KIEM TRA 45 hóa 132

3 234 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 12:59

ĐỀ KIỂM TRA TIẾT MÔN Hóa học 11 Mã đề thi 132 Họ, tên thí sinh: Lớp:……… Câu 1: Có bốn chất etilen, propin, butađien-1,3, benzen Xét khả làm màu dung dịch brom bốn chất trên, điều khẳng định đúng? A Có ba chất có khả làm màu dung dịch brom B Có hai chất có khả làm màu dung dịch brom C Chỉ có chất có khả làm màu dung dịch brom D Cả bốn chất có khả làm màu dung dịch brom Câu 2: Trong số hydro cacbon sau, loại tham gia phản ứng thế: A ankan B Ankan, ankin, benzen C benzen D ankin Câu 3: Điều chế etilen phòng thí nghiệm từ C 2H5OH, xúc tác H2SO4 đặc nhiệt độ 1700C thường lẫn oxit nh SO2, CO2 Chọn số chất sau để làm etilen: A Dung dịch natri cacbonat B Dung dịch kali pemanganat loãng C Dung dịch brom D Dung dịch natri hiđroxit Câu 4: Dẫn 0,448 lít khí C2H4 vào bình đựng 100ml dung dịch KMnO 0,01M Hiện tượng quan sát sau đúng? A Màu tím dung dịch không đổi, có khí thoát B Màu tím dung dịch không đổi, khí thoát C Màu tím dung dịch nhạt đi, khí thoát D Màu tím dung dịch chuyển thành không màu, có khí thoát Câu 5: Cho 0,896 lít hỗn hợp hai anken đồng đẳng liên tiếp (đktc) lội qua dung dịch brom dư Khối lượng bình brom tăng thêm 2,0 gam Công thức phân tử hai anken là: A C4H8 C5H10 B C2H4 C3H6 C Phương án khác D C3H6 C4H8 Câu 6: Etilen lẫn tạp chất SO2, CO2, nước Loại bỏ tạp chất cách: Dẫn hỗn hợp A qua bình chứa dung dịch brom dư bình chứa dung dịch H2SO4 đặc B qua bình chứa dung dịch NaOH dư bình chứa dung dịch H2SO4 đặc C qua dung dịch natri clorua D qua dung dịch brom Câu 7: Phát biểu là: Khi vòng benzen có sẵn nhóm có liên kết A đơn (VD: CH3- ) nhóm thứ dễ ưu tiên vào vị trí ortho para B đôi (-NO2 ) nhóm thứ dễ ưu tiên vào vị trí ortho para C đơn (VD: CH3- ) nhóm thứ dễ ưu tiên vào vị trí meta D đôi (-NO2 ) nhóm thứ dễ ưu tiên vào vị trí meta Câu 8: Hỗn hợp X gồm hai hiđrocacbon mà đốt cháy thu CO2 H2O có số mol Hỗn hợp gồm hiđrocacbon sau đây? A Hai xicloankan Hai anken B Hai ankan C Hai anken D Hai xicloankan Câu 9: Một hydrocacbon X thể lỏng có tỷ khối với không khí 2,7 đốt cháy hoàn toàn X thu H2O CO2 theo tỷ lệ khối lượng 1: 4,9 Công thức X là: A C8H10 B C6H5CH3 C C6H6 D C6H12 Câu 10: Dẫn 0,336 lít hỗn hợp axetilen etilen qua dung dịch bạc nitrat dư amoniac thu 0,112 lít khí điều kiện Phần trăm thể tích axetilen hỗn hợp là: A 70% B 66,67% C 30% D 33,33% Câu 11: Sản phẩm sinh benzen tác dụng với clo có xúc tác Fe (1:1) là: A C6H4Cl2 B C6H5Cl C C6H5CH2Cl D C6H6Cl6 Câu 12: Cho 0,78 gam benzen vào ống nghiệm chứa sẵn hỗn hợp HNO đặc H2SO4 đặc dư lắc mạnh thu chất lỏng nặng màu vàng nhạt Khối lượng chất lỏng là: A 6,15 gam B 0,123 gam C 1,23 gam D 12,3 gam Câu 13: Một hợp chất hữu Y có liên kết đơn phân tử, tham gia phản ứng thế, tách, phản ứng với hiđro có Ni nung nóng, cháy hoàn toàn oxi tạo thành nước khí cacbonic theo tỉ lệ thể tích 1:1 điều kiện Hợp chất Y hợp chất hợp chất sau: A C4H8 B C3H6 C C5H12 D C5H10 Trang 1/3 - Mã đề thi 132 Câu 14: Nếu có đám cháy xăng, dầu dập tắt bằng: A Khí CO2 B Nước C Khí O2 D Khí Cl2 Câu 15: Benzen có cấu tạo vòng cạnh đều, phẳng, liên kết π cách liên kết σ nên hợp chất: A bền, khó tham gia phản ứng thế, dễ tham gia phản ứng cộng B bền, dễ tham gia phản ứng thế, khó tham gia phản ứng cộng C bền, dễ tham gia phản ứng phản ứng cộng D bền, dễ tham gia phản ứng thế, khó tham gia phản ứng cộng Câu 16: Nếu dùng hoá chất để phân biệt benzen, toluen, styren là: A dd KMnO4 B nước brom C Ba(OH)2 D NaOH Câu 17: Điều kiện để chất hữu tham gia phản ứng trùng hợp là: A hiđrocacbon B có liên kết kép phân tử C hiđrocacbon không no D hiđrocacbon không no, mạch hở Câu 18: Cho 4,36gam hỗn hợp A gồm butađien butilen vào bình chứa dung dịch brom thấy có 22,4 gam brom tham gia phản ứng Phần trăm theo khối lượng chất hỗn hợp A là: A 25,69% 74,31% B 86,7% 13,3% C 74,31% 25,69% D 80,01% 19,99% Câu 19: Dùng dung dịch brom (trong nước) làm thuốc thử, phân biệt cặp chất sau đây: A etilen stiren B etilen propilen C toluen stiren D metan etan Câu 20: Cho 0,6 gam propin qua dung dịch AgNO dư amoniac khối lượng kết tủa thu là: A 3,78 gam B 2,22 gam C 3,825 gam D 2,205 gam Câu 21: Chất 2,2-đimetylbutan có tên thông thường là: A neohexan B neobutan C isobutan D isohexan Câu 22: Các chất sau làm màu dung dịch brom nước ? A CH ≡ CH, CH2 = CH2, CH4, C6H5CH3 B CH ≡ CH, CH2 = CH2, CH4, C6H5CH = CH2 C CH ≡ CH, CH2 = CH2, CH2= CH - CH = CH2 , C6H5CH = CH2 D CH ≡ CH, CH2 = CH2, CH3 - CH3, C6H5CH = CH2 Câu 23: Cho sơ đồ: A → B → TNT (thuốc nổ) A, B chất nào: A A hexan, B toluen B A styren, B Benzen C A benzen, B toluen D A toluen, B benzen Câu 24: Hãy chọn dãy chất số dãy chất sau để điều chế hợp chất nitrobenzen: A C7H8, ddHNO3 đặc, ddH2SO4đặc B C7H8, ddHNO3 đặc C C6H6, ddHNO3 đặc D C6H6, ddHNO3 đặc, ddH2SO4đặc Câu 25: Cho etylen vào bình chứa brom lỏng tạo 1,2-đibrometan khối lượng bình tăng 14 gam Thể tích etylen ( đktc) dùng là: A 6,72 lít B 3,36 lít C 22,4 lít D 11,2 lít Câu 26: ba hydrocacbon dãy đồng đẳng, Trong khối lượng phân tử Z gấp đôi X.Đốt 0,1 mol Y, cho sản phẩm hấp thụ vào dd Ca(OH)2 lấy dư Khối lượng kết tủa tạo là: A.30 gam B 10 gam C 20 gam D 40 gam Câu 27: Hỗn hợp M thể lỏng, chứa hydrocacbon dãy đồng đẳng Đốt cháy hoàn toàn 2,62 gam M, thu 8,8g CO2 Nếu làm bay hết 6,55 gam M thể tích thu thể tích 2,4g khí oxi điều kiện CTPT chất M là: A.C6H6 C7H8 B C3H6 C4H8 C C2H6 C3H8 D C4H6 C5H8 Câu 28: Để thu xăng trình điều chế dầu mỏ, người ta không dùng phương pháp A.chưng cất áp xuất thấp B Rifominh C cracking D Chưng cất áp xuất thường Câu 29: hỗn hợp khí G gồm hydro hydrocacbon mạch hở X Đốt cháy hoàn toàn a gam hh G thu 17,6 g CO2 Cho a gam G tác dụng hết với dd brom cần 32g Br2 Công thức X là: A.C2H4 B C3H4 C C4H6 D.A C Câu 30: Khi đốt cháy hoàn toàn hydrocacbon A, thu khí CO2 nước theo tỉ lệ 77:18 khối lượng Nếu làm bay hết 5,06 gam A thể tích thu thể tích 1,72 g oxi Trang 2/3 - Mã đề thi 132 nhiệt độ áp suất Chất A không tác dụng với dd nước brom tác dụng với dd KmnO4 đun nóng A A.benzen B.styren C Metylbezen D Etylbenzen Câu 31: Thuốc nổ TNT là: A.1,3,5 - trinitrobenzen B 2,4,6 – trinitro toluen C 3,5 – dinitro toluen D 1,3,5 trimetyl benzen Câu 32: Cho 23 kg toluen phản ứng với hh axit nitric đặc dư ( xúc tác axit sunfuric đặc) Giả sử toàn toluen chuyển thành trinitrotoluen Khối lượng TNT thu là: A.56,75 Kg B 125,5 Kg C 105,25 Kg D 47,25kg Câu 33: Hỗn hợp gồm ankan anken có số nguyên tử cacbon phân tử số mol Hỗn hợp làm màu vừa đủ 80g dd 20% brom CCl4 Khi đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp thu 13,44 lít CO2 CT anken, ankan là: A.penten, pentan B Propylen, propan C Etylen, etan D Buten, butan Câu 34: Chất chất tham gia phản ứng: cháy oxi, cộng brom, cộng H2, phản ứng với bạc nitat amoniac? A.Etan B Axetilen C Eten D Xiclopropan Câu 35: Một loại xăng có thành phần khối lượng sau:Hecxan 43%, heptan 49,5%, pentan 1,8% lại octan.để đốt cháy gam xăng cần tốn tối thiểu lít không khí đktc để đốt cháy hoàn toàn: A.123,4 lit B 2,468 lit C 24,68 lit D 12,34 lit Trang 3/3 - Mã đề thi 132
- Xem thêm -

Xem thêm: KIEM TRA 45 hóa 132 , KIEM TRA 45 hóa 132 , KIEM TRA 45 hóa 132

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay