NGỮ PHÁP VÀ BÀI TẬP TIẾNG ANH TRỌN BỘ

253 258 0
  • Loading ...
1/253 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 14:06

NGỮ PHÁP TIẾNG ANH TRỌN BỘNGỮ PHÁP TIẾNG ANH TRỌN BỘNGỮ PHÁP TIẾNG ANH TRỌN BỘNGỮ PHÁP TIẾNG ANH TRỌN BỘNGỮ PHÁP TIẾNG ANH TRỌN BỘNGỮ PHÁP TIẾNG ANH TRỌN BỘNGỮ PHÁP TIẾNG ANH TRỌN BỘNGỮ PHÁP TIẾNG ANH TRỌN BỘNGỮ PHÁP TIẾNG ANH TRỌN BỘNGỮ PHÁP TIẾNG ANH TRỌN BỘNGỮ PHÁP TIẾNG ANH TRỌN BỘNGỮ PHÁP TIẾNG ANH TRỌN BỘNGỮ PHÁP TIẾNG ANH TRỌN BỘNGỮ PHÁP TIẾNG ANH TRỌN BỘ THEME 1: PHONETICS I THEORY A CONSONANTS C : phát âm nhiều âm khác nhau: /s/ ; /k/; / /;/t/ C /s/ đằng sau E, I, Y: cent, cell, city, recycle C C /k/ sau mẫu tự trừ E, I, Y: come; cot; picture C / / : official, delicious C  /t/ như: cello, concerto G thường phiên âm /g /khi sau mẫu tự trừ ( E, Y, I ) G G /[dʒ]/ sau E, Y, I tận “ge” từ: village, gym, giant, gentle ( ngoại lệ g /g / sau get, tiger ) G ng  / /, /ng/ đứng cuối từ gốc từ  / /tức /g /câm : sing, running Ngoại lệ: Get /get/, Geese /gi:s/, Girl /gə:l/ N thường phát âm / n/ N Qu N / / đứng trước mẫu tự mang âm/ k/,/ g/ uncle, drink, English thường phiên âm /kw/ : quite, quick, require qu  /k/: quay, antique, liquor, queue T thường phiên âm /t/ T T trước U phiên âm /t / picture, century, số từ question, suggestion T phiên âm  / / : notion, potential TH GH, PH TH thường phiên âm  / / TH thường phiên âm  / / they, this GH, PH thường phiên âm  / f/: cough, phone, photo F thường phiên âm  /f / F F phiên âm  /v / : of CH thường phiên âm  /t∫ /: watch, catch, teach CH CH phiên âm  / k/ : Christmas, school, chemistry, chorus, monarch, echo, mechanic, chaos CH phiên âm  / ∫ / :machine, chef, chute, Chicago, mustache ( moustache), parachute * Quy tắc phát âm /s/ dạng động từ thứ số + DT số nhiều +SH cách s  s nếu tận âm k  , t,p, f ,  es  iz z sau từ có tận âm ks,  , t,  dʒ ,  , z : glasses, washes, Felix's , Gorge's S s  z sau từ tận phụ âm lại nguyên âm khác  b,  v,  d,  g,  l,  m,  n,  , ә ,  ei, eә * “Se” cuối từ thƣờng đƣợc phát âm / s/ /z/ • Được phiên âm / s/ sau : nurse mouse sense, condense, promise purpose Được phiên âm / z/ sau : / ai/ rise / i/ noise / :/ vase NOTES: * Se: sau nguyên âm thƣờng đƣợc đọc / s/ / z/ tùy thuộc vào từ cụ thể / s/ /z / /ei / base raise /u: / loose lose /i: / increase please / :/ horse cause * Se / s/ / z/ phụ thuộc vào từ loại close ( a) /kl s/ use (n ) ju: s (v ) close / kl z/ (v ) use /ju: z/ ED: - ED đọc /id / sau t, d - ED phiên âm / t/ sau / t/ , / k/ , / p/, / s/, / /, / t, / /, / ks/ washed , booked , stopped , faxed - ED phiên âm / d/ sau nguyên âm : m , l, b, c , r , v, n , Note: some special adjectives ending in ed, and some adverbs pronounced / id / Adj : naked, crooke, rugged, learned,beloved Adv: deservedly, supposedly, markedly, allegedly  B SILENT CONSONANTS thường câm sau M : climb, dumb C thường câm trước /T/: doubt, debt thường câm trước /K/ : black / blæk/ câm sau /S/ : scene / sin/ ; science D : Câm từ sau: handsome, grandchildren , wednesday , handkerchief thường câm trước /N/ : gnash / næ/ thường câm trước N, M N, M đứng cuối từ sign , paradign ( mÉu ) G GH : thường câm sau I: sign / sai/ , sight / sait/ , high / hai/ K : thường câm trước H : thường câm : honest , hour , heir , honour , vehicle , exhaust L : thường câm : could / k d / , chalk / t k / N : thường câm sau M : column , damn , autumn / : t m/ 10 W : thường câm trước N: knife / naif/ , knee / ni/ R : wrong , write / rait/ H : who / hu: / , whole / houl / B VOWELS [æ] Trong từ âm tiết, tận hay nhiều phụ âm : lad, dam Trong âm tiết mang trọng âm từ nhiều âm tiết đứng trước PÂ ( Phụ âm) : Candle [ei] Từ âm tiết có tận là: A+ PÂ( Phụ âm) + E : Bate - Động từ có tận ATE : intimate, deliberate Trong âm tiết trước tận -ION –IAN: Nation, Translation Ngoại lệ: Companion [k∂m`pænj∂n], Italian [i`tælj∂n], [ɔ:] Trong từ âm tiết tận “LL” Examples: all, call, tall, small A [ɔ] Trong âm tiết có trọng âm từ , từ âm tiết bắt đầu W: Was, Want [a:] Trong từ âm tiết tận R R+ PÂ âm tiết từ A trước R+ PÂ Examples: Bar, Far Ngoại lệ: scarce [ske∂] [i] Trong tận - ATE tính từ Examples: Itimate [`intimit], Animate, Delicate [`delikit] Trong tận - AGE danh từ âm tiết Examples: Village, Cottage [∂] Trong âm tiết trọng âm Again, Balance [e] Trong từ âm tiết tận hay nhiều PÂ(trừ R).Hoặc âm tiết có trọng âm từ : Bed, get Ngoaị lệ: Her, term e [i:] Khi đứng liền trước tận PÂ+ E từ be, she, he, me: Cede, Scene [i] Trong tiền tố BE, DE, RE; begin, become, decide, return [∂] : silent, open AI [ei] Khi AI đứng trước PÂ trừ R Examples: Mail, Sail [e∂]: Khi đứng trước R: air, fair [ɔ:]Trong hầu hết từ chứa AU : Fault, Launch AU [a:]Trong số từ mà ta phải ghi nhớ Examples: Aunt, laugh AW Tất từ chứa AW thường đọc [ɔ:]: law, draw, crawl, drawn AY [ei] hầu hết từ chứa AY: clay, day, play Ngoại lệ: Quay, Mayor, Papaya [e] Head, Bread, Breakfast, Steady, Jealous, Measure, Leather [i:] East, Easy, Heat, Beam, Dream, Breathe, Creature [ə:] learn, earth, heard EA [eə] bear, pear, swear [iə] tear, clear [ei] great, break, steak i:] gee, free EE [iə] beer, cheer, deer [i:] Ceiling, Deceive, Receipt [ei] eight, weight EI [eə] Their [e] Leisure, Heifer 10 EX “eks” Khi EX âm tiết mang trọng âm: exercise, Excellent Iks Khi EX âm tiết không mang trọng âm, đứng trước PÂ: Explain, Experience “igz” Khi EX âm tiết không mang trọng âm, đứng trước nguyên âm âm H câm: Examine, Existence “ei” they, prey, grey 11 EY “i:” money, key [ai] Trong từ âm tiết tận i + PÂ: Bike, side 12 I [i] Trong từ âm tiết tận i + PÂ + E : bit, sit [i:] machine, magazine 13 IE [i:] Khi nguyên âm từ: Grief, Chief, Believe [ai] Khi nguyên âm cuối từ âm tiết : die, lie, tie [əʊ] - Khi đứng cuối từ: no, go, so - Khi đứng từ âm tiết tận PÂ hay PÂ+ E âm tiết có trọng âm từ nhiều âm tiết: comb, cold Ngoại lệ: long, strong, bomb 14 O [ɔ] Khi đứng từ âm tiết tận PÂ âm tiết có trọng âm số từ nhiều âm tiết : dot, nod [ɔ:] Khi đứng trước R+ PÂ : born, north [] Khi đứng từ âm tiết âm tiết có trọng âm số từ nhiều âm tiết : come, some [ʊ:] / [u:] do, move [oʊ]Trong từ âm tiết tận hay phụ âm : coal, coat 15 OA [ɔ: ] Khi đứng trước R : roar, Board [u] : book, look 16 OO [u:] cool, food [] : blood, flood [ɔ:] door, floor [aʊ] bound, clound 17 OU [aʊə] our, hour [ʊə] tour, tourist [ɔ:] four, pour [ oʊ] Soul, Shoulder [au] how, power 18 OW [ ou] grow, know [u] pull, full [u:] blue, lunar [ju:] tube, humour 19 U [jʊə] Trong từ có U+ R+ nguyên âm : Cure, pure [ə:] Trong từ âm tiết tận U+ R U+ R+ PÂ : fur, burn [] Trong từ có tiền tố UM-, UN- số từ thông dụng : but, cup, Unhappy, Umbrella [ai] Trong từ có UI+ PÂ+ E : guide, quite 20 UI [i] built, guitar 21 Y [ai] âm cuối từ có âm tiết : dry ; cry từ có đuôi ify từ deny , reply, rely, [i] âm cuối từ có nhiều âm tiết: copy C STRESS  TWO-SYLLABLE WORDS Đa số động từ âm tiết , trọng âm rơi vào âm tiết thứ for'get , re'lax Ngoại lệ : 'enter , 'happen , 'open , 'listen Đa số danh từ tính từ âm tiết trọng âm rơi vào âm rơi vào âm tiết thứ : 'butcher , 'standard , 'porter ( trừ mis'take , ma'chine ) ) Trọng âm từ số đếm thir'teen, four'teen 'thirty, 'forty, 'fifty ) Hầu hết danh từ ghép trọng âm rơi vào âm tiết thứ 'raincoat , 'airport , 'tea-cup ) Tính từ ghép có từ đàu tính từ trạng từ  trọng âm rơi vào âm thứ tận ed bad-'tempered ' short-'sighted ) Các trạng từ + động từ ghép: trọng âm rơi vào âm tiết thứ adv : up'stairs verb : ill'-treat 7) Đa số tính từ, giới từ, trạng từ có âm tiết thứ “A” trọng âm rơi vào âm tiết thứ a'gain, a'live, a'fraid, a'sleep, a'bove, a'lone, apart,  THREE - SYLLABLE WORDS OR MORE THAN THREE-SYLLABLE ONES Những từ tận đuôi sau có trọng âm rơi vào âm tiết trƣớc âm tiết chứa đuôi a ) -TION pro'tection appli'cation b ) -SION de'cision permission c ) -IC , -ICAL : trừ 'television ar'tistic e'lectric ngoại lệ : 'musical scien'tific po'litical a'rithmetic : số học d ) -ITY : a'bility , ac'tivity , e ) - IAL , -IALLY : artificially , official, es'sential, social f ) -ITIVE : com'petitive , 'sensitive g ) -LOGY : tech'nology , e'cology , h ) -GRAPHY : ge'ography 'politics possi'bility physi'ology Những từ có đuôi ATE ARY tròng âm rơi vào âm tiết thứ cách âm a ) ATE : b ) ARY : con'siderate , com'municate 'illustrate , 'fortunate 'january , 'literary 'necessary , 'dictionary Trừ: docu'mentary , supple'mentary , ele'mentary , ex'traodinary Những từ có đuôi từ sau trọng âm rơi vào a ) EE : refu'gee, nomi'nee ( trừ com'mittee, 'coffee ) b ) EER : pio'neer, mountai'neer , engi'neer c ) ESE : Vietna‟mese , Portu'gese , Chi'nese d ) AIRE : million'naire , e) tech'nique, u'nique, an'tique IQUE : f ) ESQUE : question'naire pictu'resque II PRACTICE PRONUNCIATION Choose the word whose underlined part is different from the others Exercise 1 A rough B sum C utter D union A noon B tool C blood D spoon A chemist B chicken C church D century A thought B tough C taught D bought A pleasure B heat C meat D feed 10 A chalk A knit A put A how A talked B champagne B hide B could B town B naked C machine C tide C push C power C asked D chip D fly D moon D slow D liked Exercise 2 A hear A heat A blood B clear B great B pool C bear C beat C food D ear D beak D tool 10 A university A mouse A faithful A course A worked A new A sun B unique B could B failure B court B stopped B sew B sure C unit C would C fairly C pour C forced C few C success D undo D put D fainted D courage D wanted D nephew D sort Exercise A month B much C come D home 10 A wood A post A beard A false A camp A genetics A cleanse A mechanic A thank B food B though B bird B laugh B lamp B generate B please B machinery B band C look C how C learn C glass C cupboard C kennel C treat C chemist C complain D foot D clothes D turn D after D apart D gentle D retreat D cholera D insert 11 A think B then C theme D three 12 A death B bath C thus D truth 13 A month B northern C south D north 14 A that B they C then D throw 15 A smooth B think C thick D thursday B damage B tenth B gem B these B says C mammal C myth C gaze C sympathy C stays D drama D with D gaudy D then D plays Exercise A grammar A both A gate A thus A lays 10 11 A scholarship A sign A message A beard A dynamic A hoped B chaos B minor B privilege B rehearse B typical B annoyed C cherish C rival C college C hearsay C cynicism C preferred D chorus D trivial D collage D endearment D hypocrite D played 12 A breathe B breath C health D wealth 13 A problems B museums C comforts D engines 14 A class B glass C mass D tissue 15 A watch B mechanics C children D chicken Exercise 5 A candy A earning A waited A given A cough A accident A this A gas B sandy B learning B mended B risen B tough B jazz B thick B gain C many C searching C naked C ridden C rough C stamps C math C germ D handy D clearing D faced D whiten D enough D watch D thin D goods 10 A bought A spear B naught B gear C plough C fear D thought D pear B put B recent B devise B vivid C pull C decent C surprise C revival D puncture D present D realize D final Exercise A pudding A absent A promise A liable A houses A bush A boat B faces B brush B broad C horses C bus C coast D places D cup D alone 10 A large A more A distribute B vegetable B north B tribe C angry C lost C triangle D gem D water D trial Exercise 7: A match B watch C teach D chemistry A chorus B Christian C cholesterol D check A temperature B tent C part D boating A listen B tea C sent D tend A mixture B tent C tear D tame A total B potential C absorbent D intense A chronic B beaches C watches D church A notion B motion C question D introduction A children B kitchen C teacher D school 10 A ache B chorus C chip D choir Exercise 8: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from of the other words A artificial B distance C centre D cells A designer B zoo C Switzerland D tables A although B width C thump D thank A thought B tough C bought D fought A homeless B done C become D month A hidden B minor C written D kitten A many B lamb C handle D camera A there B appear C wear D prepare A occupy B puppy C ready D study 10 A accident B success C accurate D accept 11 A private B irrigate C guidance D environment 12 A instruction B shrub C eruption D supply 13 A necessarily B mechanic C exception D apprentice 14 A basic B erosion C loose D recycle 15 A worry B infer C dirtying D fertilizer 16 A mile B militant C smile D kind 17 A women B bench C lend D spend 10 ĐỀ SỐ ( NĂM 2014) I PHẦN TRẮC NGHIỆM (30 câu; 7,5 điểm) Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest in each of the following questions Question 1: A enough B laugh C cough D high Question 2: A bear B near C clear D hear Question 3: A rejects B believes C maintains D confides Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions Question 4: It is boring in here Let‟s go else for a change A something B nothing C nowhere D somewhere Question 5: I woke up when the alarm clock A took off B turned off C went off D put off Question 6: She wrote her essay carefully to avoid mistakes A make B making C being made D to make Question 7: My students promised that they would hand in their assignments A the previous day B yesterday C the following day D tomorrow Question 8: Jane is a(n) girl so she finds it easy to make friends with other students A sociable B kind C honest D shy Question 9: This is the supermarket you can buy almost everything A that B where C who D when Question 10: Scientists have proposed a possible to the problem of global warming A solution B plan C result D effect Question 11: It is becoming challenging to find a good job nowadays A better and better B the better C the more D more and more Question 12: We will leave the rain stops A until B during C as soon as D while Question 13: We are worried the current situation of environmental pollution in our country A of B on C about D at Question 14: Harry Potter books, which by J.K Rowling, are very popular with children around the world A were written B will write C will be written D wrote Question 15: The money that I earn is enough to my family‟s basic needs A take B meet C see D give Question 1: Jack: „Can I borrow your notes, please?‟ Jill: „ ‟ A Well done! B No, thanks C Yes, sure D Yes, I can Question 2: Candidates have to attach their birth to their applications for this position A diplomas B certificates C qualifications D degrees Question 3: Peter would not have been late for the interview if he the bus A hasn‟t missed B hadn‟t missed C doesn‟t miss D didn‟t miss Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions from 19 to 23 239 In Britain, greetings cards are sold in chain stores and supermarkets, in newsagents‟ shops, corner shops and, increasingly, in shops that specialize in the sale of cards and paper for wrapping presents in The most common cards are birthday and Christmas cards Many Christmas cards are sold in aid of charity and special „charity card shops‟ are often set up in temporary premises in the weeks before Christmas A wide variety of birthday cards is available to cater for different ages and tastes Some, especially ones for young children or for people celebrating a particular birthday, have the person‟s age on the front Many have comic, often risqué, messages printed on them, and cartoon-style illustrations Others are more sober, with reproductions of famous paintings or attractive original designs The usual greeting on a birthday card is „Happy Birthday‟, „Many Happy Returns‟ or „Best Wishes for a Happy Birthday‟ Some people also send special cards for Easter and New Year Easter cards either portray images of spring, such as chicks, eggs, lambs, spring flowers, etc, or have a religious theme Cards are produced for every „milestone‟ in a person‟s life There are special cards for an engagement, a marriage, a new home, a birth, success in an examination, retirement, a death in the family, etc Some are „good luck‟ or „congratulations‟ cards Others, for example „get well‟ cards for people who are ill, express sympathy Question 19: What is the passage mainly about? A Greetings Cards B Birthday Cards C Christmas Cards D Easter Cards Question 20: The word „some‟ in paragraph refers to A young children B ages and tastes C card shops D birthday cards Question 21: Which of the following is NOT the usual greeting on a birthday card? A „Best Wishes for a Happy Birthday‟ B „Happy Birthday‟ C „Good luck‟ D „Many Happy Returns‟ Question 22: The word „milestone‟ in paragraph is closest in meaning to A a positive view B a special gift C an important event D a convenient way Question 23: It can be inferred from the passage that A greetings cards are used on many different occasions B there are few choices of birthday cards C greetings cards are not very popular in Britain D greetings cards are for children only Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct word for each of the blanks from 24 to 28 Most people today take relatively little general exercise Over the last 30 or 40 years lifestyles have changed considerably and many people now travel even (24) shortest distances by car or bus Lack of exercise combined with eating too many fatty and sugary foods has meant that many people are becoming too fat Experts are particularly concerned that children (25) a lot of their free time watching television or playing computer games instead of being physically active In recent years, however, there has been a growing (26) in fitness among young adults and many belong to a sports club or gym Membership of a sports club or gym can be (27) and not everyone can afford the subscription Local sports centres are generally cheaper Evening classes are also cheap and offer a wide variety of fitness activities ranging (28) yoga to jazz dancing Some companies now provide sports facilities for their employees or contribute to the cost of joining a gym (Extracted from The Oxford Guide to British and American Culture - Oxford Advanced Learner‟s Compass) Question 24: A the B an C one D a Question 25: A make B take C get D spend Question 26: A interestingly B interest C interesting D interested Question 27: A popular B easy C cheap D expensive Question 28: A on B from C at D in 240 Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word or phrase that is CLOSEST in meaning to the underlined part in each of the following questions Question 29: We should join hands to make our city green, clean and elegant A work together B take action C put together D make decisions Question 30: The woman decided to devote herself full-time to social work A determine B bring C help D dedicate THE END 241 BÀI SOẠN ÔN TẬP MINH HỌA PHỤ LỤC: THEME: RELATIVE CLAUSES (4 periods) I Ojectives Knowledge After the lessons, students are able: + to use relative pronouns, relative adverbs and relative clauses in appropriate contexts + to exercises related to this theme Skills Identifying mistakes, eliminating wrong answers in MCQs II Method - Presentation, discussion - Teacher presents the theory first, then instruct students to the exercises on their own, then compare their answers in pairs or small groups Teacher corrects and elicits the answers with the use of projector, overhead projector or extra boards - Assign homework for students to at home and inform them to read the next section in preparation for the next classes III Preparation 1.Teacher - Reference books: English grammar Raymond Murphy, English 11, GCSE tests from 2010 to 2014, - Handouts of the exercises - Projector - Extra boards of the exercises 2.Students - Notebooks - Copy of the School revision material IV Procedure Period Relative pronouns, relative adverbs, relative clauses A Presentation Relative pronouns and relative adverbs (10 minutes) -Teacher presents the use of relative pronouns and relative adverbs Relative pronouns Use Example Subject/ Object (people) The man who lives next door is very friendly He‟s the man who I met at Jane‟s party whom Object (people) That‟s the woman whom I saw whose Possessive ( people/things) I know the boy whose bike was stolen John found a cat whose leg was broken which Subject/object (things) That is the bicycle which belongs to Tom That is the book which I like best Subject/object Anyone that wants to take a good seat should come early who that 242 Relative pronouns Use (people/things) Example I don‟t like stories that have unhappy endings The painting that my sister bought is very expensive Relative adverbs where Adverb (place) = in/ on/at which The hotel where we stayed wasn‟t very clean The hotel at which we stayed wasn‟t very clean when Adverb (time) = in/on/which June is the month when many couples get married June is the month in which many couples get married why Adverb (reason) = for which I don‟t know the reason why he has changed his mind I don‟t know the reason for which he has changed his mind Note: We usually use that (not which) after the following words: all, any(thing), every(thing), few, little, many, much, no(thing), none, some(thing) and after superlatives It was something that could have happened to anyone It was the most difficult exam that I have ever taken If the relative pronoun is followed by a verb, it is a subject pronoun The man who is driving this car is Tam’s uncle If the relative pronoun is not followed by a verb( but by a noun or a pronoun), it is an object pronoun The website that you showed me yesterday is very interesting When which, that, whom are used as objects in relative clauses, they can be correctly omitted He’s the man I met at Jane’s party That is the book I like best The painting my sister bought is very expensive The website you showed me yesterday is very interesting B Practice Exercise (15 minutes)  Teacher gives handouts  Teacher gives instruction: Choose the best option by circling A, B, C or D  Teacher sets the time: 10 minutes  Teacher goes round and helps students if necessary  Tell students to compare their answers in pairs in they have finished  Teacher asks students to give answer  Teacher asks students to explain their choice and teacher elicits difficult points  Teacher gives feedback and further explanation if necessary The man spoke to John is my brother A whom B who C whose D which I come from a city _ is located in the southern part of the country A who B whom C that D whose I talked to a woman car had broken down on the way to the party A which B who C whose D whom 243 Tell me the reason you were absent yesterday A where B when C why What‟s the name of the blonde girl _has just come in? A who B whose C whom He‟s the man _ people like at first sight A who B whom C that The dress she bought last week doesn‟t fit her well A whom B which C Ø I apologized to the boy book I borrowed A which B who C whom I am going to visit the town _ I was born and grew up A where B which C when 10 The ring is made of gold and diamond A she is wearing it B he gave it to her C Linda like 11 There was a time dinosaurs dominated the earth A which B when C that 12 This is the painter pictures you admire so much A.where B whose C who 13 The house _Shakespeare was born is now open to public A whose b who C where 14 This is the supermarket you can buy almost everything A that B.where C who D that D A & B D All are correct D B & C D whose D who D she is wearing D A & B D which D when D when Exercise (8 minutes)  Teacher gives handouts  Teacher gives instruction: Choose the underlined part that needs correction to be correct  Teacher sets the time: minutes  Teacher goes round and helps students if necessary  Teacher asks students to give their answer(s)  Teacher asks students to explain their choice  Teacher gives feedback and further explanation if necessary The New Year Day is the day where all my family members gather and enjoy it together A B C D The policeman must try to catch those men whom drive dangerously A B C D The man whom helped you yesterday is a television reporter A B C D The reason what I didn‟t come to visit her was that I was ill A B C D She is the most beautiful woman whose I have ever met A B C D The city who I was born is small but nice A B C D Exercise 3: Combine the following sentences using relative pronouns (10 minutes) 244  -Teacher gives an example: My brother works for a company It makes typewriters → My brother works for a company which/that makes typewriters  Teacher gives instruction: Combine the following sentences using relative pronouns  Teacher sets the time: minutes  Teacher goes round and helps students if necessary  Teacher asks students to give their answer(s)  Teacher gives feedback and further explanation if necessary I was waiting for a man He didn‟t turn up ( The man…) A girl was injured in the accident She is now in hospital (The girl…) 3.We watched a film last night It was really moving ( The film….) Romeo and Juliet were lovers Their parents hated each other Some boys were arrested They have now been released (The boys…) Loan is helping a foreigner The foreigner is from the USA The bottle was blue It contained the chemichal I have to the assignment It is very difficult ( The assignment…) - Answer key The man (who/whom/that/Ø) I was waiting for did not turn up The girl who was injured in the accident is now in hospital The film (which/that/Ø) we watched last night was really moving Romeo and Juliet were lovers whose parents hated each other The boys who were arrested have now been released Loan is helping a foreigner who is from the USA The foreigner (who/whom/that/Ø) Loan is helping is from the USA The bottle which contained the chemichal was blue The assignment (that/ which/Ø) I have to is very difficult C Homework (2 minutes)  - T gives handouts and asks students to exercise 4, at home Esercise 4: Choose the best option by circling the letter A, B, C or D She is the girl _ A father is a journalist B a journalist is her father C who a journalist is her father D whose father is a journalist Do you know the hotel ? A at which she is staying B where she is staying C she is staying at D all are correct Sue lives in a house The house is opposite my house A Sue lives in a house which is opposite my house B Sue lives in a house who is opposite my house C Sue lives in a house where is opposite my house D Sue lives in a house and which is opposite my house The table should be repaired Its legs were broken yesterday A The table which legs were broken yesterday should be repaired B The table whose legs were broken yesterday should be repaired C The table of which legs were broken yesterday should be repaired D The table legs of whose were broken yesterday should be repaired The restaurant was very modern We had lunch at the restaurant 245 A The restaurant where we had lunch was very modern B The restaurant which we had lunch was very modern C The restaurant that we had lunch was very modern D The restaurant where we had lunch at was very modern Exercise I enjoyed the book that you told me to read it A B C D What is the name of the girl whom has just come in? A B C D That is the man who he told me the bad news A B C D He‟s the man that his novel won the Nobel Prize last year A B C D A person who study science is a scientist A B C D Have you read the book what I gave you this morning? A B C D Period 2: DEFINING AND NON-DEFINING RELATIVE CLAUSES I Correcting homework (8 minutes) - Teacher asks students to give the answer for exercise 4, - Teacher asks students to explain their choices -Teacher gives feedback II New lesson A Presentation (10 minutes)  Teacher introduces kinds of relative clauses Identifying and non-identifying relative clauses Identifying relative clauses 1 Identifying relative clauses gives information which is essential to the meaning of the sentence It makes clear which person or thing we are talking about The man who lives at number 36 has been arrested The book that you gave me on my birthday is very interesting 1.2 Cleft sentences: It + be+ noun/ pronoun + identifying relative clauses It was Tom who helped us ( not Bill or Jack) It was Ann that I saw ( not Mary) With proper noun, that is more usual than who That is usual for non-personal subjects It’s speed that causes accidents, not bad roads Non- identifying relative clauses gives information which is not essential to the meaning of the sentence Non-identifying relative clauses have commas at both ends unless this is also the end of the sentence Mr Brown, who lives at number 36, has been arrested I‟ve invited Linda, who lives in the next flat The Hilton hotel, which we stayed at while we were in New York, is expensive 246 Note: a “that” cannot be used in non-identifying relative clauses b “which” can refer to a whole clause He didn’t pass the exam, which surprised all of us c Object pronouns in non-identifying clauses must be used Nam, who/whom we met yesterday, is my neighbor d In non-identifying relative clauses after numbers, and words like many, most, neither, some, both, several, few, we use of before whom and which Her sons, both of whom work abroad, ring her up every week I saw several houses, most of which were quite unsuitable Relative clause with prepositons  Teacher gives some examples The man who/whom Mary is talking to is Mr Pike → The man to whom Mary is talking is Mr Pike The movie they are talking about is very interesting →The movie about which they are talking is very interesting Note: Prepositions are normally placed before whom and which B Exercises (25 minutes) Exercise 1: Choose the best option by circling the letter A, B, C or D (20 minutes)  Teacher gives handouts  Teacher gives instruction: Choose the best option by circling A, B, C or D  Teacher sets the time: 15 minutes  Teacher goes round and helps students if necessary  Teacher asks students to give answer  Teacher asks students to explain their choice  Teacher gives feedback and further explanation if necessary Jan didn't check she had enough petrol before she left, was careless of her A what B it C that D which I must thank the man from _ I got the present A who B whom C that D which That ‟s the woman to _ Jim used to be married A who B whom C which D that The success of shared holidays depends on you shared it with A whose B who C whom D which Tom made a number of suggestions, most of were very helpful A them B which C that D B & C The house in I was born and grew up was destroyed in an earthquake ten years ago A which B where C that D All are correct Do you know the man about _ they‟re talking? A whom B whose C that D A & C What kind of music to _ you are listening? A whose B which C that D B & C This is Mary, is taking over my job when I leave A that B which C who D whom 247 10 That is the house in I used to live A that B which C where D there 11 The man _ is my teacher A who she is speaking to B whom she is speaking with C to whom she is speaking D to whom she is speaking with 12 Sunday is the day _which we usually go fishing A during B at C in D on 13 She couldn‟t answer any question, _made me surprised A that B it C this D which 14 The knife we cut bread is very sharp A with that B which C with which D that 15 It Lan _ always helps him in his trouble A was/ who B was/ that C is / who D is / which 16 The bike is very modern A I told you about which B about I told you which C which about I told you D about which I told you 17 Last week I met Mr Lam, A who‟s oldest son is studying abroad B the oldest son of who is studying abroad C whose oldest son is studying abroad D of whom the oldest son is studying abroad 18 Is she the lady ? A which you borrow this bike from B from who you borrow this bike C from whom you borrow this book D from that you borrow this bike Exercise 2: Combine the following sentences ( minutes)  Teacher gives instruction: Combine the following sentences using relative pronouns  Teacher sets the time: minutes  Teacher goes round and helps students if necessary  Teacher asks students to give their answer(s)  Teacher gives feedback and further explanation if necessary The man that we are talking about is a famous scientist →The man about………………………………………… The tree that we picked these fruits from is in front of the house →The tree from…………………………………………… The city that we were born in is very big →The city in………………………………………………… Do you remember the day ? We first met on that day →Do you remember the day on……………………………? This is Rex hotel, and it is the biggest hotel in the city →This is the Rex hotel, which…………………………… This is Mrs Johns Her son won the championship last year Answer key 1.The man about whom we are talking is a famous scientist The tree from which we picked these fruits is in front of the house 248 The city in which I was born is very big Do you remember the day on which we first met? This is Rex hotel, which is the biggest hotel in the city This is Mrs John, whose son won the championship last year C Homework (2 minutes) - Teacher asks students to exercise at home Exercise 3: Circle the letter whose underlined part must be changed for the sentence to be correct My sister works for a foreign company in Ho Chi Minh City, in where is one of the biggest cities in Vietnam A B C D Martin tried on three jackets, none of that fitted him A B C D Is that the man who house was broken into two days ago? A B C D Bogota, that is the capital of Colombia, is a cosmopolitan city A B C D He is the singer about that I often tell you A B C D Period 3: REDUCED RELATIVE CLAUSES I Correcting homework ( minutes)  - Teacher asks students to give the answer for exercise 4,5  - Teacher asks students to explain their choice  -Teacher gives feedback II New lesson A Presentation ( 12 minutes) Relative clauses replaced by present participles  Teacher give some examples: a.The boy who is talking to Mrs Hoa is my classmate → The boy talking to Mrs Hoa is my classmate b Students who arrive late will not be permitted to enter the classroom → Students arriving late will not be permitted to enter the classroom  - Teacher asks students to comment on the way the above sentences are shortened *Rule: If the verbs in relative clauses has active meaning, it can be repalced by a present participle Relative clauses replaced by past participles  Teacher give some examples: a We live in a house which was built a long time ago → We live in a house built a long time ago b The city which was destroyed in the war has now been rebuilt → The city destroyed in the war has now been rebuilt 249  - Teacher asks students to comment on the way the above sentences are shortened *Rule: If the verbs in relative clauses has passive meaning, it can be repalced by a past participle Relative clauses replaced by infinitives  Teacher give some examples: John was the first person who came to class this morning →John was the first person to come to class this morning The last person who leaves the room must turn off the lights →The last person to leave the room must turn off the lights He was the youngest person who came to the meeting → He was the youngest person to come to the meeting  - Teacher asks students to comment on the way the above sentences are shortened *Rule: Relative clauses can be replaced by full infinitive after the first, the second, the last, the only and sometimes after superlatives B Practice  Teacher gives instruction: Rewriting the sentences as guided  Teacher sets the time: 18 minutes  Teacher goes round and helps students if necessary  Teacher asks students to give their answer(s)  Teacher gives feedback and further explanation if necessary Exercise 1: Combine the folowing sentences by using present participles (5 minutes) The street which lead to the school is very wide The applicants who applied for the post were quite young The boy who is playing the guitar is my teacher‟s son Exercise 2: Combine the folowing sentences by using past participles (5 minutes) I saw many houses which were destroyed by the storm The vegetables which are sold in this shop are grown without chemicals The books which were written by To Hoai are interesting Exercise 3: Combine the folowing sentences by using full infinitive (8 minutes) He was the first man who reached the top You are the last person who saw her alive.s My brother was the only one who realized the danger The fifth man who was interviewed was entirely unsuitable I have some letters that I must write Answer key Exercise 1: Combine the folowing sentences by using present participles The street leading to the school is very wide The applicants applying for the post were quite young The boy playing the guitar is my teacher‟s son Exercise 2: Combine the folowing sentences by using past participles I saw many houses destroyed by the storm The vegetables sold in this shop are grown without chemicals The books written by To Hoai are interesting Exercise 3: Combine the folowing sentences by using full infinitive He was the first man to reach the top You are the last person to see her alive My brother was the only one to realize the danger 250 The fifth man to be interviewed was entirely unsuitable I have some letters to write Exercise 4: Choose the best option by circling A, B, C, or D ( 10 minutes)  Teacher gives handouts  Teacher gives instruction: Choose the best option by circling A, B, C or D  Teacher sets the time: 10 minutes  Teacher goes round and helps students if necessary  Teacher asks students to give answer  Teacher asks students to explain their choice  Teacher gives feedback and further explanation if necessary Neil Armstrong was the first person _ foot on the moon A set B setting C to set D who was set Many of the pictures _ from outer space are presently on display in the public library A sent B sending C having sent D that sent Most of the people _to the wedding banquet arrived late A who inviting B whom were invited C invited D invite The bridge _ by French architects is very nice A was designed B designing C to design D designed Linda was the last student at the oral exam A to be asked B asking C asks D to ask The man at the blackboard is our teacher A stood B stands C standing D to stand Tom was the last the classroom yesterday A to leave B leaving C left D leaves I have a message for people by the traffic chaos A to delay B who delay C delayed D who delaying Mary was the only person a letter of thanks A wrote B written C to write D writing 10 The pilot was the only man after the crash A was rescued B rescued C rescuing D to be rescued C Homework Exercise 5: Circle the underlined part that needs correction There are probably around 3,000 languages speaking in the world A B C D The job that advertised on television last night seems to be very interesting A B C D She always wears clothes are made by a famous fashion designer A B C D I live in a pleasant room overlook a beautiful garden A B C D The man sat next to me on the plane talked all the time A B C D 251 Period 4: MIXED EXERCISES I Correcting homeworks ( minutes)  - Teacher asks students to give the answer for exercise  - Teacher asks students to explain their choice  - Teacher asks students to correct the mistakes  -Teacher gives feedback II New lesson  Teacher introduces the lesson ( minutes): To review what students have learnt from period to Teacher gives a brief summary about what students have learnt about relative clauses: + relative pronouns + relative adverbs + Defining and non-defining relative clauses; + Relative clauses with prepositions + Cleft sentences + Reduced relative clauses  Teacher asks students to exercises Exercise ( 25 minutes)  Teacher gives handouts  Teacher gives instruction: Choose the best option by circling A, B, C or D  Teacher sets the time: 18 minutes  Teacher goes round and helps students if necessary  Teacher asks students to give answer  Teacher asks students to explain their choice  Teacher gives feedback and further explanation if necessary I used to enjoy the summer, we had a big family picnic A where B when C which D that He has just come back from London, is the capital of England A that B which C where D in which 3.Ms Young, to _ many of her students are writing, is living happily and peacefully in Canada A who B whom C that D whose Would you mind show me to work the lift? A where B how C what D why The reason _ he was absent from school is that he had an accident A why B in which C for D which Picasso, , lived until he was a ripe old age A which inspired many other artists B whose works inspired many other artists C inspired many other artists D who was inspired many other artists Let‟s go to Smith‟s, _we can have a drink before the soccer game starts A where B which C who D whom Mary didn‟t remember _ I had told her the day before A of which B which C what D that They would like to live in the country _there is plenty of snow 252 A which B that C where D when 10 Harry Potter, is a best-selling book by J.K Rowling, has been translated into different languages A which B who C whose D that 11 London is the city in _I was born A where B which C that D there 12 The children, _parents work late, are taken home by bus A that B whom C whose D.their 13 This present will be given to can answer the last question A whomever B whoever C whom D who 14 They asked me a lot of questions, _ I couldn‟t answer A most of which B of which most C most of that D of that most 15 This house, …he bought in 1990, is being repaired at the moment A which B that C what D who 16 The lady…in blue is her aunt A dresses B dressed C is dressing D dressing 17.The party, …I was invited last week, was extremely enjoyable A by which B to which C at which D for which 18 The secretary … I talked to didn‟t know where the meeting was A which B whose C when D Ø Exercise ( 10 minutes)  Teacher gives handouts  Teacher gives instruction: Circle the underlined part that needs correction  Teacher sets the time: minutes  Teacher goes round and helps students if necessary  Teacher asks students to give answer  Teacher asks students to explain their choice  Teacher gives feedback and further explanation if necessary The students which were late had to wait outside A B C D The picture painting by my brother was bought by a foreigner A B C D Bill went to class late, that was unusual for him A B C D The boy injuring in the accident was taken to the hospital A B C D Smoke comes from fuel wood affects people‟s health A B C D We are talking about the writer whom book is best selling A B C D II Homework  Teacher asks students to revise the lesson  Do Reading passage No.1 in the Revision material 253 [...]... Khi từ để hỏi là chủ ngữ thì không áp dụng cấu trúc này mà trật tự từ trong câu ở dạng khẳng định) Eg Who does it? What makes you sad? * Đối với các chủ ngữ là các đại từ nhân xưng I, We, You, They và các danh từ số nhiều thì động từ chia ở dạng nguyên thể không “to”: Eg They often play volleyball in the afternoon * Nếu chủ ngữ ở dạng số ít (He, she, it) thì thêm “s” hoặc “es” vào sau động từ: - Cách... sủa và sạch sẽ.) 4 Các danh từ chỉ môn học, tên bệnh và tên quốc gia kết thúc là „s‟: NEWS (bản tin), PHYSICS (môn lý), ECNOMICS (kinh tế học), MATHEMATICS (toán), POLITICS (chính trị học), ATHLETES (môn điền kinh), MEALES (bệnh sởi), MUMPS (bệnh quai bị), the PHILIPINES (nước Phi), the United States (nước Mỹ) Example: Physics is more difficult than chemistry (Môn lý thì khó hơn môn hoá) 5 Các danh... thức), HOMEWORK (bài tập) Example: The furniture is m ore expensive than we think ( Món đồ thì đắt hơn chúng ta nghĩ) 6 Các từ chỉ số lượng thời gian, khoảng cách và tiền: Example: For weeks is a longer time to wait him ( 4 tuần là m ột khoảng thời gian dài để chờ cậu ấy) Three thousand dollars is a big sum of money (3000 US$ là một khoản tiền lớn.) II Plural verb (Động từ số nhiều): 1 Hai danh từ chỉ hai... room 5 The committee (uỷ ban), group (nhóm), team (đội), class (lớp), family (gia đình) IV Hợp với chủ ngữ gần: (Danh từ liên kết bởi cặp từ nối song song) 1 EITHER 2 NEITHER OR + N1 + NOR 3 NOT ONLY + N2 + verb BUT ALSO Example: Not only my brother but also my sister is here V Hợp với chủ ngữ xa: (Danh từ đựơc bổ nghĩa bởi cụm giới từ) One of the boxes is open The book, including all the chapters in... “to”)? b Use: Diễn tả: - Hành động sắp và sẽ xảy ra trong tương lai gần dựa vào dấu hiệu của hiện tại Eg: Look at the black clouds in the sky It's going to rain - Hành động tương lai có dự định trước: Eg I am going to sell my house next week 3 THE FUTURE CONTINUOUS TENSE a Form: (+) S + will + be + V-ing (-) S + will not (won‟t) + be +V-ing (?) Will + S + be + V-ing? (I và We có thể dùng với “shall”; will... friends (RATHER) -> 31 SUBJECT - VERB AGREEMENT A RULES I Singular verb (Động từ số ít): 1 Hai danh từ cùng chỉ một người, một vật, một thứ: Example: The writer and poet is coming tonight ( Nhà văn kiêm nhà thơ sẽ đến tối nay.) 2 Each / Every / either/ neither +{ danh từ số ít} / { of + danh từ số nhi ều }  Động từ số ít Example: Each of children has a toy ( Mỗi trẻ đều có một đồ chơi.) 3... ngữ thì không áp dụng cấu trúc này mà trật tự từ trong câu ở dạng khẳng định Eg Who is talking in the room?) a) Cách thêm đuôi "-ing": Thông thường, ta thêm "-ing" vào sau động từ, tuy nhiên : + Động từ tận cùng là "e", bỏ „„e‟‟ rồi thêm „„-ing’’: live  living, drive  driving, + Động từ tận cùng là "ie", chuyển thành „„y + ing‟‟: die  dying, lie  lying, + Động từ 1 âm tiết hoặc 2 âm tiết mà trọng... trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2 kết thúc bằng MỘT nguyên âm và MỘT phụ âm thì nhân đôi phụ âm cuối trước khi thêm "-ing" (ngoại trừ động từ kết thúc bằng "w", "x") Stop  stopping, cut  cutting, sit  sitting, swim  swimming, Begin  beginning, But cook  cooking, teach  teaching, grow  growing, fix  fixing b USE - Diễn tả một hành động đang xảy ra tại thời điểm nói hoặc xung quanh thời điểm... Đối với động từ 2 âm tiết mà trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2 mà tận cùng là một phụ âm, trước phụ âm đó là một nguyên âm ta gấp đôi phụ âm cuối rồi thêm “ed”: permit permitted, prefer  preferred, b Động từ bất quy tắc (Irregular verbs): (Xem Bảng động từ bất quy tắc) Eg : come  came do  did go  went cut  cut write  wrote see  saw Use: - Diễn tả một hành động xảy ra và kết thúc trong quá khứ với... They often play volleyball in the afternoon * Nếu chủ ngữ ở dạng số ít (He, she, it) thì thêm “s” hoặc “es” vào sau động từ: - Cách thêm „s, es‟ : + Thông thường ta thêm "s" vào sau động từ: works, likes, loves, wants, + Thêm “es” vào sau động từ tận cùng là "ss, x, z, ch, sh, o": misses, kisses, passes, relaxes, boxes, buzzes, teaches, approaches, finishes, washes, goes, does + Động từ tận cùng là
- Xem thêm -

Xem thêm: NGỮ PHÁP VÀ BÀI TẬP TIẾNG ANH TRỌN BỘ, NGỮ PHÁP VÀ BÀI TẬP TIẾNG ANH TRỌN BỘ, NGỮ PHÁP VÀ BÀI TẬP TIẾNG ANH TRỌN BỘ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay