Slide bài giảng pháp luật chương 12 trách nhiệm hình sự hình phạt

32 201 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 14:43

chương XII Mục đích Trang bị kiến thức TNHS HP áp dụng kiến thức vào thực tiễn Khái niệm TNHS Miễn TNHS, miễn HP Thời hiệu truy cứu TNHS Khái niệm hình phạt Mục đích hình phạt TNHS trách nhiệm mà người phạm tội phải chịu HQ pháp lý bất lợi HV phạm tội TNHS có thể xác TNHS phải phản TNHS TNHS trách thể nhiệm mà định trình tự đặc biệt TNHS HQcủa pháp lý mà ánh án hay theo quyphạm định luật mà người việc người tộipháp phạm phải chịu tội địnhtiến có hiệu người tội phải chịu phạm quan hành tốlực tụng phải trước chịu Nhà hình nước phạt phải thực pháp luật án đặc điểm 1.1.3 sở TNHS sở TNHS CTTP ? Điều BLHS: người phạm tội quy định luật phải chịu TNHS TP quy định luật cách mô tả dấu hiệu thuộc cttp tội phạm xảy Nhà nước xuất QHPLHS quyền buộc người pt chịu TNHS Nhà nước thực quyền thông qua CQ đại diện người PT nghĩa vụ phải chấp hành án tuyên án, qđ có hiệu lực xác định thức sở TNHS cụ thể hoá TNHS biện pháp HP cụ thể với mức HP cụ thể TNHS chấm dứt khi: Người PT miễn TNHS HP Có đặc xá đại xá hết thời hiệu truy cứu TNHS Người PT chấp hành xong HP Toà án áp dụng biện pháp tác động xH hết thời hiệu thi hành án Kiểm tra Điền vào chỗ có dấu ( ) TNHS trách nhiệm mà người phạm tội ( )nước ( )chứ trư phải chịu trước Nhà ( ) ( ) ớc cá nhân - người mà người phạm tội gây thiệt hại ( ) ( ) ( ) TNHS xác định ( ) trình( ) ( )đặc ( )biệt theo quy định pháp luật mà tự ( )tiến ( )hành ( ) tố ( ) quan tụng phải thực Kiểm tra Những khẳng định sau hay sai ? Hãy giải thích Người tòa án miễn hình phạt người chịu TNHS Miễn hình phạt không buộc người phạm tội phải chịu hình phạt tội mà người phạm Điều kiện miễn hình phạt là: có nhiều tình tiết giảm nhẹ, đáng khoan hồng chưa đến mức miễn TNHS Thời hiệu truy cứu TNHS Sự bỏ quên quan hữu quan Thời hiệu truy cứu TNHS thời hạn BLHS quy định mà hết thời hạn người phạm tội không bị truy cứu TNHS (Điều 23 BLHS99) Không bị phát khách quan lý không bị truy cứu TNHS Trong khoảng thời gian định, không PT mới, làm ăn lương thiện, không trốn tránh trừng phạt không bị truy cứu TNHS Thời hiệu truy cứu TNHS tính từ thời điểm HVPT thực Lưu ý thời điểm coi tội phạm thực tội kéo dài tội liên tục Kể từ hành vi chấm dứt Kể từ người PT thực hành vi cuối Điều kiện để người phạm tội không bị truy cứu TNHS không truy cứu TNHS tính từ ngày phạm tội qua: năm tội phạm nghiêm trọng 10 năm 15 năm 20 năm tội phạm nghiêm trọng tội phạm nghiêm trọng TP đặc biệt nghiêm trọng Thời hiệu bị kéo dài thêm nếu: người pt lại pt mà BLHS quy định mức cao khung hp tội năm tù người phạm tội lẩn trốn có lệnh truy nã thời gian qua không tính thời hiệu tính lại kể từ ngày phạm tội thời gian trốn tránh không tính thời hiệu tính lại kể từ ngày người pt đầu thú bị bắt không áp dụng thời hiệu Các tội phạm quy định Chương XI Các quy định Chương XXIV (Các tội xâm phạm an ninh quốc gia) (Các tội phá hoại hoà bình, chống loài người TP chiến tranh) Kiểm tra Đáp là:xứngA-3; Xắp xếpán lại cho tương thời hiệu truy cứu TNHS loại tội B-4; C-2; D-5; E-1 A Không áp dụng Tội nghiêm trọng B 15 năm Tội nghiêm trọng C năm TP chương 11 24 BLHS D 20 năm Tội nghiêm trọng E 10 năm Tội đặc biệt nghiêm trọng 2.1 Khái niệm HPHplàđược biện LHS pháp HP quy cưỡng định chế áp dụng nghiêm Toàkhắc án người có hvpt áp dụng HP biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc Nhà nước nhằm tước bỏ hạn chế quyền, ợi ích người phạm tội Hình phạt quy địn LHS Toà án định HP biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc Để lại án tích cho người bị kết án thời gian định nghiêm khắc HP quyền quyền sống trị Quyền Quyền vềchính tự tài sản Hạn chế tước bỏ người bị án số quyền HP LHS quy định Toà án áp dụng HP quy định phần chung phần tội phạm phần chung phần CTC Điều 27 Điều 28 Điều 45 Điều 50 Điều 51 quy định hình thức HP với mức HP cụ thể người có HV HVPT không áp dụng HP HP không QĐ BLHS tội mà người pt phạm không áp dụng họ án cq có quyền qđHP Ngoài án không cq khác có quyền QĐHP HP áp dụng người có HVPT (theo nguyên tắc "cá nhân chịu tnhs") Không cho phép chấp HP tịch thu tài sản áp hành HP thay cho ngườidụng với chủ sở hữu PT kể họ tự nguyện họ pt không áp dụng HP người thân người pt kể người pT lẩn trốn 2.2 mục đích hình phạt phòng ngừa riêng phòng ngừa chung giáo dục người khác tôn trọng pháp luật đấu tranh chống phòng ngừa tội phạm Hết chương XII Cám ơn em [...]... không PT miễn hình phạt là không buộc người phạm tội phải chịu hình phạt về tội mà người đó đã phạm Miễn hình phạt chỉ được đặt ra cho những trường hợp mà việc áp dụng hình phạt là: Không cần thiết Không Trái với đạt được nguyên tắc mục đích nhân đạo của LHS của HP Điều kiện miễn TNHS IU 25 BLHS 1999 Khi điều tra, truy tố, xét xử, Trước khi HVpT do sự chuyển biến bị phát giác, của tình hình Khi có người... sau đây đúng hay sai ? Hãy giải thích 1 Người được tòa án miễn hình phạt là người không phải chịu TNHS 2 Miễn hình phạt là không buộc người phạm tội phải chịu hình phạt về tội mà người đó đã phạm 3 Điều kiện miễn hình phạt là: có nhiều tình tiết giảm nhẹ, đáng được khoan hồng nhưng chưa đến mức được miễn TNHS 3 Thời hiệu truy cứu TNHS Sự bỏ quên của các cơ quan hữu quan Thời hiệu truy cứu TNHS là thời... biện LHS pháp HP chỉ có thể quy cưỡng định chế và áp dụng đối với nghiêm do Toàkhắc án người có hvpt áp nhất dụng HP là biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc nhất của Nhà nước nhằm tước bỏ hoặc hạn chế quyền, ợi ích của người phạm tội Hình phạt được quy địn trong LHS và do Toà án quyết định HP là biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc nhất Để lại án tích cho người bị kết án trong một thời gian nhất định sự nghiêm... chủ sở hữu khi PT kể cả khi họ tự nguyện họ pt không áp dụng HP đối với người thân của người pt kể cả khi người pT lẩn trốn 2.2 mục đích hình phạt phòng ngừa riêng phòng ngừa chung giáo dục người khác tôn trọng pháp luật đấu tranh chống và phòng ngừa tội phạm Hết chương XII Cám ơn các em ... hiệu Các tội phạm quy định tại Chương XI Các tp quy định tại Chương XXIV (Các tội xâm phạm an ninh quốc gia) (Các tội phá hoại hoà bình, chống loài người và TP chiến tranh) Kiểm tra Đáp đúng là:xứngA-3; Xắp xếpán lại sao cho tương giữa thời hiệu truy cứu TNHS và loại tội B-4; C-2; D-5; E-1 A Không áp dụng 1 Tội nghiêm trọng B 15 năm 2 Tội ít nghiêm trọng C 5 năm 3 TP chương 11 và 24 BLHS D 20 năm 4... phạm tội không bị truy cứu TNHS (Điều 23 BLHS99) Không bị phát hiện do khách quan lý do không bị truy cứu TNHS Trong khoảng thời gian nhất định, nếu không PT mới, làm ăn lương thiện, không trốn tránh sự trừng phạt thì không bị truy cứu TNHS Thời hiệu truy cứu TNHS được tính từ thời điểm HVPT được thực hiện Lưu ý về thời điểm coi là tội phạm đã được thực hiện tội kéo dài tội liên tục Kể từ khi hành vi chấm... biến bị phát giác, của tình hình Khi có người phạm tội: quyết định người pt đại xá cố gắng hạn chế không còn đến mức thấp nhất nguy hiểm HQ của TP cho XH việc miễn TNHS còn được quy định ở một số điều luật khác Điều 19 Điều 80 Điều 289 Điều 69 Điều 314 Điều kiện miễn Hp (Điều 54) có nhiều ttgn đáng được chưa đến mức quy định tại miễn TNHS khoản 1 điều 46 khoan hồng Những trường hợp được miễn HP thường... tước bỏ ở người bị án một số quyền HP được LHS quy định và do Toà án áp dụng HP được quy định cả ở phần chung và phần các tội phạm phần chung phần CTC Điều 27 Điều 28 Điều 45 Điều 50 Điều 51 quy định các hình thức HP với mức HP cụ thể người có HV nhưng đó không phải là HVPT thì không được áp dụng HP HP không được QĐ trong BLHS hoặc trong tội mà người pt đã phạm thì không được áp dụng đối với họ toà án...là không buộc Miễn TNHS là biệnmột pháp Miễn TNHS là thể hiện Yêu cầuápphải Yêu cầu cải được dụng khi xét người chịu TNHS chính sách nhân đạo đấu tranh tạo, giáo dục thấy, truy về mộtnếu tội không mà người đó phòng chống người của Nhà nước ... cứu TNHS Khái niệm hình phạt Mục đích hình phạt TNHS trách nhiệm mà người phạm tội phải chịu HQ pháp lý bất lợi HV phạm tội TNHS có thể xác TNHS phải phản TNHS TNHS trách thể nhiệm mà định trình... TNHS án Tuyên bố không PT miễn hình phạt không buộc người phạm tội phải chịu hình phạt tội mà người phạm Miễn hình phạt đặt cho trường hợp mà việc áp dụng hình phạt là: Không cần thiết Không... Hãy giải thích Người tòa án miễn hình phạt người chịu TNHS Miễn hình phạt không buộc người phạm tội phải chịu hình phạt tội mà người phạm Điều kiện miễn hình phạt là: có nhiều tình tiết giảm
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide bài giảng pháp luật chương 12 trách nhiệm hình sự hình phạt , Slide bài giảng pháp luật chương 12 trách nhiệm hình sự hình phạt , Slide bài giảng pháp luật chương 12 trách nhiệm hình sự hình phạt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay