Chuyen de axit cacboxylic

4 145 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 12:59

Chuyên đề luyện thi Đại Học Cao Đẳng Chuyên đề : AXIT CACBOXYLIC A CÁC DẠNG BÀI TẬP VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI Dạng 1: Bài tập phản ứng trung hoà: Phương pháp: - Với axit đa chức: Đặt CTTQ R(COOH)x R(COOH)x + xNaOH  → R(COONa)x + xH2O a ax a ax 2R(COOH)x + xBa(OH)2  → R2(COO)2xBax + 2xH2O a ax/2 a/2 ax - Với axit đơn chức ( x=1): Đặt CTTQ RCOOH RCOOH + NaOH  → RCOONa + H2O 2RCOOH + Ba(OH)2  → (RCOO)2Ba + 2H2O • Nếu toán cho hay hỗn hợp axit cacboxylic thuộc dãy đồng đẳng tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol 1:1 tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 theo tỉ lệ mol 2:1 axit đơn chức nNaOH = ( mmuối – maxit)/ 22 → x = nNaOH/ naxit nBa(OH)2 = (mmuối – maxit)/ 133 → x= nBa(OH)2/naxit • Lưu ý: + Nếu axit no, đơn chức, mạch hở ta đặt CTTQ C nH2n+1COOH ( n≥0) CmH2mO2 (m ≥1) + Axit fomic có phản ứng tráng bạc có nhóm chức anđehit phân tử + Khối lượng chất rắn sau phản ứng: mRắn = mmuối + mNaOH(Ba(OH)2) Ví dụ 1: Hõnn hợp X gồm hai axit cacboxylic A, B đơn chức, nguyên tử cacbon Cho 12,9g X tác dụng hết với 300ml dung dịch NaHCO3 1M, cô cạn dung dịch thu đến khối lượng không đổi lại 21,05g chất rắn khan a) Xác định CTCT thu gọn A, B b) Cho 12,9g hỗn hợp X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO 3/NH3, kết thức phản ứng thu m gam kết tủa Ag Tính giá trị m Ví dụ 2: Một hỗn hợp gồm axit cacboxylic no, đơn chức dãy đồng đẳng axit axetic Lấy m gam hỗn hợp thêm vào 75ml dung dịch NaOH 0,2M Sau phải dùng 25ml dung dịch HCl 0,2M để trung hoà NaOH dư Sau trung hoà đem cô cạn dung dịch đến khô thu 1,0425g hỗn hợp muối khan a) Viết CTCT axit Giả sử phản ứng xảy hoàn toàn b) Tính giá trị m Ví dụ 3: Cho hỗn hợp X gồm axit cacboxylic no, mạch không phân nhánh Đốt cháy hoàn toàn 0,3mol X, thu 11,2lít khí CO2 (đktc) Nếu trung hoà 0,3mol X cần dùng 500ml dung dịch NaOH 1M Hai axit là: A HCOOH, HOOC-COOH B HCOOH, HOOC-CH2-COOH C HCOOH, C2H5COOH D HCOOH, CH3COOH (KB_2009) Dạng 2: Bài tập phản ứng đốt cháy: - Với axit cacboxylic nói chung: Đặt CTTQ CnH2n+2-2k-2xO2x CnH2n+2-2k-2xO2x + 3n + − k − x O2 → n CO2 + (n+1-k-x) H2O - Với axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở: Đặt CTTQ CnH2nO2 Chuyên đề luyện thi Đại Học Cao Đẳng CnH2nO2 + 3n O2 → n CO2 + n H2O → nCO2 = nH2O Nếu toán cho đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp axit cacboxylic thuộc dãy đồng đẳng thu nCO2 = nH2O axit no, đơn chức Ví dụ 1: Một hỗn hợp A gồm axit hữu no ( axit không chứa nhóm –COOH) có khối lượng 16g tương ứng với 0,175 mol Đốt cháy hoàn toàn A cho sản phẩm qua nước vôi dư, thu 47,5g kết tủa Mặt khác cho hỗn hợp A tác dụng vừa đủ với dung dịch Na 2CO3 thu 22,6g muối Tìm CTCT tính khối lượng axit hỗn hợp A Ví dụ 2: Hỗn hợp X gồm axit Y đơn chức axit Z đa chức ( Y, Z có số nguyên tử cacbon) Chia X thành hai phần Cho phần tác dụng với Na, sinh 4,48lít khí H (đktc) Đốt cháy hoàn toàn phần 2, sinh 26,4g CO2 Công thức cấu tạo thu gọn phần trăm khối lượng Z hỗn hợp X là: A HOOC-CH2-COOH; 70,87% B HOOC-CH2-COOH; 54,88% C HOOC-COOH; 60% D HOOC-COOH; 42,86% (KB_2009) Dạng 3: Bài tập phản ứng este hoá: H SO RCOOH + R’OH ← + H2O ; KC → RCOOR’ KC = [ RCOOR'][ H O] [ RCOOH ][ R' OH ] B BÀI TẬP: Câu 1: Dẫy chất xếp theo chiều tăng dần nhiệt độ sôi từ trái sang phải là: KA_2009 A CH3COOH, C2H5OH, HCOOH, CH3CHO B CH3CHO, C2H5OH, HCOOH, CH3COOH C CH3COOH, HCOOH, C2H5OH, CH3CHO D CH3COOH, HCOOH, CH3CHO, C2H5OH Câu 2: Hỗn hợp X gồm axit hữu đơn chúc, đồng đẳng Lấy m gam X đem tác dụng hết với 12g Na thu 14,27g chất rắn 0,336 lít H2 (đktc) Cũng m gam X tác dụng vừa đủ với 600ml nước Br2 0,05M Công thức phân tử hai axit là: A C3H2O2 C4H4O2 B C3H4O2 C4H6O2 C C4H6O2 C5H8O2 D C3H6O2 C4H8O2 Câu 3: (KA_2009) Cho a mol hợp chất hữu X ( chứa C, H, O) phản ứng hoàn toàn với Na NaHCO3 sinh a mol khí Chất X là: A Etylen glycol B Axit ađipic C Ancol o-hiđroxibenzylic D Axit 3-hiđroxipropanoic Câu 4: Trộn ancol etylic, axit axetic vào nước 4g dung dịch X Đem toàn dung dịch X tác dụng vừa đủ với Na m gam chất rắn 2,24 lít khí H2 (đktc) Giá trị m là: A 3,54 B 10,8 C 8,4 D 4,14 Câu 5: Thuỷ phân hoàn toàn 511,5 g lipit thu 46g glixerol hai loại axit béo Hai axit là: A C15H31COOH C17H35COOH B C17H33COOH C15H31COOH C C17H31COOH C17H33COOH D C17H33COOH Câu 6: Cho glixerol phản ứng với hỗn hợp axit beo gồm C17H35COOH C15H31COOH, số loại trieste tạo tối đa là: A B C D Câu 7: Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol axit cacboxylic đơn chức, cần vừa đủ V lít O (đktc), thu 0,45 mol CO2 0,2 mol H2O Giá trị V là: A 8,96 B 11,2 C 6,72 D.13,44 Chuyên đề luyện thi Đại Học Cao Đẳng Câu 8: X axit hữu đơn chức Để đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X cần 6,72 lít O2 (đktc) X có tên gọi là: A Axit propionic B Axit axetic C Axit acrylic D Axit butiric Câu 9: Chất sau có tính axit mạnh nhất? A CH2Cl- CH2-COOH B CH3-CHCl-COOH C CH3-CH2-COOH D CH2Br-CH2-COOH Câu 10: Cho hỗn hợp T gồm axit cacboxylic đơn chức X, ancol đơn chức Y, este X vàY Khi cho 0,5 mol hỗn hợp T tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng thu 0,4 mol Y Thành phần % số mol X hỗn hợp T là: A 33,33% B 80% C 44,44% D 20% Câu 11: Hỗn hợp X gồm axit hữu no, đơn chức Trung hoà hết 6,7g X dung dịch NaOH cô cạn dung dịch thu 8,9g muối khan Còn cho 6,7g X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu 10,8g Ag Công thức axit là: A HCOOH CH3COOH B HCOOH C3H7COOH C HCOOH C2H5COOH D HCOOCH3 CH3COOH Câu 12: Cho 20g hỗn hợp hai axit no, đơn chức tác dụng vừa đủ với dung dịch Na2CO3 thu V lít khí CO2 (đktc) dung dịch muối Cô cạn dung dịch thu 28,8g muối khan Giá trị V là: A 2,24 B 5,6 C 4,48 D 1,12 Câu 13: Cho 2,64g hỗn hợp gồm HCOOH, CH3COOH, C6H5OH tác dụng vừa đủ với 40ml dung dịch NaOH 1M Tổng khối lượng muối thu sau phản ứng là: A 3,52g B 6,45g C 8,42g D 4,24g Câu 14: Cho chất hữu X, Y đồng đẳng với % oxi X, Y 53,33% 43.24% Biết X tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol 1:1 CTCT thu gọn X, Y là: A CH3COOH C2H5COOH B CH3CH(OH)COOH C2H5CH(OH)COOH C C2H5COOH C3H7COOH D HCOOH CH3COOH Câu 15: Trộn 300ml dung dịch axit axetic 1M 50ml ancol etylic 460 (d=0,8g/ml) có thêm H2SO4 đặc vào bình cầu đun nóng bình cầu thời gian, sau chưng cất thu 19,8g este Hiệu suất phản ứng este hoá là: A 65% B 75% C 85% D 90% Câu 16: Điều chế 13,5g axit lactic từ tinh bột qua đường lên men lactic Biết hiệu suất thuỷ phân tinh bột lên men lactic tương ứng 85% 80% Khối lượng tinh bột cần dùng là: A 22,33g B 17,82g C 17,867g D 24,23g Câu 17: Để trung hoà hoàn toàn 4,8g hỗn hợp X gồm axit hữu A, B cần a mol NaOH thu 6,78g muối khan Giá trị a là: A 0,05 B 0,07 C 0,09 D 1,1 Câu 18: Hỗn hợp X gồm axit no A, B Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol X cần 2,24lít O2 (đktc) CTCT thu gọn axit A, B là: A HCOOH CH3COOH B HCOOH HOOC-COOH C CH3COOH HOOC-COOH D CH3COOH HOOC-CH2-COOH Câu 19: Đốt cháy hoàn toàn a mol hỗn hợp X gồm muối natri axit no, đơn chức đồng đẳng cần 9,52 lít O2 (ở O0C, 2atm), phần chất rắn lại sau đốt cân nặng 10,6g CTCT thu gọn hai muối là: A HCOONa CH3COONa B CH3COONa C2H5COONa C C3H7COONa C4H9COONa D C2H5COONa C3H7COONa Câu 20: Cho hỗn hợp X gồm ancol etylic hỗn hợp axit no, đơn chức dãy đồng đẳng, tác dụng hết với Na giải phóng 4,48 lít H2 (đktc) Mặt khác đun nóng hỗn hợp X Chuyên đề luyện thi Đại Học Cao Đẳng (xt: H2SO4 đặc) chất hỗn hợp X phản ứng vừa đủ với tạo thành 16,2g hỗn hợp este CTCT thu gọn axit là: A HCOOH CH3COOH B C3H7COOH C4H9COOH C CH3COOH C2H5COOH D C6H13COOH C7H15COOH
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyen de axit cacboxylic , Chuyen de axit cacboxylic , Chuyen de axit cacboxylic

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay