BÀI 4 LIÊN MINH CÔNG – NÔNG TRÍ THỨC TRONG THỜI kỳ QUÁ độ lên CHỦ NGHĨA xã hội

48 522 4
  • Loading ...
1/48 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 14:37

BÀI 4: LIÊN MINH CÔNG – NÔNG - TRÍ THỨC TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Người soạn: Đinh Công Tuyến Khoa: Lý luận Mác LêNin, tư tưởng Hồ Chí Minh NỘI DUNG  I TÍNH TẤT YẾU VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA LIÊN MINH CÔNG – NÔNG – TRÍ THỨC TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI  II NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LIÊN MINH CÔNG – NÔNG – TRÍ THỨC TRONG THỜI LỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI  III LIÊN MINH CÔNG – NÔNG – TRÍ THỨC Ở NƯỚC TA HIỆN NAY I TÍNH TẤT YẾU VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA LIÊN MINH CÔNG - NÔNG – TRÍ THỨC TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Tính tất yếu liên minh công – nông - trí thức thời kỳ độ lên CNXH Khái niệm: Liên minh Giai cấp công nhân với giai cấp nông dân đội ngũ trí thức hình thức hợp tác đặc biệt công đấu tranh nhằm lật đổ chế độ Tư chủ nghĩa xây dựng thành công Chủ nghĩa xã hội, Chủ nghĩa cộng sản Tính tất yếu thể hiện: Một : Hai : Ba : Thực tiễn phong trào cách mạng châu Âu bị thất bại nửa cuối TK XIX Từ mục tiêu, tính chất, đặc điểm cách mạng xã hội chủ nghĩa đòi hỏi liên minh Từ vị trí, vai trò, nhu cầu giai cấp, tầng lớp xã hội “Cách mạng vô sản thực đồng ca mà tất quốc gia nông dân, đơn ca cách mạng vô sản trở thành biểu tài lần cuối cùng” (C.Mác Ph Ăng-ghen Toàn tập, tiếng Nga, t8, tr.607) Tầm quan trọng liên minh công-nông-trí thức thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội - Liên minh công – nông – trí vấn đề chiến lược cách mạng vô sản nói chung thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội nói riêng - Liên minh công – nông – trí sở trị xã hội để đảm bảo thực tế lãnh đạo Đảng toàn xã hội, xây dựng Nhà nước xã hội chủ nghĩa - Liên minh công – nông – trí đông đảo trở thành tảng để đại đoàn kết toàn dân tộc - Xây dựng liên minh công – nông – trí thức hình thành động lực quan trọng phát triển xã hội, tạo sức mạnh tổng hợp, động viên tối đa nguồn lực nhân dân lãnh đạo Đảng cộng sản TỔNG KẾT II NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LIÊN MINH CÔNG – NÔNG – TRÍ THỨC TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Nội dung trị liên minh công – nông – trí thức thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội - Là đoàn kết, hợp lực công nhân, nông dân, trí thức để xây dựng bảo vệ vững chế độ mới, định hướng lên CNXH CNCS - Ở nước ta: Chính đảm bảo nghĩa vụ quyền lợi trị cho giai tầng, nhằm: Động viên công-nông-trí thức tham gia xây dựng hệ thống trị Xây dựng bồi dưỡng để công-nông-trí thức ngày có khả trở thành thành viên tích cực hệ thống trị Nêu cao sáng tạo gương mẫu công-nông-trí thức Đoàn kết công- nông- trí thức sẵn sàng tham gia lực lượng vũ trang, bảo vệ vững Tổ quốc XHCN Nội dung kinh tế liên minh công – nông – trí thức thời kỳ độ lên Chủ nghĩa xã hội - Là liên kết, hợp tác công nhân, nông dân, trí thức để xây dựng kinh tế XHCN Ở nước ta: Cơ khí hóa, thủy lợi hóa, điện khí hóa, hóa học hóa… Thay đổi mục đích sản xuất  Chuyển từ nông nghiệp tự cung, tự cấp sang nông nghiệp sản xuất hàng hóa lớn, Liên kết, Hợp tác  Gắn liền sản xuất với công nghệ chế biến, xây dựng thương hiệu Chuyển dịch cấu kinh tế Công nghiệp Dịch vụ  Nông nghiệp Chuyển dịch dần cấu theo hướng: tăng tỷ trọng ngành công nghiệp, dịch vụ, giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp Hội thảo đánh giá tác động điện khí hóa nông thôn Việt Nam Bộ Công Thương phối hợp với Ngân hàng Thế giới tổ chức cuối năm 2010 cho thấy, trình điện khí hóa nông thôn Việt Nam góp khoảng 30-40% vào việc phát triển kinh tế cho khu vực Hiện gần 5% số hộ dân chưa có điện Chính phủ phấn đấu đến năm 2020, 100% hộ dân có điện, nâng cao hiệu điện khí hóa nông thôn./ Nguồn Báo Kinh tế Việt Nam Một góc nông thôn xã Tân Châu hình  (WebsiteHNDVN) Năm 2004, chương trình nông nghiệp công nghệ cao triển khai tỉnh Lâm Đồng Đến nay, chương trình đưa vào sản xuất 100 giống rau, hoa chè mới, nâng tỷ lệ giống sản xuất ngắn ngày (rau, hoa, lúa, ngô) lên 90%, dâu lên 27%, chè 36%, cà phê 27%  Năm 2010 có 6.400 rau hoa chè sản xuất theo hướng công nghệ cao Doanh thu mô hình sản xuất rau cao cấp đạt bình quân 400 triệu đồng/ha/năm; hoa đạt 800 - 1.000 triệu đồng/ha/năm; chè chất lượng cao đạt từ 200250 triệu đồng/ha/năm cho lợi nhuận 70-90 triệu đồng/ha/năm 80% tổng giá trị hàng hóa xuất tỉnh nông sản sản xuất theo hướng công nghệ cao Tiếp tục đổi hệ thống trị sở thực tốt Quy chế Pháp lệnh thực dân chủ sở góp phần quan trọng tăng cường liên minh công – nông – trí thức giai đoạn - Thực thi dân chủ sở có vai trò quan trọng việc tổ chức vận động nhân dân quán triệt Nghị quyết, tăng cường đoàn kết, phát huy quyền làm chủ… - Chú trọng đến xác định rõ chức năng, nhiệm vụ tổ chức hệ thống trị, đồng thời xây dựng mối quan hệ đoàn kết, phối hơp tổ chức lãnh đạo Đảng - - - Phát huy dân chủ liền với củng cố nâng cao kỷ luật, kỷ cương theo pháp luật Xây dựng đội ngũ cán sở có lực tổ chức vận động nhân dân thực tốt đường lối Đảng, pháp luật Nhà nước Quyền dân chủ nhân dân biểu cụ thể thông qua Nghị quyết, thị Đảng Phát hiện, hoàn thiện nhân rộng mô hình liên minh công – nông – trí thức thực tiễn - Mô hình liên kết nhà: Nhà nông, nhà doanh nghiệp, nhà khoa học, nhà nước Các mô hình áp dụng cách sáng tạo nhiều nơi để tiếp tục hoàn thiện nhân rộng  Các mô hình mới: Liên kết Mặt trân Tổ quốc ngành văn hóa thông tin xây dựng nếp sống văn minh, gia đình nông thôn, đô thị - Liên kết ngành Công nghệ Thông tin với địa phương, trường học, quan…nối mạng Internet nông thôn - Liên kết ngành Bưu Viễn thông với địa phương phát triển hệ thống Nhà Bưu điện văn hóa xã …… - Nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức trịxã hội tổ chức nghề nghiệp công nhân, nông dân trí thức góp phần trực tiếp tăng cường liên minh công – nông – trí thức CÁC TỔ CHỨC HỘI: - Các tổ chức giai cấp công nhân: Công đoàn, nghiệp đoàn… - Tổ chức giai cấp nông dân: Hội nông dân, Hội khuyến nông,… - Tổ chức trí thức: Liên hiệp Hội khoa học kỹ thuật, Liên Hội Văn học nghệ thuật - Nhà nước ban hành chế để tổ chức thực tốt vai trò giám sát phản biện xã hội - Biện pháp thực hiện: + Đối thoại cấp ủy Đảng, giai tầng giai tầng + Lắng nghe nguyện vọng, ý kiến tổ chức + Thực tốt luật Mặt trân tổ quốc, Pháp lệnh Dân chủ sở + Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức trị - xã hội
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI 4 LIÊN MINH CÔNG – NÔNG TRÍ THỨC TRONG THỜI kỳ QUÁ độ lên CHỦ NGHĨA xã hội , BÀI 4 LIÊN MINH CÔNG – NÔNG TRÍ THỨC TRONG THỜI kỳ QUÁ độ lên CHỦ NGHĨA xã hội , BÀI 4 LIÊN MINH CÔNG – NÔNG TRÍ THỨC TRONG THỜI kỳ QUÁ độ lên CHỦ NGHĨA xã hội , I. TÍNH TẤT YẾU VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA LIÊN MINH CÔNG - NÔNG – TRÍ THỨC TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI, Nội dung kinh tế của liên minh công – nông – trí thức trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội, Nội dung văn hóa, xã hội của liên minh công – nông – trí thức trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, III. PHƯƠNG HƯỚNG CHỦ YẾU TĂNG CƯỜNG LIÊN MINH CÔNG – NÔNG – TRÍ THỨC Ở NƯỚC TA HIỆN NAY, Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và tăng cường hoạt động khuyến nông là phương hướng căn bản và quan trọng để thực hiện liên minh công – nông – trí thức ở nước ta hiện nay

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay