Chuyên đề phương pháp giảng bài lý luận chính trị quân sự cho học sinh

12 440 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 14:39

Chuyên đề: Phương pháp giảng lý luận trị quân cho học sinh BCV: CN Phan Văn Tân I Vai trò, đặc điểm lý luận trị quân sự: Nội dung lý luận trị, quân cho học sinh THPT: - Lịch sử, truyền thống đánh giặc giữ nước dân tộc, lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam - Một số hiểu biết QPTD, ANND, trách nhiệm học sinh với nhiệm vụ bảo vệ Tổ Quốc - Những nội dung xây dựng ý thức tổ chức kỉ luật, lòng tự hào dân tộc, xây dựng lòng yêu nước 2 Vai trò giảng LLCTQS: - Trang bị cho học sinh kiến thức QP&AN, truyền thống chống ngoại xâm dân tộc - Xây dựng ý thức cảnh giác cách mạng trước âm mưu thủ đoạn lực thù địch - Có kiến thức quản lí nhà nước QPAN - Xây dựng ý thức trách nhiệm thân với nhiệm vụ xây dựng QPTD, bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam XHCN - Hình thành giới quan, nhân sinh quan, hoàn thiện nhân cách người cách mạng tình hình 3 Đặc điểm giảng LLCTQS: - Mang tính lý luận, tính trừu tượng tính khái quát cao - Mang tính khoa học tính tư tưởng - Nội dung lý luận trị quân quan hệ chặt chẽ với nhau, vừa có tính kế thừa, logic, vừa có mối quan hệ đan xen thâm nhập vào - Luôn mang tính chiến đấu cao II Phương pháp chuẩn bị tiến hành giảng lý luận trị quân sự: Phương pháp chuẩn bị: bước Bước 1: Quán triệt nhiệm vụ, mục đích yêu cầu, nội dung giảng Bước 2: Nghiên cứu tài liệu vấn đề có liên quan Bước 3: Viết giảng Bước 4: Thông qua giảng Bước 5: Thục luyện hoàn thiện giảng 2 Phương pháp thực hành giảng * Thủ tục lên lớp: Nhận lớp, kiểm tra quân số, báo cáo cấp (nếu có) Phổ biến quy định giảng đường Kiểm tra cũ Phổ biến ý định giảng bài: -Tên giảng - - Mục đích, yêu cầu - - Nội dung ( trọng tâm ) - - Thời gian - - Tổ chức, phương pháp * Thực hành giảng: Một giảng lý thuyết gồm phần sau: Phần mở đầu: thường mở đầu cách sau: - Nêu trực kiểu thông báo - Nêu tình huống, mâu thuẫn lý luận thực tiễn để dẫn dắt người học vào nội dung học Bên cạnh người giáo viên phải sử dụng linh hoạt thủ pháp để tạo hứng thú cho học sinh Thời gian: -7 phút/ tiết; 10 phút/ tiết 2 Phần bản: - 70- 80% thời gian Khi giảng cần ý vấn đề sau: - Làm rõ nội dung phần - Xử lí tài liệu - Trách nhiệm tình cảm GV trình dạy 3 Phần kết luận -Tóm tắt lại nội dung, nhấn mạnh nội dung -Rút nhận định, đánh giá chung -Gợi mở cho hs vấn đề có liên quan định hướng cho học sinh xem trước chủ đề -10 – 15% thời gian III Phương pháp kết thúc: -Hệ thống lại nội dung giảng dạy ( phần chính) -Hướng dẫn lại nội dung mà người học cần nghiên cứu -Nhận xét buổi học: vắng, thái độ người học, chấp hành quy định, thời gian -Kiểm tra vật chất, chuyển nội dung IV Một số kĩ người giáo viên: - Nắm thông tin ngược thu hút ý - Quan sát lớp học nhìn giảng cách tinh tế - Sử dụng ngôn ngữ nói kết hợp với cử chỉ, điệu bộ, nét mặt biểu thái độ vấn đề trình bày - Sử dụng phấn bảng phương tiện kĩ thuật dạy học [...]...IV Một số kĩ năng cơ bản của người giáo viên: - Nắm thông tin ngược và thu hút sự chú ý - Quan sát lớp học và nhìn bài giảng một cách tinh tế - Sử dụng ngôn ngữ nói kết hợp với cử chỉ, điệu bộ, nét mặt và biểu hiện thái độ đối với các vấn đề trình bày - Sử dụng phấn bảng và phương tiện kĩ thuật dạy học
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề phương pháp giảng bài lý luận chính trị quân sự cho học sinh , Chuyên đề phương pháp giảng bài lý luận chính trị quân sự cho học sinh , Chuyên đề phương pháp giảng bài lý luận chính trị quân sự cho học sinh , Phương pháp thực hành giảng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay