slide mẫu cực đẹp, dễ chỉnh sửa

30 188 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 14:23

các mẫu slide mẫu đẹp bắt mắt và dễ dàng sử dụng cho bài thuyết trình ở đại học cũng như giúp giáo viên chỉnh sửa slidequa việc chỉnh sửa những slide bắt mắt này các bạn sẽ ghi điểm cao hơn trong mắt thầy cô gióa và học sinhchúc các bạn thành công Thientam PowerTemplate www.thientamcorp.com L/O/G/O Contents ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc Click to add title in here Click to add title in here Click to add title in here Click to add title in here L/O/G/O Hot Tip  How I incorporate my logo to a slide that will apply to all the other slides?  On the [View] menu, point to [Master], and then click [Slide Master] or [Notes Master] Change images to the one you like, then it will apply to all the other slides [ Image information in product ] Title Image - www.themegallery.com, www.openas.com Note to customers : This image has been licensed to be used within this PowerPoint template only You may not extract the image for any other use L/O/G/O Click to edit title style ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc Text in here  Description of the business  Description of the business  Description of the business Text in here Contents ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc Contents • Description of the contents • Description of the contents ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc Description of the contents Description of the contents L/O/G/O Click to edit title style ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc 2005 2006 2008 2007 rT e xt rT ext ext ext ext e xt u Yo rT rT e xt u Yo u Yo rT rT rT e xt u Yo u Yo rT u Yo u Yo u Yo L/O/G/O Click to edit title style Text in here Text in here ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc Description of the contents Text in here ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc Text in here ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc L/O/G/O Click to edit title style ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc Contents01 18.5% Contents02 17.5% Contents03 8.7% Contents04 23.6% Contents05 63.6% Contents06 84.3% 0% 100% 20% 40% 60% 80% L/O/G/O Click to edit title style Text in here Click to add Text Text in here Text in here ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc L/O/G/O Click to edit title style ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc Title in here A Title in here B Title in here C Title in here D L/O/G/O Click to edit title style ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc Title in here Description of the contents ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc Title in here Title in here ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc L/O/G/O Click to edit title style ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc Contents01 18.5% Contents02 17.5% Contents03 8.7% Contents04 23.6% Contents05 63.6% Contents06 84.3% 0% 100% 20% 40% 60% 80% L/O/G/O Click to edit title style • Title in here ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc • Title in here ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc • Title in here ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc • Title in here ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc Description of the contents L/O/G/O Click to edit title style Concept Concept Concept Concept ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc L/O/G/O Click to edit title style • ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc Service Service 03 01 Service 02 L/O/G/O Click to edit title style Text in here Text in here Text in here Title Text in here ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc L/O/G/O Click to edit title style 2008 • Description of the contents 2007 • Description of the contents 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 • Description of the contents • Description of the contents • Description of the contents • Description of the contents • Description of the contents • Description of the contents • Description of the contents L/O/G/O Click to edit title style 1.Description of the company’s products 1.Description of the company’s products 1.Description of the company’s products 2.Description of the company’s business 2.Description of the company’s business 2.Description of the company’s business 3.Description of the company’s technology 3.Description of the company’s technology 4.Description of the company’s contents 4.Description of the company’s contents Description of the contents Description of the contents 3.Description of the company’s technology 4.Description of the company’s contents Description of the contents Description of the contents 1.Description of the company’s products 2.Description of the company’s business 3.Description of the company’s technology 4.Description of the company’s contents Description of the contents L/O/G/O Click to edit title style ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc Add Your Text Add Your Text Add Your Text Add Your Text Add Your Text Text Text Text Text Text L/O/G/O Click to edit title style ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc Title in here 2003 Text in here 2004 Text in here 2005 Text in here 2006 • Description of the contents • Description of the contents • Description of the contents • Description of the contents • Description of the contents • Description of the contents • Description of the contents • Description of the contents L/O/G/O Click to edit title style ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc •2006 statistics title •2006 statistics title 90% 15% 2004 50% 2005 * 2006 Statistics agency statistics 35% 2006 (unit : %) 2004 70% 2005 96% 2006 * 2006 Statistics agency statistics  Contents of the product, and please fill it out (unit : %) L/O/G/O Click to edit title style 50% 80% A B Title in here C Title in here 20% 30% D Title in here Title in here ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc L/O/G/O Click to edit title style Description of the contents Description of the contents M1 M2 M4 M3 Description of the contents Description of the contents ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc L/O/G/O Click to edit title style Description of the contents Description of the contents Description of the contents ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc Description of the contents Description of the contents Description of the contents L/O/G/O Click to edit title style Text in here CEO Text in here Text in here Text in here Text in here Text in here Text in here Text in here Text in here Text in here Text in here Text in here Text in here Text in here Text in here Text in here Text in here Text in here Text in here Text in here Text in here Text in here Text in here Text in here Thank You! www.themegallery.com
- Xem thêm -

Xem thêm: slide mẫu cực đẹp, dễ chỉnh sửa, slide mẫu cực đẹp, dễ chỉnh sửa, slide mẫu cực đẹp, dễ chỉnh sửa

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay