KIEM TRA HOA 12 CHUONG 12

4 163 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 14:42

THỜI GIAN: 60 PHÚT Câu 1: Glucozơ có công thức sau đây? A.CH2OH-(CHOH)4-CHO B C6H12O6 C C6(H2O)6 D Cả công thức Câu 2: Chọn câu sai: A Đun nóng chất béo với NaOH dư, sản phẩm tạo có khả hòa tan Cu(OH) B Để chuyển dầu thực vật thành bơ người ta tiến hành hiđrô hóa dầu thực vật với xúc tác Ni C Khi cho Glixerol đun nóng với hỗn hợp hai axit béo: stearic axit oleic sản phẩm thu chất béo trạng thái rắn D Khi đun nóng chất béo với dung dịch NaOH KOH nguời ta thu xà phòng Câu 3: Cho phản ứng: (1): C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2 (2): (C6H10O5)n + nH2O → nC6H12O6 (3): C6H12O6 →2CH3CH(OH)COOH (4): 6nCO2 + 6nH2O → (C6H10O5)n + 6nO2 Sắp xếp chúng theo thứ tự phản ứng thủy phân, phản ứng lên men ancol, lên men lactic, quang hợp: A 1, 2, 3, B 2, 3, 4, C 2, 1, 3, D 1, 3, 2, Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X (glucozơ, fructozơ, metanal etanoic) cần 3,36 lít O (điều kiện chuẩn) Dẫn sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch Ca(OH) dư, sau phản ứng hoàn toàn thu m gam kết tủa Giá trị m A 10,0 B 12,0 C 15,0 D 20,5 Câu 5: Khi cho 45,6 gam anhiđric axetic tác dụng với 64,8 gam p-crezol thu gam este hiệu suất phản ứng đạt 80% A 82,23gam B 83,32gam C 60 gam D 48 gam Câu 6: Este sau nguyên liệu để điều chế thủy tinh hữu : A CH2=CH – COOCH3 B CH2 = C(CH3)COOCH=CH2 C CH2=C(CH3)COOCH3 D CH3COOCH=CH2 Ni Câu 7: Axit X + 2H2 → axit Y Tên gọi axit X Y là: A Axit panmitic; axit oleic B Axit lioleic axit oleic C Axit oleic axit steric D Axit lioleic axit stearic Câu 8: Cho vài giọt dung dịch CuSO vào ống nghiệm chứa ml dầu ăn, nhỏ tiếp dung dịch NaOH vào đun nóng nhẹ Hiện tuợng quan sát A.Tạo kết tủa Cu(OH)2 không tan dầu ăn B.Tạo kết tủa Cu(OH)2 Cu(OH)2 tan tạo dung dịch có màu xanh thẩm C.Tạo kết tủa Cu(OH)2 sau kết tủa bị tan NaOH dư, D.Tạo kết tủa Cu(OH)2, lắng xuống dầu ăn lên Câu 9: Trong chất cho sau đây, chất tính chất chất giặt rửa ? A Nước bồ kết B Thuốc đánh C Nước javen D Dầu gội Câu 10 : Ưu điểm chất giặt rửa tổng hợp so với xà phòng là: A Không gây ô nhiễm môi trường B Sử dụng nước cứng C Không gây hại da tay D Dễ dàng bị phân hủy vi sinh vật Câu 11: Số đồng phân cấu tạo este có công thức phân tử C4H6O2 A B C D Câu 12: Este sau bị thủy phân cho muối ancol A HO-CH2CH2COOCH2CH2COOCH3 B CH3COOCH2COOCH3 C.CH3COOC6H5 D CH3COOCH2OOCC2H5 Câu 13: Phát biểu ? A Số mg KOH cần để trung hoà lượng axit béo tự có gam chất béo gọi số axit chất béo B Số miligam KOH dùng để xà phòng hoá hết lượng triglixerit có gam chất béo gọi số este loại chất béo C Số miligam KOH dùng để xà phòng hoá hết lượng triglixerit trung hoà lượng axit béo tự có gam chất béo gọi số xà phòng hoá chất béo D Tất Câu 14: Có cặp chất cho sau có xảy phản ứng hóa học: ( CH3COOCH3 + Na),( CH3COOCH=CH2 + dd Br2),( HCOOCH3 + AgNO3/NH3),( CH3COOCH3 + NaOH) A B C D Câu 15: Về mặt cấu trúc, phân tử amilozơ mắt xích α – glucozơ nối với liên kết A α–1,6–glicozit, liên kết nguyên tử C1 mắt xích với nguyên tử C6 mắt xích B α–1,4–glicozit, liên kết nguyên tử C1 mắt xích với nguyên tử O C4 mắt xích C α–1,4–glicozit, liên kết nguyên tử C1 mắt xích với nguyên tử C4 mắt xích D α–1,6–glicozit, liên kết nguyên tử C1 mắt xích với nguyên tử O C6 mắt xích Câu 16: Có thể tổng hợp rượu etylic từ CO2 the sơ đồ sau: CO2 > Tinh bột -> Glucozo -> Rượu etylic Tính thể tích CO2 ( đktc) sinh từ phản ứng lên men glucozo, lượng CO2 dùng lúc đầu 1120 lít ( đktc ) hiệu suất úa trình 50%, 75%, 80% A.373,3 lít B.280,0 lít C.149,3 lít D.112,0 lít Câu 17: Thuỷ phân hỗn hợp metyl axetat etyl axetat dd NaOH đun nóng, sau phản ứng ta thu A muối ancol B muối ancol C muối ancol D muối ancol Câu 18: Cho phản ứng este hóa : RCOOH + R’OH ↔ R-COO-R’ + H2O Để phản ứng chuyển dịch ưu tiên theo chiều thuận, cần dùng giải pháp sau ? A Dùng H2SO4 đặc để hút nước làm xúc tác B Chưng cất để tách este khỏi hỗn hợp phản ứng C Tăng nồng độ axit ancol D Tất Câu 19: Cho chất sau: axetilen, axit fomic, fomanđehit, phenyl fomat, glucôzơ, anđehit axetic, metyl axetat, mantôzơ, natri fomat, axeton Số chất tham gia phản ứng tráng gương A B C D Câu 20: Cho 360g glucozo lên men thành rượu etylic tất khí CO2 thoát hấp thụ vào dung dịch NaOH dư thu dung dịch chứa 318g Na2CO3 Tính hiệu suất phản ứng lên men rượu ? A.50% B.62,5% C.75% D.80% Câu 21: : Cho phát biểu sau: a) Các triglixerit có phản ứng cộng hiđro b) Các chất béo thể lỏng có phản ứng cộng hiđro c) Các trigixerit có gốc axit béo no thường chất rắn điều kiện thường d) Có thể dùng nước để phân biệt este với ancol với axit tạo nên este Những phát biểu A c, d B a, b, d C b, c, d D a, b, c, d Câu 22: Cho glucozo lên men với hiệu suất 70% , hấp thụ hoàn toàn sản phẩm khí thoát vào lít dung dịch NaOH 0,5M (D=1,05g/ml) thu dung dịch chứa hai muối với tổng nồng độ 12,27% Khối lượng glucozo dùng là: A.129,68g B.168,29g C.192,86g D.185,92g Câu 23: Cho mol axit axetic tác dụng với mol ancol metylic ( với xúc tác H 2SO4 loãng) thấy hiệu suất cực đại trình đạt 69,1% Nếu tiến hành thí nghiệm nhiệt độ xúc tác với mol axit axetic mol ancol metylic hiệu suất cực đại trình este hóa bao nhiêu? A 58,5% B 68,5% C 78% D 80% Câu 24: Đun sôi 13,4 gam hỗn hợp gồm hai chất hữu đơn chức, nhóm CH với 200ml dung dịch NaOH 1M phản ứng vừa đủ thu ancol 16,4 gam muối Toàn lượng ancol phản ứng với Na dư thu 1,12 lít khí H ( đktc) % theo khối lượng chất hỗn hợp là: A 55,22% 44,78% C 53,22% 46,78% B 45,25% 54,75% D 50% 50% Câu 25: Ch 34,2g mẫu saccarozo có lẫn mantozo phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3/NH3 thu 0,216g Ag Tính độ tinh khiết mẫu saccarozo ? A.1% B.99% C.90% D.10% Câu 26: Cho chất sau: HCOOCH3, CH3COOCH=CH2, HCOOC2H5, CH3COOCH-CH=CH2, CH2=CH-COOCH3, HCOOCH=CH2, CH3-COOCH2Cl Có chất thủy phân môi trường kiềm thu sản phẩm có phản ứng tráng gương? A B C.6 D Câu 27: Cho sơ đồ chuyển hóa sau (mỗi mũi tên phương trình phản ứng): Tinh bột → X → Y → Z → metyl axetat Các chất Y, Z sơ đồ là: A C2H5OH, CH3COOH B CH3COOH, CH3OH C CH3COOH, C2H5OH D C2H4, CH3COOH Câu 28: Hai este A B có CTPT CH3COOR CH3COOR/ có khối lượng 5,56 gam tác dụng vừa đủ với NaOH thu 4,92 gam muối hai ancol , hai ancol thu đem oxi hóa CuO thu hai anđêhit, lượng anđêhit tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO 3/NH3 thu tối đa 17,28 gam Nếu đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai este tổng khối lượng CO H2O thu là: A 16,12 gam B 13,64 gam C 17,36 gam D 32,24 gam Câu 29: Khi thủy phân hoàn toàn gam este CH3COOCH2CH2OOCCH3 NaOH, sản phẩm thu hòa tan tốt đa m gam Cu(OH)2 m có giá trị A 1,34 B 24,5 C 49 D 12,25 Câu 30: Từ m kg nho chín chứa 40% đường nho ( Glucozo ), để sản xuất 1000 lít rượu vang 20 độ Bết khối lượng riêng rượu etylic 0,8g/ml hao phí 10% lượng đường Gía trị m là: A.860,75 kg B.8700,00 kg C.8670,5 kg D.8690,56 Câu 31: Hỗn hợp gồm hai este A B đồng đắng cacbon phân tử Khi đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp thu 16,28 gam CO 5,22 gam nước CTCT hai este : A CH3COOCH=CH2 ; CH2=CH-COOC2H5 B CH3COOCH3 CH3COOC2H5 C CH3COOC2H5 C2H5COOC2H5 D CH2=CH-COOCH3 CH2=C(CH3)COOCH3 Câu 32: Cho phản ứng este hóa gam axit axetic 3,22 gam ancol êtylic thu 3.52 gam este Hiệu suất phản ứng este hóa là: A 65% B.72% C.80% D.75% Câu 33: Hỗn hợp hai este A B đồng phân có khối lượng 2.59 gam tác dụng vừa đủ với 40 ml dung dịch NaOH ,0,875M sau phản ứng thu 2,66 gam muối % theo số mol hai ancol thu sau phản ứng là: A 48,12% 51,88% B 57,14% 42,86% C 50% 50%D 45,14% 54,86% Câu 34: Đun nóng 66,3 gam etyl propionat với 400 ml dung dịch NaOH 2M, cô cạn dung dịch sau phản ứng khối lượng chất rắn thu là: A 62,4 gam B 59,3 gam C 82,45 gam D 68,4 gam Câu 35: Xà phòng hóa hòan toàn 17,4 gam este đơn chức cần dùng vừa đủ 300 ml dung dịch NaOH 0,5M thu muối A ancol B Oxi hóa B thu xeton Công thức cấu tạo X là: A HCOOCH(CH3)2 B CH3COOCH2CH(CH3)2 C CH3CH2COOCH(CH3)2 D HCOOCH(CH3)CH2CH3 Câu 36: Hỗn hợp gồm phenyl axetat metyl axetat có khối lượng 7,04 gam thủy phân NaOH dư, sau phán ứng thu 9,22 gam hỗn hợp muối % theo khối lượng hai este hỗn hợp ban đầu là: A.64,53% 35,47% B.53,65% 46,35% C 54,44% 45,56% D 57,95% 42,05% Câu 37: Một loại chất béo gồm panmitin stearin Đun nóng 42,82 kg chất béo với NaOH, khối lượng glixerol thu 4,6 kg % theo khối lượng hai trieste chất béo là: A 40% 60% B 36,55% 63.45% C 42,15% 57,85% D 37,65% 62,35% Câu 38: Xà phòng hóa 36,4 kg chất béo có số axit cần dùng vừa 7,366 kg KOH Nếu hiệu suất phản ứng đạt 100% khối lượng xà phòng thu là: A 39,752kg B 39,719kg C 31,877kg D 43,689 kg Câu 39: Cho este sau đây: C6H5OOC-CH2-COOCH3 Để phản ứng hết với 19,4 gam este dung dịch chứa gam KOH A 16,8 B 11,2 C 12 D Câu 40: Hợp chất A1 có công thức phân tử C3H6O2 thỏa mãn sơ đồ: dd H SO dd AgNO /NH NaOH 3 A1 → A   → A3  → A4 Công thức cấu tạo A1 A HCOO–CH2–CH3 C CH3–CH2–COOH B CH3–COO–CH3 D HO–CH2–CH2–CHO - HẾT - ... từ phản ứng lên men glucozo, lượng CO2 dùng lúc đầu 1120 lít ( đktc ) hiệu suất úa trình 50%, 75%, 80% A.373,3 lít B.280,0 lít C.149,3 lít D. 112, 0 lít Câu 17: Thuỷ phân hỗn hợp metyl axetat etyl... dung dịch NaOH 0,5M (D=1,05g/ml) thu dung dịch chứa hai muối với tổng nồng độ 12, 27% Khối lượng glucozo dùng là: A .129 ,68g B.168,29g C.192,86g D.185,92g Câu 23: Cho mol axit axetic tác dụng với... 16 ,12 gam B 13,64 gam C 17,36 gam D 32,24 gam Câu 29: Khi thủy phân hoàn toàn gam este CH3COOCH2CH2OOCCH3 NaOH, sản phẩm thu hòa tan tốt đa m gam Cu(OH)2 m có giá trị A 1,34 B 24,5 C 49 D 12, 25
- Xem thêm -

Xem thêm: KIEM TRA HOA 12 CHUONG 12 , KIEM TRA HOA 12 CHUONG 12 , KIEM TRA HOA 12 CHUONG 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay