Đánh giá hiệu quả một số mô hình nông lâm kết hợp tại các xã vùng đông hồ thác bà, huyện yên bình, tỉnh yên bái

89 267 2
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 14:15

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HOÀNG QUANG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ MỘT SỐ MÔ HÌNH NÔNG LÂM KẾT HỢP TẠI CÁC XÃ VÙNG ĐÔNG HỒ THÁC BÀ - HUYỆN YÊN BÌNH TỈNH YÊN BÁI LUẬN VĂN THẠC SỸ LÂM NGHIỆP Thái Nguyên - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HOÀNG QUANG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ MỘT SỐ MÔ HÌNH NÔNG LÂM KẾT HỢP TẠI CÁC XÃ VÙNG ĐÔNG HỒ THÁC BÀ - HUYỆN YÊN BÌNH TỈNH YÊN BÁI Chuyên ngành: Lâm học Mã số ngành: 60.62.02.01 LUẬN VĂN THẠC SỸ LÂM NGHIỆP GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN: TS ĐÀM VĂN VINH Thái Nguyên - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực rõ ràng chƣa đƣợc công bố công trình khác Tác giả Hoàng Quang Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ii LỜI CẢM ƠN Đƣợc đồng ý Ban Giám hiệu trƣờng Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Ban Chủ nhiệm khoa Lâm nghiệp giáo viên hƣớng dẫn Tôi tiến hành làm luận văn “Đánh giá hiệu hệ thống NLKH xã Vùng Đông Hồ Thác Bà, huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái” Kết luận văn nỗ lực thân giúp đỡ tổ chức, cá nhân nhà trƣờng Nhân dịp xin bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới vị lãnh đạo xã khu vực Đông Hồ tạo điều kiện cho thu thập thông tin liên quan đến vấn đề nghiên cứu, đóng góp ý kiến thầy cô, bạn bè kiến thức tinh thần giúp hoàn thành luận văn Đặc biệt xin chân thành cảm ơn thầy giáo TS Đàm Văn Vinh tận tình hƣớng dẫn, bảo giúp đỡ suốt trình làm đề tài Do trình độ thân hạn chế địa bàn nghiên cứu rộng, giao thông lại gặp khó khăn nên luận văn không tránh khỏi thiếu sót định Tôi mong nhận đƣợc đóng góp thầy cô giáo bạn để luận văn đƣợc hoàn thiện Tôi xin chân thành cảm ơn! Thái nguyên Tháng 09 năm 2015 Học viên Hoàng Quang Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nghĩa NLKH Nông lâm kết hợp CAQ Cây ăn UBND Ủy ban nhân dân KTCB Kiến thiết HT Hệ thống VA Giá trị gia tăng KD Kinh doanh TT Thứ tự Đ Đồng ĐVT Đơn vị tính TB Trung bình R - VAC - Rg Rừng - Vƣờn ao chuồng - Ruộng R - VC -Rg Rừng - Vƣờn chuồng - Ruộng R - VC Rừng - Vƣờn chuồng R - AC - Rg Rừng - Ao chuồng - Ruộng R - VAC Rừng - Vƣờn ao chuồng Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iv DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Kết thống kê phân loại dạng hệ thống NLKH 27 Bảng 1.2: Đánh giá dạng mô hình NLKH có tham gia Võ Nhai .29 Bảng 3.1 Hiện trạng diện tích đất lâm nghiệp xã khu vực nghiên cứu 39 Bảng 3.2 Kết thống kê phân loại dạng hệ thống NLKH .42 Bảng 3.3 Phân bố dạng hệ thống NLKH khu vực khác 42 Bảng 3.4 Thành phần trồng, vật nuôi hệ thống NLKH 43 Bảng 3.5 Tổng hợp kết điều tra kinh tế hệ thống mô hình NLKH 47 Bảng 3.6 Hiệu Kinh tế từ thành phần hộ đƣợc điều tra 49 Bảng 3.7: Cơ cấu sử dụng đất hộ gia đình 50 Bảng 3.8.Cơ cấu sử dụng đất hộ gia đình 53 Bảng 3.9 Cơ cấu sử dụng đất hộ gia đình 56 Bảng 3.10 Kết phân tích số tiêu hoá tính đất HT NLKH HT nông điểm nghiên cứu .59 Bảng: 3.11: Kết cho điểm đánh giá hiệu bảo vệ môi trƣờng hệ thống NLKH theo phƣơng pháp có tham gia .59 Bảng 3.12 Đánh giá thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm hệ thống 61 Bảng 3.13: Kết phân tích vai trò tổ chức xã hội đến vấn đề phát triển hệ thống NLKH khu vực nghiên cứu 63 Bảng 3.14: Sơ đồ SWOT cho phát triển mô hình NLKH 64 Bảng 3.15: Đánh giá lựa chọn ăn công nghiệp .65 Bảng 3.16: Đánh giá lựa chọn trồng lâm nghiệp 66 Bảng 3.17: Đánh giá lựa chọn nông nghiệp .67 Bảng 3.18: Đánh giá lựa chọn loài gia súc 67 Bảng 3.19: Đánh giá lựa chọn loài gia cầm .68 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn v DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Mâu thuẫn trồng trọt lâm nghiệp dẫn đến phát triển kỹ thuật NLKH Hình 3.1 Hệ thống: Keo – Chè – Cây ăn - Chuồng - Ao- Ruộng .45 Hình 3.2 Hệ thống: Xoan – Tre – Cây ăn – Sắn 45 Hình 3.3 Hệ Thống: Keo, quế- Bƣởi - Ruộng 46 Hình 3.4 Hệ Thống: Keo- Bƣởi - Ao - Chuồng trại 46 Hình 3.5 Sơ đồ lát cắt hệ thống 51 Hình 3.6 Sơ đồ lát cắt hệ thống R - VC - Rg 54 Hình 3.7 Sơ đồ lát cắt hệ thống R - VAC 56 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn vi MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Đặt vấn đề .1 Mục đích nghiên cứu .2 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 3.1.Đối tƣợng nghiên cứu 3.2.Phạm vi nghiên cứu .3 Ý nghĩa điểm luận văn Chƣơng I TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Sự hình thành phát triển nông lâm kết hợp .5 1.1.1 Nhu cầu thách thức phát triển bền vững nông thôn miền núi 1.1.2 Các nhân tố làm tiền đề cho phát triển nông lâm kết hợp phạm vi toàn cầu .6 1.2 Lợi ích vai trò hệ thống NLKH 1.2.1 Đặc điểm hệ thống Nông lâm kết hợp phù hợp 1.2.2 Lợi ích vai trò hệ thống nông lâm kết hợp .10 1.3 Những nghiên cứu nlkh giới Việt Nam 13 1.3.1 Những nghiên cứu Nông- Lâm kết hợp Thế Giới .13 1.3.2 Những nghiên cứu Nông - lâm kết hợp Việt Nam 19 CHƢƠNG II NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 30 2.1 Nội dung nghiên cứu 30 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 30 2.2.1.Phƣơng pháp đánh giá thực trạng phát triển Nông lâm kết hợp địa bàn nghiên cứu 30 2.2.2 Phƣơng pháp đánh giá hiệu số hệ thống NLKH địa bàn nghiên cứu 31 2.2.3 Phƣơng pháp đánh giá hiệu môi trƣờng 32 2.2.4 Phƣơng pháp đánh giá hiệu xã hội 33 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn vii 2.2.5 Phƣơng pháp đề xuất giải pháp góp phần phát triển NLKH địa phƣơng 33 Chƣơng III KẾT QUẢ VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ 34 3.1 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội khu vực nghiên cứu 34 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 34 3.1.2 Tình hình dân sinh kinh tế: 36 3.1.3 Hiện trạng diện tích rừng đất rừng .38 3.1.4 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội vùng Đông Hồ, ảnh hƣởng tới phát triển sản xuất NLKH .40 3.2 Thực trạng phát triển NLKH vùng Đông Hồ 41 3.2.1 Kết điều tra phân loại hệ thống NLKH vùng Đông Hồ 41 3.3 Đánh giá hiệu hệ thống NLKH .46 3.3.1 Đánh giá hiệu kinh tế hệ thống NLKH .46 3.3.3 Đánh giá hiệu xã hội .60 3.4 Đề xuất giải pháp phát triển hệ thống NLKH xã khu vực Đông Hồ 62 3.4.1 Ảnh hƣởng tổ chức xã hội đến phát triển NLKH .62 3.4.2 Lựa chọn trồng vật nuôi phát triển mô hình NLKH khu vực Đông Hồ 65 3.4.3 Đề xuất số giải pháp góp phần đẩy mạnh sản xuất, phát triển bền vững mô hình NLKH toàn xã .68 KẾT LUẬN, TỒN TẠI VÀ KIẾN NGHỊ 72 Kết luận 72 Tồn 73 Kiến nghị .74 TÀI LIỆU THAM KHẢO 75 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn MỞ ĐẦU Đặt vấn đề Việt Nam đất nƣớc có diện tích đồi núi với nhiều dân tộc sinh sống, có triệu đồng bào dân tộc thiểu số rải rác tỉnh miền núi Với phong tục tập quán canh tác theo kiểu truyền thống: phá rừng, đốt nƣơng làm rẫy nên diện tích rừng nƣớc ta bị suy giảm nghiêm trọng số lƣợng chất lƣợng, đất đai bị xói mòn thoái hoá, thiên tai xảy ngày nhiều, hậu việc canh tác nông nghiệp không bền vững Do thực tế khách quan đòi hỏi phải có phƣơng thức canh tác theo hƣớng bền vững đảm bảo cho ngƣời nông dân yên tâm sản xuất lâu dài có hiệu ba mặt kinh tế, xã hội, môi trƣờng Với yêu cầu đời nông lâm kết hợp - phƣơng thức canh tác có phối kết hợp chặt chẽ nông nghiệp lâm nghiệp, trồng trọt chăn nuôi, với thành phần lâm nghiệp dài ngày tất yếu Khác với phƣơng thức sử dụng đất đơn nông nghiệp, lâm nghiệp chăn nuôi trƣớc đây, canh tác nông lâm kết hợp (NLKH) sử dụng hợp lý, tối ƣu độ phì đất đồng thời bảo vệ nâng cao đƣợc độ phì đất, mở rộng đƣợc diện tích đất canh tác nông nghiệp cách vững vùng đất có nhiều khó khăn Những hệ thống NLKH bƣớc giúp xoá đói giảm nghèo khiến sống ngƣời dân miền núi ngày đƣợc cải thiện, mặt khác giúp giải việc làm, cải thiện môi trƣờng sinh thái, bảo vệ đất, giảm dòng chảy, đỉều hoà khí hậu… Việc sử dụng nguồn tài nguyên đất cách có hiệu bền vững vấn đề quan tâm hàng đầu quốc gia giới Điều trở nên cấp thiết Việt Nam, nƣớc mà nông nghiệp đóng vai trò then chốt cho phát triển Đặc biệt với tập quán du canh du cƣ phận dân cƣ vùng miền núi làm diện tích rừng bị thu hẹp, độ che phủ thấp dẫn đến làm trầm trọng thêm xói mòn rửa trôi đất, làm giảm tính đa dạng sinh học Để khắc phục đƣợc vấn đề Đảng Nhà nƣớc có nhiều sách ƣu tiên cho phát triển kinh tế nông thôn miền núi, tạo điều kiện cho ngƣời dân nâng Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 66 Ở khu vực Đông hồ có nhiều loài ăn đƣợc bà trồng nhƣng trọng nhƣ bạch đàn, nhãn, vải loài dễ trồng, dễ chăm sóc phù hợp với điều kiện tự nhiên, đất đai, sản phẩm dễ tiêu thụ, hiệu kinh tế cao Trong loại ăn bƣởi, nhãn đƣợc ngƣời dân trồng nhiều hệ thống loại khác bà trồng xen canh để tận dụng không gian dinh dƣỡng tăng thu nhập cho gia đình Cây công nghiệp xã có loại sắn lạc nhƣng lạc đƣợc bà ƣu tiên phát triển dễ trồng, suất cao đất đai phù hợp thị trƣờng tiêu thụ có giá trị kinh tế cao Bảng 3.16: Đánh giá lựa chọn trồng lâm nghiệp Loài Keo Quế Bạch đàn Măng bát độ Giá trị kinh tế 8 9 Sinh trƣởng nhanh 10 7 Dễ trồng 8 Dễ tiêu thụ 9 Cải tạo đất 9 Ít sâu bệnh 8 Tổng điểm 52 48 49 46 Tiêu chí (Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra) Qua bảng 3.16 ta thấy loài đƣợc bà ƣu tiên chọn trồng nhiều Keo đáp ứng đƣợc hầu hết nhu cầu bà đặt ra, tiếp đến bạch đàn, quế, măng bát độ…đều phù hợp với đất đai khu vực Lúa gạo nguồn thức ăn thiếu đƣợc gia đình, nguồn lƣơng thực ngƣời nguồn thức ăn cho chăn nuôi Vì việc lựa chọn lúa nông nghiệp đƣợc bà quan tâm ý 67 Bảng 3.17: Đánh giá lựa chọn nông nghiệp Loài Lúa Ngô Lạc Sắn Khoai Rau xanh Đậu tƣơng Tiêu chí - Hiệu kinh tế 10 7 - Dễ trồng 10 8 - Dễ kiếm giống 10 9 9 - Đầu tƣ 8 9 9 - Sản phẩm dễ bán 8 5 - Sinh trƣởng nhanh 9 10 - Bảo vệ đất 8 7 10 - Dễ chăm sóc 9 9 - Ít sâu bệnh 8 10 Tổng điểm 77 76 75 73 69 66 74 Thứ tự Qua bảng 3.16 ta thấy loài nông nghiệp ngƣời dân ƣu tiên đặc biệt cho lúa, ngô, sau đến lạc, đậu tƣơng, sắn, khoai cuối rau xanh Trong đó, lúa ngô lƣơng thực chủ đạo sản xuất nông nghiệp cung cấp lƣơng thực cho ngƣời mà đáp ứng phần cho chăn nuôi Còn bán thị trƣờng đạt giá trị Bảng 3.18: Đánh giá lựa chọn loài gia súc Loài vật nuôi Gia súc Tiêu chí Trâu Bò Lợn Khả sinh sản 8 10 Nhanh lớn Dễ nuôi 10 10 Ít dịch bệnh 8 Thị trƣờng tiêu thụ 10 10 10 Tổng điểm 53 51 46 68 Qua bảng 3.18 ta thấy loài vật nuôi đƣợc bà nuôi từ trƣớc tới Trâu, bò có tổng điểm cao không đƣợc bà nuôi nhiều trâu, bò bà nuôi dùng làm sức kéo để phục vụ gia đình không nuôi để lấy thịt, mặt khác nuôi trâu bò vốn đầu tƣ nhiều nhƣng lại nhiều bãi chăn thả Lợn có tổng điểm trâu bò nhƣng đƣợc ngƣời dân tham gia chăn nuôi nhiều đáp ứng đƣợc hầu hết nhu cầu ngƣời dân đặt lao động chăn nuôi lợn đơn giản sử dụng lao động phụ Bảng 3.19: Đánh giá lựa chọn loài gia cầm Loài vật nuôi Gia cầm Tiêu chí Vịt Gà Ngan Khả sinh sản 10 10 Nhanh lớn 10 8 Dễ nuôi 9 Ít dịch bệnh Thị trƣờng tiêu thụ 10 Tổng điểm 45 43 42 Qua bảng 3.18 ta thấy: gà, vịt, ngan đƣợc bà chăn nuôi nhƣng với số lƣợng ít, quy mô chƣa lớn 3.4.3 Đề xuất số giải pháp góp phần đẩy mạnh sản xuất, phát triển bền vững mô hình NLKH toàn xã Trong hệ thống NLKH vấn đề đặt làm để thu đƣợc lợi ích kinh tế cao bảo vệ môi trƣờng cách có hiệu điều quan trọng mà ngƣời tham gia sản xuất mô hình NLKH mong muốn đạt đƣợc Chính lý mà việc việc tìm giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu kinh tế, bảo đảm phát triển bền vững mô hình đồng thời bảo vệ môi trƣờng sinh thái tốt điều cần quan tâm 69 Qua kết nghiên cứu tìm hiểu tình hình sản xuất nông - lâm nghiệp địa phƣơng phần thấy đƣợc thuận lợi, khó khăn hệ thống canh tác mà hộ gặp phải Trƣớc tình hình xin mạnh dạn đƣa số giải pháp xoay quanh vấn đề mà ngƣời dân quan tâm Từ giúp ngƣời dân tham khảo, định hƣớng áp dụng vào mô hình nhằm nâng cao hiệu hệ thống NLKH địa bàn 3.4.3.1 Những giải pháp chung Cần xây dựng phát triển hệ thống kinh tế rừng - vƣờn - chuồng ruộng, vƣờn đồi tạo hệ thống nông lâm kết hợp theo hƣớng sản xuất hàng hóa có hiệu mà trọng tâm ăn chăn nuôi vào hệ thống NLKH, cần trọng đầu tƣ vào việc phát triển diện tích ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm mang lại hiệu kinh tế cao Việc phát triển nông lâm nghiệp theo hƣớng nông lâm kết hợp có nhiều thuận lợi cho ngƣời dân ngƣời dân tham gia phát triển theo hƣớng tận dụng đƣợc tiềm sẵn có đất, mang lại lợi ích kinh tế cao, tạo công ăn việc làm cho ngƣời dân xã đồng thời góp phần bảo vệ môi trƣờng sinh thái Trong trình sản xuất ngƣời dân thƣờng gặp vấn đề khó khăn vốn kỹ thuật chu kỳ kinh doanh kéo dài phát triển ổ dịch bệnh dƣới nhiều hình thức lây nhiễm, mà nhà nƣớc cần có biện pháp thiết yếu nhằm hạn chế tối đa thiệt hại xảy hộ làm mô hình NLKH Nhà nƣớc hỗ trợ cách cho vay vốn dài hạn với lãi suất thấp, mở lớp tập huấn kỹ thuật chăm sóc trồng vật nuôi cho chủ hộ, thƣờng xuyên cử cán kỹ thuật xuống sở kiểm tra giám sát hƣớng dẫn bà phƣơng thức chăm sóc, bảo vệ có hiệu cao cho mô hình nông lâm hộ 3.4.3.2 Những giải pháp cụ thể Qua kết nghiên cứu tình hình sản xuất nông - lâm nghiệp địa phƣơng phần thấy đƣợc thuận lợi, khó khăn hộ gặp phải Trƣớc tình hình mạnh dạn đề xuất số giải pháp xoay quanh 70 vấn đề mà họ quan tâm Từ tạo sở giúp ngƣời dân tham khảo, định hƣớng áp dụng vào mô hình nhằm nâng cao hiệu hệ thống NLKH địa bàn xã Giải pháp kỹ thuật: - Tăng cƣờng công tác khuyến nông khuyến lâm sở Bằng cách tổ chức nhiều lớp tập huấn kỹ thuật trồng chăm sóc, bảo vệ trồng vật nuôi, phòng trừ dịch bệnh Các lớp tập huấn cần dựa nhu cầu thực tế ngƣời dân Các khuyến nông, khuyến lâm cần biết lắng nghe ý kiến phản hồi ngƣời dân trình phát triển hệ thống hộ gia đình, hƣớng dẫn giúp đỡ họ áp dụng khoa học kỹ thuật vào hệ thống - Cần tìm giống trồng, vật nuôi phù hợp cho suất cao chất lƣợng tốt để thay giống cũ - Giới thiệu mô hình mẫu có hiệu để bà tham khảo rút kinh nghiệm, học hỏi áp dụng vào mô hình gia đình - Thành lập nhóm sở thích học hỏi giúp đỡ phát triển kinh tế hộ gia đình - Tuyên truyền biện pháp, kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất nông lâm nghiệp cho bà thông qua thông tin đại chúng nhƣ đài phát xã, thôn, xóm hay tờ rơi Giải pháp giống: Cần tìm đƣợc giống có giá trị kinh tế cao lại phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu địa phƣơng nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất ngƣời dân Xây dựng trung tâm giống có chất lƣợng cao để cung cấp cho ngƣời dân giống tốt để bà yên tâm sản xuất Giải pháp vốn: Vốn vấn đề cần thiết cho hộ sản xuất, mà hầu hết họ nông dân muốn có vốn để đầu tƣ mở rộng quy mô sản xuất Chính mà khu vực cần tạo điều kiện giúp đỡ ngƣời dân vay vốn từ cấp với lãi xuất thấp Còn hộ nghèo UBND xã cần có sách biện pháp 71 khuyến khích, hỗ trợ thêm để tạo điều kiện cho họ phát triển tốt làm giảm tỷ lệ nghèo xã Giải pháp dịch bệnh: Khu vực nên thực phƣơng châm toàn dân tham gia diệt trừ dịch bệnh sâu hại Cán ngƣời dân tích cực theo dõi diễn biến trình sản xuất, để kịp thời phát dịch bệnh để có phƣơng pháp phòng trừ từ đầu tránh để dịch bệnh phát triển diện rộng Giải pháp thị trƣờng: Cần tăng cƣờng hoạt động nghiên cứu thị trƣờng để cung cấp thông tin cho ngƣời dân Để họ khai thác cách triệt để tiềm loại hàng hóa Ngoài mở rộng thêm phân phối hàng hóa nông sản để ngƣời dân không bị ép giá tuyên truyền quảng cáo, lập thƣơng hiệu riêng cho sản phẩm nông - lâm nghiệp địa phƣơng thị trƣờng Giải pháp sở hạ tầng: + Giao thông xã: Nhà nƣớc hỗ trợ phần vốn giúp dân bê tông hóa tuyến đƣờng, liên thôn xã, giúp bà lại thuận tiện + Thủy lợi: Cần xây dựng thêm hệ thống kênh mƣơng, đập chứa nƣớc nhằm cung cấp nuôi trình sản xuất ngƣời dân Giải pháp sử dụng đất: - Sử dụng nguồn tài nguyên đất cách hợp lý, nghĩa tăng cƣờng bón phân hữu hay nguồn phân xanh cành rơi rụng đem ủ gốc Cần ý bón phân hợp lý cho loại đất - Đối với hộ có rừng thiết kế hệ thống nên trồng theo đƣờng đồng mức, xen theo băng Bên cạnh cần đặc biệt quan tâm trồng loại có khả cải tạo đất vào hệ thống nhƣ phân xanh, cốt khí, muồng hay loại họ đậu 72 KẾT LUẬN, TỒN TẠI VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Sau thời gian nghiên cứu luận văn địa phƣơng với thông tin ngƣời dân địa phƣơng kinh nghiệm thân tiếp cận thực tế cho phép rút số kết luận sau: + Diện tích đất tự nhiên 43.545.94 đất lâm nghiệp 26.515,65 chiếm tỷ lệ 60,8%, đất nông nghiệp có 6.422,01ha với tỷ lệ 14,7 % Điều kiện đất đai khí hậu tƣơng đối thuận lợi cho việc phát triển sản xuất theo hƣớng NLKH + Với địa hình, địa đa dạng, với phong tục tập quán khác nhau, kinh tế hộ khác nên địa bàn khu vực Đông hồ có nhiều dạng hệ thống NLKH khác nhau, song chủ yếu tập trung có có dạng điển hình đƣợc bà áp dụng phổ biến là: Hệ thống 1: R - VAC - Rg Hệ thống 2: R - VC - Rg Hệ thống 3: R - VC Hệ thống 4: R - AC - Rg Hệ thống 5: R – VAC - Loại hệ thống R - VC - Rg: Là loại hệ thống mô hình có thành phần tham gia: Rừng - Vƣờn - Chuồng - Ruộng, có kết cấu bền vững, bảo vệ hệ thống môi trƣờng sinh thái Trong 30 hộ điều tra loại hệ thống có 30 hộ tham gia Hiệu kinh tế cao, hộ đạt giá trị cao là: 107.000.000đ, hộ đạt thấp hệ thống là: 31.000.000đ Hệ thống thành phần ao tham gia nên khả rủi ro cao hệ thống R - VAC- Rg lợi ích kinh tế mang lại thấp - Loại hệ thống R - VC R - VAC loại hệ thống có thành phần tham gia, nhiên loại hệ thống mang lại hiệu kinh tế cao hỗ trợ thành phần hệ thống không đƣợc chặt chẽ Loại hệ thống R VAC có thành phần 73 tham gia 30 hộ, loại hệ thống rủi ro hệ thống R - VC Khác hẳn với loại hệ thống có hệ thống R - AC - Rg - Loại hệ thống R - AC - Rg R - VC dạng hệ thống có thành phần tham gia, nhiên loại hệ thống mang lại hiệu kinh tế cao hỗ trợ thành phần hệ thống không đƣợc chặt chẽ - Loại hệ thống R - VAC có 30 hộ tham gia, hệ thống tƣơng đối bền vững, hiệu không cao loại hệ thống khác + Hiệu môi trƣờng đƣợc thể khả hạn chế xói mòn dạng hệ thống NLKH có kết hợp gỗ lâu năm với hàng năm hạn chế đƣợc xói mòn đất hẳn so với hệ thống độc canh hàng năm Kết phân tích mẫu đất từ hệ thống NLKH cho thấy hàm lƣợng số tiêu: N tổng số, P205 tổng số, K20 tổng số, OM đất có sai khác tƣơng đối rõ theo thứ tự giảm dần từ hệ thống 1, hệ thống hệ thống 3, hệ thống cuối hệ thống Chứng tỏ hệ thống NLKH có thành phần trồng đa dạng có phối hợp hợp lý nông nghiệp dài ngày ngắn ngày hạn chế xói mòn cho đất điều đồng nghĩa với việc trì độ phì cho đất nhƣ hàm lƣợng đạm, lân, kali, mùn, Song tiêu số cao nhiều so với hệ thống hệ thống độc canh trồng nông nghiệp, trồng nông nghiệp ngắn ngày nên hàm lƣợng chất dinh dƣỡng bị xói mòn rửa trôi mạnh Nhƣ canh tác theo hƣớng NLKH biện pháp sử dụng đất bền vững hệ thống nông nghiệp độc canh, đặc biệt nông nghiệp ngắn ngày + Các loài lâm nghiệp diện hệ thống NLKH có ảnh hƣởng giữ ổn định cải thiện độ phì đất Tồn - Do địa bàn nghiên cứu tƣơng đối rộng luận văn điều tra đƣợc số xã điển hình khu vực, mặt khác giao thông không thuận tiện, ngôn ngữ địa phƣơng chƣa thông thạo phần ảnh hƣởng đến thông tin kết nghiên cứu luận văn 74 - Do điều kiện nghiên cứu chƣa đảm bảo nên số kết mang tính chất định tính dựa vào kinh nghiệm trình lao động sản xuất ngƣời dân Ví dụ: Đánh giá hiệu môi trƣờng dựa vào tiêu chí cho điểm ngƣời dân theo phƣơng pháp tham gia hay hiệu mặt xã hội - Cây trồng hệ thống không đồng nhất, không theo mật độ định ảnh hƣởng đến kết định lƣợng luận văn Kiến nghị - Cần có thời gian nghiên cứu dài theo dõi đƣợc diễn biến mặt sinh thái biến động hiệu kinh tế thành phần hệ thống NLKH để đƣa đƣợc những giải pháp sát thực - Nghiên cứu thêm tiêu đánh giá hiệu kinh tế theo vốn đầu tƣ ban đầu Cần mở rộng nghiên cứu luận văn địa phƣơng khác - Nên bố trí hệ thống thí điểm mang tính khoa học kỹ thuật có tính khả thi cao, để ngƣời dân tham quan học tập 75 TÀI LIỆU THAM KHẢO I- Tài liệu tiếng Việt Nguyễn Ngọc Bình, (1998) “Các hệ canh tác nông lâm kết hợp Việt Nam với số mô hình nông lâm kết hợp” Hội thảo NCKH bảo vệ đất đai Vĩnh Phú 03 / 1998 Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn (2005) “Kết kiểm kê tài nguyên rừng toàn quốc Báo cáo Chƣơng trình hỗ trợ LNXH Việt Nam, (2002), Bài giảng Nông lâm kết hợp Chủ tịch hội đồng trƣởng (1991), "Giải tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành tỉnh, huyện, xã", Quyết định 364 CT ngày 06 11 1991 Chủ tịch HĐBT Đặng Đình Chấn, (1981), "Kỹ thuật gieo trồng số phân xanh chủ yếu đất dốc" NXB Nông nghiệp Tôn Thất Chiểu, (1986), “ Cây cốt khí vùng đồi trọc” Tạp chí khoa học kỹ thuật Nông nghiệp 1/1986 Nguyễn Trọng Hà, (1996) " Xác định yếu tố gây xói mòn khả dự báo xói mòn đất dốc" Luận án tiến sĩ KHNN Từ Quang Hiển, (1996), "Nghiên cứu nông lâm kết hợp đất dốc tỉnh Bắc Thái" Hội thảo Nông - lâm kết hợp đất dốc Miền Bắc Việt Nam, Dự án tăng cƣờng chƣơng trình trồng rừng Châu Á (FAO), Phù Ninh, Vĩnh Phú 6/1996 Hoàng Hoè, (1997), “Một số mô hình nông lâm kết hợp Việt Nam”, Nxb Nông nghiệp, Hà nội 10 Phạm Xuân Hoàn, (1994), Bài giảng Nông lâm kết hợp – Trƣờng Đại học Lâm nghiệp Xuân Mai – Hà Tây 11 Phạm Xuân Hoàn, (2001), Giáo trình Nông lâm kết hợp - Trƣờng Đại học Lâm nghiệp Xuân Mai – Hà Tây 76 12 Vũ Biệt Linh, Nguyễn Ngọc Bình, (1995), "Các hệ thống Nông lâm kết hợp Việt Nam" NXB Nông nghiệp 13 Thái Phiên, Nguyễn Tử Siêm, (1986), "Kết năm hoạt động chƣơng trình 02-15", Tạp chí khoa học 10/1 14 Thái Phiên, Nguyễn Tử Siêm, (1993), "Quản lí đất dốc để sử dụng lâu bền cho phát triển nông nghiệp" Tạp chí Khoa học đất tháng 1993 15 Nguyễn Xuân Quát, (1994), "Sử dụng đất dốc bền vững - kinh tế hộ gia đình miền núi", NXB Nông Nghiệp 16 Nguyễn Văn Thuận, (1994) “Hệ thống trồng số loại đất nông nghiệp vùng núi thấp Đông Bắc Bắc Bộ” Viện khoa học kỹ thuật nông nghiệp Việt Nam 17 Lê Duy Thƣớc, (1992), “Tiến tới chế độ canh tác đất đồi nương rẫy vùng đồi núi nước ta” Tạp chí Khoa học Đất số 18 Nguyễn Văn Tiễn, (1988), “Xây dựng mô hình chống xói mòn bảo vệ đất đỏ vàng có độ dốc, trồng sắn đất dốc sa thạch Bắc Thái" Luận án tiến sĩ KHNN 19 Nguyễn Trần Trọng, (1996) “Những mô hình kinh tế hộ nông dân miền núi lên sản xuất hàng hoá” NXB Nông nghiệp 20 Phạm Đức Tuấn, Phạm xuân Hoàn, (1992), Bài giảng Nông lâm kết hợp Trƣờng ĐHLN Xuân Mai 21 Hoàng Xuân Tý, (2002) “ Vai trò kiến thức địa dự án phát triển nông thôn vùng cao” NXB NN 22 Đàm Văn Vinh, (2006), "Đánh giá hiệu số hệ thống NLKH điển hình huyện Võ Nhai- tỉnh Thái Nguyên" Báo cáo kết nghiên cứu KH đề tài cấp 23 Đặng Kim Vui, Đàm Văn Vinh, (2005), "Thử nghiệm số biện pháp kỹ thuật cải tiến mô hình nông - lâm kết hợp huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên" Báo cáo kết nghiên cứu KH đề tài cấp Bộ 77 II-Tài liệu tiếng Anh 24 Bene, J.G., Beall, H.W and Cote, A, (1977) "Tree, food and people" IDRC, Ottawa, Canada 25 Borlaug, N.E and Dowswell, C.R., (1988) "World revolution in agriculture" 1988 Britanica Book of the Year Encylopedia Britanica Inc., Chicago,USA pp – 14 26 Dixon, R.K, (1995), "Sources or sink of greenhouse gasses" Agroforestry Systems 31, pp 99- 116 27 Dixon, R.K, (1996), " Agroforestry Systems and Greenhouse gasses" Agroforestry Today (1), pp 11-14 28 FAO and IIRR, (1995), "Resourcse management for upland areas Southeast Asia" FARM field document 2, FAO, Bangkok, Thailand and IIRR, Silang, Cavite, Philppines, 207 pp 29 King, K.F.S., (1987), “ The history of agroforestry” Agroforestry: a decade of development, ICRAF, Nairobi, Kenia 30 Leakey, R., (1996), "Definition of agroforestry revisited”, Agroforestry Today 31 Lundgren, B.O and Raintree, J.B., (1982), "Sustained Agroforestry" In Agricultural research for development: oriential and challengộ in Asia, ISNAR, The Hague Pp 37- 49 32 Nair, P.K.R, (1985), "Classsification of agroforestry systems" Agroforestry systems 3, pp 97 -128 33 Nair, P.K.R, (1987), "Soi productivity under Agroforestry" Inc Agroforestry; Realities possibilities and Potetial, Netherland, Martinus Nijhoff Publishers 34 Papendick, R.I., Sanchez, P.A., and Triplett, G.B., (1976), "Multiple croping" Special Pulication No 27, American Society of Agromomy, Madison,WI, USA 35 Sajjapongse P.J., (1994), "Management of sloping land" IBSRAM, Newsletter 19, pp 4-6 36 Schroeder, P., (1994), "Carbon storage benefits of Agroforestry systems” Agroforestry systems 27, pp 89 -97 78 37 Young, A., (1997), "Agroforestry for soil Management” (2nd edition) CAB international in association with international centre for Research in Agroforestry, United Kingdom PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA THÔNG TIN HỘ GIA ĐÌNH Tình hình chủ hộ Tên mô hình: Thời gian thành lập:……… Diện tích hệ thống: Trong đó: + Lâm nghiệp: + Cây hàng năm: + Chăn nuôi:…………+ Ao cá:…………… Địa điểm: Họ tên chủ hộ: Tuổi: Dân tộc: Trình độ văn hóa: Số nhân khẩu: Số lao động: Lao động chính:…………Số lao động phụ:……… Tình hình sử dụng đất: Thành phận hệ thống gồm có: + Cây hàng năm (loài): + Chăn nuôi (loài): Tổng thu nhập thành phần: Tổng chi thành phần: Biện pháp kỹ thuật cách thức áp dụng trong: + Trồng trọt: + Chăn nuôi: Những yếu tố ảnh hƣởng đến suất, chất lƣợng loại trồng vật nuôi hệ thống (Lao động, vốn đầu tƣ, giống giá trì dinh dƣỡng đất) Những thuận lợi khó khăn canh tác hệ thống NLKH Hƣớng phát triển tƣơng lai Nguyện vọng gia đình phát triển sản xuất NLKH Hoạt động chi phí NLKH + Gia đình có hoạt động dịch vụ không ? + Thu nhập từ hoạt động ? + Chi phí cho hoạt động ? Nguồn thông tin tiếp cần: Thu nhập hộ: Tổng diện tích đất tự nhiên: Diện tích đất nông nghiệp: Diện tích đất lâm nghiệp: Tình hình thu nhập nông hộ từ mô hình NLKH Loài Diện Số lƣơng Năng Sản tích (cây con) suất lƣợng Đơn giá Thành tiền Ghi Chi phí cho mô hình NLKH Loài (cây con) Phân chuông Thuốc Đạm Ngƣời điều tra Lân Kali Thức Công sâu bệnh ăn gia lao hại súc Cộng động Ngƣời đƣợc điều tra [...]... Long là những xã đại diện trong vùng về phát triển sản xuất Nông lâm kết hợp - Khảo sát, điều tra, phân loại các hệ thống Nông lâm kết hợp trên ở các xã vùng Đông Hồ Thác Bà huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái Số liệu điều tra chi tiết lấy ở một số xã đại diện cho khu vực sinh thái của vùng Đông Hồ Thác Bà huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, gồm: xã Xuân Long, xã Xuân Lai, xã Vũ Linh Đây là những xã mà có nhiều... nghiên cứu là các hệ thống Nông lâm kết hợp chính, các phƣơng thức sản xuất Nông lâm kết hợp phổ biến đang đƣợc ngƣời dân địa phƣơng ở các xã Vùng Đông Hồ Thác Bà huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái áp dụng 3.2 Phạm vi nghiên cứu Về không gian: - Nghiên cứu các diện tích đang sản xuất Nông lâm kết hợp ở các xã Vùng Đông Hồ Thác Bà huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái Đề tài tập trung nghiên cứu địa bàn 3 xã: Xuân Lai;Vũ... các giải pháp phát triển NLKH phù hợp, hiệu quả hơn rất cần sâu tìm hiểu hiện trạng các hệ thống NLKH ở địa phƣơng cũng nhƣ các yếu tố ảnh hƣởng đến chúng Từ thực tiễn đó tôi thực luận văn: Đánh giá hiệu quả một số mô hình Nông lâm kết hợp tại các xã Vùng Đông Hồ Thác Bà, huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái 2 Mục đích nghiên cứu Đánh giá hiệu quả của một số hệ thống NLKH điển hình, góp phần phát triển các. .. tế, hiệu quả bảo vệ đất và bƣớc đầu đánh giá tác động về mặt xã hội của một số hệ thống NLKH điển hình, chủ yếu bằng phƣơng pháp điều tra, đánh giá nông thôn có sự tham gia (PRA và RRA) - Chọn ra một số hệ thống NLKH điển hình ở một số xã trong vùng để điều tra, theo dõi, đánh giá Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp góp phần phát triển NLKH cho vùng Đông Hồ Thác Bà huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái trong... trƣờng và giá cho nông hộ (Phạm Xuân Hoàn, 2001) [11] * Các lợi ích của nông lâm kết hợp trong việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường + Nông lâm kết hợp trong bảo tồn tài nguyên đất và nước: Hơn 20 năm nghiên cứu nông lâm kết hợp phối hợp với các kết quả nghiên cứu về sinh thái học, nông nghiệp, lâm nghiệp và khoa học đất đã cho thấy các hệ thống nông lâm kết hợp - nếu đƣợc thiết kế và quản lý... cao đời sống ngƣời dân và bảo vệ môi trƣờng sinh thái vùng trung du, miền núi nói chung và Vùng Đông Hồ Thác Bà nói riêng Mục tiêu nghiên cứu - Đánh giá thực trạng phát triển và hiệu quả của một số hệ thống NLKH tại Khu vực Đông Hồ huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 3 - Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của một số hệ thống NLKH tại địa... trong nghiên cứu đánh giá các hệ thống Nông lâm kết hợp: hiệu quả kinh tế, hiệu quả môi trƣờng, xã hội và tính bền vững - Kết quả nghiên cứu của luận văn bổ sung cơ sở cho việc qui hoạch phát triển kinh tế vùng Đông Hồ Thác Bà huyện Yên Bình nói riêng và tỉnh Yên Bái nói chung Ý nghĩa thực tiễn Các giải pháp mà luận văn đề xuất sẽ đƣợc ứng dụng vào thực tiễn sản xuất để góp phần phát triển các hệ thống... triển cộng đồng do CARE Quốc tế tại Việt Nam cùng với UBND huyện Lục Ngạn, ban quản lý rừng phòng hộ tỉnh Hà Bắc triển khai xây dựng một số mô hình canh tác trên đất dốc, nhằm khai thác sử dụng hợp lý có hiệu quả tài nguyên đất, đẩy mạnh sản xuất nông lâm nghiệp Đã phổ cập hệ thống canh tác cho nông dân với mô hình nông lâm kết hợp, có hàng rào xanh cho hiệu quả tốt nhất là: Số hóa bởi Trung tâm Học liệu... đã cho thấy nông lâm kết hợp là một phƣơng thức sử dụng tài nguyên tổng hợp có tiềm năng thoả mãn các yếu tố của phát triển nông thôn và miền núi bền vững Các lợi ích mà nông lâm kết hợp có thể mang lại rất đa dạng, tuy nhiên có thể chia thành 2 nhóm: nhóm các lợi ích trực tiếp cho đời sống cộng đồng và nhóm các lợi ích gián tiếp cho cộng đồng và xã hội * Lợi ích trực tiếp của nông lâm kết hợp Cung cấp... giản mô tả nông lâm kết hợp nhƣ là một loạt các hƣớng dẫn cho một hệ thống sử dụng đất liên tục Tuy nhiên, nông lâm kết hợp nhƣ Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 15 là một kỹ thuật và khoa học đã đƣợc phát triển thành một điều gì khác hơn là các hƣớng dẫn Ngày nay nó đƣợc xem nhƣ là một ngành nghề và một cách tiếp cận về sử dụng đất trong đó đã phối hợp sự đa dạng của quản
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiệu quả một số mô hình nông lâm kết hợp tại các xã vùng đông hồ thác bà, huyện yên bình, tỉnh yên bái , Đánh giá hiệu quả một số mô hình nông lâm kết hợp tại các xã vùng đông hồ thác bà, huyện yên bình, tỉnh yên bái , Đánh giá hiệu quả một số mô hình nông lâm kết hợp tại các xã vùng đông hồ thác bà, huyện yên bình, tỉnh yên bái

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay