de thi hoc ki i lop 11 nam 2014

4 184 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 13:00

ĐỀ THI HKI 2014 Đề số Câu 1: viết phương trình phssn li của: HNO3, K2SO4 Câu 2: dung dịch X chứa đồng thời NaNO3 0,2M Ba(NO3)2 0,1M tính nồng độ mol ion dung dịch X Câu 3: viết phương trình phân tử phương trình ion thu gọn của: a) K2SO4 + BaCl2 b) CaCO3 + HCl Câu 4: hoàn thành chuỗi: NH  → NH NO3  → KNO3  → O2  → P2O5 Câu 5: giải thích trình hình thành thạch nhũ hang động Câu 6: tính pH dung dịch chứa 0,049 gam H 2SO4 Câu 7: cho 300ml KOH 0,3M tác dụng với 100ml H3PO4 0,2M tính khối lượng muối thu Câu 8: cho 2,46 gam hỗn hợp Al Cu tác dụng với HNO đặc nóng, sau phản ứng thu 2,688lit khí NO2 (sản phẩm khử di nhất), tính khối lượng kim loại hỗn hợp đầu Câu 9: cho 2,56 gam Cu tác dụng với 400ml hỗn hợp H 2SO4 0,1M NaNO3 0,15M thu V lít khí (đktc) Giá trị V Câu 10: đốt cháy HCHC A thu 4,48 lít khí CO 3,6 gam H2O, tìm CTPT A biết MA=88 (g/mol) ĐỀ THI HKI 2014 Đề số Câu 1: viết phương trình phân li H2SO4, H3PO4, NH4NO3, Ba(OH)2 Câu 2: viết phương trình phản ứng sau: o a) NH3 + CuO to t  →  → o b) (NH4)2CO3 t  → o t  → c) AgNO3 d) C + HNO3(đ) câu 3: tính pH a) Dd NaOH 0,1M b) Cho 200ml Ba(OH)2 0,1M tác dụng với 300ml dd HCl 0,1M Câu 4: Sục 2,24 lít khí CO2 qua 300ml dung dịch NaOH 1M, tính khối lượng muối thu sau phản ứng Câu 5: đốt cháy gam hợp chất hữu A thu CO H2O, cho toàn sản phẩm qua: bình chứa dd nước Brom, bình chứa dd Ca(OH)2, thấy khối lượng bình tăng 0,18 gam, bình tăng 0,44 gam Tìm CTPT A biết hóa gam A thu thể tích thể tích 0,16gam Oxi Câu 6: viết CTCT công thức electron của: HNO H4PO4 Câu 7: nêu tượng xảy cho: a) 40g Na vào 200ml Al2(SO4)3 0,1M b) Nhúng dấy quỳ tím vào dung dịch H2CO3 sau đun nóng dung dịch ĐỀ THI HKI 2014 Đề số Câu 1: Viết phương trình điện li chất sau: KOH, Mg(NO 3)2, H2SO4 Câu 2: Viết phương trình hóa học dạng phân tử ion thu gọn phản ứng hóa học sau: CaCO3(r) + dd HCl Câu 3: Hoàn thành chuỗi: HCl NaOH Dd A   → B  → HNO3  → nung  → Khí A C Biết A hợp chất Nitơ Câu 4: Tính PH a, 100ml dung dịch HCl chứa 0,73 g HCl b, 100g dd NaOH 0,4% (d=1g/ml) Câu 5: Lập phương trình hóa học a, Ag + HNO3 đặc b, Mg + HNO3(l)  → D + H2O ? + N2 + ? o c, KNO3 t  → o t  → d, Cu(NO3)2 câu 6: nhận biết dung dịch nhã sau: HNO 3, HCl, H3PO4 câu 7: cho 1,92 gam cu tác dụng với 200ml HNO loãng thu khí NO di Tính nồng độ mol dung dịch axit dùng, tính thể tích khí sinh Câu 8: Hợp chất X tạo thành từ nguyên tố C, H, O với thành phần phần trăm khối lượng 54,54%, 9,1%, 36,36% Xác định công thức phân tử X biết khối lượng mol X 88g/mol Câu 9: làm để loại bỏ nước khí CO có lẫn khí CO Viết phương trình hóa học có Câu 10: cho 44gam dd NaOH 10% tác dụng với 10gam dd axit photphoric 39,2% Muối tạo thành muối gì, khối lượng ĐỀ THI HKI 2014 Đề số Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn 1,5g hợp chất hữu A thu 1,76g CO2, 0,9g H2O 112 ml N2 (ở 0C atm) Nếu hóa 1,5g A 127 0C 1,64 atm thu 0,4 lít khí Công thức phân tử A ? Câu 2: Cho 3,4 lit N2 và 16 lit H2 vào bình kín chứa bột sắt, nung nóng bình một thời gian, sau phản ứng thu được 15,4 lit hỗn hợp khí Tính thể tích mỗi khí thu được hỗn hợp sau pư và hiệu suất pư Câu 3: hoàn thành chuỗi: P → P2O5 → H3PO4 → Ca3(PO4)2 → H3PO4 → CO2 Câu 4: Trộn 100 ml dung dịch có pH = gồm HCl HNO với 100 ml dung dịch NaOH nồng độ a (mol/l) thu 200 ml dung dịch có pH = 12 Tìm a? Câu 5: viết PTPU sau: a, NaHCO3 + NaOH → b, Ba(OH)2 + (NH4)2SO4 → c, Fe2(SO4)3 + ? → K2SO4 + ? d, Cu + NO3- + H+ →
- Xem thêm -

Xem thêm: de thi hoc ki i lop 11 nam 2014 , de thi hoc ki i lop 11 nam 2014 , de thi hoc ki i lop 11 nam 2014

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay