TRỌNG TÂM NGỮ PHÁP TIẾNG ANH (CÓ HƯỚNG DẪN CHI TIẾT)

26 254 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 13:49

TRỌNG TÂM NGỮ PHÁP TIẾNG ANH (CÓ HƯỚNG DẪN CHI TIẾT)TRỌNG TÂM NGỮ PHÁP TIẾNG ANH (CÓ HƯỚNG DẪN CHI TIẾT)TRỌNG TÂM NGỮ PHÁP TIẾNG ANH (CÓ HƯỚNG DẪN CHI TIẾT)TRỌNG TÂM NGỮ PHÁP TIẾNG ANH (CÓ HƯỚNG DẪN CHI TIẾT)TRỌNG TÂM NGỮ PHÁP TIẾNG ANH (CÓ HƯỚNG DẪN CHI TIẾT)TRỌNG TÂM NGỮ PHÁP TIẾNG ANH (CÓ HƯỚNG DẪN CHI TIẾT)TRỌNG TÂM NGỮ PHÁP TIẾNG ANH (CÓ HƯỚNG DẪN CHI TIẾT)TRỌNG TÂM NGỮ PHÁP TIẾNG ANH (CÓ HƯỚNG DẪN CHI TIẾT) TRỌNG TÂM NGỮ PHÁP VẤN ĐỀ CÁCH PHÁT ÂM CỦaA “ED” ĐƯỢC THÊM VÀO SAU ĐỘNG TỪ THƯỜNG VÀ CÁCH PHÁT ÂM CỦA S/ES ĐƯỢC THÊM VÀO SAU DANH TỪ HOẶC ĐỘNG TỪ THƯỜNG Cách phát âm ED -ED có cách đọc - Đọc /id/ động từ tận /t/ /d/: Eg: import → imported mend → mended - Đọc /t/ động từ tận /f/, /p/, /k/, /s/, /θ/, /ʃ/, /tʃ/: Eg: work → worked help → helped - Đọc /d/ động từ tận âm lại Cụ thể là: b, g, l, h, a, m, z, dʒ, Eg: open → opened rob → robbed Cách đọc S/ES -S/ES có cách đọc sau - /S/ /ES/ phát âm /-IZ/ danh từ động từ tận âm /s/, /z/, /ʃ/, /tʃ/, /dʒ/: Eg: wash /wɒʃ/ → washes raise /reIz/ → raises - /S/ phát âm /S/ từ tận /k/, /p/, /t/, /f/ Eg: book → books - /S/ phát âm /Z/ trước nguyên âm âm /b/, /d/, /g/, /l/, /m/, /n/, /r/, /v/: Eg: dog → dogs  NHẬN BIẾT CÁCH PHÁT ÂM CỦA MẪU TỰ HIỄN THỊ C1: Cần nắm vững khác nguyên âm hiễn thị mẫu tự -ea-: - ea- phát âm /i:/ từ sau: eat, meat, steal, neat, meal, deal, appeal, seam, sea, tea, teacher, read, reader, cheap,… - ea- phát âm /e/ từ như: health, bread, wealth, instead, dead, measure, dealth, pleasure, head, pleasant, meadow, threat, thread,… C2: Cần nắm vững khác nguyên âm hiển thị mẫu tự -oo-: - oo- phát âm /ʊ/ theo sau –k hay đứng trước wEx: look, book, bookcase, took, cook, wool, wood, wooden, woodland, … - oo- phát âm /u:/ theo sau –t –d (ngoại trừ từ foot, soot –oo- phát âm /ʊ/ Flood, blood –oo- phát âm /ʌ/) - oo- phát âm /ɔ:/ theo sau –r (ngoại trừ từ sppor, moor, boor, poor –oo- phát âm /əʊ/) - oo- phát âm /əʊ/ từ brooch C3: Cần nắm vững khác giửa nguyên âm âm đôi hiễn thị mẫu tự -ou-: - Trong từ sau –ou- phát âm /ɔ:/: ought, sought… - Trong từ sau –ou- phát âm /ʌ/: country, enough, rough, touch, tough, double, couple, young, southern… - Trong từ sau –ou- phát âm /aʊ/: about, bound, count, ground, hound, house, louse, mouse, pound, sound… - Trong từ sau –ou- phát âm /ʊ/: could, should, would… - Trong từ sau –ou- phát âm /ɒ/: cough… C4: Cần nắm vững khác âm thị mẫu tự -c-: - c- phát âm /k/ từ như: can, cook, cat, cancel, camp, corn, call, capital, cap, card, capture… - c- phát âm /ʃ/ từ như: musician, especially, ocean, facial, official, efficient,… - c- phát âm /s/ từ như: city, cycle, recycle, cell, century, recede, receive, … C5: Nắm vững khác âm thị mẫu tự -ch-: - ch- phát âm /k/ từ như: chemistry, stomach, scholar, scholarship, character, school, choir, chorus, scheme, chaos, cholera,… - ch- phát âm / tʃ/ từ như: choose, watch, such, chin, cheep, chore, chop, choice, church, children, childhood,… - ch- phát âm /ʃ/ từ như: machine, schedule, chef, chemise… C6: Cần nắm vững khác âm thị mẫu tự -gh-: - gh- không phát âm (âm câm) từ như: sight, high, thought, though, although, height, plough, light,… - gh- phát âm /f/ từ như: rough, cough, laugh,… C7: Cần nắm vững khác âm thị mẫu tự -g-: - g- phát âm /dʒ/ đứng trước –e, -i, -y: general, gentle, village, germ, language, cottage, gymnastic, cage,… Ngoại trừ từ: girl, get, geese, gear, geyser, giggle, gill, geisha,… –g- phát âm /g/ - g- phát âm /g/ đứng trước mẫu tự -a, -h, -o, -u, … : ghost, ago, garbage, guess, guest, … C8: Cần nắm vững khác âm thị mẫu tự -h-: - h- không phát âm (âm câm) từ như: hour, ghost, heir, honest, honesty, rhythm, honor,… - h- phát âm /h/ từ như: humid, human, hang, hungry, hot, high, hold,… C9: Cần nắm vững khác âm thị mẫu tự -th-: - th- phát âm /ð/ từ như: that, this, father, mother, brother, those, these, there, then, they, them, the, their, than, therefore, though,… - th- phát âm /θ/ từ như: thank, thankful, theatre, theft, think, thin, thick, theory, thing, third, thirsty, thorough, thread, thousand, twentieth, tenth, bath, death,… - th- phát âm /θ/ đại đa số từ đứng cuối từ ngoại trừ từ như: with, smooth -th- phát âm /ð/ C10: Cần nắm vững khác âm thị mẫu tự -t-: - t- phát âm hầu hết từ: take, button, threaten,… - t- phát âm /ʃ/ đứng trước -ion: translation, section, mention, … - t- phát âm /tʃ/ đứng trước -ure: picture, nature, mature, future, literature, lecture,…  TRỌNG ÂM CỦA MỘT TỪ  Quy tắc 1: Đa số từ có hai âm tiết mà đặc biệt âm cuối bằng: er, ar, or, ow, ance, ent, y, en, on, trọng âm đánh vào âm tiết đầu Các trường hợp ngoại lệ: ci‟ment, i‟deal, po‟lice, de‟sire, ju‟ly, tech‟nique, ma‟chine, ca‟nal, de‟coy Ex: „children, „current, „suffer  Quy tắc 2: Những động từ tận –ENT thường có trọng âm âm tiết thứ hai Ex: pre‟sent, con‟sent  Quy tắc 3: Những từ có hai âm tiết tận –ENT sau có trọng âm âm thứ hai dù loại từ (danh từ, tính từ hay động từ): Con‟sent, con‟tent, des‟cent e‟vent, la‟ment  Quy tắc 4: Những động từ sau tận –ER lại nhấn mạnh âm tiết cuối: Re‟fer, con‟fer, pre‟fer  Quy tắc 5: Đa số danh từ có ba âm tiết, đặc biệt có hai âm cuối tận bằng: ature, ary, erty, ity, orty, thường có trọng âm âm tiết đầu Ex: „property, „victory  Quy tắc 6: Danh từ môn học đánh dấu trọng âm cách âm tiết cuối âm Ex: bi‟ology, e‟conomics, ge‟ography, „chemistry  Quy tắc 7: Các từ tận bằng: -ance, -ence, -ant, -ent, -ian, -ience, -ient, -iar, -ior, -ic, -ical, -eous, -ious, -ous, -ity, -ory, -ury, -ulary, -ive, -cial, -tial, -cion, -sion, -tion, -cious, -ics, -tious, -xious, -is dấu trọng âm thường rơi vào âm tiết trước thành phần Ngoại trừ trường hợp sau: „politics, „politic, „Catholic, a‟rithmetic, „lunatic, „television Ex: popu‟lation, mathe‟matics, de‟cision, a‟bility, fa‟miliar, lib‟rarian, a‟ttendance, ex‟pensive, „special  Quy tắc 8: Danh từ tận :-ate, -ite, -ude, -ute trọng âm cách âm tiết cuối âm Ex: „appetite, „consulate, „institute  Quy tắc 9: Đa số động từ có hai âm tiết trọng âm đánh vào âm tiết thứ hai Ex: a‟ffect, com‟bine, dis‟pose, en‟large, sub‟mit  Quy tắc 10: Động từ có hai âm tiết trọng âm đánh vào âm tiết đầu động từ có âm tiết cuối tiếp vị ngữ tận bằng: -er, -ern, -en, -ie, -ish, -ow, -y Ngoại trừ: a‟llow Ex: „study, „enter, „finish, „open  Quy tắc 11: Động từ tận bằng: -ate, -ude, -fy, -ply, -ize, -ise trọng âm đánh cách âm tiết cuối hai vần, có hai âm tiết trọng âm đánh vào âm tiết cuối Các trường hợp đặc biệt: „migrate, con‟tribute, a‟ttribute, in‟filtrate, de‟hydrate Ex: app‟ly, „multiply, con‟clude, „decorate, con‟solidate  Quy tắc 12: Những hậu tố sau trọng âm, nghĩa từ gốc nhấn âm từ chuyển hóa nhấn âm Noun + ess/ist/ship/dom/hood Verb + ment/ance/er/or/ar/al/y/age/ing/son Adjective/noun + en/ize/fy Noun + y/ly/ful/less/ous/ious/al/ish/like Verb + able/ible  Quy tắc 13: Các hậu tố -ee, -eer, -ese, -oo, -ette, -self, -esque trọng âm thường rơi vào âm tiết chứa hậu tố Các trường hợp ngoại lệ: „coffee, co‟mmittee Ex: ciga‟rette, Chi‟nese, engi‟neer  Quy tắc 14: Những vần luôn có trọng âm, nghĩa trọng âm đánh dấu vào âm này: „cur, „ect „dict, „fer, „mit, „pel, „press, „rupt, „sist, „tain, „test, „tract, „vent, „vert Các trường hợp ngoại lệ: „insect, „suffer, „offer Ex: e‟ffect, pre‟vent, a‟vert  CÁC THÌ THE SIMPLE PRESENT TENSE (THÌ HIỆN TẠI ĐƠN) A Công thức + Affirmative form (thể khẳng định) - Chủ ngữ (với động từ “to be”) S + to be (am/is/are) +…  Eg: We are tired - Chủ ngữ số (với động từ thường) S + V-s/es + O  Eg: He wants to be a teacher in the future - Chủ ngữ số nhiều (với động từ thường) S + V-bare infinitive + O  Eg: They drive carefully + Interrogative form (thể nghi vấn) - Với động từ “to be” To be (am/is/are) + S + O?  Eg: Is she a doctor? - Với động từ thường: Chủ ngữ số ít: Does + S + V-bare infinitive + O?  Eg: Does your father work in the Ho Chi Minh city? Chủ ngữ số nhiều: Do + S + V-bare infinitive + O?  Eg: Do the men work hard all day? + Negative form (thể phủ định) - Với động từ “to be” (am/is/are): S + to be (am/is/are) + not + O  Eg: Mai is not a nurse - Với động từ thường: Chủ ngữ số ít: S + doesn‟t + V-bare infinitive + O  Eg: She doesn‟t drink coffee Chủ ngữ số nhiều: S + don‟t + V-bare infinitive + O  Eg: Tuan and Binh don‟t like going fishing B Cách dùng B1 –Diễn tả việc tượng tồn thời gian vô định Eg: We like living in a countryside: Chúng thích sống vùng quê B2 –Diễn tả chân lý Eg: Two and two is four: Hai với hai bốn B3 –Diễn tả thói quen, tập quán người, việc Eg: I work late at night: Tôi làm việc muộn vào ban đêm Chú ý: Một số trạng từ thời gian thường thường dùng là: always, sometimes, often, never, rarely, usually, every day, every week, every year… THE PRESENT CONTINUOUS TENSE (THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN) A Công thức S + TO BE (AM/IS/ARE) + V-ING B Cách dùng B1 –Diễn tả hành động diễn lúc nói Eg: I‟m watching TV now: Bây xem TV B2 –Diễn tả dự định xếp Eg: She is visiting him tomorrow: Cô ta dự định đến thăm vào ngày mai Chú ý: Một số trạng từ thời gian thường dùng này: now, at present, at the moment… THE PRESENT PERFECT TENSE (THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH) A Công thức S + HAS/HAVE + VIII/V-ED B Cách dùng B1 –Diễn tả hành động xảy khứ tương lai Eg: They have lived here for 12 years Họ sống 12 năm B2: –Diễn tả hành động qua vừa qua Eg: She has just finished homework Cô vừa hoàn thành tập nhà B3: -Diễn tả hành động sày không xác định rõ thời gian, diễn tả trải Eg: We have been to Ha Noi Capital before: Trước đến thủ đô Hà Nội Chú ý: Một số diễn ngữ thường dùng này: never, already, just, yet, since, for, recently, so far, up to now, *Cách dùng SINCE, FOR Since + Mốc thời gian/thì khứ đơn For + khoảng thời gian Eg: We have worked here since 2015 Eg: They have lived in Da nang since they graduated from university Eg: He has been ill for years THE PRESENT PERFECT CONTINUOUS (THIÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN) A Công thức S + HAS/HAVE + BEEN + V-ING B Cách dùng - Dùng để diễn tả xảy khứ kéo dài đến tương lai, việc xảy để lại hậu Eg: I have been learning English for years Eg: You look exhausted Have you been running? PRESENT PERFECT CONTINUOUS (THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN) A Công thức S+ HAVE/HAS + BEEN+ V-ING B Cách dùng B1: -Dùng để nói việc kết thúc thấy ảnh hưởng hay dấu vết Eg: I've got a stiff neck I've been working too long on computer B2: -Dùng để nói việc xảy khứ chưa kết thúc Eg: I've been waiting for him for 30 minutes and he still hasn't arrived B3: -Dùng để việc xảy nhiều lần khứ tiếp tục Eg: She's been writing to her regularly for a couple of years THE SIMPLE PAST TENSE (THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN) A Công thức S + V-ED/VII B Cách dùng - Dùng để diễn tả hành động xảy khứ chấm dứt khứ Eg: I visited him yesterday Chú ý: Một số diễn ngữ thường xuất này: yesterday, last week, last year… *Cách thêm “ED” - Những từ tận “E” ta them “D” + love → loved + like → liked - Đổi “Y” → “I” trước them “ED” động từ tận “Y” trường hợp trước phụ âm + try → tried Những động từ vần, tận phụ âm có nguyên âm trước nó, ta phải nhân đôi phụ âm trước thêm “ED” + fit → fitted + beg → begged THE PAST CONTINUOUS TENSE (THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN) A Công thức S + WAS/WERE + V-ING B Cách dùng - Diễn tả hành động tiếp diễn thời điểm xác định khứ Eg: What was she doing at 8:00 last night? - Diễn tả hành động diễn khoảng thời gian xác định khứ Eg: They were reading a book from 14:00 to 16:00 yesterday evening - Diễn tả hành động xảy trước kéo dài so với hành động khác xảy khứ Eg: While she was cooking, the phone rang - Diễn tả hành động diến tiến đồng thời với hành động khác diễn tiến Eg: While I was studying, my mother was having a bath Chú ý: Có hai liên từ thường với này: WHILE + PAST CONTINUOUS, WHEN + PAST SIMPLE THE PAST PERFECT (THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH) A Công thức S + HAD + VIII/V-ED B Cách dùng - Diễn tả hành động xảy trước chấm dứt trước so với hành động khác xảy sau chấm dứt sau khứ Eg: When I arrived at the airport, the plane had taken off Chú ý: Các liên từ thường dùng này: AFTER + PAST PERFECT, SIMPLE PAST BEFORE + SIMPLE PAST, PAST PERFECT WHEN + SIMPLE PAST, PAST PERFECT THE PAST PERFECT CONTINUOUS (THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN) A Công thức S + HAD BEEN + V-ING B Cách dùng - Diễn đạt hành động xảy trước hành động khác Quá khứ (nhấn mạnh tính tiếp diễn) Eg: I had been thinking about that before you mentioned it - Diễn đạt hành động kéo dài liên tục đến hành động khác Quá khứ Eg: We had been making chicken soup, so the kitchen was still hot and steamy when she came in THE SIMPLE FUTURE (THÌ TƢƠNG LAI ĐƠN) A Công thức S + WILL/SHALL + V-NGUYÊN MẪU B Cách dùng - Diễn tả hành động việc diễn tương lai Eg: They will go swimming tomorrow Chú ý: Một số diễn ngữ thời gian thường dùng này: tomorrow, next week, next month… THE NEAR FUTURE (THÌ TƢƠNG LAI GẦN) A Công thức S + be going to + V-NGUYÊN MẪU - 10 11 B Cách dùng - Diễn tả dự định cho tương lai dự định có suy xét cẩn thận Eg: We are going to for a walk 12 THE FUTURE PERFECT (THÌ TƢƠNG LAI HOÀN THÀNH) A Công thức S + WILL/SHALL + HAVE + VIII/V-ED B Cách dùng - Diễn tả hành động hoản thành trước so với hành động khác bắt đầu Eg: By the time she comes, I shall have gone out - Diễn tả hành động hoàn thành trước thời gian định tương lai Eg: By the end of this month, I will have finished the English course 13 THE FUTURE PERFECT CONTINUOUS A Công thức S + WILL HAVE BEEN + VING B Cách dùng - Dùng để diễn tả hành động hoàn thành vào thời điểm cho trước tương lai, trước hành động, việc khác xảy Eg: I‟ll have finished my work by noon - Dùng để diễn tả hành động khứ kéo dài đến thời điểm cho trước tương lai, chưa hoàn thành Eg: By November, we‟ll have been living in this house for 10 years ֍ Chú ý: Từ “shall” dùng cho chủ ngữ thứ (I, We)  USED TO …: Đã từng… “Used to” dùng để diễn tả thói quen trạng thái khứ mà không lưu Form (Hình thức) Examples (Ví dụ) - Affirmative form (Thể khẳng định) - When I was a little boy, I used to go fishing: Khi lả cậu bé, thường câu cá S + used to + V-bare infinitive - Negative form (Thể phụ định) - I didn‟t used to go fishing when I was a little boy: Tôi chưa tửng câu cá cậu bé? S + didn‟t use to + V-bare infinitive - Interrogative form (Thể nghi vấn) - Did they use to help you with your homework? Họ giúp đỡ bạn làm tập nhà phải Did + S + use to + V-bare infinitive? không? Get used to = to be used to = to be accustomed to + noun/ V-ing: Chúng ta dùng cấu trúc để diễn tả thói quen hay thích nghi Eg: She gets used to working at night: Cô quen làm việc vào ban đêm  CÂU TƯỜNG THUẬT (REPORTED SPEECH) Câu tường thuật (câu gián tiếp) câu thuật lại lời nói trực tiếp người khác phát biểu Eg: They said that it was a beautiful city: Họ nói thành phố đẹp + Khi muốn chuyển đổi câu trực tiếp sang câu tường thuật gián tiếp ta cần phải: a Giữ nguyên động từ tường thuật “say” đổi “say to” sang “tell” động từ tường thuật khác cho phù hợp với câu tường thuật (ask, wonder, require…)  Eg: He said: “I‟m a doctor”  → He said he was a doctor  They said to me: “He can swim very well”  → They told me he could swim very well b Bỏ dấu “ ” thành “that” (that lược bỏ bỏ dấu ngoặc kép) c Chuyển đổi đại từ nhân xưng tính từ sở hữu cho phù hợp với ngữ cành câu tường thuật gián tiếp  Eg: She said: “They are careless drivers”  → She said that they were careless drivers d Phải tuân thủ quy luật hòa hợp động từ sau Direct speech Reported speech Simple present → Past simple Present continuous → Past continuous Present perfect → Past perfect Simple past → Past perfect Past continuous → Past perfect continuous Present perfect continuous → Past perfect continuous  Eg: He said: “You look tired”  → He said I look tired e Phải chuyển đổi từ vị trí, nơi trốn thời gian theo quy luật sau this → that tomorrow → the next day these → those the following day here → there the day after now → then yesterday → the previous day ago → before the day before today → that day next week → the following week tonight → that night last week → the previous week the week before Eg: They said: “We will visit you tomorrow” → They said that they would visit me the following day f Các động từ khiếm khuyết thay đổi theo quy luật should → should needn't → didn't have to will → would can → could may → might must → had to  Eg: She said to me: “I must go now”  → She said to me she had to go then  Chú ý: Khi động từ tường thuật (say, tell ) đơn, không cần phải thực theo quy luật hỏa hợp động từ  Eg: He says: “She is a nurse”  → He says that she is a nurse  Chúng ta không cần tuân theo qui luật hòa hợp động từ câu trực tiếp phát biểu kiện hiển nhiên  Eg: They said: “The sun raises in the east”  → They said that the sun raises in the east g Khi muốn đổi câu trực tiếp câu hỏi sang câu tường thuật gián tiếp, cần phải - Thực quy luật hòa hợp động từ chuyển đổi đại từ nhân xưng, tính từ sở hữu từ nơi chốn, thời gian, đổi câu phát biểu trực tiếp sang câu gián tiếp - Đổi động từ tường thuật “say, tell” sang “ask, require” “wonder” - Dùng “whether” hay “if” để bắt đầu câu gián tiếp câu hỏi trực tiếp không để hỏi Và từ “that” lược bỏ - Khi câu trực tiếp câu hỏi có từ để hỏi như: what, why, how, …, chúng ta sử dụng lại từ để hỏi chuyển câu hỏi trực tiếp câu hỏi trực tiếp câu hỏi sang câu gián tiếp dạng câu khẳng định tất nhiên dấu chấm hỏi (?) lược bỏ Eg: He said: “Do you swim well?” → He asked me if I swam well They said to him: “Where is she now?” → They asked him where she was then h Khi đổi câu nói trực tiếp dạng mệnh lệnh, ta cần phải: - Đổi động từ tường thuật say, tell thành ask, command, request, order, … Động từ mệnh đề cách câu trực tiếp đổi thành động từ nguyên mẫu câu tường thuật gián tiếp - Nếu câu trực tiếp mệnh lệnh phủ định, ta dùng NOT trước động từ nguyên mẫu câu tường thuật gián tiếp  Eg: He said to children: “Keep silent” → He ordered children to keep silent She said: “Don‟t open this door” → She told me not to open that door  CÂU BỊ ĐỘNG (PASSIVE VOICE) * Hình thức câu bị động (Passive) chuyển thể từ câu chủ động (Active): Active: S+ V + O - Passive:      S+ Be VIII/V-ed (by + O) Từ cấu trúc ta thấy rằng: + Chủ ngữ câu chủ động làm tân ngữ câu bị động + Tân ngữ câu bị động làm chủ ngữ câu bị động + Động từ câu chủ động luôn trạng thái khứ phân từ bị động + Trong câu bị động động từ “to be” sử dụng, tùy thuộc câu bị động nào, sử dụng động từ “to be” theo dạng  Eg: He teach me English: Ông dạy Tiếng Anh  → I am taught English by him: Tôi dạy Tiếng Anh ông  DẠNG BỊ ĐỘNG CỦA CÁC THÌ  Thì đơn: S + be (am/is/are) + VIII/V-ed + … Eg: He likes soccer → Soccer is liked by him  Thì tiếp diễn: S + be (am/is/are) + being + VIII/V-ed + … Eg: She is reading a book → A book is being read by him  Thì hoàn thành: S + have/has + been + VIII/V-ed + … Eg: They have studied French for two months → French has been studied by them for two months  Thì khứ đơn: S + was/were + VIII/V-ed + … Eg: The storm destroyed the city last night → The city was destroyed by the storm last night  Thì khứ tiếp diễn: S + was/were + being + VIII/V-ed + … Eg: They were listening to music → Music was being listened to by them  Thì khứ hoàn thành: S + had + been + VIII/V-ed + … Eg: They had done the exercises → The exercises had been done by them  Thì tương lai đơn: S + will/shall + be + VIII/V-ed + … Eg: She will cut the grass tomorrow → The grass will be cut tomorrow  Thì tương lai đơn tiếp diễn: S + will/shall + be + being + VIII/V-ed + … Eg: She will be helping you when you come here tomorrow → You will be being helped by her when you come here tomorrow  Thì tương lai hoàn thành: S + will/shall + have been + VIII/V-ed + … Eg: They will have finished the course by the end of this month → The course will have been finished by the end of this month ֎ Chú ý: Thì hoàn thành tiếp diễn, khứ hoàn thành tiếp diễn, tương lai hoàn thành tiếp diễn dạng bị động riêng  DẠNG BỊ ĐỘNG CỦA MỘT SỐ MẪU CÂU: + Chủ động (active): S + should/could + have + VIII/V-ed + O → Bị động (passive): S + should/could + have + been + VIII/V-ed  Eg: You should have been bought this book  → This book should have been bought + Dùng “It” làm chủ ngữ (mệnh đề làm tân ngữ giữ nguyên) Eg: They said that he is kind to you → It is said that he is kind to you Dùng cấu trúc bị động với động nguyên mẫu - Nếu hành động mệnh đề làm tân ngữ sảy trước hành động mệnh đề chính, dùng perfect infinitive (to have + VIII/V-ed) Eg: They said that he had killed the woman → He was said to have killed the woman - Nếu hành động mệnh đề làm tân ngữ sảy sau hành động mệnh đề chính, sử dụng simple infinitive (to + V-bare) Eg: They expect that you will come → You are expected to come Nếu hành động mệnh đề làm tân ngữ sảy đồng thời hành động mệnh đề chính, sử dụng present infinitive (to be + V-ing) Eg: They said that he was doing homework → He was said to be doing homework + Chủ động (active): S + V* + O + V-ing → Bị động (passive): S (O) + to be (am/is/are/was/were) + V*III/V-ed Eg: He kept her waiting → She was kept waiting + Tân ngữ phân từ dối tượng với chủ ngữ câu Chủ động (active): S* + V* + O* + V-ing + O* + … → Bị động (passive): S(O*) + V* + being + VIII/V-ed(V-ing) +… Eg: I remember my mother teaching me English → I remember being taught English by my mother + Chủ động (active): S + V* + O* + V-to infinitive + … → Bị động (passive): S(O*) + to be (am/is/are/was/were) + V*III/V-ed + V-to infinitive Eg: He told me to exercise → I was told to this exercise + Chủ động (active): S* + V* + O + V-to infinitive + O* + … → Bị động (passive): S(O*) + V* + to be + VIII/V-ed(V-to infinitive) +… Eg: I want to you to help me this work → I want to be helped this work + Chủ động (active): S + V + O1 + giới từ + O2 → Bị động (passive): S(O1) + to be (am/is/are/was/were) + VIII/V-ed + giới từ + O2 Eg: They announced their story to the class → Their story was announced to the class Câu mệnh lệnh (command) Eg: - Close the door Let the door be closed ˗ Don‟t close the door Let not the door be closed  LET (để cho)  Eg: - We let her go out     ↓ ↓ Past perfect S + would/could + have + VIII/V-ed Eg: If I had gone there, I would have given you the message Nếu đến gửi tin nhắn cho bạn (Thực tế không đến đó) CÁC CÁCH DIỄN ĐẠT ĐẶC BIỆT KHÁC CỦA CÂU ĐIỀU KIỆN Unless = if … not: trừ phi, không … Vì Unless =if … not nên mệnh đề unless luôn thể khẳng định Eg: Unless you water the rose every day, it will die ( Nếu bạn không tưới nước cho hoa hồng ngày chết) = If you don‟t water the rose every day, it will die Without (Nếu không) = if …not Eg: without your help, I wouldn‟t have finished my homework (Nếu giúp đỡ bạn hoàn thành xong tập nhà mình) But for (Nếu không có/ Nếu không vì) Eg: But for the president‟s absence, the meeting wouldn‟t have been cancelled (Nếu không vắng mặt ông chủ tịch họp không bị hủy) Provided (that)/ Providing (that): Miễn Eg: Provided that you use the machine carefully, I will lend you it (Miễn bạn sử dụng máy cẩn thận cho bạn mượn nó) If only (Giá mà) + If only + simple present/ simple future: dùng để diễn tả hy vọng Eg: If only I go with you now (Ước bạn bây giờ) + If only + simple past: diễn tả ước muốn thực tương lai Eg: If only he were here (Giá má anh đây) (Thực tế anh không đây) + If only + past perfect: diễn tả mong ước thực khứ Eg: If only I had gone to the party last night (Giá mà tham dự buổi tiệc tối hôm qua) If it hadn’t been for + noun, S + would(n’t)/ could(n’t) + have + VIII/V-ed Eg: If it hadn‟t been for your presence, the room would have been quiet (Nếu mặt bạn phòng có lẽ yên tĩnh) Even if (Ngay cả) đƣợc dùng để tƣơng phản Eg: Even if he is tired, he won‟t stay at home (Ngay mệt không nhà) Had + S + VIII/V-ed, S + could/ would + have VIII/V-ed (loại III) Eg: Had he been earlier, he wouldn‟t have missed the train (Nếu sớm không trễ chuyến tàu) CÂU DIỄN ĐẠT VỚI WISH (EXPRESSION WITH WISH) Wish diễn đạt ước muốn điều thật tương lai: S + wish/ wishes + S + could/ would + V-bare infinitive + … Eg: I wish you would come here (Tôi ước bạn đến đây) (Sự thật bạn không đến) Wish diễn đạt điều trái với thực tế tại: S + wish/ wishes (that) + simple past Eg: I wish I knew her new address (Tôi ước biết địa cô ấy) (Thực tế không biết) Chú ý: Nếu dùng động từ to be WERE dùng cho tất Wish diễn đạt điều trái với thực tế khứ: S + wish/ wishes + S + had + VIII/V-ed Eg: I wish I had had time to play the game last night                  (Ước tối qua có thời gian để chơi trò chơi đó) (Thực tế tối hôm qua thời gian) ADVERBIAL CLAUSES (MỆNH ĐỀ TRẠNG NGỮ) Adverbial clauses of place (Mệnh đề trạng ngữ nơi chốn) Mệnh đề trạng ngữ nơi chốn bắt đầu Where (nơi mà) Wherever (bất nơi nào) Eg: She will go where you tell her (Cô tới nơi mà bạn bảo cô ấy) You can go whereve you like (Bạn nơi đâu mà bạn thích) * Mệnh đề trạng từ nơi chốn có chức phó từ Adverbial clauses of concession (Mệnh đề trạng ngữ tương phản) a Although/ Even though/ Though: Mặc dù, cho dù Although/ Even though/ Though + clause Eg: Although he was ill, he wasn‟t absent from school (Mặc dù bị ốm không nghĩ học) Although/ Even though/ Though dùng để tương phản không dùng Although/ Even though/ Though But lúc Đây lỗi sai thường xuất làm học sinh có thói quen bám vào Tiếng Việt để dịch trình làm Eg: Although it rained heavily, but they arrived at the airport on time (Mặc dù trời mưa to họ đến sân bay giờ) (incorrect) Eg: Although it rained heavily, they arrived at the airport on time (Mặc dù trời mưa to họ đến sân bay giờ) (correct) b No matter: cho dù, có ý nghĩa tƣơng tự nhƣ: Although/ Even though/ Though Theo sau how, what, who, where no matter how = however no matter who = whoever no matter what = whatever no matter where = wherever Eg: No matter what you say, I won‟t believe in that story (Dù anh nói nữa, không tin vào câu chuyện đó) c Ngoài dùng Despite In spite of (mặc dù) để diễn đạt tƣơng phản In spite of + V-ing/ Noun Eg: In spite of the interesting film, she felt sleepy (Mặc dù phim hay cô cảm thấy buồn ngủ) * Sau Despite có hai cách dùng: Despite + N/ V-ing Eg: Despite the bad weather, they continued to play the football (Mặc dù thời tiết xấu họ tiếp tục chơi bóng đá) Despie the fact that + clause Eg: Despite the fact that they played well, they didn‟t win the game (Mặc dù thực tế họ chơi hay họ không thắng trò chơi đó) Adverbial clauses and phrases of reason (Mệnh đề trạng ngữ lí cụm từ lí do) + Mệnh đề trạng ngữ lí thường bắt đầu bằng: Eg: Because it rained, we stay at home (Vì trời mưa nên nhà) * Chú ý: Chúng ta cần tránh lỗi sau: Eg: Because it rained, so we stay at home (incorrect) (Vì trời mưa nên nhà) (sai) Eg: Because it rained, we stay at home (correct) (Vì trời mưa nên nhà) (đúng) Ở ví dụ thứ dùng tới hai liên từ nguyên nhân – kết Chúng ta cách dùng Tiếng Anh Tiếng Việt thường dùng lối nói + Cụm từ lí – Because of Because of + N/ V-ing Adverbial clauses and phrases of purpose (Mệnh đề trạng ngữ mục đích cụm phó từ mục đích) Mệnh đề trạng ngữ mục đích thường bắt đầu bằng: So that = in order that: Cốt để, So that/ in order that + S + may/ might/ shall/ can/ could/ will/ would + V-bare infinitive Eg: He studied hard so that he can pass the examination (Anh học hành chăm cốt để vượt qua kì thi) They started the journey early in order that they would get there on time (Họ khởi hành hành trình sớm cốt để đến giờ) + Cụm phó từ mục đích bắt đầu bằng: So as to = in order to = to: Để mà, cốt để Eg: She went to the bookstore to buy some books (Cô đến hiệu sách để mua vài sách) We kept silent in order to see the film (Chúng giữ im lặng để xem phim) Adverbial clauses of the time (Mệnh đề trạng ngữ thời gian) Mệnh đề trạng ngữ thời gian thường bắt đầu bằng:  When: Eg: When he came, I had gone out (Khi đến rồi)  After: sau  Eg: After he had had breakfast, he went to school  (Sauk hi ăn sang xong cậu ta học)  Before: trƣớc  Eg: I‟ll study English before I fly to England  (Tôi học Tiếng Anh trước bay qua nước Anh)  While:  Eg: While they were watching TV, the telephone rang  (Trong họ xem phim chuông điện thoại reo)  Till/ Untill:  Eg: Don‟t live here until I come back  (Đừng rời chỗ quay lại)  As soon as:  Eg: I will call you as soon as I arrive at the place  (Tôi gọi cho bạn đến nơi đó)  Since: từ  Eg: We haven‟t seen her since we left for Ha Noi Capital  (Chúng không gặp cô kể từ chuyển đến thủ đô Hà Nội)  Whenever: lúc  Eg: You can use my computer whenever you like  (Bạn sử dụng máy tính lúc bạn thích)  Just as:  Eg: She turned the light off just as she entered the room  (Cô ta tắt đèn cô ta bước vào phòng) * Chú ý: Chúng ta không sử dụng tương lai mệnh đề trạng ngữ thời gian Eg: When it will rain, I usually stay at home (incorrect) When it will rain, I usually stay at home (correct) Adverbial clauses of manner with As and As if (Mệnh đề trạng ngữ thể cách As As if)  As: Eg: They acted as they was asked (Họ hành động yêu cầu)  As if: thể - Diễn tả việc người nói tin sảy tương lai (dùng với tương lai) + Eg: It looks as if it‟s going to rain (Trông trời mưa) - Diễn tả việc người nói tin khó thật (dùng với khứ đơn were) Eg: He said as if he were my father (Anh ta nói thể bố tôi) - Diễn tả việc người nói tin khó thật (dùng với khứ hoàn thành) Eg: She looks as if she had known what happened (Trông thể cô ta biết điều sảy ra) Adverbial clauses of result (Mệnh đề trạng ngữ kết quả) Mệnh đề trạng ngữ kết bắt đầu bằng: So + adj/ adv + that + clause Such + noun + that + clause  Eg: He speaks so slowly that I get bored  RELATIVE CLAUSES (MỆNH ĐỀ LIÊN HỆ) Đại từ liên hệ bao gồm: Who, Whom, Which, That, Where, Whose… Mệnh đề liên hệ làm chức tính từ mệnh đề liên hệ gọi mệnh đề tính ngữ + Mệnh đề tính ngữ bắt đầu “who” “Who” dùng để thay cho người làm chức chủ ngữ Eg: That woman is Mary‟s mother She is wearing a dark shirt → That woman who is wearing a dark shirt is Mary’s mother (Chữ “who” thay cho chủ ngữ “she” nên “who” làm chức chủ ngữ) + Mệnh đề tính ngữ bắt đầu “whom” “Whom” dùng để thay cho người làm chức tân ngữ Eg: The man helped me my housework I love him very much → The man whom I love very much helped me my housework (Chữ “whom” dùng để thay cho tân ngữ “him” nên “whom” làm chức tân ngữ) + Mệnh đề tính ngữ bắt đầu “which” “Which” dùng để thay cho vật làm chức chủ ngữ tân ngữ Eg: This is a pen I need it now → This is the pen which I need now (Which thay cho it nên làm chức tân ngữ) Eg: She gave me a book The book is very useful → She gave me a book which is very useful (Which thay cho “the book” nên làm chức chủ ngữ) + That thay cho “who, whom, which” Eg: This is the man I admire him → This is the man that I admire * Chúng ta phải dùng “that” trường hợp sau: + Nếu chủ ngữ cần thay câu thứ hai hỗn hợp từ không loại, tính chất Eg: He is drawing men and field They look very vivid → He is drawing men and field that look very vivid (Những người đàn ông đàn ông cánh đồng mà vẽ sinh động) + Sau tính từ cực cấp cụm từ nhƣ: the first, the last, the only,… Eg: He is the only man that can save the boy + Sau đại từ bất định nhƣ: all, anything, nobody, nothing, little… Eg: He did nothing that made me angry * Chúng ta không dùng “that” trường hợp sau: - Đại từ liên hệ có giới từ trƣớc Eg: This is the woman to whom I spoke yesterday (Chúng ta không thay whom that có giới từ to đứng trước) * Relative clause (Restrictive and non- restrictive) :Mệnh đề quan hệ (hạn định không hạn định) Tất mệnh đề tính từ bắt đầu đại từ quan hệ Vì mệnh đề tính từ cũn gọi mệnh đề liên hệ (Relative clause) a Mệnh đề liên hệ không giới hạn (Non- restrictive clause) Mệnh đề liên hệ không giới hạn dùng với tất đại từ liên hệ, trừ That Mệnh đề xem lời nói thêm hay giải thích thêm, đặt hai dấu phẩy “,” có hai dấu dấu gạch ngang “-” Eg: The man, who made the speech, is my form teacher (Người đàn ông, người mà trình bày diễn văn giáo viên chủ nhiệm chúng tôi) Huong River, which flows through Hue city, is a beautiful river (Sông Hương chảy qua thành phố Huế song đẹp) b Mệnh đề liên hệ giới hạn (Restrictive clause) Mệnh đề liên hệ giới hạn dùng với tất đại từ liên hệ Nó đóng vai trò quan trong phận câu Nếu nó, câu ý nghĩa Eg: This is the man who helped me yesterday (Đây người đàn ông giúp hôm qua) The woman whose daughter is a nurse is working here (Con gái người phụ nữ y tá làm việc đây)  MẠO TỪ (ARTCLE) * Mạo từ từ dùng trước danh từ thông báo cho biết danh từ đề cập đến đối tượng xác định * Trong Tiếng Anh, có từ gọi mạo từ (article) chúng phân thành hai loại: Mạo từ xác định mạo từ bất định a Mạo từ xác định (Definite article) – The * Nguyên tắc chung: - “The” dùng trước danh từ người hay vật xác định Eg: She is cleaning the room: cô lau chùi phòng (Cả người nói lẫn người nghe biết phòng nào) - “The” đứng trước tính từ để tạo thành danh từ mang ý nghĩa chung chung Eg: The poor can‟t rent this room (Người nghèo thuê phòng này) - “The” đứng trước danh từ để loài Eg: She hates the ant (Cô ta ghét Kiến) (“ant” không Kiến mà chung cho tất loài Kiến) - “The” đứng trước tên sông, kênh, kênh đào, eo biển, thác nước khu rừng… Eg: The Nile: sông Nin; the Pacific Ocean: Thái Bình Dương… - “The” đứng trước tên thư viện, viện bảo tang, phòng triển lãm, rạp hát,… Eg: The Huntington Library (Thư viện Huntington) - “The” đứng trước danh từ mang ý nghĩa Eg: The sun: Mặt trời - “The” luôn đứng trước “same” Eg: Two buildings are the same height (Hai tòa nhà có độ cao nhau) - Nếu danh từ không đếm có mệnh đề hay cụm từ miêu tả theo sau “The” sử dụng trước danh từ không đếm Eg: The money that you that you gave me yesterday wasn‟t my refund (Tiền mà hôm qua anh đưa cho số tiền hoàn lại tội) - Khi danh từ riêng dùng làm bổ ngữ cho danh từ khác “the” luôn đứng trước danh từ Eg: The European cultures (Văn hóa châu Âu) - Một danh từ xác định tức mạo từ xác định “the” dùng trước nhờ cụm giới từ Eg: The road to Ha Noi (con đường dẫn đến Hà Nội) - The Seafoods of Vietnam (Các loại hải sản Việt Nam) * Các trường hợp sau không dùng “the” - Tên lục địa, thành phố, quốc gia, tiểu bang, tỉnh, đường phố, bán đảo, quần đảo, vịnh, núi, Eg: Japan, Africa,… Nhưng: The Noth Pole: Bắc Cực, The South Pole: Nam Cực + Các nước có hình thúc số nhiều tạo tiểu bang có “of” theo sau dung “the” Eg: The United States (Hoa Kỳ) The People‟s Republic of China (Nước Cộng hòa Nhân Dân Trung Hoa) + Khi tên núi hay danh từ “mountain” dạng số nhiều ta dùng “the” Eg: The Marble Mountains: Ngũ Hành Sơn - Tên trường đại học, nhà ga, sân bay, tiệm ăn, công sở, cung điện Eg: Hue University (Đại học Huế) Da Nang Airport (Sân Bay Đà Nẵng) - Các danh từ buổi ngày, ngày, tháng Eg: on Sunday: vào ngày chủ nhật Nhưng: in the morning, in the afternoon, in the evening - Chúng ta không dung “the” danh từ mùa đứng sau it is/ it was Eg: It was late summer: cuối mùa hạ b Mạo từ bất định ( Indefinite article): A/ An - A/ An dùng trước danh từ đếm số ít: Eg: a book: sách an orange; cam “An” sử dụng trước danh từ bắt đầu nguyên âm (u,e,o,a,i) Nhưng a university, a one-eyed man, an hour “A” dùng trước danh từ bắt đầu phụ âm - A/An dùng từ ngữ đơn vị đo lường Eg: A kilo of beef: Một ki lô thịt bò - A/An dùng với danh từ nghề nghiệp Eg: My father is a worker: Bố công nhân Nhưng đè cập đến chức vụ đó, tổ chức hay cộng đồng người mà chức vụ mang tính ta không dùng a/an Eg: He was president ò the club * Chúng ta không dùng a/an trước danh từ không đếm danh từ đếm số nhiều SO, BUT, HOWEVER THEREFORE (Connecting adverbs) + So: Vì vậy, cho nên, thế, nên So dùng để nối hai mệnh đề Và có ý nghĩa thông báo cho người nghe kết quả, hậu quả, kết luận hay ảnh hưởng So thường theo sau dấu phẩy (comma) đồng thời có chức giới thiệu câu thứ hai Eg: It is raining heavily, so we will stay at home They spent a lot of time playing games, so they didn‟t finish their homework + Therefore: có nghĩa tương tự So Nó thay So Tuy nhiên, Therefore thường bắt đầu cho câu mệnh đề thứ hai nó đứng sau trợ động từ thứ Eg: The car was broken down Therefore they decided to travel by train He doesn‟t get on well with the present She há therefore given up the work + But: mà But dùng để nối hai mệnh đề độc lập để diễn tả ý nghĩa trái ngược But thường theo sau dấu phẩy (comma) bắt đầu cho mệnh đề thứ hai Eg: He studied hard , but he didn‟t pass the entrance examination + However: Dùng để nói lên tương phản However đứng đầu câu, câu cuối câu Đứng trước however dấu chấm đứng sau dấu phẩy ngược lại Eg: The car is old However, I like it The car is old I like it, however SENTENCE and CLAUSE CONNECTORS (Từ nối câu từ nối mệnh đề) Chức Từ nối câu Từ nối mệnh đề Diễn tả ý bổ sung Furthermore, moreover, in addition And Diễn tả ý trái ngược On the other hand, however, in contrast But, yet, although, though, even though, while, whereas MODAL AUXILIARIES (Trợ động từ tình thái) AUXILIARY MAY USES (1)polite request (2) formal permission (3)more than 50% certainty PRESENT / FUTURE - May I borrow your pen? - You may leave the room - Where is John? He may be at the library (4) exclamation as a wish (5) after the clause with “hope”, “trust” - May all your dreams come true! - I trust (hope) that you may find this plan to your satisfaction (6) adverb clauses of concession with “but” (7) adverb clauses of purpose - He may be poor, but he is honest (Though he is poor ) - She was studying so that she might read English books MIGHT (1)less than 50% (2) polite request (rare) (3) petulant reproach (4) exclamation as a wish (5) after the clause with “hope”, “trust” (6) adverb clauses of concession with “but” (7) adverb clauses of purpose - Where is John? He might be at the library - Might I borrow your pen? - You might listen when I am talking to you (Làm ơn ráng mà lắng nghe nói) PAST Could/ May/ Might + perfect: Dùng để tiên đoán khứ sở Những động từ khiếm khuyết mang nghĩa Eg: - It may have rained last night, but I am not sure - The cause of death could have been bacteria - John might have gone to the movies yesterday COULD (1)Past ability (2)polite request (3)suggestion (4)less than 50 % certainty (5)impossibility (negative only) CAN MUST (1)ability/ possibility (2)informal permission (colloquial speech) (3)informal polite request (4) impossibility (negative only) (5) = Continuous Tense when using with verbs of perception - I can run fast - You can use my car tomorrow (1)strong necessity (from speaker) -> needn‟t (negative) - I must go to class today - Must I it now? - No, you needn‟t Tomorrow will be soon enough - You must not open that door Mary isn‟t in class She must be sick ( present only) (2)prohibition(negative) (3)95 % certainty-> can‟t (negative) HAVE TO HAVE GOT TO - Could I borrow your pen? - Could you help me? -I need help in math You could talk to your teacher Where is John? He could be at home That couldn‟t be true (1)necessity ( from external circumstances) (2)lack of necessity ( negative) (1)necessity SHOULD = OUGHT TO OUGHT TO (1) advisability (2) 90% certainty 10 SHALL (1) polite question to (1)advisability (2) 90 % certainty - Can I borrow your pen? - That can‟t be true Listen! I think I can hear the sound of the sea (không dùng I am hearing) If he said that, he can‟t be telling the truth - I have to go to class today - I don‟t have to go to class today I have got to go to class today - I should study tonight - She should well on the test ( future only, not present) - I ought to study tonight - She ought to well on the test ( future only, not present) - Shall I open the door? Must have and can't have Diễn đạt ý kiến theo suy luận logic.(về hành động khứ) I must have left my wallet in the car.( I am sure I did ) Jim can't have noticed you.( I am sure he didn't ) Must + Perfect: Dùng để nói tiên đoán xảy khứ dựa sở rõ ràng Eg: - I have lost one of my gloves I must have dropped it somewhere - My wacth says only ten past six It must have stopped Had to Must dạng khứ, nên dùng had to để thay Sorry I'm late, I had to take the children to school Dạng nghi vấn Did you have to? Did you have to work late yesterday? Should have and ought to have Diễn đạt cảm giác người nói nhỡ phạm phải sai lầm khứ I should have posted this letter yesterday.( I didn't the right thing ) You shouldn't have told me the answer.( you were wrong to so ) make a suggestion (2) future with “I “or “we” as subject (3) threat (4) determination (speaker) (5) promise 11 WILL (1) 100% certainty (2) willingness (3) polite request (4) determination (subject) (5) promise 12 BE GOING TO (1)100% certainty (2)definite plan 13 BE ABLE TO (1) ability (succeeded in doing) 14 WOULD (1)polite request - I shall arrive at 9.00 (will: more common) - He shall suffer for this; he shall pay you what he owes you - These people want to buy my house, but they shan‟t have it - If you work hard, you shall have a holiday on Saturday - He will be here at 6.00(future only) - The phone is ringing I‟ll get it - Will you please pass the salt? - (a) George shall go out without his overcoat (b) George will go out without his overcoat - He is going to be here at 6.00 (future only) - I am going to paint my bedroom (future only) I am able to help you I will be able to help you - Would you please pass the salt? (2)preference (3)repeated action in the past = used to - Would you mind if I left early? I would rather go to the park than stay at home - Every day he would get up at six o'clock and light the fire Will have V(p2): diễn tả hoàn thành vào thời gian tương lai - By 2015, I will have left my school Past plans I was going to paint my bedroom, but now I don‟t have time were/ was able to the achievement of st difficult in the past When I was young, I could run very fast Luckily, Mary was able to help us Would rather + Perfect: Ước muốn không xảy khứ Eg: - The film at the cinema was boring I would rather have stayed home to watch TV - He studied French at schoo; only because his parents wanted him He would rather have studied English Một dự đoán việc mang tính chất giả thiết khứ - Life in the Middle Ages was harsh and cruel You would have hated it a lot 15 USED TO (1)repeated action in the past I used to talk to him via mobile phone at night I used to visit my grandparents every weekend 16 HAD BETTER You had better be on time, (past form uncommon) or we will leave without you Class is supposed to begin at Class was supposed to begin at 10 10 (1)advisability with threat of bad result (1)expectation 17 BE SUPPOSE D TO 18 BE TO (1)strong expectation You are to be here at 9.00 19 NEED (1)necessity (negative & interrogative) You needn‟t go yet, need you? 20 DARE (1) bravery to st You daren‟t climb that tree, dare you? (2) I daresay (proverb)= perhaps, it is probable He is not here yet, but I daresay he will come later COMPARISONS (so sánh) So sánh ngang bằng: As + adj/ adv + as Not so + adj/adv + as So sánh Short adj/adv–er + THAN MORE + long adj/ adv + THAN So sánh bậc THE Short adj/adv–EST Was/Were to have Diễn đạt hành động mà phải xảy cuối lại không xảy He was to have left yesterday.( he was supposed to leave, but he didn't ) Needn't have and didn't need to Có khác biệt nhỏ cách dùng Hãy so sánh nhé: I needn't have arrived at seven - Tôi đáng nhẽ không cần phải tới lúc 7h, làm ( I arrived at seven, but it wasn't necessary ) I didn't need to arrive at seven Trước biết tới lúc 7h ( we don't know when I arrived maybe seven or later ) Nhưng thông thường văn nói, người ta thường dùng didn't need to trường hợp In speech, have is often contracted in the forms in this unit THE MOST + adj/adv Double comparison: ( so sánh kép)  Càng ngày……… Càng; Mỗi lúc ………… + Tính từ ngắn: Adj-er + and + adj-er + Tính từ dài : more and more + adj Eg: It gets colder and colderin the evening He becomes more and more intelligent  Càng ngày it……………; ngày …………… less and less + adj Eg: It gets less and less sunny in the evening  Càng …………… The + so sánh + clause, The + so sánh + clause Eg: The darker it gets, the colder it is The more difficult the situation is, the more intelligent he is The more we cut trees, the more we suffer from floods The richer he is, the more self conceited he is The less difficult exercise are, the less studious they are The less he speaks, the less I hate him V + V-to infinitive agree threaten demand tend swear promise arrange decide need desire choose continue expect forget fail ask begin hesitate neglect learn mean hope determine offer refuse start prepare try want wish seen plan prefer pretend manage attempt claim intend strive propose V + O + to-infinitive advice warn allow beg force imagine encourage permit consider forbid command get assume lead ask tell enable prefer challenge order mean observe guess suspect persuade urge want wish tempt cause invite intend compel expect trust GERUND  admit finish avoid appreciate hate begin delay deny enjoy Escape mention Prefer practice quit rík mind Postpone Recollect miss recall Resist Resume suggest report It is no use It is worth It is worthless There is no point Can‟t bear Can‟t help Feel like Can‟t stand Can‟t face Động từ đặc biệt Động từ Try + V-ing Try + V-to inf Stop + V-ing Stop + V-to inf Remember + V-ing Remember + V-to inf Forget + V-ing Forget + V-to inf Regret + V-ing Regret + V-inf Keep + V-ing Keep/ Leave + O + to inf Nghĩa Thử làm Cố gắng làm Ngừng làm việc Dừng lại để làm Nhớ làm Nhớ phải làm Quên làm Quên phải làm Hối tiếc làm Hối tiếc phải làm Tiếp tục làm Mặc, để làm TAG QUESTION (câu hỏi đuôi) - Câu hỏi đuôi thành phần thêm vào phía sau mệnh đề Chúng cách dấu phẩy Nó yếu tố dùng để xác thực hành động, việc mệnh đề PHẦN CÂU THƯỜNG Ở TRƯỚC phần câu hỏi đuôi They are fine, aren‟t they? They aren‟t fine, are they? She is a teacher, isn‟t she? She isn‟t a teacher, is she? I am wrong, aren‟t i? She likes roses, doesn‟t she? She doesn‟t like roses, does she? They drink tea in the morning, don‟t they? They don‟t drink tea in the morning, they? She went out last night, didn‟t she? She didn‟t go out last night, did she? They played the game, didn‟t they? They didn‟t play the game, did they? She won‟t come here, will she? She will come here, won‟t she? They will help you, won‟t they? They won‟t help you, will they? She has gone out, hasn‟t she? She hasn‟t finished her homework, has she? haven‟t they? have they? isn‟t it? is it? aren‟t there? are there? can‟t she? can she? isn‟t it? is it? are they? aren‟t they? has it? did they? isn‟t it? don‟t they? haven‟t they? will you? will you? shall we? They have come here, They haven‟t come here yet, It is hot, It isn‟t cool, There are five people in the hall, There aren‟t five people in the hall, She can swim, She can‟t swim, This is your book, This isn‟t your book, Those aren‟t your pen, Those are your pen, Nothing has been said, No one did this, Everything is good, Everyone needs good health, Somebody has done it, Don‟t open you book, Open the book, Let‟s go out, PHRASAL VERBS I Inseparable phrasal verbs (1) Phrasal Verbs Agree (disagree) With - belong to - care about - consist of - depend on - differ from - dream about (of) - laugh at - leave for Meaning Đồng ý ( không đồng ý với Thuộc Quan tâm đến Bao gồm Phụ thuộc vào Khác với Mơ Chế dễu Rời khồi … để đến Phrasal Verbs - look at - look for - sit down - talk about - talk to „ - think about ( of) - wait for - listen to - live with Meaning Nhìn vào Tìm kiếm Ngồi xuống Nói Nói với Nghĩ (ai/ Đợi chờ Lắng nghe( nhạc) Sống (nhờ vào) II Một số phrasal verbs có danh từ đại từ nằm động từ giới từ Example: He asked me for money? Phrasal Verbs Example Meaning - ask (someone) about - ask (someone) for - help (someone ) with - borrow something from someone - lend something to someone Mrs Smith asked the children about their day Dick asked Sue for a second cups of coffee Dick helped Sue with the dishes Sue borrows some milk from her neighbour - hỏi - hỏi xin - giúp - mượn The neighbor lent some milk to Susie - remind someone about - remind someone of Billy reminds his mother aboutthe football game You reminded me of your grandfather Cho mượn … nhắc nhở - nhắc nhớ lại III Inseparable phrasal verbs (2) Phrasal Verbs - Meaning come back drop (stop) by get along with get together with get up go over grow up live on look after look like move out of# move into run into stay up take care of Return : quay lại, trở lại Visit: viếng thăm Be friendly with; than thiện với Hợp mặt Thức dậy Review, correct: ôn lại, chữa lỗi Become adult; trưởng thành Exist; sống nhờ vào Supervise, watch: chăm nôm Trông giống với… Dọn # dọn vào Gặp (tình cờ) Thức khuya Chăm sóc IV Some common separable phrasal verbs Phrasal Verbs Bring up Call up Drop off Figure out Find out Help out Look over Pick out Pick up Take out Talk over Think over Throw away Try out‟ Wake up Work out Example Meaning Dawn is bring her kids up by herself Yesterday my son called me up Could you drop me off downtown? I can‟t figure out this problem Did you find out her phone number/ My mother often helps me out with the kids Please look over your paper before you give it to me Did you pick out the present? I picked her up after her class Please take out the garbage We talked the situation over I will think over your advise Did you throw yesterday‟s paper away? Let‟s try out these new skis The phone wake me up I hope we can work it out - nuôi Gôi điện Đưa / đến Hiểu, giải Biết, khám phá Giúp Xem lại , ôn lại Chọn lựa Đón ai… Nhặc Nhặc , chọn Thảo luận Ngĩ kỷ Vứt bỏ Kiểm tra Tỉnh dậy Tìm giải pháp IV Phrasal verbs relating to clothing, cleaning, and household items Phrasal Verbs Have on Put on Try on Take off Clean off Dust off Wash off Clean out Sweep out Clean up Pick up Sweep up Example She has on a new hat I always put my socks on first Did you try it on before you bought it Please take off your coat Clean off the table , please I dusted off the bookshelf I washed the grease off my hands We need to clean out this closet Please sweep out the garbage Don‟t go into the kitchen until I clean it up Please pick up your toys I have to sweep up the floor It‟s time to wash up for dinner Could you turn the TV off? Meaning Mặc đội Off means” remove from the surface of something” Out means” remove from the inside of something.” Up means “ lift or remove something that dropped or fell.” It also means “completely.” Wash up Turn off Turn on Please turn the TV on Turn down Turn up Turn down the stereo! Could you turn the TV up? 10 Off means “stop something” such as water or an electric appliance On means “ start something” such as water or an electric appliance Down and up refers to sound levels OTHER STRUCTURES have/ get + STh + V-3/ed: có làm have + S.O + V-bare: nhờ làm việc STh + need + V-ing: cần làm ( mang nghĩa bị động) Had better + V-bare: tốt hết nên làm S + would rather + V-bare +than + V-bare: thích S1 + would rather + S2+ simple past + (than simple past) S + suggest + V-ing / S1 + suggest + S2 + (should) + V-bare: đề nghị làm việc Should + have + V3/ed: lẽ … S1+ had + no sooner + V-3/ed + than + S2 + V-2/ed S1 + had + hardly + V-3/ed + when + S2 + V-2/ed [...]... mệnh đề tính ngữ + Mệnh đề tính ngữ bắt đầu bằng “who” “Who” dùng để thay thế cho người và làm chức năng chủ ngữ Eg: That woman is Mary‟s mother She is wearing a dark shirt → That woman who is wearing a dark shirt is Mary’s mother (Chữ “who” thay thế cho chủ ngữ “she” nên “who” làm chức năng chủ ngữ) + Mệnh đề tính ngữ bắt đầu bằng “whom” “Whom” dùng để thay thế cho người và làm chức năng tân ngữ Eg: The... trạng ngữ chỉ thời gian) Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian thường được bắt đầu bằng:  When: khi Eg: When he came, I had gone out (Khi anh ta đến thì tôi đã đi rồi)  After: sau khi  Eg: After he had had breakfast, he went to school  (Sauk hi ăn sang xong thì cậu ta đi học)  Before: trƣớc khi  Eg: I‟ll study English before I fly to England  (Tôi sẽ học Tiếng Anh trước khi tôi bay qua nước Anh) ... much helped me do my housework (Chữ “whom” dùng để thay thế cho tân ngữ “him” nên “whom” làm chức năng tân ngữ) + Mệnh đề tính ngữ bắt đầu bằng “which” “Which” dùng để thay thế cho vật và làm chức năng chủ ngữ hoặc tân ngữ Eg: This is a pen I need it now → This is the pen which I need now (Which thay thế cho it nên nó làm chức năng tân ngữ) Eg: She gave me a book The book is very useful → She gave me... anh đưa cho tôi không phải là số tiền hoàn lại của tội) - Khi danh từ riêng được dùng làm bổ ngữ cho một danh từ khác thì “the” luôn luôn đứng trước danh từ ấy Eg: The European cultures (Văn hóa châu Âu) - Một danh từ có thể được xác định tức là mạo từ xác định “the” được dùng trước nó nhờ một cụm giới từ Eg: The road to Ha Noi (con đường dẫn đến Hà Nội) - The Seafoods of Vietnam (Các loại hải sản của... đây)  MẠO TỪ (ARTCLE) * Mạo từ là từ được dùng trước danh từ và thông báo cho chúng ta biết danh từ đó đề cập đến một đối tượng xác định * Trong Tiếng Anh, có 3 từ được gọi là mạo từ (article) và chúng được phân thành hai loại: Mạo từ xác định và mạo từ bất định a Mạo từ xác định (Definite article) – The * Nguyên tắc chung: - “The” được dùng trước danh từ chỉ người hay vật đã được xác định Eg: She is... dùng tới hai liên từ chỉ nguyên nhân – kết quả Chúng ta không có cách dùng như vậy trong Tiếng Anh mặc dù Tiếng Việt vẫn thường dùng lối nói như thế + Cụm từ chỉ lí do – Because of Because of + N/ V-ing Adverbial clauses and phrases of purpose (Mệnh đề trạng ngữ chỉ mục đích và cụm phó từ chỉ mục đích) Mệnh đề trạng ngữ chỉ mục đích thường được bắt đầu bằng: So that = in order that: Cốt để, để mà So that/... “The” đứng trước danh từ mang ý nghĩa duy nhất Eg: The sun: Mặt trời - “The” luôn luôn đứng trước “same” Eg: Two buildings are the same height (Hai tòa nhà có độ cao như nhau) - Nếu danh từ không đếm được có một mệnh đề hay cụm từ miêu tả theo sau thì “The” được sử dụng trước danh từ không đếm được ấy Eg: The money that you that you gave me yesterday wasn‟t my refund (Tiền mà hôm qua anh đưa cho tôi... hoặc were) Eg: He said as if he were my father (Anh ta nói cứ như thể anh ta là bố tôi) - Diễn tả việc người nói tin là khó hoặc không có thật ở hiện tại (dùng với thì quá khứ hoàn thành) Eg: She looks as if she had known what happened (Trông như thể cô ta biết điều gì đã sảy ra) 7 Adverbial clauses of result (Mệnh đề trạng ngữ chỉ kết quả) Mệnh đề trạng ngữ chỉ kết quả được bắt đầu bằng: So + adj/ adv... dung “the” khi danh từ chỉ mùa đứng ngay sau it is/ it was Eg: It was late summer: đó là cuối mùa hạ b Mạo từ bất định ( Indefinite article): A/ An - A/ An được dùng trước danh từ đếm được số ít: Eg: a book: một quyển sách an orange; một quả cam “An” được sử dụng trước một danh từ bắt đầu bằng một nguyên âm (u,e,o,a,i) Nhưng a university, a one-eyed man, an hour “A” được dùng trước một danh từ bắt đầu... các từ ngữ chỉ đơn vị đo lường Eg: A kilo of beef: Một ki lô thịt bò - A/An được dùng với danh từ chỉ nghề nghiệp Eg: My father is a worker: Bố tôi là một công nhân Nhưng khi đè cập đến chức vụ của ai đó, một tổ chức hay trong một cộng đồng người mà chức vụ đó mang tính duy nhất thì ta không dùng a/an Eg: He was president ò the club * Chúng ta không dùng a/an trước danh từ không đếm được và danh từ
- Xem thêm -

Xem thêm: TRỌNG TÂM NGỮ PHÁP TIẾNG ANH (CÓ HƯỚNG DẪN CHI TIẾT), TRỌNG TÂM NGỮ PHÁP TIẾNG ANH (CÓ HƯỚNG DẪN CHI TIẾT), TRỌNG TÂM NGỮ PHÁP TIẾNG ANH (CÓ HƯỚNG DẪN CHI TIẾT)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay