Chương i tiết 9 đối xứng trục

14 58 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 14:39

Tiết Đối xứng trục Nguyễn Hữu Đức THCS Lê Hồng Phong - Huế Tiết Đối xứng trục I.Hai điểm đối xứng qua đường thẳng: Nhận xét đường thẳng d hai điểm A A’ ? Hai điểm A A’ hai điểm đối xứng với qua đường thẳng d Vậy hai điểm gọi đối xứng với qua đường thẳng d nào? Định nghĩa: Hai điểm gọi đối xứng với qua đường thẳng d d đường trung trực đoạn thẳng nối hai điểm Nếu B ∈ d Tìm điểm đối xứng với B qua d Quy ước: Nếu điểm B nằm đường thẳng d điểm đối xứng với B qua đường thẳng d điểm B Tiết Đối xứng trục II Hai hình đối xứng qua đường thẳng: Vài hình ảnh hai hình đối xứng qua đường thẳng Tiết Đối xứng trục II Hai hình đối xứng qua đường thẳng: ?2 Cho đường thẳng d đoạn thẳng AB + Vẽ điểm A’đối xứng với A qua d + Vẽ điểm B’ đối xứng với B qua d + Lấy điểm C thuộc đoạn AB, vẽ C’ đối xứng với C qua d + Dùng thước để kiểm nghiệm C’ thuộc đoạn thẳng A’B’ C AB A’B’: hai đoạn thẳng đối xứng với B A qua đường thẳng d d A’ C’ B’ Tiết Đối xứng trục II Hai hình đối xứng qua đường thẳng: Minh họa Tiết Đối xứng trục II Hai hình đối xứng qua đường thẳng: Vậy hai hình gọi đối xứng với qua đường thẳng d nào? Định nghĩa: Hai hình gọi đối xứng với qua đường thẳng d điểm thuộc hình đối xứng với điểm thuộc hình qua đường thẳng d ngược lại AB A’B’: hai đoạn thẳng đối xứng với qua đường thẳng d Đường thẳng d gọi trục đối xứng hai hình Tiết Đối xứng trục II Hai hình đối xứng qua đường thẳng: Nhận xét đoạn thẳng, đường thẳng, góc hình vẽ Hai đoạn thẳng AB A’B’ đối xứng với qua trục d Hai đường thẳng AC A’C’ đối xứng với qua trục d Hai góc ABC A’B’C’ đối xứng với qua trục d Hai tam giác ABC A’B’C’ đối xứng với qua trục d Kết luận: Nếu hai đoạn thẳng (góc, tam giác) đối xứng với qua đường thẳng chúng Tiết Đối xứng trục II Hai hình đối xứng qua đường thẳng: Hai hình H H’ đối xứng với qua trục d H H’ Tiết Đối xứng trục I Hai điểm đối xứng qua đường thẳng: II Hai hình đối xứng qua đường thẳng: III Hình có trục đối xứng: Vài hình ảnh có trục đối xứng Tiết Đối xứng trục I Hai điểm đối xứng qua đường thẳng: II Hai hình đối xứng qua đường thẳng: III Hình có trục đối xứng: Cho tam giác ABC cân A, đường cao AH Tìm hình đối xứng với cạnh tam giác ABC qua AH Hình đối xứng với cạnh AB qua đường cao AH cạnh AC Hình đối xứng với cạnh AC qua đường cao AH cạnh AB Hình đối xứng với đoạn BH qua đường cao AH đoạn CH ngược lại Tiết Đối xứng trục I Hai điểm đối xứng qua đường thẳng: II Hai hình đối xứng qua đường thẳng: III Hình có trục đối xứng: Ta nói tam giác ABC có trục đối xứng đường thẳng d Khi đường thẳng d gọi trục đối xứng hình H? Đường thẳng d gọi trục đối xứng hình H điểm đối xứng với điểm thuộc hình H qua đường thẳng d thuộc hình H Ta nói hình H có trục đối xứng Tiết Đối xứng trục I Hai điểm đối xứng qua đường thẳng: II Hai hình đối xứng qua đường thẳng: III Hình có trục đối xứng: Mỗi hình sau có trục đối xứng a) Chữ in hoa A b) Tam giác c) Đường tròn Tiết Đối xứng trục I Hai điểm đối xứng qua đường thẳng: II Hai hình đối xứng qua đường thẳng: III Hình có trục đối xứng: Cho hình thang cân ABCD Nhận xét đường thẳng HK? HK trục đối xứng hình thang cân ABCD Định lý: Đường thẳng qua hai đáy hình thang cân trục đối xứng hình cân Củng cố I Hai điểm đối xứng qua đường thẳng: A A’ đối xứng qua d ⇔ d trung trực AA’ II Hai hình đối xứng qua đường thẳng: Nếu hai đoạn thẳng (góc, tam giác) đối xứng với qua đường thẳng chúng ∆ABC ; ∆A ' B ' C ' đối xứng qua d AB=A’B’ ; AC=A’C’ ; BC=B’C’ µA = µ µ =B µ '; C µ =C µ' A '; B ∆ABC = ∆A ' B ' C ' III Hình có trục đối xứng: [...]... hình H có trục đ i xứng Tiết 9 Đ i xứng trục I Hai i m đ i xứng qua một đường thẳng: II Hai hình đ i xứng qua một đường thẳng: III Hình có trục đ i xứng: M i hình sau có bao nhiêu trục đ i xứng a) Chữ c i in hoa A b) Tam giác đều c) Đường tròn Tiết 9 Đ i xứng trục I Hai i m đ i xứng qua một đường thẳng: II Hai hình đ i xứng qua một đường thẳng: III Hình có trục đ i xứng: Cho hình thang cân ABCD.. .Tiết 9 Đ i xứng trục I Hai i m đ i xứng qua một đường thẳng: II Hai hình đ i xứng qua một đường thẳng: III Hình có trục đ i xứng: Ta n i tam giác ABC có trục đ i xứng là đường thẳng d Khi nào đường thẳng d g i là trục đ i xứng của hình H? Đường thẳng d g i là trục đ i xứng của hình H nếu i m đ i xứng v i m i i m thuộc hình H qua đường thẳng d cũng thuộc hình H Ta n i hình H có trục đ i xứng Tiết. .. là trục đ i xứng của hình thang cân ABCD Định lý: Đường thẳng i qua hai đáy của một hình thang cân là trục đ i xứng của hình thanh cân đó Củng cố I Hai i m đ i xứng qua một đường thẳng: A và A’ đ i xứng qua d ⇔ d là trung trực của AA’ II Hai hình đ i xứng qua một đường thẳng: Nếu hai đoạn thẳng (góc, tam giác) đ i xứng v i nhau qua một đường thẳng thì chúng bằng nhau ∆ABC ; ∆A ' B ' C ' đ i xứng. .. (góc, tam giác) đ i xứng v i nhau qua một đường thẳng thì chúng bằng nhau ∆ABC ; ∆A ' B ' C ' đ i xứng qua d AB=A’B’ ; AC=A’C’ ; BC=B’C’ µA = µ µ =B µ '; C µ =C µ' A '; B ∆ABC = ∆A ' B ' C ' III Hình có trục đ i xứng:
- Xem thêm -

Xem thêm: Chương i tiết 9 đối xứng trục , Chương i tiết 9 đối xứng trục , Chương i tiết 9 đối xứng trục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay