DE THI HK i MON HOA NAM 2014

5 173 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 12:59

DE THI HOC KI I MON HOA LOP 11 NAM 2014-2015 A- Trắc nghiệm (3đ) Câu 1: Người ta sản xuất khí nitơ công nghiệp cách sau đây? A Chưng cất phân đoạn không khí lỏng B Nhiệt phân dung dịch NH4NO2 bão hoà C Dùng photpho để đốt cháy hết oxi không khí D Cho không khí qua bột đồng nung nóng Câu 2: Cho chất sau: Na2CO3, Fe(OH)2, CuO, Al, Au, ZnCl2 Số chất tác dụng với dung dịch HNO3 loãng là: A B C D Câu 3: Hấp thụ hết 5,6 lít khí CO2 (đktc) vào 300ml dung dịch NaOH 1M Dung dịch thu sau phản ứng chứa chất sau : A NaHCO3 B Na2CO3 C NaHCO3 Na2CO3 D Na2CO3 NaOH Câu 4: Trộn 200 ml dung dịch HCl 0,275M với 300 ml dung dịch chứa hỗn hợp NaOH 0,1M Ba(OH)2 0,05M Giá trị pH dung dịch sau phản ứng là: A 12 B 13 C D Câu 5: Chọn chất điện li mạnh số chất sau: a NaOH b BaCl2 c HNO3 d Mg(OH)2 e HCl f CH3COOH A a, b, c B a, d, e, f C b, c, d, e D a, b, c,e Câu 6: Chất sau trạng thái rắn, gọi ”là nước đá khô”: A H2O B CO2 C CO D NH3 B- Tự luận (7đ) Câu 1: Viết phương trình hóa học phản ứng sau (ghi rõ điều kiện phản ứng có): (2,5 đ) a) AgNO3 + FeCl3 c) C + Al b) Al(OH)3 + NaOH d) Mg + HNO3 tỉ lệ mol N2O: NO2 = 1:2 Viết phương trình ion rút gọn phản ứng a) b) Câu 2: Trình bày phương pháp hoá học phân biệt dung dịch đựng lọ nhãn riêng biệt sau (Viết PTHH xảy có): (1,5 đ) NH4Cl, Ca(NO3)2, K2SO4, Na2CO3 Câu 3: Hòa tan hoàn toàn 12,8 gam hỗn hợp X gồm Mg Fe vào dung dịch HNO loãng vừa đủ Sau phản ứng thu dung dịch Y 6,72 lít khí NO (đktc, sản phẩm khử nhất) a) Tính % khối lượng kim loại hỗn hợp X (1,5 đ) b) Cô cạn dung dịch Y nung đến khối lượng không đổi thu m gam chất rắn Tính giá trị m (1,0 đ) c) Trộn ½ lượng hỗn hợp X với bột lưu huỳnh vừa đủ nung nóng đến phản ứng hoàn toàn thu hỗn hợp Z Hòa tan hết Z vào dung dịch chứa lượng dư hỗn hợp NaNO HCl Sau phản ứng thu V lít khí NO Tính V (0,5 đ) (Cho biết: Mg =24 ; Fe=56 ; H=1 ; N=14, O=16, S=32) B- Tự luận (7đ) Câu 1: Viết phương trình hóa học phản ứng sau (ghi rõ điều kiện phản ứng có): (2,5 đ) a) Na2SO4 + Ba(NO3)2 c) C + CO2 b) Zn(OH)2 + KOH d) Al + HNO3 tỉ lệ mol N2: NO = 3:2 Viết phương trình ion rút gọn phản ứng a) b) Câu 2: Trình bày phương pháp hoá học phân biệt dung dịch đựng lọ nhãn riêng biệt sau (Viết PTHH xảy có): (1,5 đ) K2CO3, NH4NO3, BaCl2, Na2SO4 Câu 3: Hòa tan hoàn toàn 16,6 gam hỗn hợp X gồm Al Fe vào dung dịch HNO loãng vừa đủ Sau phản ứng thu dung dịch Y 8,96 lít khí NO (đktc, sản phẩm khử nhất) a) Tính % khối lượng kim loại hỗn hợp X (1,5 đ) b) Cô cạn dung dịch Y nung đến khối lượng không đổi thu m gam chất rắn Tính giá trị m (1,0 đ) c) Trộn ½ lượng hỗn hợp X với bột lưu huỳnh vừa đủ nung nóng đến phản ứng hoàn toàn thu hỗn hợp Z Hòa tan hết Z vào dung dịch chứa lượng dư hỗn hợp NaNO HCl Sau phản ứng thu V lít khí NO Tính V (0,5 đ) (Cho biết: Al =27; Fe=56 ; H=1 ; N=14, O=16, S=32) Hết BAI TAP BO SUNG Bài Nhận biết lọ nhãn chứa a Chất rắn BaSO4, BaCO3, NaCl, Na2CO3 (Chỉ dùng thêm HCl loãng) b Chất rắn NaCl, Na2SO4, BaCO3, Na2CO3 (chỉ dùng thêm CO2 nước) c Các dung dịch NaOH, NH4Cl, Na2SO4, Na2CO3 d Các dung dịch sau NaHCO3, CaCl2, Na2CO3, Ca(HCO3)2 (không dùng thêm hóa chất khác) Bài Khử hoàn toàn 11,6 gam oxit sắt CO Khối lượng sắt kim loại thu giảm 3,2 gam so với khối lượng oxit a Tìm công thức oxit sắt b Cho khí CO2 thu phản ứng khử oxit sắt hấp thụ hoàn toàn vào 175 ml dung dịch NaOH 2M Tính khối lượng muối tạo thành Bài Đốt cháy hoàn toàn 10,4g hợp chất hữu A cho sản phẩm qua bình đựng H 2SO4 đậm đặc, bình chứa nước vôi có dư, thấy khối lượng bình tăng 3,6g, bình thu 30g kết tủa Khi hoá 5,2g A thu thể tích thể tích 1,6g oxi điều kiện nhiệt độ áp suất Xác định CTPT A ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KÌ I Môn: Hóa học – lớp 11 – Ban I - Trắc nghiệm Câu Câu A C Câu C Câu A Câu D II - Tự luận Nội dung Câu a) 3AgNO3 + FeCl3  3AgCl + Fe(NO3)3 b) Al(OH) + NaOH  NaAlO2 + 2H2O to c) 3C+ 4Al Al4C3 d) 5Mg + 14HNO3  5Mg(NO3)2 + N2O + 2NO2 + 7H2O a) Ag+ + Cl-  AgCl b) Al(OH)3 + OH-  AlO2- + 2H2O Câu Phân biệt chất: NH4Cl, Ca(NO3)2, K2SO4, Na2CO3 Câu a) Ca(NO3)2 K2SO4 Na2CO3 HCl Sủi bọt khí (CO2) Ba(OH)2 Khí (NH3) Còn lại Kết tủa Phương trình phản ứng: 2HCl + Na2CO3  2NaCl + CO2 +H2O NH4Cl + Ba(OH)2  BaCl2 + 2NH3 + 2H2O Ba(OH)2 + K2SO4  BaSO4 + 2KOH (nhận biết phương pháp khác điểm tối đa) 3Mg + 8HNO3  3Mg(NO3)2 + 2NO +4 H2O x x 2/3.x Fe + 4HNO3 Fe(NO3)3 + NO + 2H2O y x y n NO = 0,3 mol gọi x y số mol Al Cu 24x + 56y = 12,8 x = 0,3 x + 2/3.y = 0,3 y = 0,1 % Mg = 56,25%; %Cu = 43,75% b) c) Câu B Điểm 0,5 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 Lấy chất ống nghiệm tương ứng có đánh số từ đến Mỗi chất nhận biết 0,25 điểm NH4Cl Mã đề: 103 to Mg(NO3)2 MgO + 2NO2 + 1/2O2 0,3o 0,3 t 2Fe(NO ) Fe O 3 + 6NO2 + 3/2O2 0,1 0,05 m = 20 gam Phương pháp bảo toàn electron MgS  Mg+2 +S+6+ 8e N+5 +3e  N+2 0,15 1,2 1,65 0,55 FeS  Fe+3 + S+6+ 9e 0,05 0,45 V=0,55.22,4 =12,32 (lit) 0,25 đ 1,0 đ 0,25 đ 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 đ` 0,5 đ ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KÌ I Môn: Hóa học – lớp 11 – Ban I - Trắc nghiệm Câu Câu B B Câu D Câu A Câu A Mã đề: 102 Câu C II - Tự luận Câu Câu Nội dung a) Na2SO4 + Ba(NO3)2 2NaNO3 + BaSO4 b) Zn(OH)2 + 2KOH K2ZnO2 + 2H2O o t CO2 c) C + 2CO d) 12Al + 44HNO3  12Al(NO3)3 + 3N2 + 2NO +22H2O e) Ba2+ + SO42-  BaSO4 f) Zn(OH)2 + 2OH-  ZnO22- + 2H2O Phân biệt chất: K2CO3, NH4NO3, BaCl2, Na2SO4 Lấy chất ống nghiệm tương ứng có đánh số từ đến Mỗi chất nhận biết 0,25 điểm K2CO3 Câu a) NH4NO3 BaCl2 HCl Sủi bọt khí (CO2) Ba(OH)2 Khí (NH3) Còn lại Kết tủa Phương trình phản ứng: 2HCl + K2CO3  2KCl + CO2 +H2O NH4NO3 + Ba(OH)2  Ba(NO3)2 + 2NH3 + 2H2O Ba(OH)2 + Na2SO4  BaSO4 + 2NaOH (nhận biết phương pháp khác điểm tối đa) Al + 4HNO3  Al(NO3)3 + NO +2 H2O x x Fe + 4HNO3 Fe(NO3)3 + NO + 2H2O y y n NO = 0,4 mol gọi x y số mol Al Fe 27x + 56y = 16,6 x = 0,2 x + y = 0,4 y = 0,2 % Al =32,53%; %Fe = 67,47% b) c) Na2SO4 to 2Al(NO3)3 0,2 to 2Fe(NO 3)3 0,2 điểm 0,5 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 đ 1,0 đ 0,25 đ 0,5 0,5 0,5 0,25 Al2O3 + 6NO2 + 3/2O2 0,1 Fe2O3 + 6NO2 + 3/2O2 0,1 m = 26,2 gam Phương pháp bảo toàn electron Al2S3  2Al+3 +3S+6+ 24e 0,05 1,2 +3 +6 FeS  Fe + S + 9e 0,1 0,9 V=0,7.22,4 =15,68 (lit) 0,25 đ N+5 +3e  N+2 2,1 0,7 0,5 đ THIẾT KẾ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I LỚP 11 CƠ BẢN I – Mục tiêu đề kiểm tra: Kiến thức: a/ Khái niệm: Sự điện li axit, bazơ, muối, pH b/ Phản ứng trao đổi ion dung dịch chất điện li c/ Tính chất vật lý, hóa học cacbon, nitơ, photpho, silic d/ Tính chất axit nitric, axit photphoric, hợp chất cacbon Kĩ năng: a/ Giải câu hỏi trắc nghiệm khách quan b/ Viết phương trình phản ứng c/ Rèn tập tính toán hóa vô Thái độ: a/ Xây dựng lòng tin tính đoán HS giải vấn đề b/ Rèn luyện tính cẩn thận, nghiêm túc khoa học II – Hình thức đề kiểm tra: - Kết hợp hai hình thức TNKQ (30%) TNTL (70%) III – Ma trận không ghi chuẩn: Mức độ nhận thức Nội dung kiến thức Nhận biết TN Khái niệm: Sự điện li axit, bazơ, muối, pH Phản ứng trao đổi ion dung dịch chất điện li Tính chất vật lý, hóa học cacbon Tính chất điều chế nito, HNO3 muối nitrat Nhận biết Tổng số câu Tổng số điểm Thông hiểu TL TN Vận dụng TL TN TL Vận dụng mức cao TN TL 0,5 0,5 1,0 10% 1(C1) 1,5 1,5 15% 1(C1) 0,5 0,5 0,5 Cộng 0,5 1,5 15% 1(C3) 1(C1) 2(C1,C3) 0,5 0,5 1,5 1(C3) 1,0 1(C2) 1,5 1,5 2,5 15% 25% 1,0 10% 4,5 45% 15% 3,0 30% 0,5 0,5 5% 1,0 10% 14 0,5 10 5% 100%
- Xem thêm -

Xem thêm: DE THI HK i MON HOA NAM 2014 , DE THI HK i MON HOA NAM 2014 , DE THI HK i MON HOA NAM 2014

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay