De thi HKILop 112014

4 176 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 13:00

im KIM TRA HT PHN PHI KIM MễN HểA HC LP 11 Thi gian lm bi: 60 phỳt (40 cõu trc nghim) H, tờn thớ sinh: Lp Mó thi 132 Cho: O=16 H=1, S=32 , Fe=56, Al=27 , Cl=35,5, Br=80 ,F=19, Zn=65, Mg=24,Cu=64, Ag=108, Ba=137, N=14, I=127 Cõu Cho cỏc dung dch ln lt cha cỏc mui: NaCl, NaBr, NaF, NaI Dựng dung dch hoc cht no phõn bit gia dung dch trờn: A AgNO3 B NaOH C HCl D Quỡ tớm Cõu phõn bit hai khớ O2 v O3, cú th dựng húa cht no sau õy: A ng B Dung dch KI v h tinh bt C H tinh bt D Khớ hidro Cõu Hũa tan hon ton 7,8 g hn hp gm Mg, Al vo dung dch HCl d Sau phn ng thy lng dung dch HCl tng thờm 7g S mol axit HCl ó tham gia phn ng trờn l: A 0,8mol B 0,04mol C 0,08mol D 0,4mol Cõu Cho dóy axit HF, HCl, HBr, HI Theo chiu t trỏi sang phi, tớnh axit bin i nh sau: A Gim B Va tng va gim C Tng D Khụng thay i Cõu Cho phng trỡnh hoỏ hc: Br2 + 5Cl2 + 6H2O 2HBrO3 + 10HCl Cõu no din t ỳng tớnh cht ca cỏc cht? A Clo l cht oxi hoỏ, brom l cht b kh B Clo l cht b oxi hoỏ, brom l cht b kh C Brom l cht oxi hoỏ, clo l cht kh D Brom l cht b oxi hoỏ, clo l cht b kh Cõu Cho hn hp gm Fe v FeS tỏc dng vi dung dch HCl d thu c 2,24 lit hn hp khớ iu kin chun Hn hp khớ ny cú t so vi hiro l Thnh phn % theo s mol ca hn hp Fe v FeS ban u ln lt l: A 45% v 55% B 35% v 65% C 50% v 50% D 40% v 60% Cõu Hoà tan hoàn toàn 17,5 gam hỗn hợp Al, Zn, Fe dung dịch H 2SO4 loãng thu đc 11,2 lít H2 (đktc) dung dịch chứa m gam muối Giá trị m A 35,5 B 41,5 C 65,5 D 113,5 Cõu Cho cỏc phỏt biu sau: (1) SO2 l khớ gõy ma axit (2) SO3 tan vụ hn dung dch H2SO4 (3) Phõn t SO2 khụng phõn cc (4) KClO3, KMnO4, H2O2 dựng iu ch O2 phũng thớ nghim (5) Trong phũng thớ nghim khớ Cl2 c iuch bng cỏch in phõn dung dch NaCl cú mng ngn (6) Trong phũng thớ nghim HCl c iu ch bng phng phỏp tng hp S phỏt biu ỳng l A B C D Cõu Cho cỏc phn ng sau (iu kin cú ): (1) H2S + SO2 (2) Na2S2O3 + H2SO4(loóng) (3) SiO2 + Mg (t l mol 1:2) (4) Al2O3 +NaOH(dung dch) (5) F2 + H2O (6) SiO2 + HF (7) Ag + O3 (8) Ca3(PO4)2 + C+ SiO2 S phn ng to n cht l: A B C D Cõu 10 T 1,6 tn qung pirit st cú cha 60% FeS cú th sn xut c bao nhiờu tn axit H 2SO4? Bit hiu sut ca quỏ trỡnh sn xut l 80%: A 1,4 23tn B 1,568 tn C 0,96 tn D 1,2544 tn Trang 1/4 - Mó thi 132 Cõu 11 Trong cỏc dung dch: HNO3, NaCl, Na2SO4, Ca(OH)2, KHSO4, Mg(NO3)2, dóy gm cỏc cht u tỏc dng c vi dung dch Ba(HCO3)2 l: A HNO3, NaCl, Na2SO4 B HNO3, Ca(OH)2, KHSO4, Na2SO4 C NaCl, Na2SO4, Ca(OH)2 D HNO3, Ca(OH)2, KHSO4, Mg(NO3)2 Cõu 12 Trong phũng thớ nghim, ngi ta thng iu ch HNO3 t A NaNO2 v H2SO4 c B NaNO3 v H2SO4 c C NH3 v O2 D NaNO3 v HCl c Cõu 13 Cho 2,16 gam Mg tỏc dng vi dung dch HNO3 (d) Sau phn ng xy hon ton thu c 0,896 lớt khớ NO ( ktc) v dung dch X Khi lng mui khan thu c lm bay hi dung dch X l A 8,88 gam B 13,92 gam C 6,52 gam D 13,32 gam Cõu 14 Nung 6,58 gam Cu(NO3)2 bỡnh kớn khụng cha khụng khớ, sau mt thi gian thu c 4,96 gam cht rn v hn hp khớ X Hp th hon ton X vo nc c 300 ml dung dch Y Dung dch Y cú pH bng A B C D Cõu 15 Phỏt biu no sau õy l ỳng? A Phõn urờ cú cụng thc l (NH4)2CO3 B Phõn lõn cung cp nit hoỏ hp cho cõy di dng ion nitrat (NO3-) v ion amoni (NH4+) C Amophot l hn hp cỏc mui (NH4)2HPO4 v KNO3 D Phõn hn hp cha nit, photpho, kali c gi chung l phõn NPK Cõu 16 Mt bỡnh phn ng cú dung tớch khụng i, cha hn hp khớ N2 v H2 vi nng tng ng l 0,3M v 0,7M Sau phn ng tng hp NH3 t trng thỏi cõn bng t oC, H2 chim 50% th tớch hn hp thu c Hng s cõn bng KC t oC ca phn ng cú giỏ tr l A 3,125 B 0,500 C 0,609 D 2,500 Cõu 17 Sn phm ca phn ng nhit phõn hon ton AgNO3 l: A Ag, NO, O2 B Ag2O, NO2, O2 C Ag2O, NO, O2 D Ag, NO2, O2 + Cõu 18 Khi so sỏnh NH3 vi NH4 , phỏt biu khụng ỳng l: A Phõn t NH3 v ion NH4+ u cha liờn kt cng húa tr B NH3 cú tớnh baz, NH4+ cú tớnh axit C Trong NH3 v NH4+, nit u cú s oxi húa D Trong NH3 v NH4+, nit u cú cng húa tr Cõu 19 Nhúm nhng cht khớ (hoc hi) no di õy u gõy hiu ng nh kớnh nng ca chỳng khớ quyn vt quỏ tiờu chun cho phộp? A CO2 v CH4 B N2 v CO C CO2 v O2 D CH4 v H2O Cõu 20 Mt loi phõn kali cú thnh phn chớnh l KCl (cũn li l cỏc cht khụng cha kali) c sn xut t qung xinvinit cú dinh dng 55% Phn trm lng ca KCl loi phõn kali ú l : A 95,51% B 65,75% C 87,18% D 88,52% Cõu 21 Thnh phn chớnh ca qung photphorit l A Ca3(PO4)2 B NH4H2PO4 C Ca(H2PO4)2 D CaHPO4 Cõu 22 Cho 0,1 mol P2O5 vo dung dch cha 0,35 mol KOH Dung dch thu c cú cỏc cht: A K3PO4, K2HPO4 B K2HPO4, KH2PO4 C K3PO4, KOH D H3PO4, KH2PO4 Cõu 23 Cho s chuyn hoỏ: +H3PO4 +KOH +KOH Z P2O5 Y X Cỏc cht X, Y, Z ln lt l: A KH2PO4, K2HPO4, K3PO4 C K3PO4, KH2PO4, K2HPO4 B KH2PO4, K3PO4, K2HPO4 D K3PO4, K2HPO4, KH2PO4 Cõu 24 Phỏt biu no sau õy l ỳng? A Thnh phn chớnh ca supephotphat kộp gm hai mui Ca(H2PO4)2 v CaSO4 B Urờ cú cụng thc l (NH2)2CO C Supephotphat n ch cú Ca(H2PO4)2 D Phõn lõn cung cp nit cho cõy trng Trang 2/4 - Mó thi 132 Cõu 25 Trong Phũng thớ nghim, axit photphoric c iu ch bng phn ng A Ca5F(PO4)3 + 5H2SO4 5CaSO4 + 3H3PO4 + HF B Ca3(PO4)2 + 3H2SO4 3CaSO4 + 2H3PO4 C P2O5 + 3H2O 2H3PO4 D P + 5HNO3 H3PO4 + 5NO2 + H2O Cõu 26 Cho cỏc phỏt biu sau: (1) Photpho trng l cht rn sut, mu trng hoc mu vng nht, trụng ging nh sỏp, cú cu trỳc tinh th phõn t (2) Photpho l cht bt mu cú cu trỳc polime nờn khú núng chy v khú bay hi hn photpho trng (3) Trong t nhiờn photpho tn ti dng t (4) nhit thng, photpho trng phỏt quang mu lc nht búng ti (5) nhit thng photpho kộm hot ng húa hc hn nit õm in nh hn (6) Phn ln photpho dựng sn xut axit photphoric, mt phn sn xut diờm, bom, n chỏy S phỏt biu ỳng l: A B C D Cõu 27 Cho s chuyn húa sau: +O2 +SiO2 + C + HCl + Ca Ca3(PO4)2 C D A B t 12000C t0 Cht D l: A Ca B PH3 C P2O5 D P Cõu 28 Ho tan hon ton 0,1 mol FeS2 200 ml dung dch HNO3 4M, sn phm thu c gm dung dch X v mt cht khớ thoỏt Dung dch X cú th hũa tan ti a m gam Cu Bit cỏc quỏ trỡnh trờn, sn phm kh nht ca N+5 u l NO Giỏ tr ca m l: A 9,6 B 3,2 C 12,8 D 6,4 Cõu 29 Thớ nghim vi dung dch HNO3 thng sinh khớ c NO2 hn ch khớ NO2 thoỏt t ng nghim, ngi ta nỳt ng nghim bng: (a) bụng khụ (b) bụng cú tm nc (c) bụng cú tm nc vụi (d) bụng cú tm gim n Trong bin phỏp trờn, bin phỏp cú hiu qu nht l A (d) B (a) C (c) D (b) + + Cõu 30 Dung dch X cha 0,12 mol Na ; x mol SO4 ; 0,12 mol Cl v 0,05 mol NH Cho 300 ml dung dch Ba(OH)2 0,1M vo X n cỏc phn ng xy hon ton, lc b kt ta, thu c dung dch Y Cụ cn Y, thu c m gam cht rn khan Giỏ tr ca m l A 7,190 B 7,705 C 7,875 D 7,020 Cõu 31 Cho cỏc phỏt biu sau: (1) Trong phũng thớ nghim khớ CO2 c iu ch bng cỏch t chỏy cacbon (2) Trong cụng nghip CO c iu ch bng cỏch cho hi nc hoc khụng khớ qua cacbon nung (3) Trong phũng thớ nghim CO c iu ch t axit fomic (HCOOH) (4) Trong phũng thớ nghim Si c iu ch bng cỏch cho SiO2 tỏc dng vi cacbon (5) Si ch tan kim núng chy, khụng tan dung dch kim loóng (6) khc ch lờn thy tinh ngi ta dựng dung dch HF S phỏt biu ỳng l: A B C D Cõu 32 Qung ụlụmic cha thnh phn chớnh l: A CuS.FeS2 B Al2O3.SiO2 C CaCO3.MgCO3 D Ca3(PO4)2 Cõu 33 Hp th hon ton 2,688 lớt khớ CO2 ( ktc) vo 2,5 lớt dung dch Ba(OH)2 nng a mol/l, thu c 15,76 gam kt ta Giỏ tr ca a l A 0,032 B 0,048 C 0,06 D 0,04 Trang 3/4 - Mó thi 132 Cõu 34 Cho khớ CO (d) i vo ng s nung núng ng hn hp X gm Al2O3, MgO, Fe3O4, CuO thu c cht rn Y Cho Y vo dung dch NaOH (d), khuy k, thy cũn li phn khụng tan Z Gi s cỏc phn ng xy hon ton Phn khụng tan Z gm A MgO, Fe, Cu B Mg, Fe, Cu C MgO, Fe3O4, Cu D Mg, Al, Fe, Cu Cõu 35 Phỏt biu no sau õy khụng ỳng? A ỏm chỏy magiờ cú th c dp tt bng cỏt khụ B Dung dch m c ca Na2SiO3 v K2SiO3 c gi l thy tinh lng C Trong phũng thớ nghim, N2 c iu ch bng cỏch un núng dung dch NH4NO2 bóo ho D CF2Cl2 b cm s dng thi khớ quyn thỡ phỏ hy tng ozon Cõu 36 Tin hnh cỏc thớ nghim sau: (1) Sc khớ H2S vo dung dch FeSO4; (2) Sc khớ H2S vo dung dch CuSO4; (3) Sc khớ CO2 (d) vo dung dch Na2SiO3; (4) Sc khớ CO2 (d) vo dung dch Ca(OH)2; (5) Nh t t dung dch NH3 n d vo dung dch Al2(SO4)3; (6) Nh t t dung dch Ba(OH)2 n d vo dung dch Al2(SO4)3 Sau cỏc phn ng xy hon ton, s thớ nghim thu c kt ta l A B C D Cõu 37 Hn hp X gm Fe(NO3)2, Cu(NO3)2 v AgNO3 Thnh phn % lng ca nit X l 11,864% Cú th iu ch c ti a bao nhiờu gam hn hp ba kim loi t 14,16 gam X? A 10,56 gam B 6,72 gam C 3,36 gam D 7,68 gam Cõu 38 Phỏt biu no sau õy l sai? A Ozon khụng khớ l nguyờn nhõn chớnh gõy s bin i khớ hu B Lu hunh ioxit c dựng lm cht chng nm mc C Clo c dựng dit trựng nc h thng cung cp nc sch D Amoniac c dựng iu ch nhiờn liu cho tờn la Cõu 39 Thc hin cỏc thớ nghim sau: (a) Cho dung dch HCl vo dung dch Fe(NO3)2 (b) Cho FeS vo dung dch HCl (c) Cho Si vo dung dch NaOH c (d) Cho dung dch AgNO3 vo dung dch NaF (f) Sc khớ SO2 vo dung dch H2S (e) Cho Si vo bỡnh cha khớ F2 Trong cỏc thớ nghim trờn, s thớ nghim cú xy phn ng l A B C D Cõu 40 Cht no sau õy dựng lm bt n sn xut cỏc loi bỏnh xp A Na2CO3 B NH4HCO3 C CO2 D NaHCO3 Trang 4/4 - Mó thi 132
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi HKILop 112014 , De thi HKILop 112014 , De thi HKILop 112014

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay