Bài 28 thực hành đo hiệu điện thế và cuỡng độ dòng điện đối với đoạn mạch song song

13 108 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 14:38

Thực hành đo HĐT CĐDĐ đoạn mạch song song Tiết 32 Violet.vn/thehung1962 Đo hiệu điện đoạn mạch song song PIN M PIN + + N V 3V Đ1 Đ2 V K PIN PIN Đo hiệu điện đoạn mạch song song PIN M PIN + - N 3V Đ1 V Đ2 + V - K PIN PIN Đo hiệu điện đoạn mạch song song + M V - PIN PIN + - N 3V Đ1 Đ2 V K PIN PIN Bảng Vị trí mắc vôn kế Hai điểm Hai điểm Hiệu điện Hai điểm MN 3V Hiệu điện đầu đèn mắc song song bằng là…………… và…………hiệu điện điểm nối chung: U12 = U34 = UMN Đo cường độ dòng điện đoạn mạch song song PIN PIN + + A - 3V Đ1 Đ2 A K PIN PIN Đo cường độ dòng điện đoạn mạch song song PIN PIN + - 3V Đ1 + A - Đ2 A K PIN PIN Đo cường độ dòng điện đoạn mạch song song PIN PIN + + A - 3V Đ1 Đ2 A K PIN PIN Bảng Vị trí mắc ampe kế Cường độ dòng điện Mạch rẽ Mạch rẽ Mạch 0.8A tổng Cường độ dòng điện mạch bằng…………các cường độ dòng điện mạch rẽ: I= I1 + I2 Ghi nhớ Hiệu điện đầu đèn mắc song song hiệu điện điểm nối chung Cường độ dòng điện mạch tổng cường độ dòng điện mạch rẽ 28.1/ Hãy cho biết sơ đồ hai bóng đèn mắc song song? + - + b a d + - + - c + e 28.4/ Có nguồn điện loại 12V, 6V, 3V hai bóng đèn loại ghi 6V Hỏi mắc bóng đèn để đèn sáng bỉnh thường? 6V + - 12V + - Quan sát vẽ sơ đồ mạch điện PIN PIN + - K PIN PIN 3V Đ1 + A Đ2 + V Đáp án A V [...].. .28. 1/ Hãy cho biết sơ đồ nào hai bóng đèn được mắc song song? + - + b a d + - + - c + e 28. 4/ Có 3 nguồn điện loại 12V, 6V, 3V và hai bóng đèn cùng loại đều ghi 6V Hỏi có thể mắc 2 bóng đèn này như thế nào để đèn sáng bỉnh thường? 6V + - 12V + - Quan sát và vẽ sơ đồ mạch điện PIN PIN + - K PIN PIN 3V Đ1 + A Đ2 + V Đáp án A V
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 28 thực hành đo hiệu điện thế và cuỡng độ dòng điện đối với đoạn mạch song song , Bài 28 thực hành đo hiệu điện thế và cuỡng độ dòng điện đối với đoạn mạch song song , Bài 28 thực hành đo hiệu điện thế và cuỡng độ dòng điện đối với đoạn mạch song song

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay