dieu che kim loai

4 179 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 14:43

Câu 1: Khi điều chế kim loại, ion kim loại đóng vai trò chất A bị khử B nhận proton C bị oxi hoá D cho proton Câu 2: Để loại bỏ kim loại Cu khỏi hỗn hợp bột gồm Ag Cu, người ta ngâm hỗn hợp kim loại vào lượng dư dd A AgNO3 B HNO3 C Cu(NO3)2 D Fe(NO3)2 Câu 3: Chất không khử sắt oxit (ở nhiệt độ cao) A Cu B Al C CO D H2 Câu 4: Hai kim loại điều chế phương pháp nhiệt luyện A Ca Fe B Mg Zn C Na Cu D Fe Cu Câu 5: Phương pháp thích hợp điều chế kim loại Ca từ CaCl2 A nhiệt phân CaCl2 B điện phân CaCl2 nóng chảy C dùng Na khử Ca2+ dung dịch CaCl2 D điện phân dung dịch CaCl2 Câu 6: Oxit dễ bị H2 khử nhiệt độ cao tạo thành kim loại A Na2O B CaO C CuO D K2O Câu 7: Phương trình hoá học sau thể cách điều chế Cu theo phương pháp thuỷ luyện ? A Zn + CuSO4 → Cu + ZnSO4 B H2 + CuO → Cu + H2O C CuCl2 → Cu + Cl2 D 2CuSO4 + 2H2O → 2Cu + 2H2SO4 + O2 Câu 8: Phương trình hóa học biểu diễn cách điều chế Ag từ AgNO3 theo phương pháp thuỷ luyện ? A 2AgNO3 + Zn → 2Ag + Zn(NO3)2 B 2AgNO3 → 2Ag + 2NO2 + O2 C 4AgNO3 + 2H2O → 4Ag + 4HNO3 + O2 D Ag2O + CO → 2Ag + CO2 Câu 9: Trong pp thuỷ luyện, để điều chế Cu từ dung dịch CuSO4 dùng kim loại làm chất khử? A K B Ca C Zn D Ag Câu 10: Cho khí CO dư qua hỗn hợp gồm CuO, Al2O3, MgO (nung nóng) Khi phản ứng xảy hoàn toàn thu chất rắn gồm A Cu, Al, Mg B Cu, Al, MgO C Cu, Al2O3, Mg D Cu, Al2O3, MgO Câu 11: Cho luồng khí H2 (dư) qua hỗn hợp oxit CuO, Fe2O3, ZnO, MgO nung nhiệt độ cao Sau phản ứng hỗn hợp rắn lại là: A Cu, FeO, ZnO, MgO B Cu, Fe, Zn, Mg C Cu, Fe, Zn, MgO D Cu, Fe, ZnO, MgO Câu 12: Hai kim loại điều chế phương pháp điện phân dung dịch A Al Mg B Na Fe C Cu Ag D Mg Zn Câu 13: Cặp chất không xảy phản ứng hoá học A Cu + dd FeCl3 B Fe + d HCl C Fe + ddFeCl3 D Cu + dd FeCl2 Câu 14: Dãy kim loại điều chế phương pháp điện phân dd muối chúng là: A Ba, Ag, Au B Fe, Cu, Ag C Al, Fe, Cr D Mg, Zn, Cu Câu 15: Hai kim loại điều chế phương pháp điện phân dung dịch A Al Mg B Na Fe C Cu Ag D Mg Zn Câu 16: Khi điện phân NaCl nóng chảy (điện cực trơ), catôt xảy A khử ion Cl- B oxi hoá ion Cl- C oxi hoá ion Na+ D khử ion Na+ Câu 17: Oxit dễ bị H2 khử nhiệt độ cao tạo thành kim loại A Na2O B CaO C CuO D K2O Câu 18: Trong công nghiệp, kim loại điều chế phương pháp điện phân nóng chảy ? A Na B Ag C Fe D Cu Câu 19: Phương pháp thích hợp điều chế kim loại Mg từ MgCl2 A điện phân dung dịch MgCl2 B điện phân MgCl2 nóng chảy C nhiệt phân MgCl2 D dùng K khử Mg2+ dung dịch MgCl2 Câu 20: Cho ion: Ca2+, K+, Pb2+, Br-, SO4-2, NO3- Trong dd, dãy ion không bị điện phân? A Pb2+, Ca2+, Br-, NO3B Ca2+, K+, SO4-2, NO3C Ca2+, K+, SO4-2, BrD Ca2+, K+, SO4-2, BrCâu 21: Sự điện phân trình? A Oxi hóa – khử B Oxi hóa C Khử D Điện li Câu 22: Sự điện phân dùng dòng điện ? A Một chiều B Đa chiều C Hai hiều D Dòng cũng Câu 23: Trong thiết bị điện phân, anot xảy ra? A.Sự khử B Sự oxi hóa C Sự điện li D A B Câu 24: Trong thiết bị điện phân, catot xảy trình A.Sự khử B Sự oxi hóa C Sự điện li D A B Câu 25: Cho dung dịch chứa ion SO42-; Na+; K+; Cu2+; Cl-; NO3- Các ion không bị điện phân A SO42-; Na+; K+; ClB Na+; K+; Cu2+; Cl-; NO3- C K+; Cu2+ ; NO3- D SO42-; Na+; K+ ; NO3- Câu 26: Khi điện phân dung dịch Na2SO4 dung dịch HNO3 sản phẩm khí thu là? A Khác B Giống C Không bị điện phân D Không thu Câu 27: Khi điện phân NaCl nóng chảy điện phân dung dịch NaCl sản phẩm thu là: A Khác B Giống C Không bị điện phân D Không thu Câu 28: Khi điện phân hỗn hợp Cu(NO3)2; AgNO3; HNO3 thứ tự xảy khử ion là? A Ag+; Cu2+; H+ B Ag+; H+; Cu2+ C Cu2+; Ag+; H+ D Cu2+; H+; Ag+ Câu 29: Điện phân điện cực trơ, màng ngăn gồm dd gồm FeCl2; FeCl3; NaCl; Cu(NO3)2, thứ tự điện phân catot là? A Fe2+, Fe3+, Cu2+, H2O B Fe3+, Cu2+, Fe2+, H2O C Fe3+, Cu2+ H2O, Fe2+ D Cu2+, Fe3+, Fe2+, H2O Câu 30: Dung dịch X gồm muối KCl, Cu(NO3)2, FeCl3, ZnCl2, điện phân dung dịch kim loại cuối thoát catot, trước có khí thoát là? A Zn B Cu C Fe D K Câu 31: Điện phân dung dịch Cu(NO3)2 nồng độ ion NO3- sau điện phân là? A Không xác định B Tăng C Giảm D Không đổi Câu 32: Khi điện phân dung dịch CuSO4, vai trò nước là? A Chất oxi hóa B Chất khử C Môi trường D Không tham gia phản ứng Câu 33: Điện phân dung dịch AgNO3 thu được? A Ag, O2, HNO3 B Ag, H2, O2 C Ag2O, HNO3, H2O D Ag2O, NO2, O2 Câu 34: Nguyên tắc chung để điều chế kim loại? A Thực trình cho nhận proton B Thực trình khử kim loại C Thực trình oxi hóa kim loại D Thực trình khử ion kim loại Câu 35: Phương pháp điều chế kim loại A Thủy luyện B Nhiệt luyện C Điện phân D Cả A,B,C Câu 36: Phương pháp thủy luyện phương pháp điều chế kim loại hoạt động? A Mạnh B Trung bình, yếu C Yếu D Tất Câu 37: Để khử ion kim loại oxit nhiệt độ cao dùng chất khử? A C, CO2, H2O, Na B CO, H2, Al2O3, K C C, CO, H2, Al D Cả A, B, C Câu 38: Cho hỗn hợp chất ZnO, Al2O3, HgO tác dụng với H2 dư nhiệt độ phù hợp thu? A Mg, Zn, Hg B Zn, Al2O3 C ZnO, Hg, Al D Zn, Al2O3, Hg Câu 39: Cho hổn hợp MgO, Fe2O3, CuO tác dụng với CO dư nhiệt độ cao thu được? A Mg, Cu, Fe B MgO, Fe, CuO C MgO, Fe, Cu D Mg, Cu, FeO Câu 40: Muốn điều chế kim loại mạnh kim loại kiềm, kiềm thổ dùng phương pháp? A Nhiệt luyện B Điện phân dung dịch C Thủy luyện D Điện phân nóng chảy ... chung để điều chế kim loại? A Thực trình cho nhận proton B Thực trình khử kim loại C Thực trình oxi hóa kim loại D Thực trình khử ion kim loại Câu 35: Phương pháp điều chế kim loại A Thủy luyện... tạo thành kim loại A Na2O B CaO C CuO D K2O Câu 18: Trong công nghiệp, kim loại điều chế phương pháp điện phân nóng chảy ? A Na B Ag C Fe D Cu Câu 19: Phương pháp thích hợp điều chế kim loại Mg... A,B,C Câu 36: Phương pháp thủy luyện phương pháp điều chế kim loại hoạt động? A Mạnh B Trung bình, yếu C Yếu D Tất Câu 37: Để khử ion kim loại oxit nhiệt độ cao dùng chất khử? A C, CO2, H2O, Na
- Xem thêm -

Xem thêm: dieu che kim loai , dieu che kim loai , dieu che kim loai

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay