Kiem tra 1 tiet chuong hidrocacbon rat hay

3 220 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 13:00

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lit khí C 2H4 (đktc) hấp thụ toàn sản phẩm vào dung dịch chứa 11,1g Ca(OH)2 Hỏi sau hấp thụ khối lượng dung dịch tăng hay giảm gam ? A Giảm 3,6 g B Giảm 2,4 g C Tăng 2,4 g D Tăng 4,8 g Câu 2: Đốt cháy hidrocacbon X mạch hở thu n H 2O = n CO2 X ? A Xicloankan anken B Xicloankan C Ankan D Anken Câu 3: Có bình chứa hai khí riêng biệt nhãn metan etilen Để phân biệt dùng: A dd nước vôi B dd nước brom C Tàn đóm đỏ D Quì tím Câu 4: Cho chất : (1) CH2=CH2 ; (2) CH3-CH3 ; (3) CH2=CH-CH=CH2 ; (4) C6H5CH3 Chất có khả tham gia phản ứng trùng hợp : A (2) , (3) B (1) , (3) C (2) , (4) D (1) , (2) Câu 5: Cho hỗn hợp hai chất khí C3H8 C3H6 hấp thụ vào dung dịch Br2 dư, ta thấy : A dd màu khí thoát B dd màu có khí thoát C dd nhạt màu có khí thoát D dd nhạt màu khí thoát Câu 6: Sản phẩm thu cho 2-metyl propen tác dụng với HCl : A 2-clo-2-metyl propan B 2-clo-1-metyl propen C 2-clo-2-metyl propen D 2-clo-1-metyl propan Câu 7: Công thức chung dãy đồng đẳng axetilen : A CnH2n-2 với n ≥ B CnH2n-2 với n ≥ C CnH2n với n ≥ D CnH2n-6 với n ≥ Câu 8: Chất có đồng phân hình học : A CH3-CH2-CH3 B F-CH=CH-F C CH2=CH-CH=CH2 D CH2=CH-CH3 Câu 9: Cho chất sau: Xiclopropan, eten, But-2-in, axetilen Hãy chọn câu A Không có chất làm nhạt màu dung dịch Brôm B Cả chất tan NH3 C Có chất làm màu dung dịch Brôm D Cả chất làm màu dung dịch Brôm Câu 10: Cho 2,9 gam hỗn hợp gồm C2H4 C2H6 vào dung dịch Br2 dư, thấy có gam Br2 tham gia phản ứng Thành phần % (V) C 2H4 C2H6 : ( Cho C = 12 ; H = ; Br = 80 ) A 50% 50% B 20% 80% C 80% 20% D 40% 60% Câu 11: Cho hỗn hợp gồm metan etilen qua dung dịch Br dư lượng Br2 tham gia phản ứng 24 gam Thể tích khí etilen (ở đktc) có hỗn hợp đầu : A 4,48 lít B 2,24 lít C 1,12 lít D 3,36 lít Câu 12: Số đồng phân ankan phân tử C5H12 : A B C D Câu 13: Cho a gam hỗn hợp anken đồng đẳng liên tiếp phản ứng hoàn toàn với 0,5a lit Br2 (đktc) Xác định công thức phân tử anken ? A C2H4,C3H6 B C4H8,C5H10 C C3H6,C4H8 D C3H4,C4H6 Câu 14: Hiđrocacbon làm màu dung dịch KMnO4 là: A Metan B Butan C Etilen D Xiclopentan Câu 15: Hiđrocacbon làm màu dung dịch KMnO4 là: A Metan B Butan C Etilen D Xiclopentan Câu 16: Cho 4,48 lít (đktc) hỗn hợp hai ankin đồng đẳng liên tiếp hấp thụ hết dung dịch Br2 dư, thấy khối lượng bình brom tăng 9,4 gam CTPT hai ankin : ( Cho : C = 12 ; H = ; Br = 80 ) A C4H6 C5H8 B C3H4 C4H6 C C5H8 C6H10 D C2H2 C3H4 Câu 17: Dẫn hỗn hợp xiclopropan propan vào dung dịch brom dư tượng quan sát A Màu dung dịch hẳn khí thoát B Màu dung dịch nhạt đi, khí thoát C Màu dung dịch nhạt khí thoát D Màu dung dịch không đổi Câu 18: Liên kết đôi liên kết hình thành ? A Liên kết π B Liên kết σ π C Liên kết σ D Hai liên kết σ Câu 19: Tính chất hoá học đặc trưng ankan A phản ứng B phản ứng cộng C phản ứng tách D phản ứng phân huỷ Câu 20: Dẫn 4,48 lit (đkc) hỗn hợp khí X gồm propin but-2-in cho qua bình dựng dung dịch AgNO3/NH3 thấy có 14.7 g kết tủa màu vàng Thành phần % thể tích khí X : A C3H4 80% C4H6 20% B C3H4 25% C4H6 75% C C3H4 50% C4H6 50% D C3H4 33% C4H6 67% Câu 21: Anken sau có đồng phân hình học A pent-1-en B 2-metylbut-2-en C pent-2-en D 3-metylbut-1-en Câu 22: Trùng hợp chất sau tạo cao su BuNa: A Buta-1,4-dien B Buta-1,3-dien C Penta-1,3-dien D isopren Câu 23: Khi cho propan (CH 3-CH2-CH3) tác dụng với khí Cl2 theo tỉ lệ số mol 1:1 tạo số sản phẩm : A sản phẩm B sản phẩm C sản phẩm D sản phẩm Câu 24: Khi cho anken CH2= CH-CH3 tác dụng với HCl thu sản phẩm : A CH3-CH2-CH2OH B CH3-CH(Cl)-CH3 C CH3-CH(OH)CH3 D CH3- CH2-CH2Cl Câu 25: Có đồng phân ankin có CTPT C 5H8 tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư tạo kết tủa: A B C D Câu 26: Trong dãy chất sau đây, dãy có chất đồng phân nhau? A CH3-CH2-CH2-OH, C2H5OH B C2H5OH, CH3-O-CH3 C C4H10, C6H6 D CH3-O-CH3, CH3CHO Câu 27: Khi đốt cháy hoàn toàn ankan tạo A số mol CO2 số mol H2O B số mol CO2 lớn số mol H2O C Không xác định D số mol H2O lớn số mol CO2 Câu 28: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm CH 4, C3H6 ,C4H10 thu 17,6 g CO2 10,8 g H2O m có giá trị là: A g B g C g D g Câu 29: Đốt cháy hoàn toàn m gam ankan A, thu 3,36 lít khí CO (đktc) 5,4 gam H2O Giá trị m A 2,4 gam B 6,6 gam C 2,5 gam D 4,5 gam Câu 30: Anken CH3-C(CH3)=CH-CH3 có tên là: A 2-metylbut-2-en B 2-metylbut-3-en C 2-metylbut-1-en D 3-metylbut-1-en Câu 31: Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol ankan thu 9,45 g H 2O Cho sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư khối lượng kết tủa thu là: A 37.5 g B 52.5 g C 15 g D 42.5 g Câu 32: Hợp chất X mạch hở có CTPT C 4H8 tác dụng với HBr cho sản phẩm Công thức cấu tạo X : A CH3CH=CHCH3 B CH2= C(CH3)2 C CH2=CHCH2CH3 D CH3CH=C(CH3)2 Câu 33: Một hỗn hợp gồm ankan đồng đẳng có khối lượng 24,8g Thể tích tương ứng 11,2 lít (đktc) Thành phần % theo thể tích ankan hhợp là: A.20%, 80% B.30%, 70% C.40%, 60% D.50%, 50% Câu 34: Cho sơ đồ p/ư: metan (1)-> X -(2) > Y -(3) > Z –(4)-> Cao su BuNa Cho biết chất X, Y, Z thích hợp? A X: etylen , Y : but-1-en, Z: buta-1,3-dien B X: etin , Y : vinylaxetylen , Z : buta-1,3 dien C X: metylclorua , Y: etylen , Z : buta-1,3-dien D X : metylenclorua , Y : etan, Z: but-2-en Câu 35: Nguồn chủ yếu cung cấp hiđrocacbon A Than đá B.Khí thiên nhiên C Công nghiệp tổng hợp từ than đá hiđro D Dầu mỏ Câu 36: Chất sau làm màu nước brom? A isopropylbenzen, pent-2-in, propylen B stiren, but-1,3-dien, isopentin, etylen C xiclopropan, benzen, isobutylen, propin D toluen, axetylen, but-1-in, propen Câu 37: Cho 1,12gam anken tác dụng vừa đủ với dd Br2 ta thu 4,32 gam sản phẩm cộng Vậy CTPT anken A C4H8 B C2H4 C C5H10 D C6H12 Câu 38: Có chất but-1-in , but-1-en butan đựng ba bình nhãn Dùng hóa chất sau để nhận biết chúng? A Dung dịch KMnO4 Br2 B HCl dung dịch AgNO3/NH3 C H2/Ni Br2 D Dung dịch AgNO 3/NH3 Br2 Câu 39: Để nhận biết ba khí: C2H2, C2H4, C2H6 dùng A KMnO4 nước Br2 B Dung dịch AgNO3/NH3 nước Br2 C KMnO4 v H2O D KMnO4 HCl Câu 40: Những ankin dãy sau trạng thái khí điều kiện thường ? A C2H2, C5H8, C4H6 B C5H8, C4H6, C3H4 C C2H2, C3H4, C5H8 D C2H2, C4H6, C3H4 Câu 41: Cho 4,2g anken X phản ứng hoàn toàn với 8g brôm Công thức phân tử X (Cho: C=12; H=1; Br = 80) A C3H6 B C5H10 C C4H8 D C2H4 Câu 42: Hỗn hợp khí A gồm metan, etilen, axetilen tích 4,48 lít (đktc) Dẫn A vào dung dịch AgNO3/NH3 dư thu 24g kết tủa hỗn hợp khí B bay Dẫn B vào dung dịch brôm dư thấy khối lượng bình tăng lên 1,4g Lượng khí metan hỗn hợp khí A ban đầu ( C =12; H = 1; Ag = 108 ) A 0,9g B 0,7g C 0,6g D 0,8g Câu 43: Số đồng phân cấu tạo mạch hở tương ứng với hợp chất có công thức phân tử C4H6 A B C D Câu 44: Hợp chất CH3CH2C(CH2)CH2CH3 có tên thay A 1,1-đietyleten B 3-etylbut-3-en C 3-metylpentan D 2-etylbut-1-en Câu 45: Một Hiđrocacbon mạch hở tác dụng với HCl sinh sản phẩm 2-Clo-3-metyl butan Hiđrocacbon có tên gọi A 2-Metyl but-2 -en B 3-Metyl but-1-en C 3-metyl but-2-en D 2-Metyl but-1-en Câu 46 Những cặp hiđrocacbon sau chứa cacbon bậc ? a) metan propan b) metan etan c) êtan butan d) propan butan Câu 47 Khi đốt cháy olefin, tỉ lệ thể tích ôxi tham gia phản ứng thể tích CO2 tạo thành a) : b) : c) : d) : Câu 48: Ứng với công thức phân tử C5H10 có anken đồng phân cấu tạo? A B C D Câu 49: Dưới tác dụng nhiệt có mặt chất xúc tác, butan cho sản phẩm là: A C4H8, H2, CH4, C2H4, C2H6 C3H6 B H2, CH4, C2H4, C2H6 C3H6 C C4H8, H2, CH4, C2H4, C2H6 C3H8 D CH4, C2H4, C2H6 C3H6 Câu 50: Hỗn hợp ankin đồng đẳng nhau, đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp thu 3,52g CO2 0,9g H2O Tìm công thức phân tử A C4H6 C5H8 B C2H2 C3H4 C C5H8 C6H10 D C3H4 C4H6 Câu 51: Cho 3,36 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm olefin lội qua nước brom dư thấy khối lượng bình tăng 7,35g Hãy tìm công thức phân tử olefin A C2H4 C4H8 B C3H6 C4H8 C C2H4 C3H6 D a b
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiem tra 1 tiet chuong hidrocacbon rat hay , Kiem tra 1 tiet chuong hidrocacbon rat hay , Kiem tra 1 tiet chuong hidrocacbon rat hay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay