trac nghiem andehit va xeton

4 132 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 12:58

Bài 4: ANĐÊHIT - XÊTON Câu 1: Chọn định nghĩa anđêhit A Anđêhit HCHC mà phân tử có nhóm CHO liên kết với gốc H-C no hoăc ng.tử H B Anđêhit HCHC phân tử có nhóm CHO liên kết với gốc H-C hoăc nguyên tử H C Anđêhit hợp chất hữu hợp thành dãy đồng đẳng HCHO D Anđêhit hợp chất cacbonyl mà phân tử có nhóm C=O liên kết với gốc H-C Câu 2: Fomalin là: A dd chứa khoảng 40% anđêhit fomic B Tên gọi HCHO C dd chứa khoảng 40% anđêhit axetic D dd loãng etanal Câu 3: Khi đốt cháy anđehit thu số mol CO = số mol H2O, ta kết luận andehit là: A Andehit hai chức no B Andehit đơn chức no C Anđehit vòng no D Anđehit no Câu 4: CTPT tổng quát anđêhit no hai chức mạch hở là: A CnH2n -2O (với n ≥ 6) B CnH2n -8O (với n ≥ 7) C CnH2n -4O (với n ≥ 8) D CnH2n -2O2 (với n ≥ 4) Câu 5: Chất sau có công thức tổng quát CnH2n-4O2: A Andehit chức, no B Andehit đơn chức, không no liên kết đôi C Andehit chức, có vòng thơm D Andehit chức, không no, có liên kết đôi Câu 6: Câu sau không đúng: A Hợp chất R-CHO điều chế từ R-CH2OH B Hợp chất hữu có chứa nhóm CHO liên kết với H anđehit C Anđehit vừa thể tính khử vừa thể tính oxihoá D Trong phân tử andêhit, nguyên tử liên kết với liên kết σ Câu 7: Câu sau không đúng: A Andehit cộng Hidro tạo thành ancol bậc B Andehit tác dụng dung dịch bạc nitrat amoniac sinh bạc kim loại C Andehit no, đơn chức có công thức phân tử dạng tổng quát C nH2n+2O D Khi tác dụng Hidro, xeton bị khử thành ancol bậc II Câu 8: Andehit chất : A có tính khử B có tính oxi hóa C vừa có tính khử vừa có tính oxi hóa D tính khử tính OXH Câu 9: C5H10O có số đồng phân andehit là: A B C D Câu 10: Một chất X mạch hở có công thức phân tử C3H6O Số đồng phân bền X là: A B C D Câu 11: C4H8O có số đồng phân đơn chức là: A B C D Câu 12: Chất hữu X chứa loại nhóm chức andehit, có CTTN (CH 2O)n CTPT sau đúng: A CH2O B C2H4O2 C C3H6O2 D Cả A, B Câu 13: Công thức thực nghiêm anđêhit no mạch hở là: (C2H3O)n A C4H6O2 B C4H9CHO C C6H10O3 D C3H6O2 Câu 14: Phản ứng chứng minh Andehit có tính khử? Ni, t Mn ,t → CH3COOH A CH3CHO +1/2O2  B CH3CHO + H2  → CH3CH2OH t0 t C CH3CH2OH + CuO → CH3CHO + Cu + H2O D HCHO + NH3 → HCOONH4 Câu 15: Phản ứng chứng minh Andehit có tính oxi hoá? Ni, to H SO ,80 C → CH3OH A CH≡ CH + H2O  B HCHO + H2   → CH3CHO Ni,t t C CH3CHO +Ag2O → CH3COOH + 2Ag D CH2= CHCl +NaOH → CH3CHO + NaCl Câu 16: Andehit fomic thể tính oxi hóa phản ứng sau đây: xt Ni,t A HCHO + H2  CH3OH B HCHO + O2  → CO2 + H2O → NH3,t t0  → HCOOH + 2Ag C HCHO + 2Cu(OH)2 → HCOOH + Cu2O + 2H2O D HCHO + Ag2O  Ni,t Câu 17: Cho phương trình phản ứng: HCHO + H2 → CH3OH (1) HCHO + Ag2O ddNH → HCOOH + 2Ag (2) Hãy chọn phát biểu sau, HCHO chất A khử pứ (1) oxi hóa pứ (2) B oxi hóa pứ (1) oxi hóa pứ (2) C oxi hóa pứ (1) khử pứ (2) D khử pứ (1) khử pứ (2) 2+ 0 0 Câu 18: Xét loại hợp chất hữu mạch hở sau: Rượu đơn chức no(X), andehit đơn chức no(Y), rượu đơn chức không no có nối đôi(Z), andehit đơn chức không no có nối đôi(T) Ứng với công thức tổng quát CnH2nO có hai chất, chất nào? A X,Y B Y,Z C Z,T D X,T Câu 19: Dùng chất để phân biệt andehit fomic andehit axetic: A ddAgNO3/NH3 B Na C Quỳ tím D ddBr2 Câu 20: Dùng chất để phân biệt andehit acrylic andehit axetic: A ddAgNO3/NH3 B Na C Qu? tím D ddBr2 Câu 21: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: CH4 → X → Ag X là: A CH≡ CH B HCHO C CH3CHO D CH3Cl Câu 22: Khi oxi hoá rượu A CuO đun nóng thu 2-metyl propanal Hợp chất A là: A Butanol -1 B 2- metyl propanol-2 C Butanol-2 D 2- metyl propanol-1 NaOH Cl ,500 c + CuO,t Câu 23: Propilen    → B  → A   → C Tên gọi C là: A Propanol B propenal C Axeton D Axit Propionic Br + O , xt NaOH , t + CuO,t Câu 24: C3H6 → A   A → C → D (đa chức) Tên gọi D là: → B  Propan-1,2-đi-ol B axit oxalic C propanđial D Axit propanđioic +X +Y Câu 25: Cho sơ đồ chuyển hoá sau: C6H5 – CH2OH  → C6H5 – CHO  → C6H5 - COOH X, Y, chất với điều kiện phản ứng thích hợp thoả mãn sơ đồ A CuO (t0), H2 (Ni, t0) B CuO (t0), CO2 0 C O2 (xúc tác Cu, t ), CO (t ) D O2 (xúc tác Cu, t0), O2 (xúc tác) Câu 26: Khi hidro hóa X thu rượu iso butylic (I) CH3-CH(CH3)-CHO II) CH2=C(CH3)-CH2OH III) CH2=C(CH3)-CHO X có công thức cấu tạo là: A I,II B I,II,III C II, III D I, III Câu 27: Cho sơ đồ sau: 2 0 0 (X) C2H2 CH3CHO Công thức (X), (Y) là: A (X) CH3-CH2Cl (Y) CH2=CH2 B (X) CH2=CH2 (Y) C2H5OH C (X) CH3COOH (Y) CH3COOCH2-CH3 D (X) CH2=CHCl (Y) CH3-CHCl2 Câu 28: Ðể nhận biết chất benzen, metanol, phenol, andehitfomic, ta tiến hành theo trình tự sau: A nước Br2 ,Na B Na ,dd KMnO4 C dd AgNO3/NH3, nước Br2, Na D a,b,c Câu 29: Khi cho 0,1 mol anđêhit X tác dụng với dd AgNO3 dư thu 43,2g Ag thì: A X R(CHO)2 B X HCHO C X (CHO)2 D a,b,c Câu 30: (ĐH khối A-2008) Số đồng phân xeton ứng với công thức phân tử C5H10O là: A B C D Câu 31 : (ĐH khối A-2008) Đun nóng V lít anđehit X với 3V lít khí H2 (xúc tác Ni) đến phản ứng xảy hoàn toàn thu hỗn hợp khí Y tích 2V lít (các thể tích khí đo điều kiện nhiệt độ, áp suất) Ngưng tụ Y thu chất Z; cho Z tác dụng với Na sinh H2 có số mol số mol Z phản ứng Chất X anđehit: A không no (chứa nối đôi C=C), hai chức B no, hai chức C không no (chứa nối đôi C=C), đơn chức D no, đơn chức Câu 32: (ĐH khối A-2008) Cho 3,6 gam anđehit đơn chức X phản ứng hoàn toàn với lượng dư Ag2O (hoặc AgNO3) dung dịch NH3 đun nóng, thu m gam Ag Hòa tan hoàn toàn m gam Ag dung dịch HNO3 đặc, sinh 2,24 lít NO2 (sản phẩm khử nhất, đktc) Công thức X là: A C3H7CHO B HCHO C C4H9CHO D C2H5CHO Câu 33: (ĐH khối B-2008) Oxi hoá 1,2 gam CH3OH CuO nung nóng, sau thời gian thu hỗn hợp sản phẩm X (gồm HCHO, H2O, CH3OH dư) Cho toàn X tác dụng với lượng dư Ag2O (hoặc AgNO3) dung dịch NH3, 12,96 gam Ag Hiệu suất phản ứng oxi hoá CH3OH là: A 76,6% B 80,0% C 65,5% D 70,4% (Y) Câu 34: (ĐH khối B-2008) Ba chất hữu mạch hở X, Y, Z có công thức phân tử C 3H6O có tính chất: X, Z phản ứng với nước brom; X, Y, Z phản ứng với H có Z không bị thay đổi nhóm chức; chất Y tác dụng với brom có mặt CH 3COOH Các chất X, Y, Z là: A C2H5CHO, CH2=CH-O-CH3, (CH3)2CO B (CH3)2CO, C2H5CHO, CH2=CH-CH2OH C C2H5CHO, (CH3)2CO, CH2=CH-CH2OH D CH2=CH-CH2OH, C2H5CHO, (CH3)2CO, Câu 35: (ĐH khối A-2007) Cho 6,6 gam anđêhit X đơn chức, mạch hở phản ứng với lượng dư AgNO3 (hoặc Ag2O) dung dịch NH3, đun nóng Lượng Ag sinh cho phản ứng hết với axit HNO3 lõang, thóat 2,24 lít khí NO (sản phẩm khử nhất, đo đktc) Công thức cấu tạo thu gọn X là: A CH3CHO B HCHO C CH3CH2CHO D CH2=CHCHO Câu 36: (ĐH khối A-2007) Cho 0,1 mol anđehit X tác dụng với lượng dư AgNO3 (hoặc Ag2O) dung dịch NH3, đun nóng thu 43,2 gam Ag Hiđro hóa X thu Y, biết 0,1 mol Y phản ứng vừa đủ với 4,6 gam Na Công thức cấu tạo thu gọn X (cho Na = 23, Ag = 108): A HCHO B CH3CHO C OHC-CHO D CH3CH(OH)CHO Câu 37: (ĐH khối A-2007) Dãy gồm chất tác dụng với AgNO3 (hoặc Ag2O) dung dịch NH3, là: A anđehit axetic, butin-1, etilen B anđehit axetic, axetilen, butin-2 C axit fomic, vinylaxetilen, propin D anđehit fomic, axetilen, etilen Câu 38: (ĐH khối B-2007) Đốt cháy hoàn toàn a mol anđehit X (mạch hở) tạo b mol CO2 c mol H2O (biết b = a + c) Trong phản ứng tráng gương, phân tử X cho electron X thuộc dãy đồng đẳng anđehit: A no, đơn chức B không no có hai nối đôi, đơn chức C không no có nối đôi, đơn chức D no, hai chức Câu 39 : (ĐH khối B-2007) Khi oxi hóa hoàn toàn 2,2 gam anđehit đơn chức thu gam axit tương ứng Công thức anđehit (cho H = 1, C = 12, O = 16): A HCHO.B C2H3CHO C C2H5CHO D CH3CHO Câu 40 : (ĐH khối B-2007) Oxi hoá 4,48 lít C2H4 (ở đktc) O2 (xúc tác PdCl2, CuCl2), thu chất X đơn chức Toàn lượng chất X cho tác dụng với HCN (dư) 7,1 gam CH3CH(CN)OH (xianohiđrin) Hiệu suất trình tạo CH3CH(CN)OH từ C2H4 là: A 70%.B 50% C 60% D 80% + CH I( 1:1) HONO CuO ( t ) → X +  → Y + → Z Câu 41: (ĐH khối B-2007) Cho sơ đồ phản ứng: NH3  Biết Z có khả tham gia phản ứng tráng gương Hai chất Y Z là: C CH3OH, HCHO D CH3OH, HCOOH A C2H5OH, HCHO B C2H5OH, CH3CHO Câu 42 : (CĐ khối A-2008) Cho hỗn hợp gồm 0,1 mol HCHO 0,1 mol HCOOH tác dụng với lượng dư Ag2O (hoặc AgNO3) dung dịch NH3, đun nóng Sau phản ứng xảy hoàn toàn, khối lượng Ag tạo thành là: A 43,2 g B 10,8 g C 64,8 g D 21,6 g Câu 43: (CĐ khối A-2008) Cho chất sau: CH3-CH2-CHO (1), CH2=CH-CHO (2), (CH3)2CH-CHO (3), CH2=CH-CH2-OH (4) Những chất phản ứng hoàn toàn với lượng dư H2 (Ni, t0) tạo sản phẩm là: A (2), (3), (4) B (1), (2), (4) C (1), (2), (3) D (1), (3), (4) Câu 44 : (CĐ khối A-2008) Đốt cháy hoàn toàn anđehit X, thu số mol CO2 số mol H2O Nếu cho X tác dụng với lượng dư Ag2O (hoặc AgNO3) dung dịch NH3, sinh số mol Ag gấp bốn lần số mol X phản ứng Công thức X là: A HCHO B CH3CHO C (CHO)2 D C2H5CHO Câu 45: (ĐH khối A-2009) Cho hỗn hợp khí X gồm HCHO H qua ống sứ đựng bột Ni nung nóng Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu hỗn hợp khí Y gồm hai chất hữu Đốt cháy hết Y thu 11,7 gam H 2O 7,84 lít khí CO2 (ở đktc) Phần trăm theo thể tích H X là: A 65,00% B 46,15% C 35,00%D 53,85% Câu 46: (ĐH khối A-2009) Cho 0,25 mol anđehit mạch hở X phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3 thu 54 gam Ag Mặt khác, cho X phản ứng với H dư (xúc tác Ni, t0) 0,125 mol X phản ứng hết với 0,25 mol H2 Chất X có công thức ứng với công thức chung là: A CnH2n-1CHO (n ≥ 2) B CnH2n-3CHO (n ≥ 2) C CnH2n(CHO)2 (n ≥ 0) D CnH2n+1CHO (n ≥ 0) Câu 47: (ĐH khối A-2009) Dãy gồm chất điều chế trực tiếp (bằng phản ứng) tạo anđehit axetic là: A CH3COOH, C2H2, C2H4 B C2H5OH, C2H2, CH3COOC2H5 C C2H5OH, C2H4, C2H2 D HCOOC2H3, C2H2, CH3COOH Câu 48: (ĐH khối A-2009) Cho hợp chất hữu cơ: C2H2; C2H4; CH2O; CH2O2 (mạch hở); C3H4O2 (mạch hở, đơn chức) Biết C 3H4O2 không làm chuyển màu quỳ tím ẩm Số chất tác dụng với dung dịch AgNO3 NH3 tạo kết tủa là: A B C D (ĐH Câu 49: khối B-2009) Đốt cháy hoàn toàn hợp chất hữu X, thu 0,351 gam H 2O 0,4368 lít khí CO2 (ở đktc) Biết X có phản ứng với Cu(OH) môi trường kiềm đun nóng Chất X là: A CH3COCH3 B O=CH-CH=O C CH2=CH-CH2-OH D C2H5CHO Câu 50: (ĐH khối B-2009) Hai hợp chất hữu X Y đồng đẳng kế tiếp, tác dụng với Na có phản ứng tráng bạc Biết phần trăm khối lượng oxi X, Y 53,33% 43,24% Công thức cấu tạo X Y tương ứng là: A HO-CH2-CH2-CHO HO-CH2-CH2-CH2-CHO B HO-CH(CH3)-CHO HOOC-CH2-CHO C HO-CH2-CHO HO-CH2-CH2-CHO D HCOOCH3 HCOOCH2-CH3 Câu 51: (ĐH khối B-2009) Đốt cháy hoàn toàn mol hợp chất hữu X, thu mol CO Chất X tác dụng với Na, tham gia phản ứng tráng bạc phản ứng cộng Br theo tỉ lệ mol : Công thức cấu tạo X là: A HOOC-CH=CH-COOH B HO-CH2-CH2-CH=CH-CHO C HO-CH2-CH2-CH2-CHO D HO-CH2-CH=CH-CHO Câu 52: (ĐH khối B-2009) Cho 0,1 mol hỗn hợp X gồm hai anđehit no, đơn chức, mạch hở, dãy đồng đẳng tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO NH3, đun nóng thu 32,4 gam Ag Hai anđehit X là: A HCHO C2H5CHO B HCHO CH3CHO C C2H3CHO C3H5CHO D CH3CHO C2H5CHO
- Xem thêm -

Xem thêm: trac nghiem andehit va xeton , trac nghiem andehit va xeton , trac nghiem andehit va xeton

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay