KT so 4 11CB

2 207 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 13:00

Họ tên: …………………… Lớp ………… KIỂM TRA TIẾT SỐ NĂM HỌC 2014-2015 Môn: Hoá Học 11 Thời gian:45 phút Phiếu trả lời trắc nghiệm 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 A B C D (Cho:C:12; H:1; O:16; Br:80; Cl:35,5; Na:23; Cu:64) Câu 1:Stiren không phản ứng với chất sau đây: A dd Br2 B H2 ,Ni,to C dd KMnO4 D dd NaOH Câu 2:Dãy đồng đẳng benzen có công thức chung là: A CnH2n+6 ; n ≥ B CnH2n-6 ; n ≥ C CnHn-6 ; n ≥ D CnH2n-6 ; n ≥ Câu 3:Chọn phát biểu không benzen A.Không tan nước B.Có mùi thơm đặc trưng C.Là chất lỏng điều kiện thường D.Làm màu dung dịch Br2 nhiệt độ thường Câu 4:Chọn phát biểu không toluen A.Phản ứng Br2 vào vị trí para ortho B.Làm màu dung dịch KMnO4 đun nóng C.Làm màu dung dịch Br2 nhiệt độ thường D.Còn có tên metylbezen Câu 5:Chọn phát biểu không stiren A.Có khả tham gia phản ứng trùng hợp B.Làm màu dung dịch KMnO4 nhiệt độ thường C.Làm màu dung dịch Br2 nhiệt độ thường D.Không tham gia phản ứng cộng Câu 6:Tiến hành trùng hợp 10,4 gam stiren được hỗn hợp X gồm polistiren và stiren (dư) Cho X tác dụng với 250 ml dung dịch Br2 0,1M.Hiệu suất trùng hợp stiren A 60% B 75% C 80% D 83,33% Câu 7:Cho benzen vào lọ đựng Cl2 dư đưa ánh sáng Sau phản ứng xảy hoàn toàn thu 5,82 kg chất sản phẩm Khối lượng benzen tham gia phản ứng là: A 1,56 kg B 1,65 kg C 1,56 kg D 6,15 kg Câu 8:Công thức chung ancol no, đơn chức, mạch hở có dạng A.CnH2n - 1OH n≥ B.CnH2n + 1OH n≥ C.CnH2n OH n≥ D.CnH2n + 3OH n≥ Câu 9:Ancol có công thức phân tử C4H10O thuộc loại sau đây? A.Ancol no,đơn chức B.Ancol mạch hở,đơn chức C.Ancol no,đa chức D.Ancol no,đơn chức,mạch hở Câu 10:Ancol etylic có công thức cấu tạo thu gọn A.C6H5OH B.C2H5OH C.CH3OH D.C3H7OH Câu 11:Chọn phát biểu không etanol A.Dạng lỏng B.Tan vô hạn nước C.Hòa tan kim loại Na D.Hòa tan Cu(OH)2 Câu 12:Số đồng phân ancol C4H10O A.2 B.3 C.4 D.5 Câu 13:Hợp chất CH3CH(CH3)CH2CH2OH có tên thay 25 A.2-metylbutan-1-ol B.Pentan-1-ol C.3-metylbutan-1-ol D.2-metylbutan-4-ol Câu 14:Đốt cháy hoàn toàn lượng ancol no,đơn chức,mạch hở thu 6,72 lít khí CO2(đktc) 7,2 gam H2O.Công thức ancol A.CH3OH B.C2H5OH C.C3H7OH D.C4H9OH Câu 15:Cho Na phản ứng hoàn toàn với 18,8g hỗn hợp ancol no, đơn chức, mạch hở dãy đồng đẳng thấy sinh 5,6 lít H2 ( đktc) CTPT ancol là: A C4H9OH, C5H11OH B C2H5OH, C3H7OH C C3H7OH, C4H9OH D CH3OH, C2H5OH Câu 16:Dẫn 4,6 gam C2H5OH qua 12 gam CuO nung nóng.Sau phản ứng xảy hoàn toàn khối `lượng chất rắn lại A.4 gam B.6,4 gam C.10,4 gam D.9,6 gam Câu 17:Cho Na tác dụng vừa đủ với 1,24 gam hỗn hợp ancol đơn chức X, Y, Z thấy thoát 0,336 lít khí H2 (đkc) Khối lượng muối natri ancolat thu A 2,4 gam B 1,9 gam C 2,85 gam D 3,8 gam Câu 18:Chọn phát biểu không phenol A.Phân tử phenol có nhóm OH liên kết với nguyên tử cacbon vòng benzen B.Phenol tan nước lạnh C.Phenol tan nhiều nước nóng D.Phenol không gây bỏng da Câu 19:Chọn phát biểu không phenol A.Phenol có tính axit B.Phenol tạo kết tủa trắng với dung dịch brom C.Phenol không tác dụng với Na D.Dung dịch phenol không làm quì tím hóa đỏ Câu 20:Cho 18,8 gam phenol vào dung dịch brom dư.Sau phản ứng xảy hoàn toàn khối lượng kết tủa trắng thu gam? A.66,2 gam B.66,8 gam C.34,8 gam D.31,4 gam Câu 21:Ứng dụng phenol? A.Sản xuất phẩm nhuộm B.Sản xuất thuốc nổ C.Sản xuất chất diệt cỏ D.Làm dung môi Câu 22:Thuốc thử để phân biệt glixerol, etanol phenol là: A Cu(OH)2, dung dịch NaOH B Na, dung dịch brom C Dung dịch brom, Cu(OH)2 D Dung dịch brom, quì tím Câu 23:Khi tách nước của ancol C4H10O được hỗn hợp anken đồng phân cấu tạocủa Công thức cấu tạo thu gọn của ancol là A CH3CHOHCH2CH3 B (CH3)2CHCH2OH C (CH3)3COH D CH3CH2CH2CH2OH Câu 24:Khi đun nóng hỗn hợp gồm C2H5OH C3H7OH với H2SO4 đặc 140oC thu số ete tối đa A B C D Câu 25:Cho 14,0 gam hỗn hợp A gồm phenol va etanol tác dụng với natri dư thu 2,24 lit khí hidro (dktc) Phần trăm khối lượng phenol A là: A 67% B 33% C 50% D 75% HẾT
- Xem thêm -

Xem thêm: KT so 4 11CB , KT so 4 11CB , KT so 4 11CB

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay