BÁO cáo học PHẦN địa lý KINH tế xã hội THẾ GIỚI 1 đề bài PHÁT TRIỂN bền VỮNG

38 107 0
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 14:38

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KHOA ĐỊA LÝ LOGO LOGO Sinh viên thực hiện: Nhóm Lớp: 08SDL MỤC LỤC LOGO Khái niệm Nguyên nhân Các yếu tố phát triển bền vững Mô hình phát triển bền vững Các nguyên tắc phát triển bền vững Phương hướng để phát triển bền vững Liên hệ Việt Nam Phần mở đầu LOGO Từ kỉ qua giới nhắc tới cụm từ “phát triển bền vững” (PTBV) PTBV trở thành mục tiêu cụ thể mà ngành kinh tế, quốc gia khu vực muốn hướng tới Mỗi quốc gia dựa theo đặc thù kinh tế, xã hội, trị, địa lý, văn hóa riêng để hoạch định chiến lược phù hợp với quốc gia Vì PTBV vấn đề mang tính toàn cầu giai đoạn Phần nội dung LOGO Khái niệm Phát triển bền vững khái niệm nhằm định nghĩa phát triển mặt mà phải bảo đảm tiếp tục phát triển tương lai xa Tuy nhiên chưa có định nghĩa đầy đủ thống Vì có nhiều định nghĩa khác LOGO Thuật ngữ "phát triển bền vững" xuất lần vào năm 1980 ấn phẩm Chiến lược bảo tồn Thế giới (công bố Hiệp hội Bảo tồn Thiên nhiên Tài nguyên Thiên nhiên Quốc tế - IUCN) với nội dung đơn giản: “Sự phát triển nhân loại trọng tới phát triển kinh tế mà phải tôn trọng nhu cầu tất yếu xã hội tác động đến môi trường sinh thái học” LOGO - Hội nghị môi trường toàn cầu Rio de Janerio (6/1992) đưa thuyết phát triển bền vững: nghĩa sử dụng hợp lý có hiệu nguồn tài nguyên, bảo vệ Môi trường cách khoa học đồng thời với phát triển kinh tế - Theo Hội đồng giới môi trường phát triển (World Commission and Environment and Development, WCED) “phát triển bền vững phát triển đáp ứng nhu cầu mà không làm tổn hại khả hệ tương lai đáp ứng nhu cầu họ” LOGO Cho đến có nhiều cách hiểu khác hầu hết công nhận phát triển bền vững phát triển hài hòa mục tiêu tăng cường kinh tế với mục tiêu xã hội bảo vệ môi trường Hay thực mục tiêu Môi trường bền vững- Kinh tế bền vững- Xã hội bền vững LOGO Nguyên nhân LOGO Sau đại chiến giới II, chủ nghĩa tư tự phát triển mạnh quốc gia phương Tây, với chiến lược khai thác nhanh nguồn tài nguyên không tái tạo, nhằm có khoản lợi nhuận khổng lồ thời gian ngắn nhất, gia tăng dân số, đặc biệt nước thuộc giới thứ III tiêu thụ nguồn lượng lớn chưa kịp tái tạo Đây hai số kiện tạo nên động thái giới đương đại: "Khủng hoảng môi trường tự nhiên, đói nghèo, gia tăng khác biệt xã hội" Thực tế đòi hỏi phải có điều chỉnh hành vi người 4.3 Mô hình Villen 1990 LOGO Trình bày nội dung cụ thể để trì cân mối quan hệ kinh tế - sinh thái – xã hội trình phát triển bền vững quốc gia LOGO LOGO LOGO Các nguyên tắc phát triển bền vững - Nguyên tắc ủy thác nhân dân - Nguyên tắc phòng ngừa - Nguyên tắc bình đẳng hệ - Nguyên tắc bình đẳng nội hệ - Nguyên tắc phân quyền ủy quyền - Nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền - Nguyên tắc người sử dụng phải trả tiền LOGO Phương hướng để phát triển bền vững 6.1 Về kinh tế - Giảm dần mức tiêu phí lượng tài nguyên khác qua công nghệ tiết kiệm thay đổi lối sống - Thay đổi nhu cầu tiêu thụ không gây hại đến đa dạng sinh học môi trường - Bình đẳng hệ tiếp cận nguồn tài nguyên, mức sống, dịch vụ y tế giáo dục - Xóa đói giảm nghèo tuyệt đối - Công nghệ sinh thái hóa công nghiệp LOGO 6.2 Về xã hội – nhân văn - Ổn định dân số - Phát triển nông thôn để giảm sức ép di dân vào đô thị - Giảm thiểu tác động xấu môi trường đến đô thị hóa - Nâng cao học vấn, xóa mù chữ - Bình đẳng giới, quan tâm tới nhu cầu lợi ích giới - Tăng cường tham gia công chúng vào trình định LOGO 6.3 Về tự nhiên-môi trường - Sử dụng có hiệu tài nguyên, đặc biệt tài nguyên không tái tạo - Phát triển không vượt ngưỡng chịu tải hệ sinh thái - Bảo vệ đa dạng sinh học LOGO - Bảo vệ tầng ozon - Kiểm soát giảm thiểu phát thải khí nhà kính - Bảo vệ chặt chẽ hệ sinh thái nhạy cảm - Giảm thiểu xả thải, khắc phục ô nhiễm, cải thiện khôi phục môi trường khu vực ô nhiễm Liên hệ với Việt Nam LOGO Khái niệm “Phát triển bền vững” biết đến Việt Nam vào khoảng cuối thập niên 80 đầu thập niên 90 Mặc dù xuất Việt Nam muộn lại sớm thể nhiều cấp độ Với nội dung tổng quát phát triển đáp ứng yêu cầu không gây trở ngại cho việc đáp ứng nhu cầu hệ mai sau LOGO LOGO Ở nước ta quan điểm phát triển nhanh bền vững nhận thức sớm, thể nhiều chủ trương, nghị Đảng Ngay từ đại hội VII, đảng ta xác định chiến lược phát triển kinh tế xã hội 1991-2000 nhấn mạnh: “tăng trưởng kinh tế phải gắn liền với tiến công xã hội, phát triển văn hóa, bảo vệ môi trường Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2001-2010 thông qua đại hội IX khẳng định: “phát triển nhanh hiệu bền vững, tăng trưởng kinh tế đôi với thực tiến bộ, công xã hội bảo vệ môi trường LOGO LOGO Như vậy, quan điểm phát triển nhanh bền vững sớm Đảng nhà nước ta đặt với nội dung ngày hoàn thiện trở thành chủ trương quán lãnh đạo, quản lý, điều hành tiến trình phát triển đất nước thời kì hội nhập quốc tế LOGO Kết luận LOGO Như với tất nội dung trình bày cho ta thấy cách nhìn đầy đủ toàn diện xu phát triển bền vững Vì có tác dụng lớn nên trở thành xu phát triển chung không quốc gia mà toàn giới [...]... kinh tế phải gắn liền với tiến bộ và công bằng xã hội, phát triển văn hóa, bảo vệ môi trường Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 20 01- 2 010 thông qua đại hội IX khẳng định: phát triển nhanh hiệu quả và bền vững, tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường LOGO LOGO Như vậy, quan điểm phát triển nhanh và bền vững đã sớm được Đảng và nhà nước ta đặt ra với... thống kinh tế trong đó cơ hội để tiếp xúc với những nguồn tài nguyên được tạo điều kiện thuận lợi và quyền sử dụng những nguồn tài nguyên thiên nhiên cho các hoạt động kinh tế được chia sẻ một cách bình đẳng LOGO Kết hợp với nhau để phát triển 4 Mô hình phát triển bền vững LOGO Phát triển bền vững là một học thuyết mới về phát triển của loài người trên trái đất Để phát triển bền vững các nhà khoa học. .. cạnh xã hội của phát triển bền vững cần được chú trọng vào sự phát triển sự công bằng và xã hội luôn cần tạo điều kiện thuận lợi cho lĩnh vực phát triển con người và cố gắng cho tất cả mọi người cơ hội phát triển tiềm năng bản thân và có điều kiện sống chấp nhận được LOGO Sự cân bằng của 3 khía cạnh LOGO - Yếu tố kinh tế đóng một vai trò không thể thiếu trong phát triển bền vững Nó đòi hỏi sự phát triển. .. trong xã hội) LOGO Mô hình phát triển bền vững 4.2 Mô hình của WECD (hội đồng về môi trường và PTBV thế giới) LOGO Trong mô hình này người ta phân tích phát triển bền vững trong mối quan hệ chặt chẽ giữa các lĩnh vực: Kinh tế, chính trị, hành chính, công nghệ, quốc tế, sản xuất, xã hội Sơ đồ LOGO 4.3 Mô hình của Villen 19 90 LOGO Trình bày các nội dung cụ thể để duy trì sự cân bằng của mối quan hệ kinh tế. .. tổng quát là sự phát triển đáp ứng được những yêu cầu của hiện tại nhưng không gây trở ngại cho việc đáp ứng nhu cầu của các thế hệ mai sau LOGO LOGO Ở nước ta quan điểm phát triển nhanh và bền vững đã được nhận thức sớm, thể hiện trong nhiều chủ trương, nghị quyết của Đảng Ngay từ đại hội VII, đảng ta đã xác định chiến lược phát triển kinh tế xã hội 19 91- 2000 nhấn mạnh: “tăng trưởng kinh tế phải gắn... học các tổ chức kinh tế thế giới đã tìm ra những mô hình phát triển bền vững khác nhau LOGO 4 .1 Mô hình của Jacobs và Sadlera Theo hai nhà khoa học này phát triển bền vững là kết quả tương tác qua lại và phụ thuộc lẫn nhau của 3 hệ thống chủ yếu: Hệ thống tự nhiên (hệ sinh thái tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên), hệ thống kinh tế (hệ sản xuất và hệ phân phối sản phẩm), hệ thống xã hội (quan hệ của... dung cụ thể để duy trì sự cân bằng của mối quan hệ kinh tế - sinh thái – xã hội trong quá trình phát triển bền vững của mỗi quốc gia LOGO LOGO 5 LOGO Các nguyên tắc của phát triển bền vững - Nguyên tắc về sự ủy thác của nhân dân - Nguyên tắc phòng ngừa - Nguyên tắc bình đẳng giữa các thế hệ - Nguyên tắc bình đẳng trong nội bộ thế hệ - Nguyên tắc phân quyền và ủy quyền - Nguyên tắc người gây ô nhiễm... để phát triển bền vững 6 .1 Về kinh tế - Giảm dần mức tiêu phí năng lượng và các tài nguyên khác qua công nghệ tiết kiệm và thay đổi lối sống - Thay đổi nhu cầu tiêu thụ không gây hại đến đa dạng sinh học và môi trường - Bình đẳng cùng thế hệ trong tiếp cận nguồn tài nguyên, mức sống, dịch vụ y tế và giáo dục - Xóa đói giảm nghèo tuyệt đối - Công nghệ sạch và sinh thái hóa công nghiệp LOGO 6.2 Về xã hội. .. bùng nổ về kinh tế cũng đã dẫn tới tình hình suy thoái môi trường ở mỗi quốc gia và đặc biệt đáng lo ngại đã gây ra những vấn đề môi trường mang tính toàn cầu không những chỉ ảnh hưởng tới một quốc gia mà còn ảnh hưởng tới mọi quốc gia trên hành tinh chúng ta; Không những ảnh hưởng tới thế hệ ngày nay mà còn ảnh hưởng tới thế hệ trong tương lai 3 Các yếu tố phát triển bền vững LOGO PTBV đều xoay quanh... LOGO PTBV đều xoay quanh 3 thành tố chính đó là : Môi trường - Kinh tế - Xã hội - Khía cạnh môi trường trong phát triển bền vững đòi hỏi chúng ta duy trì sự cân bằng giữa bảo vệ môi trường tự nhiên với sự khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên phục vụ lợi ích con người nhằm mục đích duy trì mức độ khai thác những nguồn tài nguyên ở một giới hạn nhất định cho phép môi trường tiếp tục hỗ trợ điều kiện
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO cáo học PHẦN địa lý KINH tế xã hội THẾ GIỚI 1 đề bài PHÁT TRIỂN bền VỮNG , BÁO cáo học PHẦN địa lý KINH tế xã hội THẾ GIỚI 1 đề bài PHÁT TRIỂN bền VỮNG , BÁO cáo học PHẦN địa lý KINH tế xã hội THẾ GIỚI 1 đề bài PHÁT TRIỂN bền VỮNG , Các yếu tố phát triển bền vững

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay