100 cau trac nghiem hoa 12 bai 1 este thuvienvatly com 6ba18 19219

7 176 1
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 14:41

Câu 1: Hợp chất hữu (X) chứa loại nhóm chức có công thức phân tử C 3H6O2 Công thức cấu tạo có (X) là: A axit cacboxylic este no, đơn chức B xeton andehit hai chức C ancol hai chức không no có nối đôi D ancol xeton no Câu 2: Este có công thức phân tử C3H6O2 có gốc ancol etyl axit tạo nên este là: A axit axetic B Axit propanoic C Axit propionic D Axit fomic Câu 3: Thủy phân este dung dịch NaOH thu sản phẩm este là: A este đơn chức B este vòng, đơn chức C este chức D este no, đơn chức Câu 4: Cho phản ứng sau: 1) Thủy phân este môi trường axit 2) Thủy phân este dung dịch NaOH, đun nóng 3) Cho este tác dụng với dung dịch KOH, đun nóng 4) Thủy phân dẫn xuất halogen dung dịch NaOH, đun nóng 5) Cho axit hữu tác dụng với dung dịch NaOH Các phản ứng KHÔNG gọi phản ứng xà phòng hóa là: A 1, 2, 3, B 1, 4, C 1, 3, 4, D 3, 4, Câu 5: Hai hợp chất hữu (A) (B) có công thức phân tử C 2H4O2 (A) cho phản ứng với dung dịch NaOH không phản ứng với Na, (B) vừa cho phản ứng với dung dịch NaOH vừa phản ứng với Na Công thức cấu tạo (A) (B) là: A H–COOCH3 CH3COOH B HO–CH2–CHO CH3COOH C H–COOCH3 CH3–O–CHO D CH3COOH H–COOCH3 Câu 6: Chất hữu (A) mạch thẳng, có công thức phân tử C 4H8O2 Cho 2,2g (A) phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu 2,05g muối Công thức cấu tạo (A) là: A HCOOC3H7 B C2H5COOCH3 C C3H7COOH D CH3COOC2H5 Câu 7: Khi đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp este no, đơn chức, mạch hở sản phẩm thu có: A số mol CO2 = số mol H2O B số mol CO2 > số mol H2O C số mol CO2 < số mol H2O D không đủ kiện để xác định Câu 8: Công thức tổng quát este tạo thành từ axit không no có nối đôi, đơn chức ancol no, đơn chức là: A CnH2n–1COOCmH2m+1 B CnH2n–1COOCmH2m–1 C CnH2n+1COOCmH2m–1 D CnH2n+1COOCmH2m+1 Câu 9: Metyl fomiat cho phản ứng với chất sau đây? A Dung dịch NaOH B Natri kim loại C Dung dịch AgNO3 amoniac D Cả (A) (C) Câu 10: Xà phòng hoá hoàn toàn 37,0g hỗn hợp este HCOOC 2H5 CH3COOCH3 dung dịch NaOH, đun nóng Khối lượng NaOH cần dùng là: A 8,0g B 12,0g C 16,0g D 20,0g Câu 11: Metyl propionat tên gọi hợp chất có công thức cấu tạo sau đây? A HCOOC3H7 B C2H5COOCH3 C C3H7COOH D CH3COOC2H5 Câu 12: Khi thủy phân este etyl axetat môi trường axit, để tăng hiệu suất phản ứng thủy phân ta nên dùng biện pháp nào? 1) thêm H2SO4 2) thêm HCl 3) thêm NaOH 4) thêm H2O Trong biện pháp trên, biện pháp là: A 1, B 3, C có D có Câu 13: Đốt cháy hoàn toàn 4,2g este đơn chức (E) thu 6,16g CO2 2,52g H2O (E) là: A HCOOCH3 B CH3COOCH3 C CH3COOC2H5 D HCOOC2H5 Câu 14: Etyl axetat phản ứng với chất sau đây? A Dung dịch NaOH C Dung dịch AgNO3 nước amoniac B Natri kim loại D Dung dịch Na2CO3 Câu 15: Đặc điểm phản ứng este hóa là: A Phản ứng thuận nghịch cần đun nóng có xúc tác B Phản ứng hoàn toàn, cần đun nóng, có H2SO4 đậm đặc xúc tác C Phản ứng thuận nghịch, cần đun nóng, có H2SO4 đậm đặc xúc tác D Phản ứng hoàn toàn, cần đun nóng, có H2SO4 loãng xúc tác Câu 16: Xà phòng hoá 7,4g este CH3COOCH3 ddNaOH Khối lượng NaOH dùng là: A 4,0g B 8,0g C 16,0g D 32,0g Câu 17: Sản phẩm thủy phân este dung dịch kiềm thường hỗn hợp: A ancol axit B ancol muối C muối nước D axit nước Câu 18: Thủy phân hoàn toàn mol este (X) (chỉ chứa chức este) cần vừa đủ 100 g dung dịch NaOH 12% thu 20,4g muối axit hữu 9,2 g ancol CTPT axit tạo nên este (biết ancol axit đơn chức) là: Câu I.4 A HCOOH B CH3COOH C C2H3COOH D C2H5COOH Câu 19: Cho 4,2g este đơn no tác dụng đủ NaOH thu 4,76g muối Axít tạo este là: A HCOOH B C2H5COOH C RCOOH D CH3COOH Câu 20: Chất không phản ứng với NaOH A ancol etylic B phenol C axit clohidric D axit axetic Câu 21: Chất sau este? A HCOOH B CH3CHO C CH3OH D CH3COOC2H5 Câu 22: Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C3H6O2 A B C D Câu 23:Chất X có công thức phân tử C3H6O2 X este axit axetic (CH3COOH) Công thức cấu tạo thu gọn X A C2H5COOH B HO-C2H4-CHO C CH3COOCH3 D HCOOC2H5 Câu 24: Metyl acrylat có công thức cấu tạo thu gọn A CH3COOC2H5 B CH3COOCH3 C C2H5COOCH3 D CH2=CHCOOCH3 Câu 25: Etyl axetat có công thức A CH3COOH B CH3CH2OH C CH3COOC2H5 D CH3CHO Câu 26: Etyl fomat có công thức A CH3COOCH3 B HCOOC2H5 C HCOOCH=CH2 D HCOOCH3 Câu 27: Vinyl axetat có công thức A C2H5COOCH3 B HCOOC2H5 C CH3COOCH=CH2 D CH3COOCH3 Câu 28: Thủy phân este X môi trường kiềm, thu natri axetat ancol etylic Công thức X A CH3COOC2H5 B C2H5COOCH3 C C2H3COOC2H5 D CH3COOCH3 Câu 29: Phản ứng C2H5OH với CH3COOH (xúc tác H2SO4 đặc, đun nóng) phản ứng A xà phòng hóa B este hóa C trùng hợp D trùng ngưng Câu 30: Cho CH3COOCH3 vào dung dịch NaOH (đun nóng), sinh sản phẩm A CH3OH CH3COOH B CH3COONa CH3COOH C CH3COOH CH3ONa D CH3COONa CH3OH Câu 31: Đun nóng este CH3COOC2H5 với lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu A CH3COONa CH3OH B CH3COONa C2H5OH C HCOONa C2H5OH D C2H5COONa CH3OH Câu 32: Đun nóng este HCOOCH3 với lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu A CH3COONa C2H5OH B HCOONa CH3OH C HCOONa C2H5OH D CH3COONa CH3OH Câu 33: Chất este? A.HCOOCH3 B.CH3COOH C.CH3COOCH3 D.HCOOC6H5 Câu 34:Este C4H8O2 tham gia phản ứng tráng bạc có tên sau: A.Etyl fomiat B.n-propyl fomiat C.isopropyl fomiat D.B, C Câu 35:Đun este E (C4H6O2) với HCl thu sản phẩm có khả có phản ứng tráng gương E có tên là: A.Vinyl axetat B.propenyl axetat C.Alyl fomiat D.Cả A, B, C Câu 36:Đun este E ( C6H12O2) với dung dịch NaOH ta acol A không bị oxi hoá CuO.E có tên là: A.isopropyl propionat B.isopropyl axetat C.n-butyl axetat D.tert-butyl axetat Câu 37:Đun 5,8 gam X ( n-CmH2m +1COOC2H5) với 100 ml dung dịch KOH 0,5 M phản ứng vừa đủ Tên X là: A.Etyl isobutirat B.Etyl n-butirat C.Etyl propionat D.Etyl axetat Câu 38:Cách sau dùng để điều chế etyl axetat? A.Đun hồi lưu hỗn hợp etanol, giấm axit sunfuric đặc B.Đun hồi lưu hỗn hợp axit axetic, ancol trắng axit sunfuric đặc C.Đun sôi hỗn hợp etanol, axit axetic axit sunfuric đặc cốc thuỷ tinh chịu nhiệt D.Đun hồi lưu hỗn hợp etanol, axit axetic axit sunfuric đặc Câu 39: Este X ( C4H8O2) thoả mãn điều kiện: X có tên là: + O , xt + H O,H X  → Y1 + Y2 Y1 → Y2 A.Isopropyl fomiat B.n-propyl fomiat C.Metyl propionat D.Etyl axetat Câu 40: Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C5H10O2 là: A.10 B.9 C.7 D.5 Câu 41: Chất sau cho kết tủa đỏ gạch với Cu(OH)2 đun nóng A.HCHO B.HCOOCH3 C.HCOOC2H5 D.Cả chất Câu 42: Chất có nhiệt độ sôi thấp nhất? A.C4H9OH B.C3H7COOH C.CH3COOC2H5 D.C6H5OH Câu 43: Chọn sản phẩm cho phản ứng sau: A, B là: LiAlH C2H5COOCH3 → A + B A.C2H5OH, CH3COOH B.C3H7OH, CH3OH C.C3H7OH, HCOOH D.C2H5OH, CH3COOH Câu 45: Thuỷ phân este C2H5COOCH=CH2 môi trường axit tạo thành sản phẩm gì? A.C2H5COOH, CH2=CH-OH B.C2H5COOH, HCHO C.C2H5COOH, CH3CHO D.C2H5COOH, CH3CH2OH Câu 46:Hoá 2,2 gam este E 136,50C atm thu 840 ml hơi.E có số đồng phân A.1 B.2 C.3 D.4 Câu 47: Một este đơn chức no có 54,55 % C phân tử.Công thức phân tử este là: A.C3H6O2 B.C4H8O2 C.C4H6O2 D.C3H4O2 Câu 48: Một este đơn chức no có 48,65 % C phân tử số đồng phân este là: A.1 B.2 C.3 D.4 Câu 49: Đốt cháy hoàn toàn 7,5 gam este X ta thu 11 gam CO2 4,5 gam H2O.Nếu X đơn chức X có công thức phân tử là: A.C3H6O2 B.C4H8O2 C.C5H10O2 D.C2H4O2 + Câu 50: Đốt cháy hoàn toàn 1,46 gam chất hữu A gồm C, H, O thu 1,344 lit CO (đktc) 0,9 gam H2O Công thức công thức A.COOC2H5 B.CH3COOH C.CH3COOCH3 D.HOOC-C6H4-COOH COOC2H5 Câu 51:Làm bay 5,98 gam hỗn hợp este axit axetic ancol đông đẳng ancol metylic Nó chiếm thể tích 1,344 lit (đktc) Công thức cấu tạo este là: A.HCOOC2H5 HCOOC3H7 B.CH3COOCH3 CH3COOC2H5 C.CH3COOC2H5 CH3COOC3H7 D.CH3COOCH3 CH3COOC2H5 Câu 52: Thuỷ phân este môi trường kiềm ta ancol etylic mà khối lượng ancol 62% khối lương phân tử este Công thức este công thức đây? A.HCOOCH3 B.HCOOC2H5 C.CH3COOC2H5 D.C2H5COOC2H5 Câu 53:Đun 12 gam axit axetic với luợng dư ancol etylic ( có H2SO4 đặc làm xúc tác) Đến phản ứng dừng lại thu 11 gam este Hiệu suất phản ứng este hoá bao nhiêu? A.70% B.75% C.62,5% D.50% Câu 54:Khi đun nóng 25,8 gam hỗn hợp ancol etylic axit axetic có H2SO4 đặc làm xúc tác thu 14,08 gam este Nếu đốt cháy hoàn toàn lượng hỗn hợp thu 23,4 ml H2O Tìm thành phần trăm chất hỗn hợp đầu hiệu suất phản ứng este hoá A.53,5% C2H5OH; 46,5% CH3COOH hiệu suất 80% B.55,3% C2H5OH; 44,7% CH3COOH hiệu suất 80% C.60,0% C2H5OH; 40,0% CH3COOH hiệu suất 75% D.45,0% C2H5OH; 55,0% CH3COOH hiệu suất 60% Câu 55: Este X có đặc điểm sau: -Đốt cháy hoàn toàn X tạo thành CO2 H2O có số mol -Thuỷ phân X môi trường axit chất Y (tham gia phản ứng tráng gương) chất Z (có số nguyên tử cacbon nửa số nguyên tử cacbon X) Phát biểu không là: A.Đốt cháy hoàn toàn mol X sinh sản phẩm gồm mol CO2 mol H2O C.Chất X thuộc Este no đơn chức D.Đun Z với H2SO4 đặc 1700C thu anken Câu 56:Một hợp chất hữu đơn chức có công thức C3H6O2 không tác dụng với kim loại mạnh, tác dụng với dung dịch kiềm, thuộc dãy đồng đẳng : A.Ancol B.Este C.Andehit D.Axit Câu 57:X este mạch hở axit no A ancol no B tạo Khi cho 0,2 mol X phản ứng với NaOH thu 32,8 gam muối Để đốt cháy mol B cần dùng 2,5 mol O2 Công thức cấu tạo X … A.(CH3COO)2C2H4 B.(HCOO)2C2H4 C.(C2H5COO)2C2H4 D.(CH3COO)3C3H5 Câu 58 Xà phòng hoá hoàn toàn 11,1 g hỗn hợp hai este HCOOC 2H5 CH3COOCH3 dùng hết 100 ml dd NaOH A 0,5 M B M C 1,5M D 2M Câu 59 Một este X tạo axit no đơn chức ancol no đơn chức có dX/CO 2=2 Công thức phân tử X là: A C2H402 B C3H602 C C4H602 D.C4H802 Câu 60 Để trung hoà 30ml dd axit hữu no, đơn chức cần 60ml dd NaOH 0,2M Nồng độ mol/l dd axit là: A 0,2M B 0,4M C 0,02M D 0,04M Câu 61 Axit Fomic không tác dụng với chất chất sau A.CH3OH B.NaCl C.C6H5NH2 D.Cu(OH)2 (xt OH-, to) Câu 62 Xà phòng hóa este C4 H8O2 thu ancol etylic Axit tạo thành este A) axit axetic B) axit fomic C) axit propionic D) axit oxalic Câu 63 A este đơn chức có công thức đơn giản C 2H4O Khi xà phòng hóa hoàn toàn 4,4 gam A NaOH thu 4,1 gam muối khan A A) etylaxetat B) n-propylfomiat C) iso-propylfomiat D) metylpropionat Câu 64 A (mạch hở) este axit hữu no đơn chức với ancol no đơn chức Tỷ khối A so với H2 44 A có công thức phân tử là: A) C3H6O2 B) C2H4O2 C) C4H8O2 D) C2H4O Câu 65 Phản ứng thủy phân este môi trường kiềm gọi phản ứng: A) Este hóa B) Xà phòng hóa C) Tráng gương D) Trùng ngưng Câu 66 Công thức chung este axit cacboxylic no đơn chức ancol no đơn chức A.CnH2n+1O2 B CnH2nO2 C.CnH2n+1O D CnH2n-1O2 Câu 67 Khi thuỷ phân este E môi trường kiềm(dd NaOH) người ta thu natri axetat etanol Vậy E có công thức A.CH3COOCH3 B.HCOOCH3 C.CH3COOC2H5 D C 2H5COOCH3 Câu 65 Đốt cháy hoàn toàn 0,9 gam este đơn chức thu 1,32gam CO2 0,54 gam H2O Xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo gọi tên este ? A C2H4O2 B C3H6O2 C C4H8O2 D C4H6O2 Câu 66 Cho 8,8 gam este no đơn chức có tỉ khối so với H2 44 Đốt cháy hoàn toàn este thể tích khí CO2 thu (đktc) bao nhiêu? A 8,96 lit B 3,36 lit C 2,24 lit D 0,24 lit Câu 67 Đốt cháy 8,6 gam este đơn chức thu 8,96 lít CO2 (đktc) 5,4 gam H2O Xác định công thức phân tử este? A C4H6O2 B C4H8O2 C C3H6O2 D C3H4O2 Câu 68 Đốt cháy hoàn toàn mol este no đơn chức cần 3,5 mol khí O2 Xác định công thức cấu tạo este? A C3H6O2 B C4H6O2 C C4H8O2 D C5H10O2 Câu 69 Đốt cháy 0,11 gam este đơn chức thu 0,22gam CO2 0,09 gam H2O Xác định công thức phân tử este? A C4H8O2 B C3H6O2 C C2H4O2 D C3H4O2 Câu 70: Cho este X có CTPT C4H8O2 Sản phẩm thủy phân hoàn toàn X môi trường kiềm dư cho tác dụng với Na dư thu 2,24 lít H2 (đktc) Đốt cháy hoàn toàn X thu gam CO2 (đktc)? A 35,2 gam B 17,6 gam C 4,4 gam D 8,8 gam Câu 71: Thuỷ phân este đơn chức NaOH thu 9,52 gam muối 8,4 gam ancol Xác định công thức cấu tạo este? A HCOOCH2CH2CH3 B HCOOCH(CH3)2 C HCOOCH2CH3 D Cả A B Câu 72: Cho 3,52 gam chất A (este đơn chức) phản ứng hết với 0,4 lít NaOH 0,1M Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu 3,28 gam chất rắn Xác định công thức este A CH3COOC2H5 B CH3CH2COOCH3 C HCOOC3H7 D Đáp án khác Câu 73 Cho 8,8 gam este đơn chức tác dụng với dung dịch KOH thu 9,8 gam muối khan Xác định tên este? A CH3COOC2H5 B C2H5COOCH3 C HCOOC3H7 D Đáp án khác Câu 74 Cho 8,8 gam este đơn chức tác dụng với 100 ml dung dịch KOH 1M thu 9,8 gam muối khan Xác định tên este? A CH3COOC2H5 B C2H5COOCH3 C HCOOC3H7 D Đáp án khác Câu 75: Đun nóng 6g CH3COOH với 6g C2H5OH có H2SO4 làm xúc tác Khối lượng este tạo thành hiệu suất 80% là: A 7,04gam B 8,8gam C 70,4gam D.0,88gam Câu 76: Xà phòng hoá 4,4 gam etylaxetat 100 ml dung dịch NaOH 1M Sau phản ứng xẩy hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu chất rắn khan có khối lượng bao nhiêu? A 4,1gam B gam C 6,1gam D 8,1gam Câu 77: X este đơn chức, có tỉ khối CH4 5,5 Nếu đem đun 4,4 gam X với dung dịch NaOH thu 4,1 gam muối Xác định công thức cấu tạo thu gọn X? A CH3COOC2H5 B C2H5COOCH3 C HCOOCH2CH2CH3 D HCOOCH(CH3)2 Câu 78: Thực phản ứng este hoá hỗn hợp gồm 322,5 gam axit metacrylic 150 gam ancol metylic, hiệu suất phản ứng đạt 60% Tính khối lượng metyl metacrylat thu được? A 375gam B 735gam C 37,5gam D 225gam Câu 79: X este tạo axit đơn chức ancol đơn chức, có tỉ khối CH 5,5 Nếu đun 2,2 gam este X với dung dịch NaOH dư thu 2,4 gam muối Xác định công thức cấu tạo X? A CH3COOC2H5 B C2H5COOCH3 C HCOOCH2CH2CH3 D HCOOCH(CH3)2 Câu 80: Đốt cháy 2,58 gam este đơn chức thu 2,688 lít CO2 (đktc) 1,62g H2O Xác định công thức phân tử este? A C4H6O2 B C4H8O2 C C3H6O2 D C2H4O2 Câu 81: Xà phòng hoá 13,2 gam hỗn hợp este HCOOCH2CH2CH3 CH3COOC2H5 cần dùng 150 ml dung dịch NaOH xM Xác định giá trị X? A 1M B 0,1M C 10M D 0,01M Câu 82: Ở điều kiện nhiệt độ áp suất 17,20g hợp chất A (chứa C, H, O) tích thể tích 5,6 gam khí Nitơ Khi cho 2,15g A tác dụng với dung dịch KOH vừa đủ 2,10g muối anđehit A có CTCT là: A HCOOCH2−CH=CH2 B HCOOCH=CH−CH3 C CH3COOCH=CH2 D HCOOCH=CH2 Câu 83: Đốt cháy hoàn toàn 2,8g chất A đơn chức (chứa C, H, O) cần 1,68 lít O (đktc) thu sản phẩm cháy gồm CO2 H2O có tỉ lệ mol 3:2 Đun A với H2O axit hũu B ancol D Biết dB/N2=2,571 CTCT A là: A CH2=CHCOOCH2−CH=CH2 B CH2=CHCOOCH=CH−CH3 C C2H5COOCH2−C≡CH D CH2=CHCOOCH2C≡CH Câu 84: Hai este đơn chức E, F đồng phân Khi hóa 14,8g hỗn hợp thể tích thể tích 6,4g khí oxi điều kiện CTCT thu gọn hai este là: A HCOOC2H5 CH3COOCH3 B C2H3COOCH3 CH3COOC2H3 C C2H5COOCH3 HCOOCH(CH3)2 D HCOOC3H7 CH3COOC2H5 Câu 85: Khi thực phản ứng hóa este 6g CH3COOH 9,2g C2H5OH với hiệu suất 70% thu gam este? A 8,8g B 6,16g C 17,6g D 12,32g Câu 86: Chất hữu E (chứa C, H, O) đơn chức có tỉ lệ mC : mO = 3:2 đốt cháy hết E thu nCO2 : nH2O = 4:3 Thủy phân 4,3g E môi trường kiềm thu muối 2,9g ancol E có tên gọi là: A Axetat metyl B Acrilat metyl C Fomiat anlyl D Metacrilat metyl Câu 87: Có chất hữu A, B đơn chức có chứa nguyên tố C, H, O phân tử Đốt cháy chất cho dùng Biết A, B phản ứng với NaOH CTCT A, B là: A HCOOCH3 CH3COOH B HCHO CH3COOH C HCOOCH3 HCOOH D CH3COOCH3 CH3COOH Câu 88: Số đồng phân ứng với công thức phân tử C2H6O A B C D Câu 89: Số đồng phân ancol ứng với công thức phân tử C3H8O A B C D Câu 90: Công thức chung dãy đồng đẳng ancol no, đơn chức, mạch hở A CnH2n + 1CHO (n ≥ 0) B CnH2n + 1COOH (n ≥ 0) C CnH2n - 1OH (n ≥ 3) D CnH2n + 1OH ( n≥ 1) Câu 91: Ancol metylic có công thức A C3H7OH B C4H9OH C C2H5OH D CH3OH Câu 92: Công thức cấu tạo glixerol A HOCH2CHOHCH3 B HOCH2CHOHCH2OH C HOCH2CH2CH2OH D HOCH2CH2OH Câu 93: Glixerol ancol có số nhóm hiđroxyl (-OH) A B C D Câu 94: Chất không phản ứng với NaOH A ancol etylic B phenol C axit clohidric D axit axetic Câu 95: Phenol (C6H5OH) tác dụng với A CH4 B NaNO3 C NaCl D NaOH Câu 96: Để phân biệt dung dịch phenol (C6H5OH) ancol etylic (C2H5OH), ta dùng thuốc thử A kim loại Na B quỳ tím C nước brom D dung dịch NaCl Câu 97: Cho 4,6 gam ancol etylic phản ứng với lượng dư kim loại Na, thu V lít khí H (ở đktc) Giá trị V A 3,36 B 4,48 C 2,24 D 1,12 Câu 98: Cho 3,2 gam ancol metylic phản ứng hoàn toàn với Na (dư) thu V lít khí H (ở đktc) Giá trị V A 1,12 B 3,36 C 2,24 D 4,48 Câu 99: Đốt cháy hoàn toàn m gam ancol no đơn chức mạch hở, sau phản ứng thu 13,2 gam CO 8,1 gam nước Công thức ancol no đơn chức A C3H7OH B C2H5OH C C4H9OH D CH3OH Câu 100: Cho 0,94 gam phenol tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch NaOH 1M Giá trị V A 40 ml B 30 ml C 20 ml D 10 ml ... nước D axit nước Câu 18 : Thủy phân hoàn toàn mol este (X) (chỉ chứa chức este) cần vừa đủ 10 0 g dung dịch NaOH 12 % thu 20,4g muối axit hữu 9,2 g ancol CTPT axit tạo nên este (biết ancol axit... D.(CH3COO)3C3H5 Câu 58 Xà phòng hoá hoàn toàn 11 ,1 g hỗn hợp hai este HCOOC 2H5 CH3COOCH3 dùng hết 10 0 ml dd NaOH A 0,5 M B M C 1, 5M D 2M Câu 59 Một este X tạo axit no đơn chức ancol no đơn chức... trị X? A 1M B 0,1M C 10 M D 0,01M Câu 82: Ở điều kiện nhiệt độ áp suất 17 ,20g hợp chất A (chứa C, H, O) tích thể tích 5,6 gam khí Nitơ Khi cho 2 ,15 g A tác dụng với dung dịch KOH vừa đủ 2 ,10 g muối
- Xem thêm -

Xem thêm: 100 cau trac nghiem hoa 12 bai 1 este thuvienvatly com 6ba18 19219 , 100 cau trac nghiem hoa 12 bai 1 este thuvienvatly com 6ba18 19219 , 100 cau trac nghiem hoa 12 bai 1 este thuvienvatly com 6ba18 19219

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay