các mẫu slide có sẵn thiết kế đẹp

30 206 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 14:26

các mẫu slide mẫu đẹp bắt mắt và dễ dàng sử dụng cho bài thuyết trình ở đại học cũng như giúp giáo viên chỉnh sửa slidequa việc chỉnh sửa những slide bắt mắt này các bạn sẽ ghi điểm cao hơn trong mắt thầy cô gióa và học sinhchúc các bạn thành công Thientam PowerTemplate Ươm mầm hạnh phúc www.thientamcorp.com LOGO Contents ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc  Click to add Text  Click to add Text  Click to add Text  Click to add Text  Click to add Text Add your text in here Add your text in here Add your text in here Add your text in here Add your text in here www.themegallery.com LOGO Hot Tip  How I incorporate my logo to a slide that will apply to all the other slides?  On the [View] menu, point to [Master], and then click [Slide Master] or [Notes Master] Change images to the one you like, then it will apply to all the other slides [ Image information in product ]  Image : www.photosclub.co.kr  Note to customers : This image has been licensed to be used within this PowerPoint template only You may not extract the image for any other use www.themegallery.com LOGO Diagram • Add your title in here ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc • Add your title in here ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc • Add your title in here ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc www.themegallery.com LOGO Diagram ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc • Click to add Text • Click to add Text • Click to add Text • Click to add Text • Click to add Text • Click to add Text • Click to add Text • Click to add Text • Click to add Text www.themegallery.com LOGO Diagram Add Your Text Add Your Text Add Your Text Add Your Text Add Your Text Add Your Text Add Your Text www.themegallery.com LOGO Diagram ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc www.themegallery.com LOGO Diagram Add Your Text Add Your Text ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc Add Your Text www.themegallery.com LOGO Diagram Add your title in here - Your text in here - Your text in here Add your title in here - Your text in here - Your text in here Title Add your title in here - Your text in here - Your text in here Add your title in here - Your text in here - Your text in here www.themegallery.com LOGO Diagram ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc Text in here Title Text in here ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc Title Text in here www.themegallery.com LOGO Diagram Text in here Text in here Text in here Text in here Text in here Text in here ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc www.themegallery.com LOGO Progress Diagram  Add your text in here  Add your text in here Your text in here Your text in here Your text in here Text in here Your text in here Your text in here Your text in here www.themegallery.com LOGO Block Diagram Add your text in here ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc Text in here Text in here Text in here www.themegallery.com LOGO 3-D Pie Chart Add your text in here Add your text in here Text2 Add your text in here Text1 Text3 Text4 Add your text in here Text5 Add your text in here Text in here ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc Text in here ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc Text in here ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc www.themegallery.com LOGO 3-D Pie Chart Add your text in here Add your text in here  Add your text in here Add your text in here Add your text in here Add your text in here Add your text in here Add your text in here  Add your text in here  Add your text in here  Add your text in here  Add your text in here A Products B Products www.themegallery.com LOGO Diagram ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc Text in here • Your text in here • Your text in here • Your text in here 60% Click to add Text 5% 25% Text in here • Your text in here • Your text in here • Your text in here 10% Text in here • Your text in here • Your text in here • Your text in here Text in here • Your text in here • Your text in here • Your text in here www.themegallery.com LOGO Diagram ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc Text Text Text Text Text Text Text Text www.themegallery.com LOGO Diagram ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc Title Title ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc Title Title Title Title www.themegallery.com LOGO Diagram Title Title • Add your text in here • Add your text in here Title • Add your text in here ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc www.themegallery.com LOGO Diagram Title Title Title  Add your text in here - Your text in here - Your text in here Title Title Title  Add your text in here - Your text in here - Your text in here  Add your text in here Title Title Title  Add your text in here - Your text in here - Your text in here  Add your text in here - Your text in here - Your text in here  Add your text in here www.themegallery.com LOGO Diagram Click to add Title Click to add Title • Add your text in here • Add your text in here • Add your text in here • Add your text in here • Add your text in here • Add your text in here ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc Click to add Title • Add your text in here • Add your text in here • Add your text in here Click to add Title • Add your text in here • Add your text in here • Add your text in here Click to add Title • Add your text in here • Add your text in here • Add your text in here www.themegallery.com LOGO Diagram • Text in here Title Title • Text in here Title Title • Text in here ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc www.themegallery.com LOGO Diagram ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc Add your text in here - Your text in here - Your text in here Click to add Text Add your text in here - Your text in here - Your text in here Add your text in here - Your text in here - Your text in here Click to add Text Click to add Text www.themegallery.com LOGO Diagram Add your text in here A B Add your text in here Add your text in here Add your text in here Title Add your text in here C D Add your text in here Add your text in here Add your text in here www.themegallery.com LOGO [ Add your company slogan ] www.thientamcorp.com LOGO
- Xem thêm -

Xem thêm: các mẫu slide có sẵn thiết kế đẹp, các mẫu slide có sẵn thiết kế đẹp, các mẫu slide có sẵn thiết kế đẹp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay