Đề thi hết học phần môn thanh toán quốc tế 2016 (Đại học kinh tế quốc dân)

2 434 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 14:10

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN VIỆN: NGÂN HÀNG – TÀI CHÍNH Bộ môn: Tài quốc tế ĐỀ THI HỌC PHẦN THANH TOÁN QUỐC TẾ Hệ: Chính quy Khoá: 56 Địa điểm: ĐH KTQD Ngày thi: 02/12/2016 Ca thi: Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ SỐ 04 Lý thuyết: - Trình bày quan điểm bạn trước ý kiến cho tín dụng chứng từ phương thức toán an toàn cho doanh nghiệp xuất nhập (1 đ) - Phân biệt giống khác điều khoản FOB với CFR CIF Incoterm 2010 Liên hệ bình luận việc doanh nghiệp xuất Việt Nam có thói quen ký hợp đồng với giá FOB (1 đ) Lựa chọn phương án phù hợp (0,2 điểm/câu) giải thích ngắn gọn (0.2 điểm/câu) 2.1 Phương thức toán L/C Điều kiện giao hàng: FOB Sài Gòn Port, Vietnam, Incoterms 2010 Yêu cầu xuất trình “Shipped – On – Board” B/L Tàu đến không hẹn Rủi ro thuộc về: A Nhà nhập B Nhà xuất C Đáp án khác 2.2 Theo UCP 600, thời gian tối đa 21 ngày kể từ ngày giao hàng thời hạn áp dụng cho: A Ngân hàng phát hành trả lời chứng từ xuất trình có phù hợp hay không B Nhà xuất phải xuất trình gốc chứng từ vận tải C Nhà nhập phải toán tiền cho Ngân hàng phát hành D Đáp án khác 2.3 Điều sau hoá đơn thương mại (Commercial Invoice): A Là chứng từ người mua lập để toán tiền cho người thụ hưởng B Phải rõ bên tham gia thiết phải ký tay C Không thiết phải có chữ ký tay D Không cần rõ bên tham gia không thiết phải có chữ ký tay 2.4 Phương thức toán đảm bảo an toàn cho nhà xuất hơn? A Tín dụng chứng từ B Nhờ thu C Chuyển tiền trả sau D Cả a b 2.5 Trong toán theo phương thức L/C, nhà nhập đảm bảo điều gì: A Họ nhận số lượng chất lượng hàng hoá tương ứng với số tiền họ bỏ B Chỉ phải toán chứng từ phù hợp với yêu cầu hợp đồng ngoại thương ký nhà nhập với nhà xuất C Nhận chứng từ phù hợp với điều khoản điều kiện L/C D Đáp án a b E Đáp án b c F Đáp án a c G Đáp án a, b c 2.6 Một lô hàng xuất gồm 09 container Ngày 28/11/2016 vận đơn A B C D đường biển gốc phát, ghi ngày hàng xếp lên tàu (shipped on board) 27/11/2016 Theo UCP600, thời gian giao hàng (date of shipment) là: 27/11/2016 28/11/2016 đáp án chấp nhận xác định
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi hết học phần môn thanh toán quốc tế 2016 (Đại học kinh tế quốc dân), Đề thi hết học phần môn thanh toán quốc tế 2016 (Đại học kinh tế quốc dân), Đề thi hết học phần môn thanh toán quốc tế 2016 (Đại học kinh tế quốc dân)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay