thi hk2

3 191 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 13:00

ĐỀ THI HỌC KÌ – KHỐI 11 Họ, tên thí sinh: Lớp: (Thí sinh khơng sử dụng tài liệu) Câu 1: Đốt cháy hồn tồn lượng ankin A thu 8,96 lit CO (đktc) 5,4 g H2O Tìm cơng thức phân tử A C4H6 B C5H8 C C3H4 D C2H2 Câu 2: Khi đun nóng ancol etylic với H2SO4 đặc 1700C tạo sản phẩm A C2H5OC2H5 B CH3COOH C CH3CHO D C2H4 Câu 3: Hai hợp chất hữu X Y có CTPT C 3H4O2 X tác dụng với CaCO3 tạo CO2 Y tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 tạo Ag CTCT thu gọn phù hợp X, Y A CH3CH2COOH, HCOOCH2CH3 B HCOOCH=CH2, CH3CH2COOH C CH2=CHCOOH, HOCCH2CHO D HCOOCH=CH2, CH3COOCH3 Câu 4: Chất hữu sau tham gia phản ứng: phản ứng cháy oxi, phản ứng cộng với brom, phản ứng cộng với hiđro (Ni, t0), phản ứng với AgNO3/NH3? A axetilen B etan C eten D propan Câu 5: Muốn tách metan có lẫn etylen ta cho hỗn hợp khí lội qua: A H2O B Dung dịch KMnO4 C Dung dịch Br2 dung dịch KMnO4 D Dung dịch Br2 Câu 6: Khi cho ancol tác dụng với kim loại kiềm thấy có khí H bay Phản ứng chứng minh : A ancol có liên kết O-H bền vững B ancol có O C ancol có OH linh động D ancol có H linh động Câu 7: Cho 1,26 gam anken(A) tác dụng vừa đủ với 4,8 gam Br2 CTPT A A C4H8 B C5H10 C C2H4 D C3H6 Câu 8: Toluen có cơng thức phân tử A C6H5CH3 B C6H5CH2Br C p- CH3C6H4CH3 D C6H5CHBrCH3 Câu 9: Sắp xếp theo chiều giảm dần nhiệt độ sơi chất CH3OH, H2O, C2H5OH A CH3OH, C2H5OH, H2O B H2O,CH3OH, C2H5OH C CH3OH, H2O,C2H5OH D H2O, C2H5OH,CH3OH Câu 10: Ancol no đơn chức mạch hở bậc có cơng thức chung là: A CnH2n+1OH n ≥ B CnH2n-1 CH2OH n ≥ C CnH2n+1CH2OH n ≥ D CnH2n+2Oa a ≤ n, n ≥ Câu 11: Liên kết đôi phân tử anken gồm: A Hai liên kết π B Liên cộng hoá trò π δ C Một liên kết liên kết D Hai liên kết δ Câu 12: Dãy chất sau đồng đẳng nhau: A C3H6, C4H6 B CH3CH2OH ,CH3OH C H-OH,CH3OH D H-OH,CH3CH2OH Câu 13: Tìm chất có phần trăm khối lượng cacbon 85,71% A C4H6 B CH4 C C2H6 D C3H6 Câu 14: Nhận biết glixerol propan-1-ol, dùng thuốc thử là: A Cu(OH)2 B Na C Dd NaOH D Kim loại Cu Câu 15: Cho 4,48 lit hỗn hợp khí gồm metan etilen qua dung dịch brom dư, thấy dung dịch nhạt màu 2,688 lít khí Các thể tích khí đo điều kiện tiêu chuẩn Thành phần phần trăm khí metan hỗn hợp là: A 25,0% B 60,0% C 50,0% D 37,5% Trang 1/3 - Mã đề thi 132 Câu 16: Chất khơng phải phenol ? CH3 A OH B CH2 - OH C OH D OH CH3 CH3 Câu 17: Cơng thức chung: CnH2n-2 ( n ≥ 2) cơng thức dãy đồng đẳng: A Ankin B Ankadien C Cả ankin ankadien D Anken Câu 18: Chất sau tan nước: A C2H5OH B C6H5Cl C C3H8 D C2H2 Câu 19: Trùng hợp chất sau tạo caosu Buna A Buta-1,4 đien B Buta-1,3-đien C isopren D Penta-1,3-đien Câu 20: Ứng với cơng thức phân tử C5H12 có ankan đồng phân nhau? A B C D Câu 21: C8H10 có đồng phân thơm: A B C D Câu 22: Đốt cháy hồn tồn 0,05 mol anken A thu 4,48 lít CO (đktc) Cho A tác dụng với dung dịch HBr cho sản phẩm CTCT A A CH2=CH2 B (CH3)2C=C(CH3)2 C CH2=C(CH3)2 D CH3CH=CHCH3 Câu 23: Chất có CTCT : CH≡C-CH(CH3)-CH(C2H5)-CH3 có tên : A 3,4-đimetyl hex-1-in B 4-Metyl-3-Etylpent-1-en C 2-Metyl-3-Etylpent-2-in D 3-Etyl-2-Metylpent-1-in Câu 24: Cho 7,8 gam hỡn hợp hai ancol đơn chức kế tiếp dãy đờng đẳng tác dụng hết với 4,6 gam Na được 12,25 gam chất rắn Hai ancol là: A CH3OH và C2H5OH B C2H5OH và C3H7OH C C3H5OH và C4H7OH D C3H7OH và C4H9OH Câu 25: Cho 6,9 g ancol etylic tác dụng với Na dư Tính thể tích H2 thu (đktc) A 1,12 lit B 2,24 lit C 6,72 lit D 1,68 lit Câu 26: Hợp chất hữu Y chứa ngun tố C,H,O Đốt cháy hồn tồn gam Y 4,4 gam CO2 1,8 gam nước Biết Y tác dụng với Na NaOH CTCT Y : A HO-CH2-CHO B CH3COOH C kq khác D CH3-CO-CHO Câu 27: Khi oxi hóa 6,9 gam rượu etylic CuO, t o thu lượng andehit axetic : A 8,25 gam B 6,6 gam C 6,42 gam D 5,61 gam Câu 28: Đun nóng hỗn hợp etanol metanol với H 2SO4 đặc 140 C thu tối đa sản phẩm A B C D Câu 29: Đốt cháy hồn tồn m gam hỗn hợp X gồm hai ankan thu 5,6 lít CO (đkc) 6,3 gam H2O Giá trị m là: A 3,35 g B 7,4 g C 3,7 g D 5,6 g Câu 30: Những chất sau có đồng phân hình học (cis-trans)? CH3CH=CH2 (I); CH3CH=CHCl (II); CH3CH=C(CH3)2 (III); C2H5-C(CH3)=C(CH3)-C2H5 (IV); C2H5-C(CH3)=CCl-CH3 (V) A (I), (IV), (V) B (II), (IV), (V) C (III), (IV) D (II), (III), (IV), (V) Cho KLNT: Mg = 24, Ca = 40, Ba = 137, Cu = 64, O = 16, S = 32, C = 12, N = 14,Na = 23, K = 39, F = 9, Cl = 35,5 , Br = 80, I = 127, Fe = 56, Mn = 55, Ag = 108, Al = 27, Zn = 65 - - HẾT -Trang 2/3 - Mã đề thi 132 Trang 3/3 - Mã đề thi 132
- Xem thêm -

Xem thêm: thi hk2 , thi hk2 , thi hk2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay