Các bước của Điều tra Xã hội Học

24 1,052 4
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 13:40

Các bước tiến hành điều tra XHH I GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ 1 Xác định vấn đề cần điều tra 2 Đặt tên cho đề tài điều tra 3 Xác định mục tiêu nhiệm vụ điều tra 4 Xây dựng giả thuyết nghiên cứu 5 Xác định biến số 6 Thao tác hoá khái niệm 7 Xây dựng thang đo 8 Chọn mẫu nghiên cứu 9.Xây dựng bảng hỏi 10 Điều tra thử hoàn thiện bảng hỏi II Giai đoạn thu thập thông tin  Lập kế hoạch tổ chức điều tra  Tổ chức tập huấn điều tra viên  Triển khai thu thập thông tin III Giai đoạn xử lý thông tin trình bày báo cáo  Tổng hợp số liệu  Phân tích số liệu điều tra  Báo cáo kết điều tra I Giai đoạn chuẩn bị        Xác định vấn đề cần điều tra ( sở + ph át hiện) Cơ sở để xác định vấn đề cần điều tra + Xuất phát từ ý tưởng nhà nghiên cứu + Xuất phát từ vấn đề xã hội cấp bách đặt + Xuất phát từ việc dự kiến trước số sách +Xuất phát từ việc cần thông tin cấp bách + Xuất phát từ sở thích cá nhân Phát vấn đề cần điều tra - Khi có mâu thuẫn quy luật thực tế sống  Phát vấn đề cần điều tra thông qua:  + Quan sát sống  + Qua nghiên cứu có trước  + Đối tác đưa cho nhà xã hội học  Một số điểm cần ý đưa vấn đề điều tra:       Mối quan tâm Tính cấp bách Tính hữu dụng Khả người nghiên cứu Tính khả thi đề tài Tính độc đáo Đặt tên cho đề tài           Tên đề tài nghiên cứu cần xác định cô đọng, súc tích cho thấy nội dung nghiên cứu Tên đề tài không chứa cụm từ bất định cao Không đưa mục đích nghiên cứu vào tên đề tài Tên đề tài không dị nghĩa, không đa nghĩa, không sử dụng ngôn ngữ “ tiếng lóng”, ngôn ngữ địa phương, tiếng nước Tên đề tài cần trình bày ngắn gọn, câu chữ rõ ràng, xác nhiều thông tin Tên đề tài tính cách tuyên truyền, quảng cáo Tên đề tài cần nói lên được: * Đối tượng nghiên cứu * Khách thể nghiờn cứu *Phạm vi nghiên cứu Một số ví dụ tên đề tài Thực trạng, nguyên nhân, giải pháp vấn nạn nghiện game Online giới sinh viên TPHCM V Xác định mục tiêu nghiên cứu       Khái niệm: Mục tiêu nghiên cứu đích hướng đến đề tài, giải thích thêm cho đề tài cụ thể hoá đề tài Một số yêu cầu xác định mục tiêu nghiên cứu: Mục tiêu nghiên cứu phải thể nhu cầu thực tiễn nhận thức Mục tiêu nghiên cứu phải trả lời câu hỏi : Làm gì? ( nghiên cứu gì?).Mỗi đề tài thường có mục tiêu: Mục tiêu mục tiêu cụ thể Mục tiêu bản: Hướng đến giải vấn đề trung tâm xuyên suốt đề tài Mục tiêu cụ thể: Hướng đến giải yếu tố, công việc cụ thể 3.Xây dựng giả thuyết nghiên cứu    Giả thuyết nghiên cứu : Là kết luận giả định chất vật hay tượng người nghiên cứu đặt ra, để theo đó: phân tích, kiểm chứng toàn trình nghiên cứu Là giả định kiểm định hai hay nhiều biến có quan hệ với biến nào?     Các loại giả thuyết nghiên cứu: Giả thuyết mô tả: Thiết lập trạng thái thực tế tượng nghiên cứu Giả thuyết giải thích: Tìm nguyên nhân kiện thiết lập qua giả thuyết mô tả Giả thuyết xu hướng: Chỉ tính lặp lại, tính bền vững xu hướng trình xã hội Một số ví dụ giả thuyết nghiên cứu         Những người có trình độ học vấn thấp thường rơi vào tình trạng nghèo đói Giả thuyết giải thích Những người có trình độ học vấn cao thường có mức sinh thấp Giả thuyết giải thích Mối liên hệ xã hội yếu tỷ lệ tự tử cao Giả thuyết xu hướng Tỷ lệ có hành vi quan hệ tình dục trước hôn nhân nhóm niên đô thị cao nhóm niên nông thôn Giả thuyết mô tả Thao tác khái niệm hóa  Thao tác hoá khái niệm gắn liền với trình phân chia cụ thể hoá khái niệm, biến khái niệm mức độ trừu tượng thành khái niệm cụ thể, đơn giản, để qua ghi chép quan sát Cơ sở khoa học việc thao tác hoá khái niệm    - Quá trình nhận thức xã hội học thông qua nhiều mức độ khác - Khái niệm trừu tượng dễ dẫn đến cách hiểu khác - Các tượng xã hội thường đạt quan sát trực tiếp 4 Xây dựng thang đo *Khái niệm Thang đo: Cách xếp thông tin xã hội học thực nghiệm theo hệ thống số chữ mà tỷ lệ chúng đồng đẳng với trật tự kiện đo lường ( Là thước kẻ đo lường tượng xã hội ) Các loại thang đo     Thang định danh ( thang danh nghĩa): Đánh số tính chất phạm trù loại Thang thứ bậc ( thang chia hạng): Giữa phạm trù có quan hệ thứ bậc Thang đo khoảng: Là thang thứ bậc đồng thời biết rõ khoảng cách mức riêng lẻ đo đơn vị Thang tỷ lệ ( thang cân đối): Cho biết khoảng cách hai hạng chia lớn hay nhỏ khoảng cách hai hạng chia khác thang đo lần III Mẫu nghiên cứu chọn mẫu Khái niệm mẫu nghiên cứu Mẫu phần tổng thể lựa chọn theo cách thức định với dung lượng hợp lý Chọn mẫu  Là việc tiến hành nghiên cứu, thu thập thông tin từ phận thu nhỏ mẫu tổng thể nghiên cứu, song lại có khả suy rộng cho tổng thể đối tượng nghiên cứu, phù hợp với đặc trưng cấu tổng thể Các cách chọn mẫu điều tra xã hội học Các cách chọn mẫu Chọn mẫu xác xuất Cho phép phần tử tập hợp chung có khả lựa chọn thành đối tượng điều tra Chọn mẫu phi xác xuất Các phần tử tập hợp gốc khả xác định lựa chọn mẫu nghiên cứu Block Diagram Chọn Chọn mẫu mẫu xác xác suất suất Theo dự tính trình tự định Đơn giản Theo khoảng cách k= N/n Hệ thống Theo tiêu chí Phân tầng Theo khu vực địa lý Theo cụm Chọn mẫu phi xác xuất Tự nguyện Thuận tiện Phán đoán Giới thiệu IV.Xây dựng bảng hỏi Khái niệm , vai trò bảng hỏi điều tra XHH  Bảng hỏi hệ thống câu hỏi xếp đặt sở nguyên tắc: tâm lý, lôgic nhằm tạo điều kiện cho người hỏi thể quan điểm với vấn đề thuộc đối tượng nghiên cứu người nghiên cứu thu nhận thông tin đáp ứng yêu cầu đề tài mục tiêu nghiên cứu 2 Các dạng câu hỏi         Căn vào hình thức trình bày câu hỏi Có loại Câu hỏi đóng câu hỏi có sẵn phương án trả lời + Câu hỏi đóng lựa chọn Câu hỏi lưỡng cực ( có – không ) Câu hỏi cường độ (mức độ – thang điểm) + Câu hỏi đóng tuỳ chọn Câu hỏi mở: Không có sẵn phương án trả lời Câu hỏi kết hợp      Căn theo công dụng câu hỏi, chia làm loại: câu hỏi nội dung câu hỏi chức Câu hỏi nội dung:Thu thập thông tin chất vấn đề nghiên cứu + Câu hỏi kiện: Những câu hỏi thân thế, sựviệc + Câu hỏi tri thức: Đánh giá mức độ hiểu biết vấn đề nêu + Câu hỏi thái độ, quan điểm, động cơ:Liên quan đến ý kiến, cường độ quan điểm Câu hỏi chức năng:  + Câu hỏi tâm lý: Tạo tâm lý thoải mái cho người trả lời  + Câu hỏi kiểm tra: Kiểm tra lại độ tin cậy thông tin từ câu trả lời trước  + Câu hỏi lọc: Kiểm tra xem đối tượng có thuộc nhóm cần trả lời câu hỏi không?  Kết cấu bảng hỏi       BH có khoảng 18 – 30 câu, ước tính trả lời khoảng 20 – 30 phút, có phần: Phần mở đầu:Trình bày mục đích điều tra, hướng dẫn người hỏi cách trả lời, khẳng định tính khuyết danh Phần nội dung chính: Đưa câu hỏi kiện lên trước, sau đến câu hỏi tâm lý * Đặt câu hỏi tâm lý cạnh câu hỏi nội dung Không nên để câu hỏi chức liền kề * Chỉ nên đưa từ đến câu hỏi mở ( câu xếp vào sau câu thứ đến câu thứ 9, câu xếp vào cuối bảng hỏi) Phần kết thúc:Thường để câu hỏi tuổi, học vấn, nghề nghiệp, giới tính Có ghi lời cảm ơn Cảm ơn quan tâm theo dõi tất người! Danh sách thành viên nhóm; 1 Trần Đại 2 Bùi Ngọc Tấn [...]... tin từ một bộ phận thu nhỏ của mẫu tổng thể nghiên cứu, song lại có khả năng suy rộng ra cho tổng thể đối tượng nghiên cứu, phù hợp với đặc trưng và cơ cấu của tổng thể Các cách chọn mẫu cơ bản trong điều tra xã hội học Các cách chọn mẫu Chọn mẫu xác xuất Cho phép mỗi phần tử trong tập hợp chung đều có khả năng được lựa chọn thành đối tượng điều tra Chọn mẫu phi xác xuất Các phần tử trong tập hợp gốc... trình phân chia và cụ thể hoá khái niệm, biến các khái niệm ở mức độ trừu tượng thành các khái niệm cụ thể, đơn giản, để qua đó có thể ghi chép và quan sát được Cơ sở khoa học của việc thao tác hoá khái niệm    - Quá trình nhận thức xã hội học thông qua rất nhiều mức độ khác nhau - Khái niệm trừu tượng dễ dẫn đến các cách hiểu khác nhau - Các hiện tượng xã hội thường không thể đạt được sự quan sát trực... thang đo *Khái niệm Thang đo: Cách sắp xếp thông tin xã hội học thực nghiệm theo hệ thống các con số hoặc chữ mà tỷ lệ giữa chúng đồng đẳng với trật tự các sự kiện đo lường ( Là thước kẻ đo lường các hiện tượng xã hội ) Các loại thang đo     Thang định danh ( thang danh nghĩa): Đánh số những tính chất hoặc phạm trù cùng loại Thang thứ bậc ( thang chia hạng): Giữa các phạm trù đã có quan hệ thứ... trả lời  + Câu hỏi kiểm tra: Kiểm tra lại độ tin cậy của các thông tin từ các câu trả lời trước đó  + Câu hỏi lọc: Kiểm tra xem đối tượng có thuộc nhóm cần trả lời những câu hỏi tiếp theo không?  Kết cấu bảng hỏi       BH có khoảng 18 – 30 câu, ước tính trả lời trong khoảng 20 – 30 phút, có 3 phần: 1 Phần mở đầu:Trình bày mục đích cuộc điều tra, hướng dẫn người được hỏi cách trả lời, khẳng định... Đơn giản Theo khoảng cách k= N/n Hệ thống Theo tiêu chí Phân tầng Theo khu vực địa lý Theo cụm Chọn mẫu phi xác xuất Tự nguyện Thuận tiện Phán đoán Giới thiệu IV.Xây dựng bảng hỏi 1 Khái niệm , vai trò của bảng hỏi trong điều tra XHH  Bảng hỏi là hệ thống các câu hỏi được xếp đặt trên cơ sở các nguyên tắc: tâm lý, lôgic nhằm tạo điều kiện cho người được hỏi thể hiện quan điểm của mình với những vấn... thứ bậc nhưng đồng thời biết rõ khoảng cách giữa từng mức riêng lẻ được đo bằng đơn vị nào Thang tỷ lệ ( thang cân đối): Cho biết khoảng cách giữa hai hạng chia lớn hơn hay nhỏ hơn khoảng cách giữa hai hạng chia khác nhau của thang đo bao nhiêu lần III Mẫu và nghiên cứu chọn mẫu 1 Khái niệm mẫu nghiên cứu Mẫu là một phần của tổng thể được lựa chọn ra theo những cách thức nhất định và với một dung lượng... tắc: tâm lý, lôgic nhằm tạo điều kiện cho người được hỏi thể hiện quan điểm của mình với những vấn đề thuộc về đối tượng nghiên cứu và người nghiên cứu thu nhận được các thông tin đáp ứng các yêu cầu của đề tài và mục tiêu nghiên cứu 2 Các dạng câu hỏi         Căn cứ vào hình thức trình bày câu hỏi Có 3 loại Câu hỏi đóng là câu hỏi đã có sẵn phương án trả lời + Câu hỏi đóng lựa chọn Câu hỏi... hợp      Căn cứ theo công dụng của các câu hỏi, chia làm 2 loại: câu hỏi nội dung và câu hỏi chức năng Câu hỏi nội dung:Thu thập thông tin về bản chất vấn đề nghiên cứu + Câu hỏi sự kiện: Những câu hỏi về thân thế, sựviệc + Câu hỏi tri thức: Đánh giá mức độ hiểu biết về vấn đề được nêu ra + Câu hỏi thái độ, quan điểm, động cơ:Liên quan đến ý kiến, cường độ của các quan điểm Câu hỏi chức năng: ...Một số ví dụ về giả thuyết nghiên cứu         Những người có trình độ học vấn thấp thường rơi vào tình trạng nghèo đói Giả thuyết giải thích Những người có trình độ học vấn cao thường có mức sinh thấp Giả thuyết giải thích Mối liên hệ xã hội càng yếu thì tỷ lệ tự tử càng cao Giả thuyết xu hướng Tỷ lệ có hành vi quan hệ tình dục trước hôn nhân ở nhóm thanh... chính: Đưa các câu hỏi sự kiện lên trước, sau đó đến câu hỏi tâm lý * Đặt những câu hỏi tâm lý cạnh câu hỏi nội dung Không nên để 2 câu hỏi chức năng liền kề nhau * Chỉ nên đưa từ 1 đến 2 câu hỏi mở ( 1 câu xếp vào sau câu thứ 4 đến câu thứ 9, 1 câu xếp vào cuối bảng hỏi) 3 Phần kết thúc:Thường để những câu hỏi về tuổi, học vấn, nghề nghiệp, giới tính Có ghi lời cảm ơn Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất
- Xem thêm -

Xem thêm: Các bước của Điều tra Xã hội Học, Các bước của Điều tra Xã hội Học, Các bước của Điều tra Xã hội Học, I. Giai đoạn chuẩn bị, Xây dựng thang đo, Các dạng câu hỏi

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay