KIEM TRA HOC KI i HOA 11 1314

4 195 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 13:00

Nào ta thử sức với câu trắc nghiệm lý thuyết nhỏ sau nào: Cho biết: Na = 23; O = 16; Ca = 40; Si = 28; Cu = 64; Pb = 207; Mg = 24; Ba = 137; H = 1; S = 32; N = 14; P = 31; K = 39; Ca = 40; Cl = 35,5; C = 12; Al = 27 Câu 1: Để sản xuất 100 kg thuỷ tinh Na2O.CaO.6SiO2 cần dung kg natri cacbonat, với hiệu suất trình sản xuất 100%? a 22,17 kg b 27,12 kg c 25,15 kg d 20,92 kg Câu 2: Có nhận định sau muối amoni: 1- Tất muối amoni tan nước 2- Các muối amoni chất điện ly mạnh, nước muối amoni điện ly hoàn toàn tạo ion NH4+ không màu tạo môi trường bazo 3- Muối amoni phản ứng với dung dịch kiềm giải phóng khí amoniac 4- Muối amoni bền nhiệt Nhóm gồm nhận định là: a 1, 2, b 2, 3, c 1, 3, d 1, 2, Câu 3: Có dung dịch đựng lọ nhãn là: (NH4)2SO4 ; NH4Cl ; Na2SO4 ; KOH Chọn thuốc thử để nhận biết dung dịch đó? a Dung dịch Ba(OH)2 b Dung dịch BaCl2 c Phenolphtalein d Dung dịch NaOH Câu 4: X hóa chất có tác dụng tẩm lên gỗ đốt chúng không cháy, đồng thời dung dịch X có khả làm keo dán sành, sứ X là: a Na2SiO3; K2SiO3 đậm đặc b Na2CO3; K2CO3 đậm đặc c NaHSiO3; KHSiO3 đậm đặc d NaHCO3; KHCO3 đậm đặc t0 Câu 5: Cho sơ đồ phản ứng sau: X1 → X2 + CO2 CO2 + X3  → X1 + H2O CO2 + X3  → X4 CO2 + X1  → X4 t0 X4 → X1 + CO2 + H2O Các chất X1 X4 là: a Na2CO3; NaHCO3 b NaHCO3; Na2CO3 c CaCO3; Ca(HCO3)2 d Ca(HCO3)2; CaCO3 Câu 6: Cho dãy muối sau: NH4HCO3 ; NH4Cl ; NH4HS ; NH4NO2 ; (NH4)2SO4 ; (NH4)2CO3 ; NH4NO3 ; NH4Br ; (NH4)2Cr2O7 Khi nhiệt phân tới chất dãy trên, số chất cho khí NH3 : a b c d Câu 7: Trên bao phân N – P – K có ghi 15 – 10 – 15 Kết luận sau sai: a Khi bón 150g phân vào đất có 22,5g K2O cung cấp cho b Loại phân bón phân phân bón hỗn hợp c Phân hình thành cách trộn lẫn phân (NH4)2HPO4 KNO3 d Phân hỗn hợp chất tạo đồng thời tương tác hóa học chất Câu 8: Thuốc Nabica để chữa bệnh đau dày có chứa muối sau đây: a Na2CO3 b NaHCO3 c NH4HCO3 d (NH4)2CO3 Câu 9: Loại than sau sẵn tự nhiên: a thah antraxit b than cốc c than mỡ d than nâu Câu 10: Cho kim loại Cu tác dụng với HNO3 đặc tượng quan sát a Kim loại tan, có khí không màu bay lên, dung dịch chuyển màu xanh b Kim loại tan, có khí không màu thoát hoá nâu không khí, dung dịch chuyển sang màu xanh Trang 1/4 c Kim loại tan, có khí không màu bay lên, dung dịch màu d Kim loại tan, có khí màu nâu bay lên, dung dịch chuyển màu xanh Câu 11: Dãy muối thuỷ phân tan nước a KHS, KHSO4, K2S, KNO3, CH3COONa b Ba(NO3)2, Mg(NO3)2, NaNO3, KHS, Na3PO4 c AlCl3, Na2CO3, K2SO3, CH3COONa, Fe(NO3)3 d Na3PO4, Ba(NO3)2, KCl, KHSO4, AlCl3 Câu 12: Dãy gồm toàn kim loại sau không tác dụng với HNO đặc, nguội: a Zn, Pb, Mn b Fe, Cr, Al c Mo, Ba, Cr d Zn, Al, Be Câu 13: Nhóm chất hay ion có tính bazơ a CO32- , CH3COO-, NH3 b HSO4-, HCO3-, NH4+ c NH4+, Na+, ZnO, Al2O3 d Cl- , CO32-, CH3COO-, HCO3Câu 14: Hoàn thành đoạn thông tin sau từ/ cụm từ phù hợp: ”Kim cương dạng (1) cacbon, có cấu trúc mạng tinh thể (2) , nguyên tử C trạng thái lai hóa (3) vừa tâm, vừa đỉnh hình (4) ”: a (1) thù hình; (2) nguyên tử; (3) sp3; (4) tứ diện b (1) thù hình; (2) nguyên tử; (3) sp3; (4) vuông c (1) thù hình; (2) phân tử; (3) sp3; (4) tứ diện d (1) thù hình; (2) nguyên tử; (3) sp3; (4) lập phương Câu 15: Nhận xét sau axit silixic sai: a chất dạng keo, không tan nước b đun nóng dễ nước, sấy khô tạo thành vật liệu xốp silicagen c silicagen dùng để hút ẩm hấp phụ nhiều chất d axit yếu nhiên có mạnh axit cacbonic Câu 16: Cho muối sau : NaCl (1) , NaH 2PO4 (2) , NaHCO3 (3) , (NH4)2SO4 (4) , Na2CO3 (5) , NaHSO4 (6) , Na2HPO3 (7) Các muối axit : A (2) , (3) , (6) , (7) B (2) , (3) , (6) C (3) , (4) , (6) , (7) D (3) , (4) , (6) Câu 17: Công nghiệp silicat ngành công nghiệp chế biến hợp chất silic Ngành sản xuất không thuộc công nghiệp silicat : A Sản xuất thủy tinh hữu B Sản xuất thủy tinh C Sản xuất xi măng D Sản xuất đồ gốm (gạch, ngói, sành, sứ) Câu 18: Các tập hợp ion sau đồng thời tồn dung dịch : A Fe2+ , Fe3+ , NO3- , CO32- B Na+ , Cu2+, OH-, H+ + + C H , K , NO3 , Cl D Mg2+, Ca2+ , OH- , Cl- Câu 19: Nhiệt phân hoàn toàn hỗn hợp MgCO CaCO3 cho toàn khí thoát (khí A) hấp thụ hết dung dịch Ca(OH)2, thu kết tủa B dung dịch C Đun nóng dung dịch C thu kết tủa B A, B, C chất : A CO2, CaCO3, Ca(HCO3)2 B CO2, Ca(HCO3)2, CaCO3 C CO, CaCO3, Ca(HCO3)2 D CO, Ca(HCO3)2, CaCO3 Câu 20: Cho dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch chứa AlCl3 ZnCl2 thu kết tủa A Nung A chất rắn B Cho luồng H2 qua B nung nóng thu chất rắn : A Al2O3 B ZnO Al2O3 C ZnO Al D Zn Al2O3 Câu 21: Để phân biệt dung dịch riêng biệt chất sau : H 2SO4 , HCl , NaOH , KCl , BaCl 2, ta dùng thêm thuốc thử : A dd BaCl2 B dd MgCl2 C dd AgNO3 D Quì tím Câu 22: Cho sơ đồ chuyển hóa sau : HNO H O HCl NaOH t Khí A + D + H2 O → dung dịch A + → B + → khí A + → C → o Trang 2/4 (A hợp chất nitơ) A,D : A NH4Cl N2O B NH3 NH4NO3 C NH3 N2O D NH4Cl NH4NO3 Câu 23: Phản ứng sau xảy : A HCl + KOH → KCl + H2O B CuSO4 + Na2S → CuS + Na2SO4 C FeSO4 + 2KOH → Fe(OH)2 + K2SO4 D K2CO3 + 2NaCl → Na2CO3 + 2KCl Câu 24: Trong phòng thí nghiệm, người ta thường điều chế HNO3 từ hóa chất sau : A NaNO3 , HCl B AgNO3 , HCl C NaNO3 , H2SO4 D N2 , H2 Câu 25: Hiệu ứng nhà kính tượng Trái Đất ấm dần lên, xạ có bước sóng dài vùng hồng ngoại bị giữ lại, mà không xạ vũ trụ Chất khí gây hiệu ứng nhà kính : A N2 B O2 C H2 D CO2 Câu 26: Dãy chất tác dụng với dung dịch HCl dung dịch NaOH : A Al(OH)3 , Al2O3 , NaHCO3 B Na2SO4 , HNO3 , Al2O3 C Na2SO4 , ZnO , Zn(OH)2 D Zn(OH)2 , NaHCO3 , CuCl2 Câu 27: Khi nhỏ vài giọt nước Cl2 vào dung dịch NH3 đặc, thấy có ‘khói trắng” bay “Khói trắng” chất A N2 B Cl2 C HCl D NH4Cl Câu 28: Nhóm gồm chất phản ứng với cacbon là: A Fe2O3; CO2; MgO; HNO3 đặc B Fe2O3; CO2; HNO3 đặc; H2SO4 đặc C CO2; Al2O3; HNO3 đặc; H2SO4 đặc D CO2; H2O; H2SO4 đặc; CaO Câu 29: Trong phòng thí nghiệm, H3PO4 điều chế phản ứng: P + HNO3 → H3PO4 + NO2 + H2O Tổng hệ số chất phương trình hóa học là: A 15 B 21 C D 13 Câu 30: Nhận định sau P không xác? A Nguyên tử photpho có độ âm điện nhỏ so với nguyên tử nitơ B Photpho trắng hoạt động hóa học mạnh photpho đỏ C Photpho thể tính oxi hóa tác dụng với phi kim hoạt động D Ở nhiệt độ thường photpho trắng phát quang bóng tối Câu 31: Hổn hợp muối NH4H2PO4 (NH4)2HPO4 thành phần loại phân bón hóa học nào? A Supephotphat đơn B Phân amophot C Supephotphat kép D Phân nitrophotka Câu 32: Phản ứng hóa học sau dùng để điều chế phân urê? t o ,p A CO2 + 2NH3 → (NH2)2CO + H2O B CaCO3 + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + CO2 + H2O C (NH2)2CO + 2H2O → (NH4)2CO3 D 2NH3 + H2SO4 → (NH4)2SO4 Câu 33: Phản ứng nhiệt phân muối nitrat sau sai? A 2Mg(NO3)2 → 2MgO + 4NO2 + O2 B Cu(NO3)2 → Cu + 2NO2 + O2 C 2KNO3 → 2KNO2 + O2 D 2AgNO3 → 2Ag + 2NO2 + O2 Câu 34: Câu sau không đúng? A Trong HNO3, nitơ có số oxi hóa cao +5 B HNO3 tinh khiết chất lỏng, không màu, bốc khói mạnh không khí ẩm C Axit nitric chất oxi hóa mạnh, tác dụng với tất kim loại D Axit nitric tinh khiết bền, bị phân hủy có ánh sáng Câu 35: Nhóm muối cacbonat bị phân hủy nung nóng là: Trang 3/4 A K2CO3, Ca(HCO3)2, BaCO3 B CaCO3, KHCO3, (NH4)2CO3 C CaCO3, Na2CO3, KHCO3 D NaHCO3, Mg(HCO3)2, Na2CO3 Câu 36: Silic đioxit tan dung dịch axit sau đây? A Axit sunfuric đặc B Axit clohidric C Axit nitric đặc D Axit flohidric Câu 37: Thủy tinh loại thông thường dùng để sản xuất chai, lọ, cửa kính… có thành phần hóa học gần là: A Na2O.CaO.6SiO2 B 2Na2O.CaO.6SiO2 C K2O.CaO.6SiO2 D Na2O.SiO2.6CaO Câu 38: Để phân biệt hai bình khí CO2 SO2 tốt dùng thuốc thử nào? A dung dịch H2SO4 B dung dịch Br2 C dung dịch Ca(OH)2 D dung dịch CaCl2 Câu 39: Các ion không tồn dung dịch là: A K+; CO32-; NH4+; Cl- B SO42-; NH4+; H+; Al3+ C Na+; Cl-; SO42-; Fe3+ D NH4+; OH-; Cl-; Fe2+ 40/ Hàm lượng nitơ loại phân đạm sau nhiều a (NH4)NO3 b (NH4)2 SO4 c Ca(NO3)2 d (NH2)2CO 41/ Sản phẩm phản ứng nhiệt phân NaNO3 a NO2 O2 b NaNO2 O2 c K2O2, NO2 d K2O , O2, NO2 42/ Trong dung dịch amoniac bazơ yếu a Khi tan nước amoniac kết hợp với nước tạo ion NH4+ OHb Khi tan nước, phần nhỏ phân tử amoniac kết hợp với nước tạo NH 4+ OHc Amoniăc tan nhiều nước d Phân tử amoniăc phân tử có cực 43/ Trong nhận xét , nhận xét không ? a Khi đốt cháy cacbon,phản ứng tỏa nhiệt ,sản phẩm thu có khí cacbonic b Than chì mềm cấu trúc lớp ,các lớp lân cận liên kết lực tuơng tác yếu c Kim cương cacbon hoàn toàn tinh khiết ,trong suốt,khôngmàu ,không dẫn điện d Than gỗ ,than xương có khả hấp phụ chất khí chất tan dung dịch 44/ Dung dịch sau hòa tan SiO2 a Dung dịch HCl b Dung dịch HNO3 c Dung dịch NaOH đặc, nóng d Dung dịch H2SO4 đặc, nóng 45/ Nitơ tạo thành từ phản ứng: a Đốt NH3 oxi có xúc tác Pt b Nhiệt phân AgNO3 c Nhiệt phân NH4NO2 d Nhiệt phân NH4NO3 Đáp án 1A,2C, 3A, 4A, 5C, 6A , D, 8B, 9B, 10D, 11C, 12B, 13°, 14C,15D, 16A, 17A, 18 C, 19A, 20D, 21D, 22B, 23D,24C, 25D, 26 A,27D,28B, 29D, 30C, 31B, 32 A, 33B, 34C,35D, 36D,37 A, 38B, 39D, 40D, 41D, 42B, 43A, 44C, 45C, 46B Trang 4/4
- Xem thêm -

Xem thêm: KIEM TRA HOC KI i HOA 11 1314 , KIEM TRA HOC KI i HOA 11 1314 , KIEM TRA HOC KI i HOA 11 1314

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay