Nghiên cứu ảnh hưởng của công tác giải phóng mặt bằng đến người dân tại dự án cụm công nghiệp huyện thanh oai, thành phố hà nội

103 149 0
  • Loading ...
1/103 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 14:20

I HC THI NGUYấN TRNG I HC NễNG LM HONG TH HNG NGHIấN CU NH HNG CA CễNG TC GII PHểNG MT BNG N NGI DN TI D N XY DNG CM CễNG NGHIP THANH OAI, THNH PH H NI LUN VN THC S QUN Lí T AI THI NGUYấN 2015 S húa bi Trung tõm Hc liu HTN http://www.lrc.tnu.edu.vn I HC THI NGUYấN TRNG I HC NễNG LM HONG TH HNG NGHIấN CU NH HNG CA CễNG TC GII PHểNG MT BNG N NGI DN TI D N XY DNG CM CễNG NGHIP THANH OAI, THNH PH H NI Ngành: Qun lý t Mã số: 60.85.01.03 LUN VN THC S QUN Lí T AI Ngi hng dn khoa hc: PGS.TS Nguyn Khc Thỏi Sn THI NGUYấN 2015 S húa bi Trung tõm Hc liu HTN http://www.lrc.tnu.edu.vn i Lời cam đoan Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực ch-a đ-ợc sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn đ-ợc cm ơn thông tin trích dẫn Luận văn đ-ợc rõ nguồn gốc./ Tác giả luận văn Hong Th Hng S húa bi Trung tõm Hc liu HTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ii LI CM N Trong quỏ trỡnh thc hin ti ngoi s n lc ca bn thõn, tụi ó nhn c s hng dn nhit tỡnh, chu ỏo ca cỏc nh khoa hc, cỏc thy cụ giỏo v nhng ý kin úng gúp quý bỏu ca nhiu cỏ nhõn v th hon thin lun ny Nhõn dp ny tụi xin chõn thnh cm n PGS.TS Nguyn Khc Thỏi Sn, giỏo viờn ging dy, ngi ó trc tip hng dn tụi sut thi gian thc hin lun ny Tụi xin chõn thnh cm n s gúp ý trõn thnh ca cỏc thy, cụ giỏo Khoa Qun lớ Ti nguyờn, Phũng o to, Trng i hc Nụng lõm Thỏi Nguyờn ó to iu kin thn li cho tụi thc hin ti Tụi cng xin trõn thnh cm n Ban ch o Gii phúng mt bng thnh ph H Ni, Ban Gii phúng mt bng huyn Thanh Oai, Phũng Ti nguyờn v Mụi Trng huyn Thanh Oai, UBND xó Bớch Hũa cựng cỏc ng th chi b, trng thụn v cỏc b nhõn dõn cỏc xó ó giỳp tụi thi gian nghiờn cu thc hin lun ti a phng Tụi xin cm n ti gia ỡnh, nhng ngi thõn, cỏn b, ng nghip v bn bố ó to iu kin v mi mt cho tụi quỏ trỡnh thc hin ti ny Mt ln na tụi xin trõn trng cm n! H Ni, ngy thỏng nm 2015 Tỏc gi lun Hong Th Hng S húa bi Trung tõm Hc liu HTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iii MC LC M U 1 T VN MC TIấU CA TI 2.1 Mc tiờu tng quỏt 2.2 Mc tiờu c th í NGHA CA TI 3.1 í ngha khoa hc 3.2 í ngha thc tin CHNG TNG QUAN TI LIU NGHIấN CU 1.1 C S KHOA HC CA TI 1.1.1 C s lớ lun ca ti 1.1.2 C s phỏp lớ ca ti 1.2 KHI QUT NHNG QUY NH V GII PHểNG MT BNG 1.2.1 Cỏc khỏi nim c bn liờn quan n gii phúng mt bng 1.2.2 Nhng quy nh v bi thng 1.2.3 Nhng quy nh v h tr 1.2.4 Nhng quy dnh v tỏi nh c 1.2.5 Nhng quy nh v thu hi 1.2.6 Quy trỡnh gii phúng mt bng thu hi t 10 1.3 MT S VN NH HNG N CễNG TC BI THNG, H TR, TI NH C KHI NH NC THU HI T 11 1.3.1 Yu t c bn qun lý nh nc v t 11 1.3.2 Yu t giỏ t v nh giỏ t 15 1.3.3 Th trng bt ng sn 17 S húa bi Trung tõm Hc liu HTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iv 1.4 NHNG NGHIấN CU V GII PHểNG MT BNG V NH HNG N I SNG NGI DN 18 1.4.1 Nhng nghiờn cu v gii phúng mt bng v nh hng n i sng ngi dõn trờn th gii 18 1.4.2 Chớnh sỏch bi thng, h tr Nh nc thu hi t Vit Nam qua cỏc thi k 24 Thc trng cụng tỏc bi thng, h tr, gii phúng mt bng ti thnh ph H Ni 30 CHNG I TNG, NI DUNG V PHNG PHP NGHIấN CU 35 2.1 I TNG V PHM VI NGHIấN CU 35 2.1.1 i tng nghiờn cu 35 2.1.2 Phm vi nghiờn cu 35 2.2 THI GIAN V A IM NGHIấN CU 35 2.2.1 Thi gian nghiờn cu: Nghiờn cu c tin hnh t thỏng 6/2014 n thỏng 9/2015 35 2.2.2 a im nghiờn cu: 35 2.3 NI DUNG NGHIấN CU 35 2.4 PHNG PHP NGHIấN CU 37 2.4.1 Phng phỏp iu tra s liu th cp 37 2.4.2 Phng phỏp iu tra s liu s cp 37 2.4.3 Phng phỏp tng hp, phõn tớch, x lớ v biu t s liu 37 CHNG KT QU NGHIấN CU V THO LUN 38 3.1 KHI QUT V IU KIN T NHIấN, KINH T - X HI HUYN THANH OAI, THNH PH H NI 38 3.1.1 iu kin t nhiờn 38 3.1.2 iu kin kinh t - xó hi 42 S húa bi Trung tõm Hc liu HTN http://www.lrc.tnu.edu.vn v 3.2 KHI QUT V D N CM CễNG NGHIP HUYN THANH OAI, THNH PH H NI 46 3.2.1 Mc tiờu ca d ỏn 46 3.2.2 Qui mụ ca d ỏn 47 3.2.3 Tin thc hin d ỏn 48 3.2.4 Hin trng s dng t trc thc hin d ỏn 51 3.3 THC TRNG KT QU GII PHểNG MT BNG TI D N CM CễNG NGHIP HUYN THANH OAI, THNH PH H NI 52 3.3.1 Kt qu bi thng 52 3.3.2 Kt qu h tr 53 3.3.3 Kt qu tỏi nh c 55 3.4 NH GI I SNG NGI DN TRC V SAU THU HI T THC HIN D N CM CễNG NGHIP HUYN THANH OAI, THNH PH H NI 55 3.4.1 nh hng n lao ng, vic lm 55 3.4.2 nh hng n bỡnh quõn cỏc loi t/ngi 57 3.4.3 nh hng n thu nhp 58 3.4.4 nh hng n cỏc dch v cụng 60 3.4.5 nh hng n mụi trng sng 63 3.4.6 nh hng n hiu qu s dng t 64 3.4.7 Tỏc ng n mt s xó hi khỏc 65 3.5 NHNG KHể KHN, TN TI V GII PHP KHC PHC NH HNG CA VIC THU HI T XY DNG CM CễNG NGHIP THANH OAI, THNH PH H NI 68 3.5.1 Nhng khú khn, tn ti vic gii phúng mt bng d ỏn Cm cụng nghip Thanh Oai, thnh ph H Ni 68 3.5.2 Mt s gii phỏp khc phc nh hng ca vic thu hi t xõy dng Cm cụng nghip Thanh Oai, thnh ph H Ni n i sng ngi dõn 69 S húa bi Trung tõm Hc liu HTN http://www.lrc.tnu.edu.vn vi KT LUN V NGH 72 KT LUN 72 NGH 73 TI LIU THAM KHO 74 S húa bi Trung tõm Hc liu HTN http://www.lrc.tnu.edu.vn vii DANH MC CC CH VIT TT STT Cỏc ch vit tt Ký hiu B nh hng B Nụng nghip v phỏt trin nụng thụn BNN PTNT Bi thng, h tr gii phúng mt bng BT,HTGPMB Cụng nghip hoỏ- Hin i hoỏ Cm cụng nghip CCN D ỏn DA Gii phúng mt bng Giy chng nhn Giy chng nhn quyn s dng t 10 H s a chớnh 11 Ngõn hng th gii WB 12 Ngõn hng phỏt trin Chõu ADB 13 Tỏi nh c TC 14 U ban nhõn dõn S húa bi Trung tõm Hc liu HTN BAH CNH-HH GPMB GCN GCNQSD HSC UBND http://www.lrc.tnu.edu.vn viii DANH MC CC BNG Bng 1.1: Kt qu bi thng GPMB cỏc d ỏn u t trờn a bn thành phố H Ni (tớnh n ngy 31/12/20014) 32 Bng 3.1: Quy mụ cụng trỡnh v tng mc u t d ỏn 47 Bng 3.2: Trỡnh t thc hin cụng tỏc gii phúng mt bng ca d ỏn 49 Bng 3.3: Tng hp din tớch tng x ng thu hi 51 Bng 3.4: Bng tng hp toỏn bi thng ca d ỏn 52 Bng 3.5: Bng tng hp toỏn h tr ca d ỏn 53 Bng 3.6 : Tỡnh hỡnh lao ng v vic lm ca cỏc h dõn b thu hi t 55 Bng 3.7: Tỡnh trng vic lm ca s ngi tui lao ng trc v sau thu hi t ti D ỏn 56 Bng 3.8: Tỡnh hỡnh nh hng n bỡnh quõn cỏc loi t/ngi 57 Bng 3.9 Tỡnh hỡnh thu nhp ca h gia ỡnh 58 Thi im 58 Bng 3.10: Tỡnh hỡnh thu nhp ca cỏc h sau b thu hi t 59 Bng 3.11 Thu nhp bỡnh quõn nhõn khu/ nm phõn theo ngun thu 60 Bng 3.12: Phng thc s dng tin bi thng h tr ca cỏc h dõn 61 Bng 3.13: Tỡnh hỡnh tip cn cỏc c s h tng, phỳc li xó hi sau thu hi t 62 Bng 3.14: Tỡnh hỡnh ụ nhim mụi trng khu dõn c sau thu hi t 63 Bng 3.15: Tng hp din tớch b nh hng tng x ng 65 Bng 3.16: Tỡnh hỡnh an ninh trt t xó hi ca ngi dõn sau thu hi t 66 Bng 3.17: Quan h ni b gia ỡnh ca cỏc h dõn sau thu hi t 67 S húa bi Trung tõm Hc liu HTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Ph lc 03: Din tớch, nng sut, sn lng cỏc cõy trng chớnh ca huyn Thanh Oai Ch tiờu Tng sn lng lng thc cú ht Din tớch gieo trng cõy lng thc cú n v Nm tớnh 2009 2010 Tn 57.775 53.719 53.720 9.496 8.721 8.692 450 413 409 9.326 8.532 8.429 T/ha 61,28 62,11 62,53 Tn 57.147 2011 ht Sn lng cõy lng thc cú ht bỡnh Kg/ngi quõn u ngi Lỳa c nm - Din tớch - Nng sut bỡnh quõn v - Sn lng - Sn lng lỳa bỡnh quõn u ngi Kg/ngi 52.990 52.705 445 407 402 a Lỳa ụng xuõn - Din tớch 4.555 4.155 4.110 - Nng sut T/ha 65,12 65,35 65,90 - Sn lng Tn 29.662 - Din tớch 4.771 4.377 4.319 - Nng sut T/ha 57,61 59,03 59,32 - Sn lng Tn 27.485 27.153 27.085 b Lỳa 25.837 25.620 Ngụ - Din tớch 170 189 263 - Nng sut T/ha 36,94 38,57 38,59 - Sn lng Tn 628 - Din tớch 89 - Nng sut T/ha 729 1.1015 Khoai lang S húa bi Trung tõm Hc liu HTN 101,80 82 132 105,00 105,00 http://www.lrc.tnu.edu.vn - Sn lng Tn 906 861 1.386 1.281 1.539 Rau, u cỏc loi - Din tớch 1.444 - Nng sut T/ha 187,17 177,49 182,87 - Sn lng Tn 27.028 22.736 28.143 Khoai tõy - Din tớch - Nng sut T/ha 135,00 - Sn lng Tn 1.143 Ch tiờu Tng sn lng lng thc cú ht Din tớch gieo trng cõy lng thc cú ht Sn lng cõy lng thc cú ht bỡnh quõn u ngi 84 n v 66 115 130,00 132,00 858 1.518 Nm tớnh 2005 Tn 57.775 Ha 9.496 8.721 8.692 450 413 409 Kg/ngi 2006 2007 53.719 53.720 u tng - Din tớch 1.240 1.545 1.089 - Nng sut T/ha 17,70 17,35 19,06 - Sn lng Tn 2.195 2.681 2.076 160 94 29,13 28,94 466 272 Cõy lc - Din tớch - Nng sut T/ha - Sn lng Tn (Ngun phũng Thng kờ huyn Thanh Oai) S húa bi Trung tõm Hc liu HTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Ph lc 04: Giá đất nông nghiệp trồng hàng năm n v tớnh: ng/m2 TT Tờn khu vc ng bng Trung du Min nỳi 135 000 105 000 71 000 - Phm vi a gii hnh chớnh phng thuc cỏc qun ni thnh - Cỏc phng thuc qun H ụng: Nguyn Trói, Yt Kiờu, Quang Trung, Vn Phỳc, Phỳc La, M Lao, Vn Quỏn, Kin Hng, H Cu, La Khờ, Phỳ La 252 000 - Huyn T Liờm gii hn t a gii hnh chớnh cỏc qun n b ụng (bờn t) sụng Nhu - Cỏc phng thuc qun H ụng: Dng Ni, Yờn Ngha, Phỳ Lng, Phỳ Lóm v din 201 600 tớch bờn t Sụng ỏy ca phng ng Mai - a bn bờn hu sụng Nhu thuc huyn T Liờm; Khu vc giỏp ranh qun ni thnh thuc huyn: Thanh Trỡ, Gia Lõm - Cỏc phng thuc qun H ụng: Biờn Giang v din tớch phn bờn hu Sụng ỏy ca phng ng Mai 162 000 - Cỏc phng: Viờn Sn, Phỳ Thnh, Quang Trung thuc th xó Sn Tõy - Ton b huyn: Hoi c, an Phng - Cỏc xó Cao Viờn, Bớch Hũa, C Khờ ca huyn Thanh Oai - a bn cũn li huyn: Thanh Trỡ, Gia Lõm, Thanh Oai - Ton b cỏc huyn: ụng Anh, Mờ Linh, Chng M, Phỳ Xuyờn, Thng Tớn, Phỳc Th, ng Hũa - a bn cũn li thuc th xó Sn Tõy - Ton b huyn: Thch Tht, Quc Oai 135 000 - Ton b huyn Súc Sn 108 000 84 000 - Ton b huyn: M c, Ba Vỡ 108 000 84 000 S húa bi Trung tõm Hc liu HTN 56 800 http://www.lrc.tnu.edu.vn (Ngun: Quyt nh s 63/2013/Q-UBND ngy 30/12/2013ca UBND Thnh ph H Ni khung giá loại đất địa bàn thành phố Hà Nội năm 2014) S húa bi Trung tõm Hc liu HTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Phụ lục 05: Giá đất nông nghiệp trồng lâu năm n v tớnh: ng/m2 STT Tờn khu vc ng bng Trung du Min nỳi 158 000 98 000 68 000 - Phm vi a gii hnh chớnh phng thuc cỏc qun ni thnh - Cỏc phng thuc qun H ụng: Nguyn Trói, Yt Kiờu, Quang Trung, Vn Phỳc, Phỳc La, M 252 000 Lao, Vn Quỏn, Kin Hng, H Cu, La Khờ, Phỳ La - Huyn T Liờm gii hn t a gii hnh chớnh cỏc qun n b ụng (bờn t) sụng Nhu - Cỏc phng thuc qun H ụng: Dng Ni, 201 600 Yờn Ngha, Phỳ Lng, Phỳ Lóm v din tớch bờn t Sụng ỏy ca phng ng Mai - a bn bờn hu sụng Nhu thuc huyn T Liờm; Khu vc giỏp ranh qun ni thnh thuc huyn: Thanh Trỡ, Gia Lõm - Cỏc phng thuc qun H ụng: Biờn Giang v din tớch phn bờn hu Sụng ỏy ca phng ng Mai 189 600 - Cỏc phng: Viờn Sn, Phỳ Thnh, Quang Trung thuc th xó Sn Tõy - Ton b huyn: Hoi c, an Phng - Cỏc xó Cao Viờn, Bớch Hũa, C Khờ ca huyn Thanh Oai - a bn cũn li huyn: Thanh Trỡ, Gia Lõm, Thanh Oai - Ton b cỏc huyn: ụng Anh, Mờ Linh, Chng 158 000 M, Phỳ Xuyờn, Thng Tớn, Phỳc Th, ng Hũa - a bn cũn li thuc th xó Sn Tõy - Ton b huyn: Thch Tht, Quc Oai - Ton b huyn Súc Sn 126 000 78 000 - Ton b huyn: M c, Ba Vỡ 126 000 78 000 S húa bi Trung tõm Hc liu HTN 54 400 http://www.lrc.tnu.edu.vn ( Ngun: Quyt nh s 63/2013/Q-UBND ngy 30/12/2013ca UBND Thnh ph H Ni khung giá loại đất địa bàn thành phố Hà Nội năm 2014) Phụ lục 06: Giá đất nuôi trồng thuỷ sản n v tớnh: ng/m2 STT Tờn khu vc ng bng Trung du Min nỳi 84 000 43 200 - Phm vi a gii hnh chớnh phng thuc cỏc qun ni thnh - Cỏc phng thuc qun H ụng: Nguyn Trói, Yt Kiờu, Quang Trung, Vn Phỳc, Phỳc La, M 252 000 Lao, Vn Quỏn, Kin Hng, H Cu, La Khờ, Phỳ La - Huyn T Liờm gii hn t a gii hnh chớnh cỏc qun n b ụng (bờn t) sụng Nhu - Cỏc phng thuc qun H ụng: Dng Ni, 201 600 Yờn Ngha, Phỳ Lng, Phỳ Lóm v din tớch bờn t Sụng ỏy ca phng ng Mai - a bn bờn hu sụng Nhu thuc huyn T Liờm; Khu vc giỏp ranh qun ni thnh thuc huyn Thanh Trỡ, huyn Gia Lõm - Cỏc phng thuc qun H ụng: Biờn Giang v din tớch phn bờn hu Sụng ỏy ca phng ng Mai 162 000 - Cỏc phng: Viờn Sn, Phỳ Thnh, Quang Trung thuc th xó Sn Tõy - Ton b huyn: Hoi c, an Phng - Cỏc xó Cao Viờn, Bớch Hũa, C Khờ ca huyn Thanh Oai - a bn cũn li huyn: Thanh Trỡ, Gia Lõm, Thanh Oai - Ton b cỏc huyn: ụng Anh, Mờ Linh, Chng 135 000 M, Phỳ Xuyờn, Thng Tớn, Phỳc Th, ng Hũa - a bn cũn li thuc th xó Sn Tõy - Ton b huyn: Thch Tht, Quc Oai S húa bi Trung tõm Hc liu HTN 135 000 http://www.lrc.tnu.edu.vn - Ton b huyn Súc Sn 108 000 84 000 - Ton b huyn: M c, Ba Vỡ 108 000 84 000 36 000 ( Ngun: Quyt nh s 63/2013/Q-UBND ngy 30/12/2013ca UBND Thnh ph H Ni khung giá loại đất địa bàn thành phố Hà Nội năm 2014) Ph lc 7: Danh sỏch cỏc h dõn cú t thu hi ca d ỏn X ng/din tớch (m2) STT H v tờn Nh u Bng Trờn C Cũ ng Ngừ Bng Ngoi Tng (m2) H gia ỡnh, cỏ nhõn I inh Vn c Nguyn Vn Thun V Vn Kim (Mựi) 384 576 V Tun V 480 960 inh Vn ỡnh 384 Nguyn Vn Cng (Nhiờn) 336 inh Vn Ngc 336 V Vn ỏn 576 1152 1728 V Vn Xiờm 336 672 1008 10 Trnh Xuõn Trng 288 11 Nguyn Th Lp 240 12 inh Vn Hi 288 432 720 13 V Thanh Hu 96 144 240 14 V Vn Hun (Bớch) 384 15 Nguyn Th Phng 240 360 600 16 Vng Vn Thng 288 576 864 17 V Cụng Lý 384 18 V Vn Ngnh 480 1440 19 Trnh Th Tuyt (ip) 192 384 20 inh Th Vin (Hoa) 384 768 1152 21 inh Vn Hng 96 144 240 22 V Bch Bỏi 23 V Vn Vnh (Tng) 336 672 624 936 768 1560 1728 1440 672 576 960 504 1512 672 1008 576 864 480 720 768 1152 768 1152 1920 288 432 S húa bi Trung tõm Hc liu HTN 1008 864 336 864 1296 504 http://www.lrc.tnu.edu.vn 840 24 V Vn Bỡnh (Liờn) 336 672 1008 25 inh Vn Bo (Hng) 528 792 1320 26 inh Vn Minh (Cm) 336 27 inh Vn Du(Vng) 432 28 T Th Hin 29 inh Th Liờn (Phng) 336 30 Nguyn Vn Thc (Bng) 384 576 960 31 Nguyn Vn Thnh (Oanh) 288 432 720 32 inh Vn Thun (Phng) 240 33 inh Nh Lai 480 34 inh Vn Hin(Hng) 288 35 inh Vn Long(Loan) 240 36 inh Vn Lõn(Hng) 37 504 840 864 1296 96 192 288 336 480 720 480 576 288 1152 360 840 240 360 600 V Th Tớnh(Ton) 528 792 1320 38 inh Th Vng(Tun) 384 576 1728 39 Nguyn Vn Thng(Hnh) 336 504 1512 40 Trnh Vn Xuyờn(Tõn) 432 648 1080 150 470 1480 17200 240 768 672 522 II Trnh ỡnh Hựng (Vn) 320 T chc UBND xó Bớch Hũa 4550 Tng din tớch thu hi S húa bi Trung tõm Hc liu HTN 6730 2850 1590 400.000 http://www.lrc.tnu.edu.vn PHIU IU TRA TèNH HèNH I SNG V VIC LM CA H NễNG DN Cể T B THU HI H s Cú t phi thu hi thuc d ỏn xõy dng cm Cụng nghip Thanh Oai Ch h: Thụn: Xó Bớch Hũa, huyn Thanh Oai, TP H Ni Thi im thu hi t I TèNH HèNH CHUNG Hin trng nhõn khu, lao ng: Ch tiờu iu tra Trc thu Sau thu hi t hi t nm nm Tng s nhõn khu h, ú +S ngi l hc sinh, sinh viờn + S ngi tui ang i hc (Ghi rừ trỡnh t Mu giỏo n PTTH) + S ngi tui ang i hc nhng khụng n trng 2.S ngi lao ng,trong ú: + S ngi cú trỡnh trờn PTTH +S ngi cú trỡnh THCS +S ngi cú trỡnh tiu hc * tui: + tui 15 - 35 + tui > 35 * Ngh nghip: + Lao ng nụng nghip + Lao ng lm cỏc doanh nghip, + cỏn b nh nc + Buụn bỏn nh, dch v S húa bi Trung tõm Hc liu HTN http://www.lrc.tnu.edu.vn + Lao ng khỏc * Tỡnh trng: + S lao ng vic lm + S lao ng thiu vic lm + s lao ng Khụng cú vic lm * Ni lm vic: + S lao ng lm vic ti huyn Thanh Oai + S lao ng lm vic ni khỏc (ghi rừ lm vic tnh hay ngoi tnh) Hin trng kinh t: Ch tiờu iu tra Trc thu Sau thu hi t hi t nm 2nm Ti sn ca h (s lng) + S xe mỏy + S xe p + S tivi + S ụ tụ (dựng vo vic gỡ ghi rừ ) + S t lnh + S mỏy vi tớnh + S in thoi Cỏc cụng trỡnh nh, v sinh * Loi nh, ú: + Nh cp IV, din tớch + Nh xõy (ghi rừ din tớch, s tng) + Nh bp, nh tm riờng (ỏnh du x) + Nh xớ riờng cú b t hoi + Nh xớ riờng khụng cú b t hoi * Ngun nc loi no (dỏnh du x) + nc mỏy S húa bi Trung tõm Hc liu HTN http://www.lrc.tnu.edu.vn + nc ging II THễNG TIN V THU HI T, BI HNG H TR - Din tớch t nụng nghip c giao trc b thu hi .m2 Trong ú: - Din tớch trng lỳa: m2, sn lng lỳa: t/so/nm - Din tớch trng hoa mu: m2, sn lng hoa mu: .t/so/nm - Din tớch t nụng nghip ó b thu hi... . m2 Trong ú (khoanh trũn) + thu hi ht t nụng nghip + thu hi trờn 70% t nụng nghip +thu hi di 70% t nụng nghip 2.2 Hỡnh thc c bi thng: (ch h khoanh trũn vo mt cỏc ỏp ỏn sau) + Bi thng bng t sn (vi din tớch l m2) + Bi thng bng tin, ú: Vi giỏ t nụng nghip ca ụng (b) c bi thng l bao nhiờu /m2) Tng s tin c bi thng l: triu ng + Bi thng bng t (vi din tớch l m2) + Nu cha nhn c bi thng, ễng (B) hóy gii thớch lý do? 2.3 Bin phỏp s dng tin bi thng (Ch h khoanh trũn cỏc ỏp ỏn mỡnh ó s dng) a Thuờ li t nụng nghip tip tc sn xut (bao nhiờu %s tin): b u t sn xut kinh doanh dch v phi nụng nghip, ú: + S dng trờn 70% s tin bi thng vo mc ớch ny S húa bi Trung tõm Hc liu HTN http://www.lrc.tnu.edu.vn + s dng di 70% s tin vo mc ớch ny c Tớn dng (bao gm gi tit kim v cho vay) +Gi tit kim (bao nhiờu % s tin bi thng) + Cho vay (bao nhiờu % s tin bi thng) d Xõy dng, sa cha nh ca v mua sm + Xõy dng, sa cha nh ca (bao nhiờu %s tin) + Mua sm dựng (bao nhiờu %s tin) e Hc ngh (bao nhiờu %s tin): - Gii thớch lý chn bin phỏp ú: f Mc ớch khỏc: (bao nhiờu %s tin)(Ch h gii thớch v quyt nh ca mỡnh 2.4 í kin ca h v hiu qu s dng tin bi thng vo cỏc mc ớch (ch h khoanh trũn vo mt cỏc ỏp ỏn sau) a u t sn xut kinh doanh dch v phi nụng nghip: + Hiu qu cao + Hiu qu trung bỡnh + Kộm hiu qu b Tớn dng (bao gm gi tit kim v cho vay) + Hiu qu cao + Hiu qu trung bỡnh + Kộm hiu qu c Xõy dng, sa cha nh ca: + Hiu qu cao + Hiu qu trung bỡnh + Kộm hiu qu + Hiu qu trung bỡnh + Kộm hiu qu + Hiu qu trung bỡnh + Kộm hiu qu d Mua sm dựng: + Hiu qu cao e Hc ngh + Hiu qu cao Ch h gii thớch v hiu qu s dng tin bi thng ti li nh vy?: . S húa bi Trung tõm Hc liu HTN http://www.lrc.tnu.edu.vn III Thu nhp ca h trc v sau thu hi t/ nm TT Ngun thu n v tớnh Trc thu hi t S n giỏ lng/nm Sau thu hi t nm S n giỏ lng/nm Thu t nụng nghip Lỳa hoa mu Ln G Trõu, bũ Cỏ Khỏc (mụ t) Thu t phi nụng nghip Buụn bỏn nh Dch v Lm cụng n lng cỏc doanh nghip, cỏn b nh nc Tr cp Lao ng thi v (lm thờm thnh ph) Thu t ngun khỏc Tng thu IV Quan im ca ch h Gia ỡnh ụng (b) c h tr bao nhiờu . /m2 S húa bi Trung tõm Hc liu HTN http://www.lrc.tnu.edu.vn í kin ca ch h v tỡnh hỡnh i sng sau b thu hi t nụng nghip i sng kinh t tt hn i sng kinh t khụng thay i i sng kinh t kộm i ễng (b) hóy gii thớch ti sao?: V tỡnh hỡnh tip cn cỏc c s h tng, phỳc li xó hi tt hn khụng thay i kộm i V quan h ni b gia ỡnh tt hn khụng thay i kộm i í kin khỏc (gii thớch lý ti li nh vy : . V an ninh trt t xó hi: tt hn khụng thay i kộm i í kin khỏc (gii thớch ti sao?): . Chỳ ý: Ch h chn mt v ỏnh du vo ụ vuụng mỡnh chn Nhng kin ngh i vi nh nc H tr Th t cn u tiờn o to ngh bng tin o to ngh trc tip S húa bi Trung tõm Hc liu HTN Cho vay u ói H tr Tng giỏ vn, k t nụng thut, nghip chớnh sỏch u T gii thiu vic lm http://www.lrc.tnu.edu.vn ói phỏt trin ngh truyn thng Cn u tiờn nht cn u tiờn th hai cn u tiờn th ba ễng (b) hóy gii thớch ti sao?: Ngy thỏngn m 2015 Cỏn b iu tra (Ký, ghi rừ h v tờn) S húa bi Trung tõm Hc liu HTN Ch h/Ngi tr li (Ký, ghi rừ h v tờn) http://www.lrc.tnu.edu.vn [...]... ngƣời dân trong công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Thanh Oai, tôi chọn đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của công tác giải phóng mặt bằng đến người dân tại Dự án Cụm công nghiệp huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội. ” 2 MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI 2.1 Mục tiêu tổng quát Nghiên cứu đƣợc ảnh hƣởng của công tác giải phóng mặt bằng ảnh hƣởng đến đời sống và việc làm của hộ dân bị thu hồi để thực hiện Dự án Cụm. .. bị thu hồi để thực hiện Dự án Cụm công nghiệp huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội; từ đó đề xuất các giải pháp giảm thiểu tác động tiêu cực đến đời sống ngƣời dân bị thu hồi đất 2.2 Mục tiêu cụ thể - Khái quát đƣợc về Dự án Cụm công nghiệp huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội - Nghiên cứu đƣợc kết quả giải phóng mặt bằng Dự án Cụm công nghiệp huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội Số hóa bởi Trung tâm Học liệu... tác giải phóng mặt bằng nhằm nâng cao nhận thức về nội dung phƣơng pháp đánh giá ảnh hƣởng của công tác giải phóng mặt bằng đến ngƣời dân - Tạo lập cơ sở khoa học cho việc đề xuất một số giải pháp trong công tác giải phóng mặt bằng ảnh hƣởng đến ngƣời dân của một đơn vị hành chính cấp huyện 3.2 Ý nghĩa thực tiễn - Đề tài có thể dùng để tham khảo cho công tác giải phóng mặt bằng của đại phƣơng, góp... phố Hà Nội, ban hành quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND thành phố Hà Nội do Luật Đất đai 2013 và các Nghị định của Chính phủ giao cho về thu hồi đất, giao đất cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hà Nội; - Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2014 của UBND thành phố Hà Nội, ban hành quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND thành phố Hà Nội do... PHÓNG MẶT BẰNG VÀ ẢNH HƢỞNG ĐẾN ĐỜI SỐNG NGƢỜI DÂN 1.4.1 Những nghiên cứu về giải phóng mặt bằng và ảnh hưởng đến đời sống người dân trên thế giới 1.4.1.1 Những nghiên cứu về giải phóng mặt bằng ở Trung Quốc Ở Trung Quốc, đất đai thuộc chế độ công hữu, gồm sở hữu toàn dân và sở hữu tập thể Đất đai ở khu vực thành thị và đất xây dựng thuộc sở hữu nhà nƣớc Đất ở khu vực nông thôn và đất nông nghiệp thuộc... - Nghiên cứu đƣợc thực trạng đời sống ngƣời dân trƣớc và sau khi bị thu hồi đất để thực hiện Dự án Cụm công nghiệp huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội - Chỉ ra đƣợc những khó khăn, tồn tại và đề xuất giải pháp ổn định, nâng cao bền vững và giảm thiểu tác động tiêu cực đến đời sống ngƣời dân bị thu hồi đất 3 Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI 3.1 Ý nghĩa khoa học - Góp phần bổ sung kiến thức về công tác giải phóng mặt. .. Nghị định của Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 7 Chính phủ giao cho về bồi thƣờng, hỗ trợ và tái định cƣ khi Nhà nƣớc thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội; 1.2 KHÁI QUÁT NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG 1.2.1 Các khái niệm cơ bản liên quan đến giải phóng mặt bằng Giải phóng mặt bằng là quá trình tổ chức thực hiện các công việc liên quan đến di dời nhà cửa, cây... hiệu quả của công tác giải phóng mặt bằng nói riêng và công tác quản lý Nhà nƣớc về đất đai nói chung Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 4 CHƢƠNG 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 1.1 CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI 1.1.1 Cơ sở lí luận của đề tài Việc xây dựng các khu công nghiệp là xu hƣớng tất yếu và ảnh hƣởng của nó đến đời sống của ngƣời dân cũng là tất yếu, có thể ảnh hƣởng... động sản xuất theo một đặc trƣng riêng của vùng đó Do đó, giải phóng mặt bằng cũng đƣợc tiến hành với những đặc điểm riêng biệt Tính phức tạp thể hiện: Công tác giải phóng mặt bằng có tác động lớn đến mọi mặt đời sống kinh tế xã hội của ngƣời dân có đất bị thu hồi thực hiện dự án 1.1.2 Cơ sở pháp lí của đề tài Năm 1980, Quốc hội đã ban hành bản Hiến pháp thứ 3 của nƣớc CHXHCN Việt Nam Bản Hiến pháp... tạo mặt bằng cho triển khai dự án đến việc hỗ trợ cho ngƣời bị thu hồi đất, tái tạo lại chỗ ở, việc làm, thu nhập, ổn định cuộc sống [6] Thực tế cho thấy hiện nay công tác giải phóng mặt bằng khi nhà nƣớc thu hồi đất là vấn đề hết sức nhạy cảm và phức tạp, tác động đến mọi mặt của đời sống, kinh tế xã hội, nhân văn của nhiều ngƣời của cả cộng đồng dân cƣ Giải phóng mặt bằng là vấn đề vừa có tính thời
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của công tác giải phóng mặt bằng đến người dân tại dự án cụm công nghiệp huyện thanh oai, thành phố hà nội, Nghiên cứu ảnh hưởng của công tác giải phóng mặt bằng đến người dân tại dự án cụm công nghiệp huyện thanh oai, thành phố hà nội, Nghiên cứu ảnh hưởng của công tác giải phóng mặt bằng đến người dân tại dự án cụm công nghiệp huyện thanh oai, thành phố hà nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay