ar ] 4s13d5 Câu 4: Trong nguyên tố sau : K (Z=19) ; Sc (Z= 21) ; Cr (Z= 24) ; Cu (Z= 29) Nguyên tử nguyên tố có phân lớp 4s1? A Cu, Sc, Cr B Cu, Sc, Cr C K ,Sc Cu D K , Cr ,Cu Câu 5: Sắp xếp kim loại sau theo thứ tự bán kính nguyên tử giảm dần : Na ,Mg ,K,Al, B A K, Na, Mg, B, Al B K, Mg, Na, Al , B C K, Na, Mg, Al, B D B, Al , Mg, Na, K Câu 6: Cho cấu hình electron nguyên tử nguyên tố X, Y, Z : 1s22s22p63s1; 1s22s22p63s23p64s1; 1s22s22p63s23p1 Nếu xếp theo chiều tăng dần tính kim loại cách xếp sau A Z < X < Y B Z < Y < X C Y < Z < X D Đáp án khác Câu 7: Cho phát biểu vị trí cấu tạo kim loại sau: (1) Ở trạng thái rắn đơn chất kim loại có cấu tạo mạng tinh thể (2) Tất nguyên tố nhóm B kim loại (3) Hầu hết kim loại có từ electron đến electron lớp (4) Tất nguyên tố nhóm IA, IIA, IIIA bảng tuần hoàn kim loại (5) Liên kết kim loại liên kết hình thành sức hút tương hỗ tĩnh điện ion dương kim loại electron tự (6) Một phần nguyên tố phía nhóm IVA, VA VIA kim loại (7) Nguyên tử nguyên tố có 1, 2, electron lớp kim loại Số phát biểu là: A B C D Câu 8: Cho nhận định sau: (1) Tính chất vật lý chung kim loại tính dẻo, tính dẫn điện, nhiệt độ nóng chảy cao (2) Trong kim loại Al, Fe, Na, Pb, Au, Ag kim loại dẻo nhất, dễ dát mỏng, kéo dài Ag (3) Tính chất vật lý chung kim loại tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt, tính dẻo, có ánh kim (4) Tính dẻo kim loại sau tăng theo thứ tự: Sn < Cu < Al < Ag < Au (5) Tính dẫn điện kim loại sau giảm theo thứ tự: Ag > Cu > Al > Au > Fe (6) Tính chất vật lý chung kim loại gây nên có mặt e tự (7) Dãy gồm kim loại có kiểu mạng tinh thể lập phương tâm khối Mg, Ca, Ba Số nhận định là: A B C D Câu 9: Cho nhận định sau: (1) Khi nhiệt độ tăng electron tự mạng tinh thể kim loại chuyển động nhanh, mạnh hơn, tính dẫn điện kim loại giảm (2) Các kim loại khác độ dẫn điện, dẫn nhiệt chúng có kiểu mạng tinh thể khác (3) Độ dẫn điện kim loại phụ thuộc vào chất kim loại, pha bề mặt hay pha thể tích yếu tố nhiệt độ môi trường (4) Hầu hết kim loại có ánh kim kim loại có khả hấp thụ tia sáng tới (5) Kim loại đồng kim loại có khả dẫn điện tốt nên trước dùng làm gương soi (6) Kim loại có nhịêt độ nóng chảy cao nhất, dùng làm dây tóc bóng đèn vonfram (W) Số nhận định là: A B C D Câu 10: Cho nhận định sau: (1) Kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp, dùng làm nhiệt kế áp kế Hg (2) kim loại sau theo nhiệt độ nóng chảy tăng dần là: Hg < Mg < Na < Fe < W (3) Trong kim loại (Cu, Cr, Al, Na) độ cứng kim loại Cr > Cu > Al > Na (4) Tính dẻo, tính cứng, nhiệt độ nóng chảy kim loại electron tự kim loại gây (5) Quy ước tương đối khối lượng riêng kim loại nhẹ có khối lượng riêng nhỏ (6) Trong kim loại (Fe, Mg, Al, Na, Hg, Pb, Au) có kim loại nặng là: Fe, Hg, Pb, Au (7) Trong bảng tuần hoàn kim loại nhẹ Li, nặng Os Số nhận định là: A B C D Biên soạn – giảng dạy: Thầy Ngô Xuân Quỳnh – 0979.817.885 – admin@hoahoc.org - www.hoahoc.org Mỗi tập không đơn giản tính toán, đằng sau ý tƣởng DẠNG 2: TÍNH CHẤT VẬT LÝ Câu 1: Trong số KL sau : Cu , Fe , Al , Ag Kim loại dẫn điện dẫn nhiệt tốt là: A Al B Ag C Cu D Fe Câu 2: Kim loại sau có tính dẫn điện tốt tất kim loại A Vàng B Bạc C Đồng D Nhôm Câu 3: Kim loại mềm kim loại sau: Au, Fe , Na, Pb A Fe B Na C Au D Pb Câu 4: Kim loại sau có độ cứng lớn tất kim loại? A Vonfam B Crom C Sắt D Đồng Câu 5: Kim loại sau có nhiệt độ nóng chảy cao tất kim loại? A Vonfam B Sắt C Đồng D Kẽm Câu Kim loại có tính chất vật lý chung sau đây? A Tính dẻo, tính dẫn nhiệt, nhiệt độ nóng chảy cao B Tính dẻo, tính dẫn điện nhiệt, có ánh kim C Tính dẫn điện nhiệt, có khối lượng riêng lớn, có ánh kim D Tính dẻo, có ánh kim, cứng DẠNG 3: TÍNH CHẤT HÓA HỌC Câu 1: Cho nhận định sau: (1) Tính chất hoá học đặc trưng kim loại tính dễ bị khử (2) Tính chất hoá học đặc trưng kim loại bị oxi hóa (3) Trong phản ứng hóa học nguyên tử kim loại có xu hướng nhường e tạo ion dương (4) Các nguyên tử kim loại thường có lượng ion hóa lớn nên có tính khử đặc trưng (5) Một số kim loại phản ứng với nước nhiệt độ thường K, Na, Ca, Ba (6) Một số kim loại không khử nước dù nhiệt độ cao Cu, Ag (7) Tính chất đặc trưng kim loại tác dụng với phi kim, oxit axit axit Số nhận định là: A B C D Câu 2: Cho biến đổi hoá học sau: (1) Mg  Mg2+ + 2e (2) Al3+ + 3e  Al (3) Cr2+  Cr3+ + 1e (4) CO2 + H2O  H+ + HCO3(5) Ca  Ca2+ + 2e Số biến đổi hoá học gọi oxi hoá là: A B C D Câu 3: Trong số kim loại Fe, Ni, Cu, Zn, Ba, Ag, Sn, Pb, Al Số kim loại tác dụng trực tiếp với dung dịch HCl dung dịch H2SO4 loãng nhiều là: A Tất B C D Câu 4: Trong số kim loại: Fe, Ni, Cu, Zn, Na, Ba, Ag, Sn, Pb, Al Số kim loại tác dụng với dung dịch HNO3 đặc nguội là: A Tất B C D Câu 5: Dãy gồm ion oxi hóa kim loại Fe A Cr2+, Au3+, Fe3+ B Cr2+, Cu2+, Ag+ C Fe3+, Cu2+, Ag+ D Zn2+, Cu2+, Ag+ Câu 6: Trong số kim loại Al, Fe, Ni, Ag, Cu, Mg Tổng số kim loại tác dụng với dung dịch muối sắt (III) là: A B C D Câu 7: Trong số kim loại Fe, Ni, Cu, Zn, Na, Ba, Ag, Al Số kim loại tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 nhiều là: A Tất B C D Câu 8: Trường hợp xảy phản ứng là: A Cu + H2SO4 (loãng)  B Cu + HCl (loãng) + O2  C Cu + Pb(NO3)2 (loãng)  D Cu + HCl (loãng)  Mỗi lời giải không áp dụng phƣơng pháp mà thực trình phân tích sáng tạo CHUYÊN ĐỀ: ĐẠI CƢƠNG VỀ KIM LOẠI Version 1.0 Câu 9: Nhóm kim loại hòa tan dung dịch HNO3 đặc nguội A Mg, Al, Zn B Mg, Zn, Cu, Fe C Mg, Zn, Cu, Ag D Al, Zn, Fe, Cu Câu 10: Phản ứng sau dây đúng? A Cu + H2SO4 (l)  B 4Cu + 5H2SO4 (đ)   CuSO4 + H2  4CuSO4 + H2S + 4H2O C 3Cu + 4H2SO4 (đ)  D Cu + 2H2SO4(đ)   3CuSO4 + S + 4H2O  CuSO4 + SO2 + 2H2O Câu 11: Kim loại sau tác dụng với dung dịch Pb(NO3)2 loãng dung dịch HNO3 loãng tạo loại muối nitrat khác nhau? A Cu B Al C Ba D Fe Câu 12: Cho phản ứng hoá học: Mg + CuSO4  MgSO4 + Cu Quá trình biểu thị oxi hoá phản ứng trên? A Mg2+ + 2e  Mg B Mg  Mg2+ + 2e C Cu2+ + 2e  Cu D Cu  Cu2+ + 2e Câu 13: Cho phương trình ion rút gọn phản ứng dung dịch muối, kim loại với dung dịch muối: a Cu + 2Ag+  Cu2+ + 2Ag b Fe + Zn2+  Fe2+ + Zn c Al + 3Na+  Al3+ + 3Na d Fe + 2Fe3+  3Fe2+ 2+ + 3+ e Fe + Ag  Fe + Ag f Mg + Al3+  Mg2++ Ag Số phương trình viết là: A B C D Câu 14: Kim loại sau phản ứng với dung dịch CuSO4? A Mg, Al, Ag B Fe, Mg, Na C Ba, Zn, Hg D Na, Hg, Ni Câu 15: Tất kim loại thuộc dãy tác dụng với dung dịch muối sắt (III)? A Al, Fe, Ni, Ag B Al, Fe, Ni, Cu, Ag C Al, Fe, Ni, Cu D Mg, Fe, Ni, Ag, Cu Câu 16: Cho bột Fe vào dd AgNO3 dư, sau thí nghiệm kết thúc thu dd X gồm: A Fe(NO3)2, H2O B Fe(NO3)2, AgNO3 dư, H2O C Fe(NO3)3, AgNO3 dư, H2O D Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, AgNO3 dư, H2O Câu 17: Cho sắt vào dung dịch chứa muối sau: (1) ZnCl2, (2) CuSO4, (3) Pb(NO3)2, (4) KNO3, (5) MgCl2, (6) Fe2(SO4)3, (7) AgNO3 Số trường hợp xảy phản ứng là: A B C D Câu 18: Cho cặp chất sau: (1) Cu + HCl (2) Cu + Hg(NO3)2 (3) Zn + Pb(NO3)2 (4) Pb + CuSO4 (5) Ag + Au(NO3)3 (6) Fe(NO3)2 + AgNO3 (7) FeCl3 + Cu Biết chất điện li dung dịch với dung môi nước Số cặp chất có phản ứng xảy là: A B C D Câu 19: Cho kim loại Fe, Cu, Zn , Na, Ba, Sn, Pb, Al Chỉ kết luận sai? A Tác dụng với dung dịch HCl, H2SO4 gồm: Fe, Zn, Na, Ba, Sn, Pb, Al B Tác dụng với dung dịch NaOH gồm: Zn, Al, Na, Ba C Tác dụng với axit HNO3 đặc nguội: Cu, Zn, Na, Ba, Ag, Sn, Pb D Tác dụng với dung dịch CuSO4 gồm: Fe, Zn, Na, Ba, Sn, Pb, Al, Cu Câu 20: Một gói bột kim loại X chia làm phần Phần I cho tác dụng với khí Cl2 nóng muối Y Phần II cho tác dụng với axit HCl muối Z Kim loại X là: A Al B Zn C Mg D Fe Câu 21: Cho phản ứng: Zn +AgNO3  Fe + H2SO4 đặc nguội  Al + HNO3 đặc nguội  Ag + CuCl2  Ni + FeCl3  Mg + HNO3 loãng  Số phản ứng không xảy là: A B C D Câu 22: Khi cho kim loại R vào dung dịch CuSO4 dư thu chất rắn X Biết X tan hoàn toàn dung dịch HCl Kim loại R là: A Fe B Mg C Ag D K Câu 23: Kim loại M tác dụng với dung dịch: HCl, Cu(NO3)2, HNO3 đặc nguội Kim loại M là: A Al B Ag C Zn D Fe Biên soạn – giảng dạy: Thầy Ngô Xuân Quỳnh – 0979.817.885 – admin@hoahoc.org - www.hoahoc.org Mỗi tập không đơn giản tính toán, đằng sau ý tƣởng Câu 24: Kim loại sau tác dụng với Cl2 HCl tạo loại muối? A Cu B Mg C Fe D Ag Câu 25: Cho kim loại: Na, Mg, Fe, Ni, Cu, Ag Số kim loại tác dụng với dung dịch Fe(NO3)3 là: A B C D Câu 26: Nhúng nhôm kim loại dung dịch CuSO4 có tượng sau: A Không thấy bọt khí thoát B Màu xanh dung dịch nhạt dần C Có đồng màu đỏ bám vào nhôm D Thanh Al tan có khí thoát Hiện tượng sai? Câu 27: Mô tả không phù hợp với thí nghiệm nhúng Fe vào dung dịch CuSO4 thời gian? A Bề mặt kimloại có màu đỏ B Dung dịch bị nhạt màu C Dung dịch có màu vàng nâu D Khối lượng kim loại tăng Câu 28: Mô tả phù hợp với thí nghiệm nhúng Cu (dư) vào dung dịch FeCl3 là? A Bề mặt kim loại có màu trắng B Dung dịch từ màu vàng nâu qua xanh C Dung dịch có màu vàng nâu D Khối lượng kim loại tăng Câu 29: Cho K vào dung dịch FeCl3 Hiện tượng sau nhất? A Fe bị đẩy khỏi muối B Có khí thoát K tan nước C Có khí thoát đồng thời có kết tủa nâu đỏ D Có khí thoát ra, có kết tủa nâu đỏ, sau kết tủa tan dd bazơ loãng Câu 30: Bột Ag có lẫn tạp chất Cu bột Fe Dùng hoá chất sau loại bỏ tạp chất: A dd FeCl2 B dd FeCl3 C dd CuCl2 D dd AgNO3 Câu 31: Dãy gồm oxit bị Al khử nhiệt độ cao là: A FeO, CuO, Cr2O3 B FeO, MgO, CuO C Fe3O4, SnO, BaO D PbO, K2O, SnO Câu 32: Để tách Ag khỏi hỗn hợp bột Ag, Cu, Fe (khối lượng Ag không đổi), cần dùng dung dịch sau lấy dư? A AgNO3 B HNO3 C H2SO4 đặc, nóng D FeCl3 Câu 33: Cho dung dịch: (X1) dung dịch HCl, (X2) dung dịch KNO3, (X3) dung dịch (HCl + KNO3), (X4) dung dịch Fe2(SO4)3 Trường hợp hoà tan bột Cu trường hợp sau đây? A (X1), (X4), (X2) B (X3), (X4) C (X3), (X2) D (X1), (X2), (X3), (X4) Câu 34: Cho nhận định sau: (1) Các kim loại kiềm chất khử mạnh, Ag, Au chất khử yếu (2) Ở nhiệt độ thường, kim loại chất rắn, trừ Hg chất lỏng (3) Kim loại có ánh kim, dẫn điện, dẫn nhiệt tốt, dễ dát mỏng, kéo dài (4) Có số kim loại lưỡng tính Al, Zn (5) Trong phản ứng hoá học kim loại luôn đóng vai trò chất khử (6) Các nguyên tử kim loại thường có 1, 2, electron lớp (7) Kim loại không thu electron để trở biến thành ion âm Số nhận định là: A B C D Câu 35: Cho thí nghiệm sau: (1) Cho Na dư vào dung dịch Cu(NO3)2 (2) Cho Mg dư vào dung dịch Fe(NO3)3 (3) Cho Cu dư vào dung dịch FeCl3 (4) Trộn dung dịch AgNO3 với dung dịch Fe(NO3)2 (5) Cho a mol bột Al vào dung dịch chứa 3a mol FeCl3 (6) Cho Na vào dung dịch Ba(HCO3)2 Số thí nghiệm tạo chất kết tủa là: A B C D Mỗi lời giải không áp dụng phƣơng pháp mà thực trình phân tích sáng tạo CHUYÊN ĐỀ: ĐẠI CƢƠNG VỀ KIM LOẠI Version 1.0 Câu 36: Cho nhận định sau: (1) Thủy ngân (Hg) phản ứng với bột S nhiệt độ thường nên phản ứng dùng khử độc Hg (2) Kim loại Zn khử ion H+, Ag+, Cu2+, Sr2+, Pb2+ (3) Hỗn hợp kim loại: Ag, Zn, Fe, Cu tan hoàn toàn dung dịch HNO3 loãng (4) Hỗn hợp kim loại: Mg, Al, Ag tan hoàn toàn dung dịch HNO3 (5) Các ion Ag+, Al3+, Mg2+, Fe3+ oxi hóa Zn thành Zn2+ (6) Dung dịch FeCl3 hoà tan kim loại Cu, Fe, Pt, Ni, Mg, Al Số nhận định là: A B C D Câu 37: Trên đĩa cân vị trí thăng có hai cốc chứa lượng dung dịch H2SO4 đặc (cốc 1) dung dịch HCl đặc (cốc 2) Thêm khối lượng kim loại Cu vào cốc 1, Fe vào cốc Sau phản ứng kết thúc, kim loại tan hết, vị trí thăng cân đối theo chiều hướng nào: A Không biến đổi B Nghiêng cốc C Nghiêng cốc D Ban đầu biến đổi, sau cân Câu 38: Cho thí nghiệm sau: (1) Nhúng sắt vào dung dịch AlCl3 (2) Nhúng kẽm vào dung dịch Pb(NO3)2 (3) Nhúng kẽm vào dung dịch NaNO3 (4) Nhúng sắt vào dung dịch CuSO4 (5) Nhúng sắt vào dung dịch ZnCl2 (6) Nhúng sắt vào dung dịch AgNO3 Số trường hợp xảy phản ứng hoá học là: A B C D Câu 39: Cho dãy chất: NH4Cl, (NH4)2SO4, NaCl, MgCl2, FeCl2, AlCl3; CrCl2 Số chất dãy tác dụng với lượng dư dung dịch Ba(OH)2 tạo thành kết tủa A B C D Câu 40: Cho hỗn hợp sau chứa chất có số mol: (1) Na Zn; (2) Na ZnO; (3) Na2O ZnO; (4) Na2O Zn; (5) Na Al; (6) Na Al2O3; (7) Na2O2 ZnO Số hỗn hợp tan hết nước dư là: A B C D Câu 41: Cho chất: Al, Al2O3, Al2(SO4)3, Na, NaHCO3, Cr, (NH4)2CO3 Số chất phứng với ddịch HCl, ddịch NaOH là: A B C D Câu 42: Cho chất: Al, Al2O3, Al2(SO4)3, Zn(OH)2, NaHS, K2SO3, (NH4)2CO3 Số chất lưỡng tính là: A B C D Câu 43: Cho dãy chất : Cr(OH)3, Al2(SO4)3, Mg(OH)2, Zn(OH)2, MgO, Cr2O3, Al, Al2O3 Số chất dãy có tính chất lưỡng tính A B C D Câu 44: Cho cặp chất với tỉ lệ số mol tương ứng sau: (a) Fe3O4 Cu (1:1); (b) Sn Zn (2:1); (c) Zn Cu (1:1); (d) Fe2(SO4)3 Cu (1:1); (e) FeCl2 Cu (2:1); (g) FeCl3 Cu (1:1) Số cặp chất tan hoàn toàn lượng dư dung dịch HCl loãng nóng A B C D.3 Câu 45: Thực thnghiệm sau : 1/ Sục từ từ đến dư khí CO2 vào dd Ca(OH)2 2/ Sục từ từ đến dư khí SO2 vào dd Ba(OH)2 3/ Nhỏ từ từ đến dư dd NaOH vào dd Ca(HCO3)2 4/ Nhỏ từ từ đến dư ddKOH vào dd Al2(SO4)3 5/ Nhỏ từ từ đến dư dd AlCl3 vào ddNaOH 6/ Nhỏ từ từ đến dư dd NH3 vào dd AlCl3 7/ Nhỏ từ từ đến dư dd HCl vào dd KAlO2 8/ Nhỏ từ từ đến dư ddHCl vào dd Na2CO3 9/ Sục từ từ đến dư khí CO2 vào dd NaAlO2 10/ Nhỏ từ từ đến dư dd NH3 vào dd Zn(NO3)2 a) Thí nghiệm có kết tủa tăng dần đến cực đại sau tan dần đến hết A 1,2,4,5 B 1,2,4,7,10 C 1,2,9 D 3,4,7 b) Thí nghiệm có kết tủa tăng dần đến giá trị không đổi : A 3, 6, B 5, 10 C 5, D 3, Biên soạn – giảng dạy: Thầy Ngô Xuân Quỳnh – 0979.817.885 – admin@hoahoc.org - www.hoahoc.org Mỗi tập không đơn giản tính toán, đằng sau ý tƣởng Câu 46: Cho các thí nghiê ̣m sau: (1) Cho dung dich (2) Cho NH3 dư vào dung dich ̣ NaOH dư vào dung dich ̣ CrCl ̣ AgNO (3) Cho HCl đế n dư vào dung dich (4) Cho AlCl3 đến dư vào dung dịch NaOH ̣ Ba(AlO2)2 (5) Thổ i CO2 dư vào dung dich (6) Sục khí H2S vào dung dich ̣ hỗn hơ ̣p Ba(OH)2 NaOH ̣ FeCl2 Thí nghiê ̣m nào có kế t tủa sau phản ứng: A (1), (2), (4) B (1), (3), (5), (6) C (1), (4), (6) D (1),(4) Câu 47: Thực thí nghiệm sau: (a) Nhiệt phân AgNO3 (b) Nung FeS2 không khí (c) Nhiệt phân KNO3 (d) Cho dung dịch CuSO4 vào dung dịch NH3 (dư) (e) Cho Fe vào dung dịch CuSO4 (g) Cho Zn vào dung dịch FeCl3 (dư) (h) Nung Ag2S không khí (i) Cho Ba vào dung dịch CuSO4 (dư) Số thí nghiệm thu kim loại sau phản ứng kết thúc A B C D Câu 48: Có kết luận sau: Kim loại bên trái hoạt động; ion kim loại khó bị khử Kim loại không tác dụng với nước đẩy kim loại đứng sau khỏi dung dịch muối Kim loại đặt bên trái đẩy kim loại đặt bên phải (đứng sau) khỏi dung dịch muối Chỉ kim loại đầu dãy đẩy hidro khỏi muối Kim loại đặt bên trái hidro đẩy hidro khỏi dung dịch axit tính oxi hoá Các kết luận là: A 1, 3, 4, B 1, 2, 4, C 1, ,3, 4, D 3, Câu 49: Ngâm hỗn hợp gồm a mol Fe b mol Cu vào dung dịch chứa a mol Fe 2(SO4)3 b mol CuSO4 Sau phản ứng xảy hoàn tòan dung dịch thu có chứa chất ? A FeSO4 B FeSO4, CuSO4 C FeSO4,CuSO4,Fe2(SO4)3 D FeSO4, Fe2(SO4)3 Câu 50: Để thu lấy Ag tinh khiết từ hỗn hợp X (gồm a mol Al2O3, b mol CuO, c mol Ag2O), người ta hoà tan X dung dịch chứa (6a + 2b + 2c) mol HNO3 dung dịch Y, sau thêm (giả thiết hiệu suất phản ứng 100%) A 2c mol Cu vào Y B c mol bột Al vào Y C c mol bột Cu vào Y D 2c mol bột Al vào Y DẠNG 4: ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI Câu 1: Cho luồng khí H2 dư qua hh chứa Al2O3, CuO, MgO, PbO, Fe3O4 giả thiết phản ứng xảy hoàn toàn, hỗn hợp thu sau phản ứng là: A Mg, Al2O3, Cu, Fe,Pb B Al2O3, FeO, MgO, Pb, Cu C MgO, Al2O3, Cu, Fe, Pb D Al2O3, MgO, Cu, Fe, PbO Câu 2: Cho luồng khí H2 (dư) qua hỗn hợp oxit CuO, Fe2O3, ZnO, MgO nung nhiệt độ cao Sau phản ứng hỗn hợp rắn lại là: A Cu, Fe, Zn, Mg B Cu, Fe, Zn, MgO C Cu, FeO, ZnO, MgO D Cu, Fe, ZnO, MgO Câu 3: Khi cho khí H2 qua hỗn hợp A chứa: CuO, Fe2O3, MgO, Al2O3 đun nóng, chất rắn X Cho X vào dung dịch NaOH đặc dư, khuấy kỹ thu đuợc chất rắn Y Nếu pứ xảy hoàn toàn, chất rắn Y gồm : A Mg, Cu, Fe B MgO, Fe2O3, Cu C MgO, Cu, Fe D Mg, Cu, Fe,Al Câu 4: Cho luồng khí H2 dư qua ống mắc nối tiếp đựng oxit nung nĩng hình vẽ CaO CuO Al2O3 Fe2O3 Na2O Ở ống có phản ứng xảy ra: A Ống 1, 2, B Ống 2, 3, C Ống 2, 4, Câu 5: Khi điện phân NaCl nóng chảy ( điện cực trơ ), catôt xảy ? A khử ion Cl- B oxi hoá ion Cl- C oxi hoá ion Na+ D Ống 2, D khử ion Na+ Mỗi lời giải không áp dụng phƣơng pháp mà thực trình phân tích sáng tạo CHUYÊN ĐỀ: ĐẠI CƢƠNG VỀ KIM LOẠI Version 1.0 Câu 6: Để loại bỏ kim loại Cu khỏi hỗn hợp bột gồm Ag Cu, người ta ngâm hỗn hợp kim loại vào lượng dư dung dịch ? A AgNO3 B HNO3 C Cu(NO3)2 D Fe(NO3)2 Câu 7: Cặp chất không xảy phản ứng hoá học ? A Cu + dung dịch FeCl3 B Fe + dung dịch HCl C Fe + dung dịch FeCl3 D Cu + dung dịch FeCl2 Câu 8: Nhiệt phân hoàn toàn hỗn hợp rắn X gồm NaNO3, Cu(NO3)2, ÀgNO3, Al(NO3)3, MgCO3 hỗn hợp rắn Y Cho dòng CO dư qua Y t0 phản ứng hoàn toàn hỗn hợp rắn Z gồm kim loại: A.4 B C D Câu 9: Cho nhận định sau: (1) Nguyên tắc chung để điều chế kim loại thực trình khử ion kim loại (2) Khi điều chế kim loại, ion kim loại đóng vai trò chất bị khử hay chất nhận proton (3) Các kim loại như: Cu, Ni, Pb, Fe điều chế phương pháp nhiệt luyện (4) Khi điện phân dung dịch muối clorua dùng điều chế kim loại như: Cu, Fe, Ni, Ag (5) Các kim loại như: Mg, Al, Ba không điều chế phương pháp điện phân dung dịch (6) Người ta điều chế đồng phương pháp: thủy luyện, nhiệt luyện điện phân (7) Để điều chế kim loại với độ tinh khiết cao người ta thường dùng phương pháp điện phân (8) Các kim loại Fe, Cu, Ag điều chế phương pháp điện phân dd muối chúng Số nhận định là: A B C D Câu 10: Nhận định sau không phương pháp điều chế kim loại? A Phương pháp nhiệt luyện áp dụng để sản xuất kim loại công nghiệp thường dùng để điều chế kim loại có tính khử yếu trung bình B Phương pháp thủy luyện phương pháp dùng kim loại tự có tính khử mạnh để khử ion kim loại khác dung dịch muối C Phương pháp nhiệt luyện dùng chất khử CO, H2, C kim loại Al để khử ion kim loại oxit nhiệt độ cao D Phương pháp thuỷ luyện dược áp dụng phòng thí nghiệm để điều chế kim loại có tính khử mạnh Câu 11: Những kim loại sau điều chế từ oxit , phương pháp nhiệt luyện nhờ chất khử CO? A Fe , Al , Cu B Zn , Mg, Fe C Fe , Mn, Ni D Ni , Cu , Ca Câu 12: Cho phản ứng sau: t0 t0 (1) Fe2O3 + 3CO  2Fe + 3CO2; (2) 2ZnS + 3O2  2ZnO + 2SO2; 0 t t (3) ZnO + C  CO + Zn; (4) Cr2O3 + 2Al  2Cr + Al2O3; 0 t t (5) 3Mg + 2AlCl3  3MgCl2 + 2Al; (6) CuO + H2  Cu + H2O; Hãy cho biết phản ứng có phản ứng dùng điều chế kim loại thuộc loại phản ứng nhiệt luyện? A B C D Câu 13: Dùng khí H2, CO để khử ion kim loại oxit phương pháp dùng để điều chế kim loại sau đây? A Mg B Na C Fe D Al Câu 14: Để điều chế trực tiếp CuCl2 Ag người ta tiến hành cách sau: (1) Cho Cu tác dụng trực tiếp với Cl2 (2) Nhiệt phân muối AgNO3 nhiệt độ cao (3) Cho Cu tác dụng với dung dịch AgCl (4) Hoà tan Cu dung dịch HCl có mặt O2 (sục không khí) (5) Dùng kim loại hoạt động (Cu, Zn…) để đẩy Ag khỏi dung dịch AgNO3 (6) Cho Cu tác dụng vừa đủ với dung dịch FeCl3 Số cách tiến hành là: A B C D Câu 15: Phương pháp thích hợp để điều chế Mg từ MgCl2 là: A Dùng kali khử ion Mg2+ dung dịch B Điện phân MgCl2 nóng chảy C Điện phân dung dịch MgCl2 D Nhiệt phân MgCl2 Biên soạn – giảng dạy: Thầy Ngô Xuân Quỳnh – 0979.817.885 – admin@hoahoc.org - www.hoahoc.org Mỗi tập không đơn giản tính toán, đằng sau ý tƣởng DẠNG 5: HỢP KIM Câu Hợp kim là: A chất rắn thu nung nóng chảy kim loại B hỗn hợp kim loại C hỗn hợp kim loại kim loại với phi kim D vật liệu kim loại có chứa kim loại số kim loại phi kim khác Câu Câu Cho hợp kim Cu – Al vào H2SO4 loãng dư thấy hợp kim: A bị tan hoàn toàn B kim không tan C bị tan phần Al phản ứng D bị tan phần Cu phản ứng Câu Trong hợp kim Al- Mg, mol Al có mol Mg Thành phần phần trăm khối lượng hợp kim là: A 80% Al 20% Mg B 81% Al 19% Mg C 91% Al 9% Mg D 83% Al 17% Mg Câu Một loại đồng thau có chứa 59,63% Cu 40,37% Zn Hợp kim có cấu tạo tinh thể hợp chất hóa học Cu Zn Công thức hóa học hợp chất là: A Cu3Zn2 B Cu2Zn3 C CuZn2 D Cu2Zn Câu 6: Cho nhận định sau: (1) Tính chất hợp kim phụ thuộc vào thành phần cấu tạo hợp kim (2) Hợp kim có tính chất hoá học tương tự tính chất kim loại tạo chúng (3) Trong hợp kim có liên kết kim loại liên kết ion (4) Hợp kim thường có độ cứng kim loại tao chúng (5) Hợp kim có tính chất vật lý tính học khác nhiều so với kim loại tạo chúng (6) Khi tạo thành liên kết cộng hoá trị, mật độ electron tự hợp kim giảm Số nhận định là: A B C D Câu 7: Cho nhận định sau: (1) Hợp kim thường có độ cứng giòn kim loại tao chúng (2) Liên kết hoá học hợp kim chủ yếu liên kết cộng hoá trị liên kết kim loại (3) Nhiệt độ nóng chảy hợp kim thường cao so với kim loại tạo chúng (4) Hợp kim vật liệu kim loại có chứa thêm hay nhiều nguyên tố (kim loại phi kim) (5) Tính dẫn nhiệt, dẫn điện hợp kim tốt kim loại tao chúng (6) Sự tạo thành liên kết cộng hóa trị làm mật độ e tự hợp kim giảm Số nhận định là: A B C D Câu 8: Cho so sánh hợp kim kim loại (1) Trong hợp kim có liên kết kim loại (2) Hợp kim thường cứng kim loại (3) Hợp kim dẫn điện kim loại (4) Hợp kim dẫn nhiệt kim loại Số phát biểu là: A B C D DẠNG 6: DÃY ĐIỆN HÓA CỦA KIM LOẠI Câu 1: Chọn phát biểu đúng? A Tính oxi hoá Ag+ > Cu2+ > Fe3+ > Ni2+ > Fe2+ B Tính khử K > Mg > Zn > Ni > Fe > Hg C Tính khử Al > Fe2+ > Pb > Cu > Fe3+ > Ga D Tính oxi hoá Hg2+ > Fe3+> Pb2+ > Fe2+ > Zn2+ Mỗi lời giải không áp dụng phƣơng pháp mà thực trình phân tích sáng tạo CHUYÊN ĐỀ: ĐẠI CƢƠNG VỀ KIM LOẠI Version 1.0 Câu 2: Cho nhận định sau: (1) Trong số ion Cu2+, Fe3+ Au3+ ion dễ nhận electron Au3+ (2) Để khử ion Fe3+ dung dịch thành ion Fe2+ dùng lượng dư kim loại Cu Mg (3) Tính oxi hoá ion kim loại sau tăng theo thứ tự: Fe2+, H+, Cu2+, Ag+ (4) Trong dung dịch ion Fe3+ có tính oxi hoá mạnh ion Cu2+ (5) Tính khử kim loại sau tăng theo thứ tự K, Ca, Mg, Al (6) Trong dãy kim loại: Al-Fe_ Ca_ Ba tính khử kim loại vừa giảm vừa tăng Số nhận định là: A B C D Câu 3: Giữa hai cặp oxi hoá - khử xảy phản ứng theo chiều: A Giảm số oxi hoá nguyên tố B Tăng số oxi hoá nguyên tố C Chất oxi hoá mạnh oxi hoá chất khử mạnh tạo thành chất oxi hoá yếu chất khử yếu D Chất oxi hoá yếu oxi hoá chất khử yếu tạo thành chất oxi hoá mạnh chất khử mạnh Câu 4: Từ phương trình ion thu gọn sau: Cu + 2Ag+  Cu2+ + 2Ag Kết luận không đúng? A Cu2+ có tính oxi hoá mạnh Ag+ B Cu có tính khử mạnh Ag + 2+ C Ag có tính oxi hoá mạnh Cu D Cu bị oxi hoá ion Ag+ Câu 5: Cho Ag kim loại vào dung dịch CuSO4, Ag không tan Tìm lời giải thích đúng? A Ag có tính khử yếu Cu nên không oxi hoá Cu2+ thành Cu B Ag+ có tính oxi hoá mạnh Cu2+ nên Ag+ khử Cu thành Cu2+ C Cu có tính khử yếu Ag nên Ag không khử Cu2+ thành Cu D Cu2+ có tính oxi hoá yếu Ag+ nên không oxi hoá Ag thành Ag+ Câu 6: Sau thời gian phản ứng cặp oxi hoá khử dd Zn2+/Zn Ag+ /Ag, nhận thấy: A Khối lượng kim loại Zn tăng B Nồng độ ion Ag+ dung dịch tăng C Khối lượng kim loại Ag giảm D Nồng độ ion Zn2+ dung dịch tăng Câu 7: Thứ tự số cặp oxi hoá - khử dãy điện hoá sau: Mg2+/Mg; Fe2+/Fe; Cu2+/Cu; Fe3+/Fe2+; Ag+/Ag Dãy gồm chất, ion tác dụng với ion Fe3+ dung dịch là: A Mg, Fe, Cu B Mg, Fe2+, Ag C Fe, Cu, Ag+ D Mg, Cu, Cu2+ Câu 8: Cho biết thứ tự từ trái sang phải cặp oxi hoá - khử dãy điện hoá (dãy điện cực chuẩn) sau: Zn2+/Zn; Fe2+/Fe; Cu2+/Cu; Fe3+/Fe2+; Ag+/Ag Các kim loại ion phản ứng với ion Fe2+ dung dịch là: A Zn, Cu2+ B Ag, Fe3+ C Ag, Cu2+ D Zn, Ag+ Câu 9: Phản ứng sau tự xảy ra: Zn + 2Cr3+ →Zn2+ + 2Cr2+ Phản ứng cho thấy: A Zn có tính khử yếu Cr2+ Cr3+ có tính oxi hóa yếu Zn2+ B Zn có tính oxi hóa yếu Cr2+ Cr3+ có tính khử yếu Zn2+ C Zn có tính khử mạnh Cr2+ Cr3+ có tính oxi hóa mạnh Zn2+ D Zn có tính oxi hóa mạnh Cr2+ Cr3+ có tính khử mạnh Zn2+ Câu 10: Phản ứng: Cu + 2FeCl3  2FeCl2 + CuCl2 chứng tỏ: A ion Fe2+ có tính oxi hoá mạnh ion Fe3+ B ion Fe3+ có tính khử mạnh ion Fe2+ C ion Fe3+ có tính oxi hoá mạnh Cu2+ D ion Fe3+ có tính oxi hoá yếu ion Cu2+ Câu 11: Cho phản ứng xảy sau đây: (1) AgNO3 + Fe(NO3)2  Fe(NO3)3 + Ag  (2) Mn + 2HCl  MnCl2 + H2 Dãy ion xếp theo chiều tăng dần tính oxi hoá là: A Ag+, Fe3+, H+, Mn2+ B Ag+, Mn2+, H+, Fe3+ C Mn2+, H+, Ag+, Fe3+ D Mn2+, H+, Fe3+, Ag+ Biên soạn – giảng dạy: Thầy Ngô Xuân Quỳnh – 0979.817.885 – admin@hoahoc.org - www.hoahoc.org Mỗi tập không đơn giản tính toán, đằng sau ý tƣởng Câu 12: Cho Fe2+ vào dung dịch có chứa ion NO3- môi trường axit tạo thành dung dịch ion Fe3+, ion Fe3+ tác dụng với I- tạo thành Fe2+ I2 Tính oxi hóa môi trường axit chất ion xếp theo chiều giảm dần là: A NO 3 > Fe3+ > I2 B Fe3+ > I2 > NO 3 C Fe3+ > NO 3 > I2 D NO 3 > I2 > Fe3+ Câu 13: Thứ tự dãy điện hoá số cặp oxi hoá - khử sau: Mg2+/Mg; Zn2+/Zn; Fe2+/Fe; Pb2+/Pb; Cu2+/Cu Phát biểu sau đúng? A Nguyên tử Pb khử Zn2+ dung dịch B Nguyên tử Fe khử Zn2+ dung dịch C Nguyên tử Mg khử Zn2+ dung dịch D Nguyên tử Cu khử Zn2+ dung dịch Câu 14: Cho dung dịch Fe 2(SO4)3 tác dụng với kim loại Cu thu FeSO CuSO4 Cho dung dịch CuSO4 tác dụng với kim loại Fe FeSO Cu Qua phản ứng xảy ta thấy tính oxi hóa ion kim loại giảm dần theo dãy sau đây? A Fe3+; Cu2+; Fe2+ B Fe2+; Cu2+; Fe3+ C Cu2+; Fe3+; Fe2+ D Cu2+; Fe2+; Fe3+ Câu 15: Cho phản ứng sau: Fe 3+ + I-  Fe2+ + I2 (1) ; Fe2+ + Cl2  Fe3+ + Cl- (2) Sự xếp sau với chiều tăng dần tính oxi hóa chất ion? A Fe2+, I2, Cl2, Fe3+ B Fe2+, I2, Fe3+, Cl2 C I2, Fe2+, Fe3+, Cl2 D Fe2+, Fe3+, I2, Cl2 Câu 16: X kim loại phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng, Y kim loại tác dụng với dung dịch Fe(NO3)3 Hai kim loại X, Y (biết thứ tự dãy điện hoá: Fe3+/Fe2+ đứng trước Ag+/Ag) A Mg, Ag B Fe, Cu C Ag, Mg D Cu, Fe Câu 17: Từ phương trình phản ứng hoá học sau nhận xét đúng? Cu + 2FeCl3  CuCl2 + 2FeCl2 Fe + CuCl2  FeCl2 + Cu 2+ 3+ A Tính khử Fe > Fe > Cu B Tính oxi hoá Fe3+ > Cu2+> Fe2+ C Tính khử Fe > Fe2+ > Cu D Tính oxi hóa Fe2+ > Fe3+ > Cu Câu 18: Cho biết phản ứng xảy sau: 2FeBr2 + Br2 → 2FeBr3 2NaBr + Cl2 → 2NaCl + Br2 Phát biểu là: A Tính khử Br- mạnh Fe2+ B Tính oxi hóa Br2 mạnh Cl2 C Tính khử Cl mạnh Br D Tính oxi hóa Cl2 mạnh Fe3+ Câu 19: Cho phương trình ion rút gọn: a) Cu2++ Fe  Cu + Fe2+ b) Cu+ Fe3+  Cu2+ + Fe2+ c) Fe2++ Mg  Fe + Mg2+ Nhận xét đúng? A Tính khử Mg > Fe > Fe2+ > Cu B Tính oxi hoá Cu2+ > Fe3+ > Fe2+ > Mg2+ C Tính khử Mg > Fe2+ > Cu > Fe D Tính oxi hoá Fe3+ > Cu2+ > Fe2+ > Mg2+ Câu 20: Hai kim loại X, Y dung dịch muối clorua chúng có phản ứng hóa học sau: X + 2YCl3 → XCl2 + 2YCl2; Y + XCl2 → YCl2 + X Phát biểu là: A Ion Y3+ có tính oxi hóa mạnh ion X2+ B Kim loại X có tính khử mạnh kim loại Y 2+ C Kim loại X khử ion Y D Ion Y2+ có tính oxi hóa mạnh ion X2+ Câu 21: Cho kim loại X vào dung dịch FeCl3 thấy xuất kết tủa đỏ nâu có khí không màu thoát Cho kim loại Y vào dung dịch muối kim loại Z thấy kim loại Y tan, sinh kim loại Z Cho kim loại Y vào dung dịch muối kim loại M thấy tượng phản ứng Cho M vào dung dịch muối Y thấy M tan, sinh kim loại Y Sắp xếp kim loại theo chiều tăng dần tính khử, ta có dãy: A Z < Y < M < X B Z < M < Y < X C M < X < Y < Z D X < Y < Z < M +  n+ n+ m+ X + H2; (2) X + M  M + X Sự xếp sau Câu 22: Cho phản ứng sau: (1) X + H với chiều tăng dần tính oxi hóa dạng oxi hóa ? A Mm+< Xn+ < H+ B H+ < Xn+ < Mm+ C Mm+< H+ < Xn+ D H+ < Mm+ < Xn+ Mỗi lời giải không áp dụng phƣơng pháp mà thực trình phân tích sáng tạo CHUYÊN ĐỀ: ĐẠI CƢƠNG VỀ KIM LOẠI Version 1.0 DẠNG 7: ĂN MÒN KIM LOẠI VÀ CHỐNG ĂN MÒN KIM LOẠI Câu 1: Cho nhận định sau: (1) Sự ăn mòn kim loại phá hủy kim loại hợp kim tác dụng môi trường xung quanh (2) Sự ăn mòn hoá học ăn mòn điện hóa khử kim loại (3) Loại phản ứng hóa học xảy ăn mòn kim loại phản ứng oxi hóa khử (4) Trong trình ăn mòn hoá học kim loại có phản ứng trao đổi proton (5) Trong khí có khí O2, CO2, H2O, N2 gây ăn mòn kim loại (6) Ăn mòn hoá học không làm phát sinh dòng điện chiều (7) Các kim loại tinh khiết không bị ăn mòn hoá học Số nhận định là: A B C D Câu 2: Điều kiện cần đủ để xảy trình ăn mòn điện hoá là: A Các điện cực có chất khác B Các điện cực phải tiếp xúc trực tiếp với gián tiếp thông qua dây dẫn C Các điện cực phải tiếp xúc với dung dịch chất điện li D Các điện cực phải có chất khác nhau, tiếp xúc với tiếp xúc với dd chất điện li Câu 3: Cho nhận định sau: (1) Trong ăn mòn điện hoá xảy oxi hoá hai điện cực (2) Trong trình ăn mòn điện hóa hai điện cực phải tiếp xúc với dung dịch điện li (3) Trong ăn mòn điện hoá xảy oxi hoá cực âm khử cực dương (4) Gang, thép để lâu không khí ẩm xảy ăn mòn điện hóa (5) Kẽm nguyên chất tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dạng ăn mòn điện hóa (6) Sợi dây đồng nối với sợi dây nhôm để trời có tượng ăn mòn điện hoá (7) Tính chất chung ăn mòn điện hoá ăn mòn hoá học là trình oxi hoá khử (8) Trong ăn mòn hóa học e kim loại chuyển trực tiếp sang môi trường tác dụng Số nhận định là: A B C D Câu 4: Nếu vật làm hợp kim Fe-Zn bị ăn mòn điện hoá trình ăn mòn A kẽm đóng vai trò anot bị oxi hoá B sắt đóng vai trò catot ion H+ bị oxi hóa C kẽm đóng vai trò catot bị oxi hóa D sắt đóng vai trò anot bị oxi hoá Hiện Câu 5: Cho sắt tiếp xúc với đồng qua dây dẫn, sau nhúng vào dung dịch HCl dư tượng quan sát là: A Thanh Fe tan trước bọt khí thoát sắt B Thanh Fe tan bọt khí thoát từ đồng C Thanh Fe tan bọt khí thoát từ hai D Cả hai tan đồng thời khí thoát từ hai Câu 6: Một dây sắt nối với dây đồng đầu, đầu lại hai dây nhúng vào dung dịch muối ăn Tại chỗ nối hai dây kim loại xảy tượng gì? A Ion Fe2+ thu thêm 2e để tạo Fe B Ion Cu2+ thu thêm 2e để tạo thành Cu C Electron di chuyển từ Fe sang Cu D Electron di chuyển từ Cu sang Fe Câu 7: Cắm kim loại Zn Cu nối với sợi dây dẫn vào cốc thuỷ tinh Rót dung dịch H2SO4 loãng vào cốc thuỷ tinh thấy khí H2 thoát từ Cu Giải thích sau không với thí nghiệm trên? A cực dương xảy trình khử 2H+ + 2e  H2 B cực âm xảy trình oxi hoá: Zn  Zn2+ + 2e C Cu tác dụng với H2SO4 sinh H2 D Zn bị ăn mòn điện hoá sinh dòng điện Biên soạn – giảng dạy: Thầy Ngô Xuân Quỳnh – 0979.817.885 – admin@hoahoc.org - www.hoahoc.org 11 Mỗi tập không đơn giản tính toán, đằng sau ý tƣởng Câu 8: Một vật làm hợp kim Zn-Cu đặt không khí ẩm bị ăn mòn điện hoá Các tình xảy điện cực là: A (-) Cu  Cu2+ + 2e (+) O2 + 2H2O + 4e  4OHB (-) Zn  Zn2+ + 2e (+) O2 + 2H2O + 4e  4OHC (-) Zn  Fe2+ + 2e (+) 2H+ + 2e  H2 D (-) Zn  Zn2+ + 2e (+) Fe2+ + 2e  Fe Câu 9: Hãy trường hợp vật dụng bị ăn mòn điện hoá? A Vật dụng sắt đặt phân xưởng sản xuất có diện khí Clo B Thiết bị kim loại lò đốt C Ống dẫn nước sắt D Ống dẫn khí đốt hợp kim sắt đặt lòng đất Câu 10: Trường hợp sau xảy ăn mòn hóa học? A Để vật gang không khí ẩm B Ngâm kẽm dung dịch H2SO4 loãng có vài giọt dung dịch CuSO4 C Thiết bị thép nhà máy sản xuất NaOH HCl tiếp xúc Cl2 D Tôn lợp nhà bị xây sát tiếp xúc với không khí ẩm Câu 11: Một vật sắt, tráng thiếc bề Do va chạm, bề mặt có vết xước tới lớp sắt bên Hiện tượng xảy để vật không khí ẩm? A Thiếc bị ăn mòn nhanh B Sắt bị oxi hoá oxi không khí để tạo gỉ sắt C Ở chỗ xước sắt bị gỉ D Ở chỗ xước sắt bị gỉ thiếc bị ăn mòn nhanh Câu 12: Hợp kim sau sắt bị ăn mòn chậm nhất? A Fe - Ni B Fe - Sn C Fe - Cu D Fe - Ag Câu 13: Hãy cho biết, nối Zn với kim loại sau cho vào dung dịch HCl, trình ăn mòn Zn xảy nhanh nhất? A Cu B Fe C Pb D Ag Câu 14: Biết ion Pb2+ dung dịch oxi hóa Sn Khi nhúng hai kim loại Pb Sn nối với dây dẫn điện vào dung dịch chất điện li A Pb Sn không bị ăn mòn điện hoá B có Pb bị ăn mòn điện hoá C có Sn bị ăn mòn điện hoá D Pb Sn bị ăn mòn điện hoá Câu 15: Nhúng Fe vào dung dịch HCl, nhận thấy Fe tan nhanh ta nhỏ thêm vào dung dịch vài giọt: A dd H2SO4 B.dd MgSO4 C dd CuSO4 D dd NaOH Câu 16: Cho dung dịch riêng biệt: a)HCl; b) CuCl2; c) FeCl3; d) HCl có lẫn CuCl2 Nhúng vào dung dịch Fe nguyên chất Số trường hợp xuất ăn mòn điện hoá là: A B C D Câu 17: Cho cặp kim loại nguyên chất tiếp xúc trực tiếp với nhau: Fe Pb; Fe Zn; Fe Sn, Fe Ni Khi nhúng cặp kim loại vào dung dịch axit, số cặp kim loại Fe bị phá huỷ trước là: A B C D Câu 18: Khi nối Fe với kim loại sau: Zn, Al, Ni, Cu, Ag sau nhúng vào dung dịch H2SO4 loãng Số trường hợp mà đó, Fe bị ăn mòn trước A B C D Câu 19: Cho thí nghiệm sau: (1) Zn có tạp chất Cu nhúng vào dung dịch H2SO4 loãng (2) Zn nhúng vào dung dịch H2SO4 loãng (3) Fe tráng thiếc nhúng vào dung dịch H2SO4 loãng (4) miếng gang (hợp kim Fe-C) đốt khí O2 dư (5) miếng gang để không khí ẩm Số trường hợp ăn mòn điện hóa là: A B C D Câu 20: Có vật làm sắt mạ kim loại khác Nếu vật bị sước sâu đến lớp sắt vật bị gỉ chậm nhất? A sắt tráng đồng B sắt tráng thiếc C sắt tráng bạc D sắt tráng kẽm Câu 21: Cuốn sợi dây thép vào kim loại nhúng vào dung dịch H2SO4 loãng Quan sát thấy bọt khí thoát nhanh từ sợi dây thép Thanh kim loại dùng là: A Cu B Ni C Zn D Pt Mỗi lời giải không áp dụng phƣơng pháp mà thực trình phân tích sáng tạo CHUYÊN ĐỀ: ĐẠI CƢƠNG VỀ KIM LOẠI Version 1.0 Câu 22: Giữ cho bề mặt kim loại sạch, bùn đất bám vào biện pháp để bảo vệ kim loại không bị ăn mòn Như áp dụng phương pháp chống ăn mmòn sau đây? A Cách li kim loại với môi trường B Dùng phương pháp điện hoá C Dùng phương pháp biến đổi hoá học lớp bề mặt D Dùng phương pháp phủ Câu 23: Những đồ vật làm kim loại không bị han rỉ không khí nhờ màng oxit bảo vệ? A Mg Cu B Al Fe C Al Zn D Zn Fe Câu 24: Để bảo vệ vỏ tàu biển thép, người ta gắn Zn vỏ tàu (phần chìm đáy biển) Người ta bảo vệ kim loại khỏi ăn mòn cách: A Cách li kim loại với môi trường B Dùng phương pháp điện hoá C Dùng HCl chất chống ăn mòn D Dùng Zn kim loại không gỉ Câu 25: Để bảo vệ vật Fe khỏi bị ăn mòn, người ta tráng mạ lên vật lớp Sn lớp Zn Làm để chống ăn mòn theo phương pháp sau đây? A Bảo vệ bề mặt B Bảo vệ điện hoá C Dùng chất kìm hãm D Dùng hợp kim chống gỉ Nguyên tắc chung phương pháp mạ điện là: Câu 26*: A Vật cần mạ anot kim loại mạ catot dd điện phân dd NaOH loãng B Vật cần mạ anot kim loại mạ catot dd điện phân dd muối kim loại mạ C Vật cần mạ anot kim loại mạ catot dd điện phân dd axit H 2SO4 loãng D Vật cần mạ catot kim loại mạ anot dd điện phân dd muối kim loại mạ DẠNG 6: TỔNG HỢP Câu 1: Cho hỗn hợp X gồm Cu, Ag, Fe, Al tác dụng với oxi dư đun nóng chất rắn Y Cho Y vào dung dịch HCl dư, khuấy kĩ, sau lấy dung dịch thu cho tác dụng với dung dịch NaOH loãng, dư Lọc lấy kết tủa tạo thành đem nung không khí đến khối lượng không đổi thu chất rắn Z Biết phản ứng xảy hoàn toàn Thành phần Z gồm: A Fe2O3, CuO, Ag B Fe2O3, CuO C Fe2O3, Al2O3 D Fe2O3, CuO, Ag2O Câu 2: Cho phản ứng sau, phản ứng là: (1) 2Fe + 3I2 → 2FeI2 (2) 3Fe(dư) + 8HNO3 (l) → 3Fe(NO2)2 + 2NO + 4H2O (3)AgNO3 + Fe(NO3)2 →Fe(NO3)3 + Ag (4) 2AlCl3 + 3Na2CO3 → Al2(CO3)3 + 6NaCl (5) FeO + 2HNO3 (l) → Fe(NO3)2 + H2O (6) NaHCO3 + Ca(OH)2 → CaCO3 + NaOH + H2O (7) Mg(HCO3)2 + 2Ca(OH)2 (dư) →2CaCO3 + Mg(OH)2 + 2H2O A (2), (3), (5), (7) B (1), (2), (3), (4), (7) C.(1), (2), (3), (6), (7) D (1), (2), (4), (6), Câu 3: Cho chất rắn: BaO, CaCO3, Al, CuS, Al2O3, Al(OH)3, Cu, Zn, NaNO3 Có chất tan hoàn toàn dung dịch HCl chất tan dung dịch NaOH A B C D Câu 4: Cho bốn hỗn hợp, hỗn hợp gồm hai chất rắn có số mol nhau: Na2O Al2O3; Cu FeCl3; BaCl2 CuSO4; Ba NaHCO3 Số hỗn hợp tan hoàn toàn nước (dư) tạo dung dịch A B C D Câu 5: Thực thí nghiệm sau (ở điều kiện thường): (q) Sục khí hiđro sunfua vào dung dịch đồng(II) sunfat (b) Cho đồng kim loại vào dd sắt(III) clorua (c) Cho dung dịch bạc nitrat vào dung dịch sắt(III) clorua (d) Cho bột lưu huỳnh vào thủy ngân Số thí nghiệm xảy phản ứng A B C D Câu 6: Cho hỗn hợp bột Al Fe vào dung dịch chứa Cu(NO3)2, AgNO3 Sau phản ứng xảy hoàn toàn thu hỗn hợp gồm kim loại: A.Al, Fe, Cu B.Al, Fe, Ag C.Al, Cu, Ag D.Fe, Cu, Ag Biên soạn – giảng dạy: Thầy Ngô Xuân Quỳnh – 0979.817.885 – admin@hoahoc.org - www.hoahoc.org 13 Mỗi tập không đơn giản tính toán, đằng sau ý tƣởng Câu 7: Có dung dịch muối riêng biệt: CuCl2, ZnCl2, FeCl3, AlCl3 Nếu thêm dung dịch KOH dư thêm tiếp dung dịch NH3 dư vào dung dịch số chất kết tủa thu A B C D Câu 8: Cho pứ cặp chất : dd Al(NO3)3 tác dụng dd K2S dd Al2(SO4)3 tác dụng dd Na2CO3 dd Al2(SO4)3 tác dụng dd NaOH dd NaHCO3 tác dụng dd NaHSO4 Al tác dụng dd Ca(OH)2 dư dd BaCl2 tác dụng dd H2SO4 Phản ứng không tạo sản phẩm khí : A 1, 2, 3, B 3, C 1, 2, 3, D 4, Câu 9: Cho dung dịch loãng: (a) FeCl3, (b) FeCl2, (c) H2SO4, (d) HNO3, (e) hỗn hợp gồm HCl NaNO3 Số dung dịch phản ứng với kim loại Cu là: A B C D Câu 10: Kim loại M điều chế cách khử ion oxit khí H2 nhiệt độ cao Mặt khác, kim loại M khử ion H+ dung dịch axit loãng thành H2 Kim loại M A Al B Mg C Fe D Cu Câu 11: Cho cặp chất với tỉ lệ số mol tương ứng sau: (a) Fe3O4 Cu (1:1); (b) Sn Zn (2:1); (c) Zn Cu (1:1); (d) Fe2(SO4)3 Cu (1:1); (e) FeCl Cu (2:1); (g) FeCl Cu (1:1); (h) Fe(NO3)2 Cu (2:1) Số cặp chất tan hoàn toàn lượng dư dung dịch HCl loãng nóng A B C D Câu 12: Các chất vừa tác dụng với dung dịch HCl vừa tác dụng với dung dịch AgNO3 là: A CuO, Al, Mg B Zn, Cu, Fe C MgO, Na, Ba D Zn, Ni, Sn Câu 13: Để thu lấy Ag tinh khiết từ hỗn hợp M (gồm x mol Al2O3, y mol CuO, z mol Ag2O), người ta hoà tan M dung dịch chứa (6x + 2y + 2z) mol HNO3 dung dịch Y, sau thêm (giả thiết hiệu suất phản ứng 100%) A 2z mol bột Cu Y B z mol bột Cu vào Y C 2z mol bột Al vào Y D z mol bột Al vào Y Câu 14: Chỉ mệnh đề sai mệnh đề sau: A Sự phá huỷ kim loại hay hợp kim tác dụng hoá học môi trường xung quanh gọi ăn mòn kim loại B Ăn mòn hoá học phá huỷ kim loại chất khí hay nước nhiệt độ cao C Ăn mòn điện hoá phá huỷ kim loại kim loại tiếp xúc với dung dịch chất điện ly tạo nên dòng điện D Tính dẫn điện kim loại tăng nhiệt độ kim loại cao Câu 15: Hoà tan m gam hỗn hợp gồm Al, Fe vào dung dịch H2SO4 loãng (dư) Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu dung dịch X Cho dung dịch Ba(OH)2 (dư) vào dung dịch X, thu kết tủa Y Nung Y không khí đến khối lượng không đổi, thu chất rắn Z là: A Hỗn hợp Al2O3 Fe2O3 B Hỗn hợp gồm BaSO4 FeO C Hỗn hợp gồm BaSO4 Fe2O3 D Fe2O3  HCl  NaOH T Câu 16: Mg(NO3)2   Y  Z  MgSO4  rắn X  Các chất X, Y, Z, T sơ đồ chuyển hoá là: A Mg(NO3)2, MgCl2, Mg(OH)2, Na2SO4 B MgO, MgCl2, Mg(OH)2, H2SO4 C Mg, MgCl2, Mg(OH)2, K2SO4 D Mg, MgCl2, Mg(OH)2, CuSO4 Câu 17: Cho khí CO (dư) qua ống sứ nung nóng đựng hỗn hợp X gồm Al2O3, MgO, Fe3O4, CuO thu chất rắn Y Cho Y vào dung dịch NaOH (dư), khuấy kỹ thấy lại phần không tan Z Giả sử phản ứng xảy hoàn toàn Phần chất rắn không tan Z gồm: A Mg, Al, Fe, Cu B MgO, Fe, Cu C Mg, Fe, Cu D MgO, Fe3O4, Cu Câu 18: Khi cho Na vào dung dịch chứa CuCl2 HCl với CM Kết luận sau đúng? A Na phản ứng với CuCl2 trước B Na phản ứng với H2O trước C Na phản ứng đồng thời với chất D Na phản ứng với HCl trước t0 Mỗi lời giải không áp dụng phƣơng pháp mà thực trình phân tích sáng tạo CHUYÊN ĐỀ: ĐẠI CƢƠNG VỀ KIM LOẠI Version 1.0 Câu 19: Cho Zn vào cốc (1) đựng dung dịch HCl; cho bột Zn vào cốc (2) đựng dung dịch HCl (cùng thể tích nồng độ mol/l) Zn dư phản ứng Hiện tượng sau xảy ra? A Khí cốc (2) thoát mạnh cốc (1) B Khí cốc (1) thoát mạnh cốc (2) C Tốc độ thoát khí cốc D Khí cốc (1) thoát nhiều cốc (2) Câu 20: Cho bột kẽm dư vào dung dịch axit với số mol axit, trường hợp sau cho khí thoát nhiều nhất? A HNO3 đặc, nóng B HCl loãng C H2SO4 loãng D HNO3 loãng Câu 21: Lấy lượng ban đầu kim loại sau: Zn, Mg, Al, Fe tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư Kim loại giải phóng nhiều khí H2 (đo điều kiện)? A Al B Mg C Zn D Fe Câu 22: Thực thí nghiệm với hỗn hợp bột gồm Ag Cu (hỗn hợp X): (a) Cho X vào bình chứa lượng dư khí O3 (ở điều kiện thường) (b) Cho X vào lượng dư dung dịch HNO3 (đặc) (c) Cho X vào lượng dư dung dịch HCl (không có mặt O2) (d) Cho X vào lượng dư dung dịch FeCl3 Thí nghiệm mà Cu bị oxi hoá Ag không bị oxi hoá là: A (d) B (b) C (c) D (a) Câu 23: Thực thí nghiệm sau: (a) Nhiệt phân AgNO3 (b) Nung FeS2 không khí (c) Nhiệt phân KNO3 (d) Cho dung dịch CuSO4 vào dung dịch NH3 (dư) (e) Cho Fe vào dung dịch CuSO4 (g) Cho Zn vào dung dịch FeCl3 (dư) (h) Nung Ag2S không khí (i) Cho Ba vào dung dịch CuSO4 (dư) Số thí nghiệm thu kim loại sau phản ứng kết thúc là: A B C D Câu 24: Cho nhận định sau: (1) Miếng hợp kim Zn - Cu để không khí ẩm bị phá huỷ ăn mòn hoá học (2) Để điều chế Mg, người ta điện phân MgCl2 nóng chảy (3) Tính chất hóa học chung kim loại tính khử (tính dễ bị oxi hóa) (4) Để điều chế Na, người ta điện phân dung dịch NaCl bão hoà có vách ngăn (5) Trong điện phân, cực dương gọi anot cực âm gọi catot (6) Kim loại dùng làm vật hi sinh phương pháp bảo vệ điện hóa phải có tốc độ ăn mòn chậm (7) Trong hai cặp oxi hoá - khử sau: Fe3+/Fe2+ Cu2+/Cu Cu khử Fe2+ (8) Trong mạng tinh thể kim loại, có ion kim loại nằm nút mạng tinh thể Số nhận định là: A B C D Câu 25: Cho nhận định sau: (1) Liên kết kim loại liên kết cộng hóa trị giống có tham gia hạt e (2) Các kim loại: Li, Na, K, V, Mo có kiểu mạng lập phương tâm diện (3) Phương pháp bảo vệ bề mặt dùng chất bền vững với môi trường để phủ vật kim loại (4) Kim loại Na đẩy Cu khỏi dung dịch CuSO4 (5) Ở nhiệt độ thường, tất kim loại trạng thái rắn (6) Sự ăn mòn kim loại phá hủy kim loại hợp kim tác dụng chất môi trường xung quanh (7) Trong trình điện phân, cực dương xảy trình oxi hóa (8) Phương pháp điện phân điều chế hầu hết kim loại (không có tính phóng xạ) Số nhận định là: A B C D Biên soạn – giảng dạy: Thầy Ngô Xuân Quỳnh – 0979.817.885 – admin@hoahoc.org - www.hoahoc.org 15 Mỗi tập không đơn giản tính toán, đằng sau ý tƣởng Câu 26: Cho nhận định sau: (1) Phương pháp điện phân điều chế kim loại có độ tinh khiết cao phương pháp điều chế kim loại (2) Một ba điều kiện để ăn mòn điện hóa xảy điện cực phải giống chất (3) Tính oxi hóa : Zn2+ < Fe2+ < Fe3+ (4) Trong mạng tinh thể kim loại, electron liên kết với ion kim loại cố định (5) Dạng oxi hóa dạng khử nguyên tố kim loại tạo nên cặp oxi hóa – khử kim loại (6) Ăn mòn điện hóa học trình oxi hóa – khử, kim loại bị ăn mòn tác dụng dung dịch chất điện li tạo nên dòng electron chuyển dời từ cực âm đến cực dương (7) Tôn (sắt tráng kẽm) bị ăn mòn điện hóa sắt bị ăn mòn trước (8) Phương pháp điện phân nóng chảy chủ yếu dùng điều chế kim loại có tính khử mạnh Số nhận định là: A B C D Câu 27: Cho nhận định sau: (1) Kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp Hg (-39OC) cao W (3410oC) (2) Trong mạng tinh thể kim loại, electron ion kim loại nằm nút mạng tinh thể (3) Trong ăn mòn điện hóa, kim loại có tính khử mạnh trở thành cực âm (4) Khi cho Mg vào dung dịch FeCl3 dư không thu kim loại Fe (5) Tôn (sắt tráng kẽm) bị ăn mòn điện hóa sắt bị ăn mòn trước sắt hoạt động kẽm (6) Điện phân dung dịch NaCl với điện cực trơ, màng ngăn xốp thu khí Cl2 anot (7) Chất khử dùng phương pháp nhiệt luyện thường là: CO, C, H2; kim loại hoạt động Số nhận định là: A B C D Câu 28: Cho phát biểu sau: (1) Mạng tinh thể lập phương tâm khối có không gian trống thấp loại mạng tinh thể kim loại (2) Trong ăn mòn điện hóa, cực âm (anot) xảy trình oxi hóa (3) Một ba điều kiện để ăn mòn điện hóa xảy điện cực phải tiếp xúc với dung dịch chất điện li (4) Trong thực tế, hợp kim sử dụng nhiều kim loại nguyên chất Số phát biểu là: A B C D Câu 29: Cho nhận định sau: (1) Trong mạng tinh thể kim loại, nguyên tử ion kim loại nằm nút mạng tinh thể (2) Các kim loại: Be, Mg, Zn có kiểu mạng lập phương tâm diện (3) Sự điện phân trình oxi hoá - khử xảy bề mặt hai điện cực (4) Tính chất vật lí học hợp kim khác nhiều với tính chất đơn chất (5) Nguyên tắc điều chế kim loại khử kim loại thành nguyên tử (6) Khi cho Fe vào dung dịch CuSO4, dung dịch bị nhạt màu dần (7) Trong trình điện phân, cực âm xảy trình oxi hóa Số nhận định là: A B C D Câu 30: Cho nhận định sau: (1) Trong mạng tinh thể kim loại, electron hóa trị liên kết yếu với hạt nhân nên dễ tách khỏi nguyên tử chuyển động tự mạng tinh thể (2) Hiện Al, kim loại kiềm, kiềm thổ chủ yếu điều chế phương pháp điện phân nóng chảy (3) Hợp kim có nhiều tính chất hóa học khác với tính chất đơn chất tham gia tạo thành hợp kim (4) Điện phân dung dịch CuSO4 với điện cực trơ thu khí oxi anot (5) Phương pháp nhiệt luyện điều chế tất kim loại (6) Phương pháp điện phân điều chế kim loại dùng dòng điện để khử ion kim loại (7) Điện phân dung dịch NaCl với điện cực trơ, màng ngăn xốp thu khí H2 anot (8) Ăn mòn hóa học trình oxi hóa – khử, electron kim loại chuyển trực tiếp đến chất môi trường Số nhận định là: A B C D Mỗi lời giải không áp dụng phƣơng pháp mà thực trình phân tích sáng tạo [...]... CƢƠNG VỀ KIM LOẠI Version 1.0 DẠNG 7: ĂN MÒN KIM LOẠI VÀ CHỐNG ĂN MÒN KIM LOẠI Câu 1: Cho các nhận định sau: (1) Sự ăn mòn kim loại là sự phá hủy kim loại hoặc hợp kim do tác dụng của môi trường xung quanh (2) Sự ăn mòn hoá học và sự ăn mòn điện hóa đều là sự khử kim loại (3) Loại phản ứng hóa học xảy ra trong sự ăn mòn kim loại là phản ứng oxi hóa khử (4) Trong quá trình ăn mòn hoá học các kim loại... trong các mệnh đề sau: A Sự phá huỷ kim loại hay hợp kim dưới tác dụng hoá học của môi trường xung quanh gọi là sự ăn mòn kim loại B Ăn mòn hoá học là sự phá huỷ kim loại bởi chất khí hay hơi nước ở nhiệt độ cao C Ăn mòn điện hoá là sự phá huỷ kim loại do kim loại tiếp xúc với dung dịch chất điện ly tạo nên dòng điện D Tính dẫn điện của kim loại càng tăng khi nhiệt độ của kim loại càng cao Câu 15: Hoà tan... gia của các hạt e (2) Các kim loại: Li, Na, K, V, Mo có kiểu mạng lập phương tâm diện (3) Phương pháp bảo vệ bề mặt là dùng những chất bền vững với môi trường để phủ ngoài những vật bằng kim loại (4) Kim loại Na không thể đẩy được Cu ra khỏi dung dịch CuSO4 (5) Ở nhiệt độ thường, tất cả các kim loại đều ở trạng thái rắn (6) Sự ăn mòn kim loại là sự phá hủy kim loại hoặc hợp kim do tác dụng của các chất... thanh kim loại rồi nhúng vào dung dịch H2SO4 loãng Quan sát thấy bọt khí thoát ra rất nhanh từ sợi dây thép Thanh kim loại đã dùng có thể là: A Cu B Ni C Zn D Pt Mỗi lời giải không chỉ là áp dụng phƣơng pháp mà thực sự là một quá trình phân tích và sáng tạo CHUYÊN ĐỀ: ĐẠI CƢƠNG VỀ KIM LOẠI Version 1.0 Câu 22: Giữ cho bề mặt kim loại luôn sạch, không có bùn đất bám vào lá là một biện pháp để bảo vệ kim. .. tạo CHUYÊN ĐỀ: ĐẠI CƢƠNG VỀ KIM LOẠI Version 1.0 Câu 19: Cho thanh Zn vào cốc (1) đựng dung dịch HCl; cho bột Zn vào cốc (2) đựng dung dịch HCl (cùng thể tích và nồng độ mol/l) và Zn đều dư trong 2 phản ứng đó Hiện tượng nào sau đây xảy ra? A Khí ở cốc (2) thoát ra mạnh hơn cốc (1) B Khí ở cốc (1) thoát ra mạnh hơn cốc (2) C Tốc độ thoát khí ở cả 2 cốc bằng nhau D Khí ở cốc (1) thoát ra nhiều hơn cốc... pháp mạ điện là: Câu 26*: A Vật cần mạ là anot và kim loại mạ là catot và dd điện phân là dd NaOH loãng B Vật cần mạ là anot và kim loại mạ là catot và dd điện phân là dd muối của kim loại mạ C Vật cần mạ là anot và kim loại mạ là catot và dd điện phân là dd axit H 2SO4 loãng D Vật cần mạ là catot và kim loại mạ là anot và dd điện phân là dd muối của kim loại mạ DẠNG 6: TỔNG HỢP Câu 1: Cho hỗn hợp X... điện phân nóng chảy chủ yếu được dùng điều chế những kim loại có tính khử mạnh Số nhận định đúng là: A 4 B 5 C 3 D 6 Câu 27: Cho các nhận định sau: (1) Kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất là Hg (-39OC) và cao nhất là W (3410oC) (2) Trong mạng tinh thể kim loại, electron và ion kim loại nằm ở các nút của mạng tinh thể (3) Trong ăn mòn điện hóa, kim loại có tính khử mạnh hơn trở thành cực âm (4) Khi... tinh thể kim loại (2) Trong ăn mòn điện hóa, ở cực âm (anot) xảy ra quá trình oxi hóa (3) Một trong ba điều kiện để ăn mòn điện hóa xảy ra là các điện cực phải cùng tiếp xúc với một dung dịch chất điện li (4) Trong thực tế, hợp kim được sử dụng nhiều hơn kim loại nguyên chất Số phát biểu đúng là: A 1 B 3 C 2 D 4 Câu 29: Cho các nhận định sau: (1) Trong mạng tinh thể kim loại, nguyên tử và ion kim loại... anot còn cực âm gọi là catot (6) Kim loại dùng làm vật hi sinh trong phương pháp bảo vệ điện hóa phải có tốc độ ăn mòn chậm (7) Trong hai cặp oxi hoá - khử sau: Fe3+/Fe2+ và Cu2+/Cu thì Cu sẽ khử được Fe2+ (8) Trong mạng tinh thể kim loại, chỉ có ion kim loại nằm ở các nút của mạng tinh thể Số nhận định đúng là: A 5 B 4 C 3 D 6 Câu 25: Cho các nhận định sau: (1) Liên kết kim loại và liên kết cộng hóa... giống nhau về bản chất (3) Tính oxi hóa của : Zn2+ < Fe2+ < Fe3+ (4) Trong mạng tinh thể kim loại, electron chỉ liên kết với một ion kim loại cố định (5) Dạng oxi hóa và dạng khử của cùng một nguyên tố kim loại tạo nên cặp oxi hóa – khử của kim loại (6) Ăn mòn điện hóa học là quá trình oxi hóa – khử, trong đó kim loại bị ăn mòn do tác dụng của dung dịch chất điện li và tạo nên dòng electron chuyển ... DẠNG 5: HỢP KIM Câu Hợp kim là: A chất rắn thu nung nóng chảy kim loại B hỗn hợp kim loại C hỗn hợp kim loại kim loại với phi kim D vật liệu kim loại có chứa kim loại số kim loại phi kim khác Câu... tự hợp kim giảm Số nhận định là: A B C D Câu 8: Cho so sánh hợp kim kim loại (1) Trong hợp kim có liên kết kim loại (2) Hợp kim thường cứng kim loại (3) Hợp kim dẫn điện kim loại (4) Hợp kim dẫn... tạo CHUYÊN ĐỀ: ĐẠI CƢƠNG VỀ KIM LOẠI Version 1.0 DẠNG 7: ĂN MÒN KIM LOẠI VÀ CHỐNG ĂN MÒN KIM LOẠI Câu 1: Cho nhận định sau: (1) Sự ăn mòn kim loại phá hủy kim loại hợp kim tác dụng môi trường xung
- Xem thêm -

Xem thêm: 2015 trac nghiem ly thuyet dai cuong ve kim loai (1) , 2015 trac nghiem ly thuyet dai cuong ve kim loai (1) , 2015 trac nghiem ly thuyet dai cuong ve kim loai (1)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay