Bai tap chuong NP chuoi phan ung

8 157 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 14:43

CHUYÊN ĐỀ: DÃY ĐIỆN HOÁ, ĂN MÒN KIM LOẠI VÀ SỰ ĐIỆN PHÂN I Dạng: Dãy điện hoá Suất điên động pin điện hoá phụ thuộc vào: 1, Bản chất kim loại làm điện cực; Nồng độ dd; Nhiệt độ Cơ chế phát sinh dòng điện pin điện hoá A 1, 2, 3, B 1, 2, C 2, 3, D 1, 3, Cho mẩu đồng vào dd AgNO dư, thu dd X Nhúng sắt vào dd X phản ứng xảy hoàn toàn, lấy sắt thu dd Y Dung dịch Y gồm: A Fe(NO3)2; Cu(NO3)2 B Fe(NO3)2; AgNO3 C Fe(NO3)3 D Fe(NO3)2 Cho dd FeCl2 tác dụng với dd AgNO3 dư, phần không tan Z Trong Z chứa: A Ag B AgCl C Ag AgCl D Ag, AgCl, Fe Cho hỗn hợp Fe, Cu tác dụng với dd H2SO4 đặc nóng cho dd chứa muối, muối là: A FeSO4B CuSO4 C Fe2(SO4)3 D KQK Vị trí số cặp oxi hoá-khử theo chiều tính khử giảm dần từ trái sang phải xếp sau: Fe 2+/Fe, Cu2+/Cu, Fe3+/ Fe2+, Ag+/Ag, Cl2/2Cl- Trong chất sau: Cu, AgNO 3, Cl2 Chất tác dụng với dung dịch Fe(NO3)2 ? A Cả B Cl2 C AgNO3 D AgNO3, Cl2 Cho chất sau: Mg, Fe, Cu, ZnSO 4, AgNO3, CuCl2 Số cặp chất tdụng với là: A B C D Ion kim loại Y2+ có tính oxi hoá mạnh ion kim loại X+ Phản ứng đúng: A 2X + Y2+  2X+ + YB X + Y2+  X+ + Y C 2X+ + Y  X+ + Y D X+ + Y  X + Y2+ Biết Fe phản ứng với dung dịch HCl cho Fe 2+ HCl không tác dụng với Cu; HNO3 tác dụng với Cu cho Cu 2+ không tác dụng với Au cho Au 3+ Sắp chất oxi hóa Fe2+ ,H+ Cu2+ , NO3- , Au3+ theo thứ tụ độ mạnh tăng dần: A H+ < Fe2+ < Cu2+ < NO3- < Au3+ B NO3- < H+< Fe2+ < Cu2+ Sn2+ > Fe2+ > Ni2+ > Zn2+ B Sn2+ > Ni2+ > Zn2+ > Pb2+ > Fe2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ C Zn > Sn > Ni > Fe > Pb D Pb2+ > Sn2+ > Ni2+ > Fe2+ > Zn2+ o o Câu Cho E Zn / Zn =-0,76V, E Pb / Pb =-0,13V Suất điện động chuẩn pin điện hóa Zn-Pb A +0,63V B - 0,63V C - 0,89V D +0,89V 2+ 2+ Câu Cho hỗn hợp gồm kim loại Al Fe vào dung dịch chứa hỗn hợp muối Cu(NO 3)2 AgNO3 thu chất rắn A chứa kim loại Ba kim loại : A Fe, Al, Ag B Ag, Fe, Cu C Cu, Al, Fe D Al, Ag, Cu Câu Ngâm sắt 250 ml dd Cu(NO 3)2 0,2 M đến kết thúc phản ứng , lấy sắt cân lại thấy khối lượng sắt tăng 0,8 % so với khối lượng ban đầu Khối lượng sắt trước phản ứng A 32 g B 50 g C 0,32 g D 0,5 g Câu Cho a mol Mg b mol Zn vào dd chứa c mol Cu 2+ d mol Ag+ Sau pứ kết thúc thu dd chứa ion kim loại Tìm đk b ( so với a, c, d ) để kết A b < c - a B b < a - d/2 C b ≤ c - a + d/2 D b ≥ c - a + d/2 Câu 10 Cho lượng bột Zn vào dung dịch X gồm FeCl CuCl2 Khối lượng chất rắn sau phản ứng xảy hoàn toàn nhỏ khối lượng bột Zn ban đầu 0,5 gam Cô cạn phần dung dịch sau phản ứng thu 13,6 gam muối khan Tổng khối lượng muối thu X A 19,5 gam B 14,1 gam C 17 gam D 13,1 gam III Dạng: Điện phân: 53 Điện phân dung dịch chứa NaCl HCl có thêm vài giọt quỳ Màu dung dịch biến đổi trình điện phân? A Đỏ sang tím B Đỏ sang tím sang xanh C Đỏ sang xanh D Chỉ màu đỏ 54 Trong trình điện phân dung dịch CuCl2 với điện cực trơ, : A Nồng độ dung dịch CuCl2 không đổi B Nồng độ dung dịch CuCl2 giảm dần C Nồng độ dung dịch CuCl2 tăng dần D Màu xanh dung dịch CuCl chuyển dần sang đỏ 55 Điện phân dung dịch chứa CuSO H2SO4 với điện cực Cu Thành phần dung dịch khối lượng điện cực thay đổi trình điện phân? Giả sử thể tích dd thay đổi ko đáng kể A Trong dung dịch, C(H2SO4) tăng dần, C(CuSO4) giảm dần, khối lượng catot tăng, khối lượng anot giảm B Nồng độ dd H2SO4 CuSO4 không đổi, khối lượng catot tăng, khối lượng anot giảm C Nồng độ dd H2SO4 không đổi, CuSO4 giảm dần Khối lượng catot tăng, khối lượng anot giảm D Nồng độ dd H2SO4, CuSO4 không đổi, khối lượng điện cực không đổi 56 Điện phân dung dịch chứa CuSO NaCl với số mol nCuSO4 < nNaCl , dung dịch có chứa vài giọt quỳ Điện phân với điện cực trơ Màu dung dịch biến đổi trình điện phân? A Tím sang đỏ B Đỏ sang xanh C Xanh sang đỏ D Tím sang xanh 57 Phương pháp dùng công nghiệp để điều chế kim loại cần độ tinh khiết cao: A thuỷ luyện B nhiệt luyện C nhiệt phân muối nitrat D điện phân 58 Điện phân với điện cực trơ dung dịch chưá NaCl NaOH.pH dung dịch thay đổi trình điện phân? giả sử thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể A pH tăng tới giá trị định sau không thay đổi B pH lúc đầu giảm sau tăng C pH lúc đầu tăng sau giảm D pH tăng dần từ đầu đến cuối 59 Điện phân dd sau thu kim loại tương ứng: A MgCl2 B AgNO3 C BaCl2 D AlCl3 60 Khi điện phân dd sau lúc đầu cực âm ko có khí thoát ra: A HCl B KOH C Ba(NO3)2 D CuSO4 61 Trong thùng điện phân dd NaCl để điều chế NaOH, dương cực làm than chì mà không làm sắt lý sau đây: A Than chì dẫn điện tốt sắt B Than chì không bị khí clo ăn mòn C Than chì không bị dd NaCl phá hủy C lý khác 62 Khi điện phân ddCuSO4 thấy khối lượng catot tăng khối lượng anot giảm, điều chứng tỏ A anot trơ B anot Zn C anot Cu D catot trơ 63 Nhận định đúng: A Khi điện phân hỗn hợp dung dịch CuSO4 + NaCl pH dung dịch không đổi D Khi điện phân dung dịch hỗn hợp HCl + NaCl pH dd tăng dần C Khi điện phân dung dịch ZnSO4 pH dd tăng dần D Khi điện phân dung dịch NaCl pH dd giảm dần ... xảy phản ứng hoá học A Cu + dung dịch FeCl3 B Fe + dung dịch HCl C Fe + dung dịch FeCl3 D Cu + dung dịch FeCl2 Câu 14: Dãy kim loại điều chế phương pháp điện phân dung dịch muối chúng là: A Ba,... trơ, : A Nồng độ dung dịch CuCl2 không đổi B Nồng độ dung dịch CuCl2 giảm dần C Nồng độ dung dịch CuCl2 tăng dần D Màu xanh dung dịch CuCl chuyển dần sang đỏ 55 Điện phân dung dịch chứa CuSO... phân hỗn hợp dung dịch CuSO4 + NaCl pH dung dịch không đổi D Khi điện phân dung dịch hỗn hợp HCl + NaCl pH dd tăng dần C Khi điện phân dung dịch ZnSO4 pH dd tăng dần D Khi điện phân dung dịch NaCl
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai tap chuong NP chuoi phan ung , Bai tap chuong NP chuoi phan ung , Bai tap chuong NP chuoi phan ung

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay