Cacbohidrat 150 cau

10 169 1
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 14:41

CACBOHIĐRAT A BÀI TẬP LÍ THUYẾT TRẮC NGHIỆM Glucozơ có công thức sau đây? A.CH2OH-(CHOH)4-CHO B C6H12O6 C C6(H2O)6 D Cả công thức Đặc điểm sau glucozơ: A Có nhóm –OH nguyên tử cacbon kế cận B Có khả tạo este có chứa gốc axit C Có mạch cacbon phân nhánh D Có phản ứng tráng gương có nhóm –CHO Cho phản ứng: (1): C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2 (2): (C6H10O5)n + nH2O → nC6H12O6 (3): C6H12O6 →2CH3CH(OH)COOH (4): 6nCO2 + 6nH2O → (C6H10O5)n + 6nO2 Sắp xếp chúng theo thứ tự phản ứng thủy phân, phản ứng lên men ancol, lên men lactic, quang hợp: A 1, 2, 3, B 2, 3, 4, C 2, 1, 3, D 1, 3, 2, 4 Chất sau khả tham gia phản ứng thủy phân? A Fructozơ B Saccarozơ C Tinh bột D Xenlulozơ Glucozơ fructozơ A Đisaccarit B Ancol xetôn C Đồng phân D Andehit axit Dãy gồm chất cho phản ứng tráng gương A andehit axetic, saccarozơ, glucozơ B glucozơ, axit fomic, fructozơ C glucozơ, saccarozơ, fructozơ D fomanđehit, tinh bột, glucozơ Có thể nhận biết glucozơ pzx`hản ứng sau đây? A Phản ứng tráng gương B Phản ứng với H2 C Đun nóng với Cu(OH)2 D Cả A C Hàm lượng glucozơ không đổi máu người phần trăm? A 0,0001 B 0,01 C 0,1 D Cách phân biệt sau đúng? A Cho Cu(OH)2 vào dung dịch glixerol glucozơ nhiệt độ phòng thấy dung dịch glixerol hóa màu xanh dung dịch glucozơ không tạo thành dung dịch màu xanh B Cho Cu(OH)2 vào dung dịch glixerol saccarozơ, sau sục khí CO2 vào dung dịch, dung dịch có kết tủa trắng saccarozơ, không glixerol C Để phân biệt dung dịch glucozơ saccarozơ, ta cho chúng tráng gương, dung dịch có kết tủa sáng bóng glucozơ D Cho Cu(OH)2 vào dung dịch glixerol saccarozơ, dung dịch tạo dung dịch màu xanh lam suốt glixerol 10 Có thể dùng Cu(OH)2 để phân biệt chất nhóm A CH3COOH, C2H3COOH B C3H7OH, CH3CHO C C3H5(OH)3, C2H4(OH)2 D C3H5(OH)3, C12H22O11 (saccarozơ) 11 Những phản ứng sau chuyển glucozơ, fructozơ thành sản phẩm giống nhau? A Phản ứng với Cu(OH)2 B Phản ứng với AgNO3/ ddNH3 C Phản ứng với H2/Ni, nhiệt độ D Phản ứng với Na 12 Saccarozơ loại hợp chất hữu : A Tạp chức B Có thành phần nguyên tố gốm C, H, O C Không tham gia phản ứng tráng gương D Cả A, B, C 13 Khi thủy phân saccarozơ thu : A Glucozơ B Glucozơ fructozơ C Fructozơ D Ancol etylic 14 Đường saccarozơ điều chế từ : A Cây mía B Củ cải đường C Quả nốt D Cả A, B, C 15 Saccarozơ hợp chất hữu có công thức phân tử : A C12H22O11 B (C6H10O5)n C C6H12O6 D C11H22O12 16 Có lọ nhãn (1), (2), (3), (4) chứa dung dịch: etanal, glucozơ, etanol, saccarozơ Biết dung dịch (1), (2) tác dụng Cu(OH)2 điều kiện thường tạo dung dịch xanh lam, dung dịch (2), (4) tác dụng với Cu(OH)2 đun nóng tạo kết tủa đỏ gạch Vậy dung dịch theo thứ tự : A Etanal (1), glucozơ (2), etanol (3), saccarozơ (4) B Saccarozơ (1), glucozơ (2), etanol (3), etanal (4) Ôn Thi Đại Học Chuyên đề: Cacbohiđrat C Glucozơ (1), saccarozơ (2), etanol (3), etanal (4) D Saccarozơ (1), glucozơ (2), etanal (3), etanol (4) 17 Thủy phân X sản phẩm gồm glucôzơ fructôzơ X A Saccarozơ B Glucozơ C Tinh bột D Xenlulozơ 18 Cho chất: X.glucozơ; Y.fructozơ; Z.Saccarozơ; T.Xenlulozơ Các chất phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3, t0 cho Ag A Z, T B X, Z C Y, Z D X, Y 19 Saccarozơ glucozơ có: A Phản ứng với dung dịch NaCl B Phản ứng với Cu(OH)2 nhiệt độ thường tạo thành dd xanh lam C Phản ứng thuỷ phân môi trường axit D Phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 đun nóng 20 Phát biểu sau đúng? A Xenlulozơ tinh bột có phân tử khối nhỏ B Xenlulozơ có phân tử khối nhỏ tinh bột C Xenlulozơ tinh bột có phân tử khối D Xenlulozơ tinh bột có PTK lớn, PTK Xenlulozơ lớn nhiều so với tinh bột 21 Tinh bột Xenlulozơ khác chỗ nào? A Đặc trưng phản ứng thuỷ phân B Độ tan nước C Về thành phần phân tử D Về cấu trúc mạch phân tử 22 Cho số tính chất sau: (1): Chất rắn (2): Màu trắng (3): Tan dung môi hữu (4): Cấu trúc thẳng (5): Khi thuỷ phân tạo thành glucôzơ (6): Tham gia phản ứng este hoá với axit (7): Dễ dàng điều chế từ dầu mỏ Những tính chất đặc trưng xenlulozơ A 1, 2, 3, 4, 5, B 1, 3, C 2, 4, 6, D Tất 23 Điểm giống tinh bột xenlulozơ: A Đều polime thiên nhiên B Đều cho phản ứng thuỷ phân tạo thành glucozơ C Đều thành phần gạo, khô, khoai D A, B 24 Thành phần tinh bột gồm: A Glucozơ fructozơ lien kết với B Nhiều gốc glucozơ lien kết với C Hỗn hợp loại polisaccarit amilozơ amilopectin D Saccarozơ xenlulozơ liên kết với 25 Về mặt cấu trúc, phân tử amilozơ mắt xích α – glucozơ nối với liên kết A α–1,6–glicozit, liên kết nguyên tử C1 mắt xích với nguyên tử C6 mắt xích B α–1,4–glicozit, liên kết nguyên tử C1 mắt xích với nguyên tử O C4 mắt xích C α–1,4–glicozit, liên kết nguyên tử C1 mắt xích với nguyên tử C4 mắt xích D α–1,6–glicozit, liên kết nguyên tử C1 mắt xích với nguyên tử O C6 mắt xích 26 Về mặt cấu trúc, phân tử amilopectin mắt xích α – glucozơ nối với chủ yếu liên kết α – 1, – glicozit Tuy nhiên amilopectin có mạch phân nhánh, chỗ phân nhánh có thêm liên kết A α–1,6–glicozit nối liền nguyên tử C1 đầu đoạn mạch với nguyên tử O C6 nhánh thuộc đoạn mạch khác B α–1,4–glicozit nối liền nguyên tử C1 đầu đoạn mạch với nguyên tử O C4 nhánh thuộc đoạn mạch khác C α–1,4–glicozit nối liền nguyên tử C1 đầu đoạn mạch với nguyên tử C4 nhánh thuộc đoạn mạch khác D α–1,6–glicozit nối liền nguyên tử C1 đầu đoạn mạch với nguyên tử C6 nhánh thuộc đoạn mạch khác 27 Phát biểu sau không đúng? Ôn Thi Đại Học Chuyên đề: Cacbohiđrat A Ở nhiệt độ thường glucozơ, fructozơ, glixerol, saccarozơ hòa tan Cu(OH) tạo dung dịch xanh lam B Glucozơ fructozơ tác dụng với H2 (Ni,to) cho poli ancol C Xenlulozơ có nhóm (-OH) D Glucozơ, fructozơ bị oxi hóa Cu(OH)2 cho kết tủa đỏ gạch đun nóng 28 Cho sơ đồ chuyển hóa sau: (C6H10O5)n  X  Y  Z  T ( C3H6O2) Trong đó, T có tính chất sau: không làm đổi màu quì tím, tác dụng với dung dịch Ba(OH) không tác dụng với K Các chất X, Y, Z, T X Y Z T A C2H5-OH CH3COOH C6H12O6 H-COO-C2H5 B C6H12O6 C2H5-OH CH3-COOH CH3-COO-CH3 C C6H12O6 CH3-CH(OH)-COOH CH2=CH-COOH CH3-CH2-COOH D CH3-COOH CH3COOCH3 C2H5-OH CH3-O-CH=CH2 29 Để nhận biết chất bột màu trắng: Tinh bột, xenlulozơ, saccarozo, ta tiến hành theo trình tự sau đây? A Hoà tan vào nước, dùng vài giọt dd H2SO4 , đun nóng, dùng dd AgNO3, NH3 B Hoà tan vào nước, dùng iôt C Dùng vài giọt H2SO4 đun nóng, dùng dd AgNO3 NH3 D Dùng iôt, dùng dd AgNO3 NH3 30 Trong mùn cưa có chứa hơp chất sau đây? A Xenlulozơ B Tinh bột C Saccarozơ D Glucozơ 31 Chất sau thuộc loại polisaccarit? A Glucozơ B Saccarozơ C Xenlulozơ D Fructozơ 32 Để phân biệt tinh bột xenlulozơ, người ta dùng phản ứng: A Tráng gương B Thuỷ phân C Phản ứng màu với iốt D A, B, C sai 33 Chất sau thuộc loại monosacarit? A Glucozơ B Saccarozơ C Tinh bột D Xenlulozơ 34 Chất sau thuộc loại đisacarit? A Glucozơ B Saccarozơ C Tinh bột D Xenlulozơ 35 Chất sau thuộc loịa polisacarit? A Glucozơ B Saccarozơ C Mantozơ D Xenlulozơ 36 Chất sau đồng phân Fructozơ? A Glucozơ B Saccarozơ C Mantozơ D Xenlulozơ 37 Dung dịch saccarozơ tinh khiết tính khử, đun nóng với dung dịch H 2SO4 lại cho phản ứng tráng gương Đó do: A Đã có tạo thành anđehit sau phản ứng B Saccarozơ bị thuỷ phân tạo thành glucozơ fructozơ C Saccarozơ bị thuỷ phân tạo thành glucozơ D Saccarozơ bị thuỷ phân tạo thành fructozơ 38 Trong công nghiệp chế tạo ruột phích, người ta thường sử dụng phản ứng hoá học sau đây? A Cho axetilen tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 B Cho anđehit fomic tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 C Cho axit fomic tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 D Cho glucozơ tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 39 Đường saccarozơ (đường mía) thuộc loại saccarit nào? A Monosaccarit B Đisaccarit C Polisaccarit D Trisaccarit 40 Phát biểu sau đúng? A Oxi hoá ancol thu anđehit B Oxi hoá ancol bậc ta thu xeton C Glucozơ hợp chất hữu tạp chức D Fructozơ hợp chất hữu đa chức 41 Chỉ dùng thêm hoá chất sau để phân biệt chất: Glixerol, ancol etylic, glucozơ A Quỳ tím B CaCO3 C CuO D Cu(OH)2 42 Fructozơ không phản ứng với chất sau đây? A Cu(OH)2/NaOH (t0) B AgNO3/NH3 (t0) C H2 (Ni/t0) D Br2 43 Phản ứng sau dùng để chứng minh công thức cấu tạo glucozơ có nhiều nhóm –OH kề nhau? Ôn Thi Đại Học Chuyên đề: Cacbohiđrat A Cho glucozơ tác dụng với H2, Ni, t0 B Cho glucozơ tác dụng với Cu(OH)2 nhiệt độ thường tạo dung dịch xanh lam C Cho glucozơ tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3, t0 D Cho glucozơ tác dụng với dung dịch nước Br2 44 Tơ sản xuất từ xenlulozơ A tơ capron B tơ visco C tơ nilo -6,6 D tơ tằm 45 Dãy chất sau có phản ứng thuỷ phân môi trường axit? A Tinh bột, xenlulozơ, glucozơ B Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ C Tinh bột, xenlulozơ, fructozơ D Tinh bột, saccarozơ, fructozơ 46 Để chứng minh phân tử glucozơ có nhiều hiđroxyl, người ta cho dung dịch glucozơ phản ứng với A kim loại Na B AgNO3 dung dịch NH3 đun nóng C Cu(OH)2 NaOH, đun nóng D Cu(OH)2 nhiệt độ thường 47 Điều khẳng định sau không đúng? A Glucozơ fructozơ chất đồng phân B Glucozơ fructozơ tham gia phản ứng tráng gương C Glucozơ fructozơ làm màu nước brom D Glucozơ fructozơ tham gia phản ứng cộng H2 (Ni/t0) 48 Glucozơ hợp chất hữu thuộc loại: A Đơn chức B Đa chức C Tạp chức D Polime 49 Dữ kiện sau chứng minh glucozơ có nhóm chức anđehit? A Glucozơ phản ứng với Cu(OH)2 nhiệt độ phòng cho dung dịch màu xanh lam B Glucozơ phản ứng với Cu(OH)2 nhiệt độ cao cho kết tủa đỏ gạch C Glucozơ phản ứng với dung dịch CH3OH/HCl cho ete D Glucozơ phản ứng với kim loại Na giải phóng H2 50 Thuốc thử phân biệt chất sau: Glucozơ, glixerol, metanol A Cu(OH)2 B AgNO3/NH3 C Na D Br2 51 Thuốc thử phân biệt chất sau: Fructozơ, fomanđehit, etanol A Cu(OH)2 B AgNO3/NH3 C Na D Br2 52 Nhóm mà tất chất tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3, A propin, ancol etylic, glucozơ B glixerol, glucozơ, anđehit axetic C propin, propen, propan D glucozơ, propin, anđehit axetic 53 Nhóm mà tất chất tác dụng với Cu(OH)2 nhiệt độ phòng cho dung dịch xanh lam A glixerol, glucozơ, anđehit axetic B glixerol, glucozơ, fructozơ C axetilen, glucozơ, fructozơ D saccarozơ, glucozơ, anđehit axetic 54 Cho dung dịch sau: saccarozơ, glucozơ, anđehit axetic, glixerol, etilenglicol, metanol Số lượng dung dịch hoà tan Cu(OH)2 A B C D 55 Cho dung dịch sau: saccarozơ, glucozơ, anđehit axetic, glixerol, etilenglicol, axetilen, fructozơ.Số lượng dung dịch tham gia phản ứng tráng gương A B C D 56 Dãy chất sau dãy tham gia phản ứng tráng gương phản ứng với Cu(OH) đun nóng cho Cu2O kết tủa đỏ gạch? A Glucozơ, fructozơ, anđehit axetic B Glucozơ, saccarozơ, anđehit axetic C Glucozơ, saccarozơ, fructozơ D Xenlulozơ, fructozơ, glucozơ 57 Chỉ dùng Cu(OH)2 phân biệt nhóm chất sau đây? A Glixerol, glucozơ, fructozơ B Saccarozơ, glucozơ, glixerol C Saccarozơ, glucozơ, anđehit axetic D Saccarozơ, glucozơ, fructozơ 58 Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Tinh bột → X→ Y → axit axetic X Y A glucozơ, etyl axetat B glucozơ, ancol etylic C ancol etylic, anđehit axetic D glucozơ, anđehit axetic 59 Một điểm khác protit với gluxit lipit A protit chất hữu no B protit có khối lượng phân tử lớn Ôn Thi Đại Học Chuyên đề: Cacbohiđrat C protit có nguyên tố nitơ phân tử D protit có nhóm chức -OH phân tử 60 Trong phân tử gluxit có A nhóm chức ancol B nhóm chức anđehit C nhóm chức axit D nhóm chức xetôn 61 Trong phân tử cacbohyđrat có A nhóm chức axit B nhóm chức anđehit C nhóm chức xetôn D nhóm chức ancol 62 Chất không phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 (đun nóng) tạo thành Ag A CH3COOH B C6H12O6 (fructozơ) C C6H12O6 (glucozơ) D HCHO 63 Saccarozơ, xenlulozơ tinh bột có phản ứng A màu với iốt B với dung dịch NaCl C tráng gương D thuỷ phân môi trường axit 64 Phát biểu sau không đúng? A Dung dịch fructozơ hoà tan Cu(OH)2 B Thuỷ phân (xúc tác H+,t0) saccarozơ mantozơ cho monosacarit C Sản phẩm thuỷ phân xenlulozơ (xúc tác H+,t0) tham gia phản ứng tráng gương D Dung dịch mantozơ tác dụng với Cu(OH)2 đun nóng cho kết tủa Cu2O 65 Một hợp chất cacbohiđrat (X) có phản ứng theo sơ đồ sau: + Cu (OH ) t X  kết tủa đỏ gạch → dung dịch xanh lam → Vậy X chất đây? A Glucozơ B Fructozơ C Saccarozơ D Mantozơ 66 Dùng thuốc thử AgNO3/NH3 đun nóng phân biệt cặp chất A glucozơ mantozơ B glucozơ glixerol C saccarozơ glixerol D glucozơ fructozơ 67 Có cặp dung dịch riêng biệt đụng bình nhãn: (1) glucozơ, fructozơ; (2) glucozơ, saccarozơ; (3) mantozơ, saccarozơ; (4) fructozơ, mantozơ; (5) glucozơ, glixerol Dung dịch AgNO 3/NH3 phân biệt cặp dung dịch nào? A (2),(3),(4) B (1), (2),(3) C (2),(3),(5) D (3),(4),(5) 68 Cho hợp chất: Đường glucozơ Đường mantozơ Đường fructozơ Đường saccarozơ Dung dịch truyền vào máu qua tĩnh mạch để bồi dưỡng bệnh nhân: A B C D 69 Cho nhóm chất hữu sau: Saccarozơ dung dịch glucozơ Saccarozơ mantozơ Saccarozơ, mantozơ anđehit axetic Thuốc thử sau phân biệt chất nhóm cho trên? A Cu(OH)2/NaOH B AgNO3/NH3 C Na D Br2/H2O 70 Một dung dịch có tính chất: - Tác dụng làm tan Cu(OH)2 cho phức đồng màu xanh lam - Tác dụng khử [Ag(NH3)2 ]OH Cu(OH)2 đun nóng - Bị thuỷ phân có mặt xúc tác axit enzim Dung dịch A Glucozơ B Fructozơ C Saccarozơ D Mantozơ 71 Đồng phân mantozơ : A Glucozơ B Fructozơ C Saccarozơ D Xenlulozơ 72 Đường mantozơ gọi : A Đường mạch nha B Đường mía C Đường nốt C Đường nho 73 Cho hợp chất hữu sau : glucozơ, saccarozơ, mantozơ, tinh bột, glyxerol Có chất không tham gia phản ứng tráng gương ? A chất B chất C chất D chất 74 Dãy gồm dung dịch tác dụng với Cu(OH)2 A glucozơ, glixerol, mantozơ, natri axetat B glucozơ, glixerol, mantozơ, ancol etylic C glucozơ, glixerol, andehit fomic, natri axetat D glucozơ, glixerol, mantozơ, axit axetic 75 Hai chất đồng phân o Ôn Thi Đại Học Chuyên đề: Cacbohiđrat A saccarozơ glucozơ B fructozơ glucozơ C fructozơ mantozơ D glucozơ mantozơ 76 Phản ứng sau chứng tỏ glucozơ có dạng mạch vòng? A Phản ứng với Cu(OH)2 B Phản ứng với AgNO3/ ddNH3 C Phản ứng với H2/Ni, nhiệt độ D Phản ứng với CH3OH/HCl B BÀI TẬP TOÁN TRẮC NGHIỆM Cho 10kg glucozơ chứa 10% tạp chất lên men thành ancol etylic Trong trình chế biến, ancol bị hao hụt 5% Hỏi khối lượng ancol etylic thu bao nhiêu? A 4,65kg B 4,37kg C 6.84kg D 5.56kg Muốn sản xuất 59,4kg xenlulozơ trinitrat với hiệu xuất phản ứng 90% thể tích dd HNO 99,67% (D=1,52g/ml) cần dùng A 27,23l B 27,732l C 28l D 29,5l Trong nhà máy ancol, người ta dùng mùn cưa chứa 50% xenlulozo để sản xuất ancol biết hiệu suất trình 70% Để sản xuất ancol etylic khối lượng mùn cưa cần dùng A 500Kg B 5051kg C 6000kg D 5031kg Xenlulozơ trinitrat chất dễ cháy, nổ mạnh, điều chế từ xenlulozơ axit nitric Muốn điều chế 29,7kg xenlulozơ trinitrat (hiệu suất 90%) thể tích axit nitric 96% (D=1,52g/ml) cần dùng bao nhiêu? A 14,39lít B 15lít C 14,5lít D 15,5 lít Thuỷ phân kg khoai có chứa 20% tinh bột môi trường axit Nếu hiệu suất trình 75% khối lượng glucozơ thu A 166,67g B 200g, C 150g D 1000g Thuỷ phân hòan toàn kg tinh bột thu A kg glucozơ B 1,11 kg glucozơ C 1,18 kg glucozơ D 1kg glucozơ 1kg fructozơ Tính thể tích không khí đktc ( biết không khí chứa 0,03% thể tích CO 2) cần để cung cấp CO2 cho trình quang hợp tạo 50 gam tinh bột, biết hiệu suất trình 20% A 41,48 lít B 207,4 lít C 691,36 lít D 507,25 lít Khối lượng xenlulozơ cần để sản xuất xenlulozơ trinitrat biết hao hụt sản xuất 10%: A 0,6061 B 1,65 C 0,491 D 0,60 Cho 5,4 gam glucozơ phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3/NH3 (dư) khối lượng Ag thu A 2,16 gam B 3,24 gam C 4,32 gam D 6,48 gam 10 Đun nóng dung dịch chứa 27 gam glucozơ với AgNO3/NH3, giả sử hiệu suất phản ứng 75% thấy Ag kim loại tách Khối lượng Ag kim loại thu A 24,3 gam B 32,4 gam C 16,2 gam D 21,6 gam 11 Thuỷ phân 324 gam tinh bột với hiệu suất phản ứng 75%, khối lượng glucozơ thu A 360 gam B 250 gam C 270 gam D 300 gam 12 Khi lên men 360 gam glucozơ với hiệu suất 100%, khối lượng ancol etylic thu A 184 gam B 138 gam C 276 gam D 92 gam 13 Cho glucozơ lên men thành ancol etylic Toàn khí cacbonic sinh trình hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2 dư, tạo 40g kết tủa Biết hiệu suất lên men đạt 75% khối lượng glucozơ cần dùng A 2.4g B 24g C 48g D 50g 14 Lên men b gam glucozơ, cho toàn lượng CO2 sinh hấp thụ vào dung dịch nước vôi tạo thành 10g kết tủa Khối lượng dung dịch so với ban đầu giảm 3,4g Biết hiệu suất trình lên men 90% b có giá trị A.1g B 1.5g C 10g D 15g 15 Hỗn hợp A gồm glucozơ tinh bột Chia hỗn hợp làm phần Phần thứ khuấy nước, lọc lấy dung dịch cho phản ứng với AgNO dung dịch NH3 thấy tách 2,16g Ag Phần thứ hai đun nóng với dung dịch H2SO4 loãng Hỗn hợp sau phản ứng trung hòa dung dịch NaOH, sau cho toàn sản phẩm tác dụng với AgNO dung dịch NH3 thấy tách 6,48g Ag Ôn Thi Đại Học Chuyên đề: Cacbohiđrat Phần trăm glucozơ hỗn hợp A A.17,36% B 32,14% C 35,71% D 64,28% 16 Tại nhà máy ancol, 10 tinh bột sản xuất 1,5 ancol etylic Tính hiệu suất trình sản xuất A 26,41% B 17,60% C 15% D 52,81% 17 Lượng mùn cưa (chứa 50% xenlulozơ) cần để sản xuất C2H5OH, biết hiệu suất trình đạt 70% : A B C 5,032 D 6,454 18 Xenlulozơ trinitrat điều chế từ xenlulozơ axit nitric đặc có xúc tác axit sunfuric đặc, nóng Để có 29,7 kg xenlulozơ trinitrat, cần dùng dung dịch chứa m kg axit nitric (hiệu suất phản ứng đạt 90%) Giá trị m A 2,52 B 2,22 C 2,62 D 2,32 19 Cho m gam tinh bột lên men thành ancol etylic với hiệu suất 81% Toàn lượng CO sinh hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2, thu 550 gam kết tủa dung dịch X Đun kĩ dung dịch X thu thêm 100 gam kết tủa Giá trị m A 550 B 810 C 650 D 750 20 Cho 50 ml dung dịch glucozơ chưa rõ nồng độ tác dụng với lượng dư AgNO dung dịch NH3 thu 2,16 gam Ag kết tủa Nồng độ mol (hoặc mol/l) dung dịch glucozơ dùng A 0,2 M B 0,1M C 0,01M D 0,02M 21 Xenlulozơ trinitrat điều chế từ xenlulozơ axit nitric đặc có xúc tác axit sunfuric đặc, nóng Để có 29,7 kg xenlulozơ trinitrat, cần dùng dung dịch chứa m kg axit nitric (hiệu suất phản ứng đạt 90%) Giá trị m A 2,52 B 2,22 C 2,62 D 2,32 22 Lượng glucozơ cần dùng để tạo 2,73 gam sobitol với hiệu suất 80% A 3,375 gam B 2,160 gam C 33,75 gam D 21,600 gam 23 Thể tích dung dịch HNO3 96% (D=1,52 g/ml) cần dùng để tác dụng với lượng dư xenlulozơ tạo 297 gam xenlulozơ trinitrat A 43,17 ml B 150,00 ml C 14390 ml D 129,52 ml o 24 Lượng glucozơ cần thiết để đièu chế lít dung dịch ancol etylic 40 (D=0,8g/ml) với hiệu suất phản ứng 80% A 626,09 gam B 781,2 gam C 503,27 gam D 1562,40 gam 25 Phân tử trung bình xenlulozơ sợi 1750000 đvC sợi gai 5900000 đvC Số mắt xích C6H10O5 gần có sợi A 10802 36420 B 1080 3642 B 108024 364197 D 10803 36419 26 Lên men tinh bột chứa 5% tạp chất trơ thành etanol, hiệu suất trình lên men 85% Khối lượn etanol thu A 400 kg B 398,8 kg C 389,8 kg D 390 kg 28 Cho 34,2 gam mẫu saccarozơ có lẫn mantozơ phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO 3/NH3 dư thu 0,216 gam Ag Độ tinh khiết saccarozơ A 1% B 99% C 90% D 10% 29 Thủy phân hoàn toàn 62,5 gam dung dịch saccarozơ 17,1% môi trường axit (vừa đủ) ta thu dung dịch M Cho AgNO3/NH3 vào dung dịch M đun nhẹ, khối lượng Ag thu A 6,25g B 6,5g C 6,75g D 8g 30 Lên men m (g)glucozơ, cho toàn khí CO hấp thụ vào dung dịch nước vôi tạo thành 10(g) kết tủa Khối lượng dung dịch so với ban đầu giảm 3,4(g) Hiệu suất trình lên men 90% Giá trị m A 12(g) B 13,5 (g) C 14,5(g) D 15(g) 31 Cho m gam glucozơ lên men thành ancol etylic với hiệu suất 80% Hấp thụ hoàn toàn khí CO2 sinh vào nước vôi dư thu 20 gam kết tủa Giá trị m A 14,4 B 45 C 22,5 D 11,25 32 Lên men a gam glucozơ với hiệu suất 90 %, lượng CO2 sinh cho hấp thụ hết vào dung dịch nước vôi thu 10,0 gam kết tủa khối lượng dung dịch giảm 3,40 gam Vậy giá trị a là: A 20,0 gam B 15,0 gam C 30,0 gam D 13,5 gam Ôn Thi Đại Học Chuyên đề: Cacbohiđrat 33 Lên men tinh bột chứa % tạp chất trơ thành ancol etylic, hiệu suất trình lên men 85 % Nếu đem pha loãng ancol thành rượu 40o (khối lượng riêng ancol etylic nguyên chất 0,8 g/cm 3) thể tích dung dịch rượu thu là: A 1218,1 lít B 1812,1 lít C 1225,1 lít D 1852,1 lít 34 Hòa tan m gam hỗn hợp saccarozơ mantozơ vào nước thu dung dịch X Chia X thành hai phần nhau: • Phần 1: Cho tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3 thu 10,8 gam kết tủa • Phần 2: Thủy phân hoàn hoàn dung dịch Y Cho Y phản ứng vừa hết với 40 gam Br dung dịch Giả thiết phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m là: A 273,6 gam B 102,6 gam C 136,8 gam D 205,2 gam 35 Khí cacbonic chiếm tỉ lệ 0,03 % thể tích không khí Cần lít không khí (ở đktc) để cung cấp CO2 cho phản ứng quang hợp tạo 50 gam tinh bột: A 112554,3 lít B 136628,7 lít C 125541,3 lít D 138266,7 lít 36 Phản ứng tổng hợp glucozơ xanh sau: 6CO2 + 6H2O C6H12O6 + 6O2 (∆H = 2813 kJ) 37 Nếu phút, cm2 bề mặt trái đất nhận khoảng 2,09 J lượng mặt trời cần thời gian để 10 xanh với diện tích 10 cm tạo 1,8 gam glucozơ Biết lượng mặt trời sử dụng 10 % vào phản ứng tổng hợp glucozơ: A 18 B 22 26 phút C 26 18 phút D 20 38 Để sản xuất xenlulozơ trinitrat cần a kg xenlulozơ b kg axit nitric Biết hao hụt sản xuất 12 % Giá trị a b là: A 619,8 kg 723 kg kg B 719,8 kg 823 kg C 719,8 kg 723 kg D 619,8 kg 823 39 Cho xenlulozơ phản ứng với anhiđrit axetic (có H2SO4 đặc làm xúc tác) thu 11,1 gam hỗn hợp X gồm xenlulozơ triaxetat, xenlulozơ điaxetat 6,6 gam axit axetic Phần trăm theo khối lượng xenlulozơ điaxetat hỗn hợp X là: A 77,8 % B 72,5 % C 22,2 % D 27,5 % 40 Đun 36 gam glucozơ với dung dịch Cu(OH)2/NaOH,t0 sau phản ứng thu gam kết tủa Cu2O, tính khối lượng Cu(OH)2 có dung dịch ban đầu? A 28,8 gam 39,2 gam B 16 gam 19,6 gam C gam 28,8 gam D 9,16 gam 82,8 gam 41 Đun 18 gam glucozơ với dung dịch AgNO3/NH3,t0 sau phản ứng thu gam kết tủa Ag, tính khối lượng AgNO3 có dung dịch ban đầu ? A 10,8 gam 17gam B 1,08gam 1,7 gam C 21,6 gam 34 gam D 10,8 gam 34gam 42 Thuỷ phân hoàn toàn 62,5 gam dung dịch saccarozơ 17,1% môi trường axit vừa đủ ta thu dung dịch M Cho AgNO3 NH3 vào dung dịch M đun nhẹ, khối lượng bạc thu là: A 13,5g B 6,5g C 6,75g D 8g 43 Cho 34,2 gam mẫu saccarozơ có lẫn matozơ phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu 0,216 gam Ag Tính % khối lượng saccarozơ mẫu trên? A 1% B 99% C 90% D 10% 44 Lên men tinh bột chứa 5% tập chất trơ thành etanol, hiệu suất trình 85% Khối lượng etanol thu bao nhiêu? A 458,58kg B 398,8kg C 589,8kg D 390kg 45 Tại nhà máy rượu, 10 tinh bột sản xuất 1,5 rượu etylic Hiệu suất trình điều chế bao nhiêu? A 26,4% B 15% C 85% D 32,7% Ôn Thi Đại Học Chuyên đề: Cacbohiđrat 46 Tính lượng glucozơ cần thiết để điều chế lít dung dịch ancol etylic 40 0(D=0,8 gam/ml) với hiệu suất phản ứng 80% A 626,09gam B 782,6gam C 503,27gam D 1562,40gam 47 Hỗn hợp X gồm glucozơ saccarozơ Thuỷ phân hết 7,02 gam hỗn hợp môi trường axit thành dung dịch Y Trung hoà hết axit dung dịch Y cho tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu 8,64gam Ag Tính % khối lượng saccarozơ hỗn hợp đầu? A 97,14% B 48,7% C 24,35% D 12,17% 48 Đun nóng dung dịch chứa 27 gam glucozơ với dung dịch AgNO 3/NH3 (dư) khối lượng Ag tối đa thu ? A 16,2 gam B 10,8 gam C 32,4 gam D 21,6 gam 49 Tính lượng glucozơ cần dùng để tạo 2,73 gam sobitolvới hiệu suất 80% là: A 3,375gam B 2,160gam C 33,750gam D 21,600gam 50 Cho m gam tinh bột lên men thành ancol etylic với hiệu suất 81% Toàn lượng CO sinh hấp thụ vào dung dịch Ca(OH)2 thu 55 gam kết tủa dung dịch X Đun kĩ dung dịch X thu thêm 10 gam kết tủa Tính giá trị m? A 75 B 81 C 83,33 D 36,11 51 Cho 360 gam glucozơ lên men thành ancol etylic, khí CO2 sinh dẫn vào nước vôi dư thu m gam kết tủa Biết trình lên men đạt hiệu suất 80% Tính giá trị m A 400 B 320 C 200 D 160 52 Cho m gam hỗn hợp gồm glucozơ fructozơ tác dụng với dung dịch AgNO 3/NH3 dư tạo 6,48 gam Ag Cũng m gam hỗn hợp tác dụng hết với 1,2 gam Br2 dung dịch Phần % số mol glucozơ hỗn hợp là? A 25% B 50% C 12,5% D 40% 53 Từ m kg nho chín chứa 40% đường nho, để sản xuất 1000 lít rượu vang 20 Biết khối lượng riêng C2H5OH 0,8gam/ml hao phí 10% lượng đường Tính giá trị m là? A 860,75kg B 8700,00kg C 8607,5kg D 869,56kg 54 Khí CO2 chiếm 0,03% thể tích không khí Muốn có đủ lượng CO2 cho phản ứng quang hợp để tạo 500 gam tinh bột cần thể tích không khí lít? A 1382716,05 lít B 1402666,7 lít C 1382600,0 lít D 1492600,0 lít 55 Cho 2,5 kg glucozơ chứa 20% tạp chất lên men thành rượu Tính thể tích rượu 40 thu được, biết rượu nguyên chất có khối lượng nguyên 0,8 g/ml trình chế biến, rượu bị hao hụt 10% A 3194,4 ml B 2785,0 ml C 2875,0 ml D 2300,0 ml 56 Tính khối lượng kêt tủa Ag hình thành tiến hành tráng gương hoàn toàn dung dịch chứa 18 gam glucozơ A 2,16 gam B 5,40 gam C 10,80 gam D 21,60 gam 57 Cần gam Saccarozơ để pha 500ml dung dịch 1M? A 8505 gam B 171 gam C 342 gam D 684 gam 58 Glucozơ lên men thành rượu etylic, toàn khí sinh dẫn vào dung dịch Ca(OH) dư tách 40 gam kết tủa Biết hiệu suất lên men đạt 75% Khối lượng glucozơ cần dùng gam? A 24 gam B 40 gam C 50 gam D 48 gam 59 Cho glucozơ lên men hiệu suất 70% , hấp thụ toàn sản phẩm khí thoát vào lít dung dịch NaOH 0,5M (D=1,05 g/ml) thu dung dịch chứa hai muối với tổng nồng độ 12,27% khối lượng glucozơ dùng A 129,68 gam B 168,29 gam C 192,86 gam D 186,92 gam 60 Cho glucozơ lên men thành rượu etylic Toàn khí cacbonic sinh trình hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2 dư, tạo 40g kết tủa Biết hiệu suất lên men đạt 75% khối lượng glucozơ cần dùng là: A 2.4g B 24g C 48g D 50g 61 Lên men b gam glucozơ, cho toàn lượng CO2 sinh hấp thụ vào dung dịch nước vôi tạo thành 10g kết tủa Khối lượng dung dịch so với ban đầu giảm 3.4g Biết hiệu suất trình lên men 90%, b có giá trị là: A 1g B 1.5g C 10g D 15g Ôn Thi Đại Học Chuyên đề: Cacbohiđrat 62 Cho 10 kg glucozơ chứa 10% tạp chất lên men thành rượu etylic Trong trình chế biến, rượu bị hao hụt 5% Hỏi khối lượng rượu etylic thu bao nhiêu? A 4,65 kg B 4,37kg C 6,84kg D 5,56kg 63 Từ 10 kg gạo nếp ( có 80% tinh bột ) , lên men thu lít cồn 96° ? Biết hiệu suất trình lên men đạt 80% khối lượng riêng cồn 960 0,807g/ml A ~ 4,7 lít B ~ 4,5 lít C ~ 4,3 lít D ~ 4,1 lít 64 Khối lượng kết tủa đồng (l) oxit tạo thành đun nóng dung dịch hỗn hợp chứa gam glucozơ với lượng dư đồng (`) hiđroxit môi trường kiềm gam ? A 1,44 gam B 3,60 gam C 7,20 gam D 14,4 gam 65 Cho lên men m3 nước rỉ đường glucozơ thu 60 lít cồn 960 Khối lượng glucozơ có thùng nước rỉ đường glucozơ kilôgam? Biết khối lượng riêng ancol etylic 0,789 g/ml 200C hiệu suất trình lên men đạt 80% A ~ 71 kg B ~ 74 kg C ~ 89 kg D ~ 111kg 66 Khử glucozơ hiđro có xúc tác Ni/t để tạo sobitol Khối lượng glucozơ dùng để tạo 1,82 gam sobitol với hiệu suất phản ứng 80% gam? A 2,25 gam B 1,44 gam C 22,5 gam D 14,4 gam 67 Từ axit nitric dư xenlulozơ sản xuất thuốc súng không khói xenlulozơ trinitrat với hiệu xuất phản ứng 60% A 1,84 B 3,67 C 2,2 D 1,1 68 Xenlulozơ trinitrat chất dễ cháy, nổ mạnh Muốn điều chế 29,7 kg xenlulozơ trinitrat từ xenlulozơ axit nitric với hiệu suất 90% thể tích HNO3 96%(D=1,52 g/ml) cần dùng lít? A 14,390 lít B 15,000 lít C 1,439 lít D 24,3990 lít 69 Cho 8,55 gam cacbohiđrat A tác dụng với dung dịch HCl, cho sản phẩm thu tác dụng với lượng dư AgNO3/NH3 tạo thành 10,8 gam Ag kết tủa A chất chất sau? A Glucozơ B Fructozơ C Saccarozơ D Xenlulozơ 70 Đốt cháy hoàn toàn 0,513 gam cacbohiđrat (X)thu 0,4032 lít CO (đktc) 2,97 gam nước X có phân tử khối
- Xem thêm -

Xem thêm: Cacbohidrat 150 cau , Cacbohidrat 150 cau , Cacbohidrat 150 cau

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay