Slide bài giảng pháp luật chương 14 quyết định hình phạt

28 140 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 14:43

Khái niệm QĐHP Các QĐHP QĐHP trường hợp đặc biệt Khái niệm Quyết định hình phạt Toà án lựa chọn Biện pháp HP cụ thể Mức hp cụ thể áp dụng với ngư ời phạm tội ý nghĩa QĐHP Thể cao nhất, tập trung việc áp dụng PLHS vào đấu tranh chống tội phạm Tạo sở quan trọng để đạt mục đích HP Các quy định BLHS T/chất m/độ nguy hiểm cho XH HVPT Các TTTN, TTGN TNHS Nhân thân người phạm tội Phần chung Điều Điều 46 -> 47 Điều 26 -> 40 Điều 48 Điều 41 -> 44 Điều 49 Điều 45 Điều 60 phần TP Xác định khung HP Xác định loại HP cần áp dụng Xác định mức HP cần áp dụng Khi QĐHP, Toà cân nhắc Tính chất nguy hiểm cho XH HV Mức độ nguy hiểm cho XH HV HP quyệt định phải tương xứng với tính chất mức độ nguy hiểm cho XH HV Nhân thân người phạm tội Những đặc điểm nhân thân có ảnh hưởng đến mức độ nguy hiểm cho XH HV Những đặc điểm nhân thân phản ánh khả giáo dục, cải tạo người phạm tội Những đặc điểm nhân thân phản ánh hoàn cảnh đặc biệt người phạm tội Nhân thân người phạm tội Những đặc điểm nhân thân có ảnh hưởng đến mức Phạm tội lần đầu, tiền án, tiền Phạm Tái tội phạm, có tính tái phạm chất chuyên nguy hiểm nghiệp Là người CTN hay thành niên độ nguy hiểm cho XH HV: N H Â N T H Â N N G Ư Ơ I P H A M T Ô I QĐHP trường hợp đặc biệt Nhẹ quy định BLHS có nhiều án Phạm nhiều tội CBPT, PTCĐ Có đồng phạm QĐHP nhẹ quy định BLHS HVPT TTGN >= QĐHP nhẹ khung liền kề nhẹ Chuyển sang HP khác nhẹ hoặc; QĐHP mức tối thiểu Khung HP nhẹ mức HP tối thiểu QĐHP nhẹ quy định BLHS QĐHP trường hợp phạm nhiều tội phạm nhiều tội Người PT thực nhiều HV, HV cấu thành tội Người PT thực HV cấu thành nhiều tội Xét xử lần QĐHP trường hợp phạm nhiều tội Tù có thời hạn HPchung < = 30 năm CTKGG+tù có thời hạn đổi: ctkgg=1 tù Tù CT, tử hình HP chung HP tiền không tổng hợp với HP khác án QĐHP chung Toà án QĐHP tội Tổng hợp HP nhiều án Đang phải chấp hành án lại bị đưa xét xử tội phạm trước có án Toà án QĐHP TP xét xử Phần HP chấp Hành án Trước trừ vào Thời gian CH HP Chung Tổng hợp với HP án trước thành HP chung Tổng hợp HP nhiều án Đang phải chấp hành án lại bị đưa xét xử tội phạm sau có án án QĐHP tội xét xử Th với phần HP lại chưa chấp hành án trước thành HP chung QĐHP trường hợp CBPT, PTCĐ Các điều BLHS TP tương ứng Tính chất, mức độ NH cho XH HV Mức độ thực ý định PT Những tình tiết khiến TP không thực đến QĐHP trường hợp CBPT, PTCĐ CBPT CT, TH HP< = 20 năm tù Tù có thời hạn HP [...]... (Đ.48) hữu hạn Các tình tiết phản ánh hoàn cảnh đặc biệt của người PT Những tình tiết định tội, định khung không được coi là TTTN, TTGN TNHS nữa N H Â N T H Â N N G Ư Ơ I P H A M T Ô I QĐHP trong trường hợp đặc biệt Nhẹ hơn quy định của BLHS có nhiều bản án Phạm nhiều tội CBPT, PTCĐ Có đồng phạm QĐHP nhẹ hơn quy định của BLHS HVPT TTGN >= 2 QĐHP nhẹ hơn nhưng trong khung liền kề nhẹ hơn Chuyển sang... của HV Mức độ thực hiện ý định PT Những tình tiết khiến TP không thực hiện được đến cùng QĐHP trong trường hợp CBPT, PTCĐ CBPT CT, TH HP< = 20 năm tù Tù có thời hạn HP ... Khái niệm QĐHP Các QĐHP QĐHP trường hợp đặc biệt Khái niệm Quyết định hình phạt Toà án lựa chọn Biện pháp HP cụ thể Mức hp cụ thể áp dụng với ngư ời phạm tội ý nghĩa QĐHP Thể cao... 60 phần TP Xác định khung HP Xác định loại HP cần áp dụng Xác định mức HP cần áp dụng Khi QĐHP, Toà cân nhắc Tính chất nguy hiểm cho XH HV Mức độ nguy hiểm cho XH HV HP quyệt định phải tương... cảnh đặc biệt người PT Những tình tiết định tội, định khung không coi TTTN, TTGN TNHS N H Â N T H Â N N G Ư Ơ I P H A M T Ô I QĐHP trường hợp đặc biệt Nhẹ quy định BLHS có nhiều án Phạm nhiều tội
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide bài giảng pháp luật chương 14 quyết định hình phạt , Slide bài giảng pháp luật chương 14 quyết định hình phạt , Slide bài giảng pháp luật chương 14 quyết định hình phạt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay