KT 15 este co matran

5 146 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 14:41

Ma trận kiểm tra 15 phút chương 1: Este - Lipit Mức độ nhận thức Chủ đề Nhận biết - Khái niệm, đặc điểm cấu tạo phân tử, danh pháp (gốc - chức) este − gọi tên este − Phương pháp điều chế Este phản ứng este hoá − ứng dụng số este tiêu biểu Số câu % 25.0 Khái niệm phân loại lipit − Khái niệm chất béo, tính chất vật lí, tính chất hoá học (tính chất chung este phản ứng hiđro hoá chất béo lỏng), Lipit ứng dụng chất béo − Cách chuyển hoá chất béo lỏng thành chất béo rắn, phản ứng oxi hoá chất béo oxi không khí Số câu % 8.3 Thông hiểu - Este không tan nước nhiệt độ sôi thấp axit đồng phân - Sản phẩm phản ứng thủy phân este (xúc tác axit) phản ứng với dung dịch kiềm (phản ứng xà phòng hoá) Vận dụng + Viết công thức cấu tạo đồng phân este gọi tên; + Xác định cấu tạo este dựa vào phản ứng thủy phân (trong axit kiềm) − Phân biệt este với chất khác ancol, axit, phương pháp hoá học - tính hiệu suất phản ứng este hóa, 25.0 16.7 Hiểu rõ khái niệm Viết phương Lipit thành phần cấu trình hoá học minh hoạ tạo este tính chất hoá học phức tạp bao gồm chất chất béo béo, sáp, steroit, + Viết công thức cấu tạo photpholipit (khác với số chất béo đồng SGK cũ: Lipit gọi phân gốc axit khác chất béo ) nhau; gọi tên; Cách viết phương + Viết phương trình hóa trình biểu diễn phản ứng học cho phản ứng thủy thủy phân chất béo tương phân chất béo (trong tự este khác hệ số axit kiềm) áp nước (kiềm) phản dụng tính số axit ứng axit (muối) tạo số xà phòng hóa = chất béo Vận dụng cao Tổng 0.0 66.7 8.3 8.3 Biết : + Thành phần − Khái niệm, thành phần xà phòng: muối Na+ (hoặcSử dụng hợp lí, an toàn xà phòng chất giặt K+) axit béo xà phòng rửa tổng hợp đời Ví dụ: C17H35COONa; chất giặt rửa tổng sống.(Ưu, nhược điểm: C17H33COONa; hợp tác dụng giặt rửa Xà − Phương pháp sản xuất C15H31COONa; Xà xà phòng ; Phương pháp + Thành phần phòng Chất tẩy rửa phòng chủ yếu sản xuất chất giặt chất giặt rửa tổng hợp: tổng hợp nước muối Na+ (hoặc K+) cứng chất tẩy rửa tổng hợp − Tính khối lượng xà rửa tổng − Nguyên nhân tạo nên axit đođecyl phòng sản xuất hợp đặc tính giặt rửa xà benzensunfonic − Tác dụng tẩy rửa: làm theo hiệu suất phản ứng phòng chất giặt rửa giảm sức căng mặt tổng hợp chất bẩn ⇒ chất bẩn phân chia thành nhiều phần nhỏ phân tán vào nước bị rửa trôi 0.0 25.0 Số câu % 8.3 0.0 0.0 0.0 8.3 Tổng số 12 % 41.7 33.3 25.0 0.0 100.0 B Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm I – Chủ đề 1: Este Cấp độ biết(6 câu) Câu : Este no, đơn chức, mạch hở CTPT TQ A, CnH2nO2 ( n ≥ ) B CnH2nO2 ( n ≥ 2) C CnH2n-2O2 ( n ≥ 2) D CnH2n+2O2 ( n ≥ 2) Câu 2: Cho chất: CH3COOC2H5, CH3COOH, C2H5OC2H5, HCOOCH3 CH3CHO Số lượng este A B C D Câu 3: Đun nóng este CH3COOC2H5 với lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu A CH3COONa CH3OH B CH3COONa C2H5OH C HCOONa C2H5OH D C2H5COONa CH3OH Câu 4: Hợp chất X công thức cấu tạo: CH3COOCH2CH3 Tên gọi X là: A etyl axetat B metyl propionat C metyl axetat D propyl axetat Câu 5: Trong điều kiện mặt H2SO4 đặc, đun nóng sản phẩm phản ứng axit cacboxylic ancol A muối B este C Thủy tinh hữu D Anhiđrit axit Câu 6: Este metyl acrylat công thức A CH3COOCH3 B CH3COOCH=CH2 C CH2=CHCOOCH3 D HCOOCH3 Câu 7: Este vinyl axetat công thức A CH3COOCH3 B CH3COOCH=CH2 C CH2=CHCOOCH3 D HCOOCH3 Câu 8: Thủy phân este X môi trường kiềm, thu CH3COONa C2H5OH Công thức X A C2H3COOC2H5 B CH3COOCH3 C C2H5COOCH3 D CH3COOC2H5 Hiểu Câu 1: Đun nóng este HCOOCH3 với lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu A CH3COONa C2H5OH B HCOONa CH3OH C HCOONa C2H5OH D CH3COONa CH3OH Câu 2: Chất X công thức phân tử C3H6O2, este axit axetic Công thức cấu tạo thu gọn X A C2H5COOH B HO-C2H4-CHO C CH3COOCH3 D HCOOC2H5 Câu 3: Hợp chất X công thức cấu tạo: C2H5COOCH3 Tên gọi X là: A etyl axetat B metyl propionat C metyl axetat D propyl axetat Câu 4: Dãy sau chất xếp theo thứ tự nhiệt độ sôi tăng dần: A C2H5COOCH3 ; C3H7COOH; CH3COOCH3, C5H11OH B C5H11OH ; C3H7COOH; CH3COOCH3 ; C2H5COOCH3 C HCOOCH3 ; C2H5COOCH3 ; C5H11OH; C3H7COOH D C2H5COOCH3 ; CH3COOCH3; C5H11OH ; C3H7COOH Câu 5: Hợp chất Y có công thức phân tử C4H8O2 Khi cho Y tác dụng với dung dịch NaOH sinh chất Z công thức C3H5O2Na Công thức cấu tạo Y A C2H5COOC2H5 B CH3COOC2H5 C C2H5COOCH3 D HCOOC3H7 Câu 6: Este etyl fomat công thức A CH3COOCH3 B HCOOC2H5 C HCOOCH=CH2 D HCOOCH3 Vận dụng Câu Đun nóng este X CTPT C4H8O2 dd NaOH thu muối natri ancol metylic, X CTCT A CH3COO-C2H5 (etyl axetat) B HCOO-CH2CH2CH3 (propyl fomat) C.HCOO-CH(CH3)2 (isopropyl fomat) D CH3CH2COO-CH3 (metyl propionat) Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn 7,8 gam este X thu 11,44 gam CO 4,68 gam H2O Công thức phân tử este A C4H8O4 B C4H8O2 C C2H4O2 D C3H6O2 Câu 3: X công thức phân tử C 4H8O2 Cho 20 gam X tác dụng vừa đủ với NaOH 15,44 gam muối X A C2H5COOCH3 B HCOOC3H7 C CH3COOC2H5 D C3H7COOH Câu Đốt cháy hoàn toàn lượng este no, đơn chức thể tích khí CO2 sinh thể tích khí O2 cần cho phản ứng ( đo điều kiện) Công thức cấu tạo este là: A CH3COOCH3 B HCOOC2H5 C HCOOCH3 D CH3COOC2H5 Câu 5: Thuỷ phân hoàn toàn 11,44 gam este no, đơn chức, mạch hở X với 100ml dung dịch NaOH 1,3M (vừa đủ) thu 5,98 gam ancol Y Công thức cấu tạo X A CH3COOCH3 B HCOOC2H5 C HCOOCH3 D CH3COOC2H5 Câu 6: Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C3H6O2 A B C D Câu 7: Propyl fomat điều chế từ A axit fomic ancol metylic B axit fomic ancol propylic C axit axetic ancol propylic D axit propionic ancol metylic Câu 8: Đốt cháy hoàn toàn 8,8 g este X thu 8,96lít CO2 (ở Đktc) 7,2 g nước Công thức phân tử X A C2H4O2 B C3H4O2 C C4H6O2 D C4H8O2 Câu 9: Đun 12 gam axit axetic với 13,8 gam etanol (có H 2SO4 đặc làm xúc tác) đến phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng, thu 11 gam este Hiệu suất phản ứng este hóa (Cho H = 1; C = 12; O = 16) A 50% B 62,5% C 55% D 75% Vận dụng cao Câu 1: Khi đốt cháy hoàn toàn este no, đơn chức số mol CO2 sinh số mol O2 phản ứng Tên gọi este A n-propyl axetat B metyl axetat C etyl axetat D metyl fomiat Câu 2: Cho sơ đồ chuyển hóa sau (mỗi mũi tên phương trình phản ứng): C2H5OH → Y → Z → metyl axetat Các chất Y, Z sơ đồ là: A CH3CHO, CH3COOH B CH3COOH, CH3OH C CH3COOH, C2H5OH D C2H4, CH3COOH Câu 3: Cho sơ đồ chuyển hóa sau (mỗi mũi tên phương trình phản ứng): CH3CHO → Y → Z → metyl axetat Các chất Y, Z sơ đồ là: A C2H5OH, CH3COOH B CH3COOH, CH3OH C CH3COOH, C2H5OH D C2H4, CH3COOH Câu 4: Thuỷ phân este X CTPT C 4H8O2 dung dịch NaOH thu hỗn hợp hai chất hữu Y Z Y tỉ khối so với H2 16 X công thức A HCOOC3H7 B CH3COOC2H5 C HCOOC3H5 D C2H5COOCH3 Câu 5: Một este CTPT C3H6O2, phản ứng tráng gương với dung dịch AgNO3 NH3 CTCT este là: A HCOOC2H5 B CH3COOCH3 C HCOOC3H7 D CH3COOC2H5 Câu 6: Số đồng phân đơn chức ứng với công thức phân tử C4H8O2 A B C D Câu Thủy phân 0,1 mol este CH3COOC6H5 cần dùng mol NaOH A 0,1 mol B 0,2 mol C 0,3 mol D 0,4 mol Câu 8: Cho dãy chất: HCHO, CH3COOH, CH3COOC2H5, HCOOH, C2H5OH, HCOOCH3 Số chất dãy tham gia phản ứng tráng gương A B C D Câu Cho gam este axit cacboxylic no đơn chức ancol no đơn chức phản ứng vừa hết với 100 ml dung dịch NaOH 1M Tên gọi este A etyl axetat B propyl fomat C metyl axetat D metyl fomat Họ tên: ………………………………………… Chọn đáp án điền vào bảng sau: Câu Đáp án 10 11 12 Câu 1: Cho chất: CH3COOC2H5, CH3COOH, C2H5OC2H5, HCOOCH3 CH3CHO Số lượng este A B C D Câu 2: Hợp chất X công thức cấu tạo: CH3COOCH2CH3 Tên gọi X là: A etyl axetat B metyl propionat C metyl axetat D propyl axetat Câu 3: Thủy phân este X môi trường kiềm, thu CH3COONa C2H5OH Công thức X A C2H3COOC2H5 B CH3COOCH3 C C2H5COOCH3 D CH3COOC2H5 Câu 4: Dãy sau chất xếp theo thứ tự nhiệt độ sôi tăng dần: A C2H5COOCH3 ; C3H7COOH; CH3COOCH3, C5H11OH B C5H11OH ; C3H7COOH; CH3COOCH3 ; C2H5COOCH3 C HCOOCH3 ; C2H5COOCH3 ; C5H11OH; C3H7COOH D C2H5COOCH3 ; CH3COOCH3; C5H11OH ; C3H7COOH Câu 5: Hợp chất Y có công thức phân tử C4H8O2 Khi cho Y tác dụng với dung dịch NaOH sinh chất Z công thức C3H5O2Na Công thức cấu tạo Y A C2H5COOC2H5 B CH3COOC2H5 C C2H5COOCH3 D HCOOC3H7 Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn 7,8 gam este X thu 11,44 gam CO 4,68 gam H2O Công thức phân tử este A C4H8O4 B C4H8O2 C C2H4O2 D C3H6O2 Câu 7: Cho sơ đồ chuyển hóa sau (mỗi mũi tên phương trình phản ứng): C2H5OH → Y → Z → metyl axetat Các chất Y, Z sơ đồ là: A CH3CHO, CH3COOH B CH3COOH, CH3OH C CH3COOH, C2H5OH D C2H4, CH3COOH Câu 8: Phát biểu sau không ? A Dầu ăn mỡ bôi trơn thành phần nguyên tố B Chất béo không tan nước, nhẹ nước tan nhiều dung môi hữu C Chất béo este glixerol axit cacboxylic mạch cacbon dài, không phân nhánh D Chất béo không tan nước Câu 9: Khi xà phòng hóa tripanmitin ta thu sản phẩm A C15H31COONa etanol B C17H35COOH glixerol C C15H31COONa glixerol D C17H35COONa glixerol Câu 10: Để trung hoà 14 gam chất béo cần 1,5 ml dung dịch KOH 1M Chỉ số axit chất béo A B C D Câu 11 Một số este dùng hương liệu, mĩ phẩm, bột giặt nhờ este A chất lỏng dễ bay B mùi thơm, an toàn với người C bay nhanh sau sử dụng D nguồn gốc từ thiên nhiên Câu 12: Este etyl fomat công thức A CH3COOCH3 B HCOOC2H5 C HCOOCH=CH2 D HCOOCH3 (Cho H = 1; O = 16; K = 39) Họ tên: ………………………………………… Chọn đáp án điền vào bảng sau: Câu 10 11 12 Đáp án Câu : Este no, đơn chức, mạch hở CTPT TQ A, CnH2nO2 ( n ≥ ) B CnH2nO2 ( n ≥ 2) C CnH2n-2O2 ( n ≥ 2) D CnH2n+2O2 ( n ≥ 2) Câu 2: thể gọi tên este (C17H33COO)3C3H5 A triolein B tristearin C tripanmitin D stearic Câu 3: Đun nóng este CH3COOC2H5 với lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu A CH3COONa CH3OH B CH3COONa C2H5OH C HCOONa C2H5OH D C2H5COONa CH3OH Câu Chất giặt rửa tổng hợp ưu điểm A dùng để giặt rửa nước cứng B rẻ tiền xà phòng C dễ kiếm D khả hoà tan tốt nước Câu 5: Trong điều kiện mặt H2SO4 đặc, đun nóng sản phẩm phản ứng axit cacboxylic ancol A muối B este C Thủy tinh hữu D Anhiđrit axit Câu 6: Este etyl fomat công thức A CH3COOCH3 B HCOOC2H5 C HCOOCH=CH2 D HCOOCH3 Câu 7: Khi thuỷ phân chất béo môi trường kiềm ta thu được: A Axit glixerol B Muối rượu C Muối axít béo glixerol D.Muối Etylenglicol Câu 8: Chất X công thức phân tử C3H6O2, este axit axetic Công thức cấu tạo thu gọn X A C2H5COOH B HO-C2H4-CHO C CH3COOCH3 D HCOOC2H5 Câu 9: Hợp chất X công thức cấu tạo: C2H5COOCH3 Tên gọi X là: A etyl axetat B metyl propionat C metyl axetat D propyl axetat Câu 10: Đốt cháy hoàn toàn 8,8 g este X thu 8,96 lít CO2 (ở Đktc) 7,2 g nước Công thức phân tử X A C2H4O2 B C3H4O2 C C4H6O2 D C4H8O2 Câu 11: Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C3H6O2 A B C D Câu 12: Để trung hòa lượng axit tự 14 gam mẫu chất béo cần 15ml dung dịch KOH 0,1M Chỉ số axit mẫu chất béo (Cho H = 1; O = 16; K = 39) A 4,8 B 6,0 C 5,5 D 7,2 ... axit Câu 6: Este metyl acrylat có công thức A CH3COOCH3 B CH3COOCH=CH2 C CH2=CHCOOCH3 D HCOOCH3 Câu 7: Este vinyl axetat có công thức A CH3COOCH3 B CH3COOCH=CH2 C CH2=CHCOOCH3 D HCOOCH3 Câu 8:... thức cấu tạo Y A C2H5COOC2H5 B CH3COOC2H5 C C2H5COOCH3 D HCOOC3H7 Câu 6: Este etyl fomat có công thức A CH3COOCH3 B HCOOC2H5 C HCOOCH=CH2 D HCOOCH3 Vận dụng Câu Đun nóng este X có CTPT C4H8O2... C2H5COOCH3 ; C3H7COOH; CH3COOCH3, C5H11OH B C5H11OH ; C3H7COOH; CH3COOCH3 ; C2H5COOCH3 C HCOOCH3 ; C2H5COOCH3 ; C5H11OH; C3H7COOH D C2H5COOCH3 ; CH3COOCH3; C5H11OH ; C3H7COOH Câu 5: Hợp chất Y có
- Xem thêm -

Xem thêm: KT 15 este co matran , KT 15 este co matran , KT 15 este co matran

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay