cac dang bai tap andehit xeton hay

10 169 1
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 12:58

Hớng dẫn học sinh số kinh nghiệm giải nhanh tập trắc nghiệm phần Andehit Để giải nhanh tập hoá học phần anđehit yêu cầu học sinh phải nắm rõ tính chất hoá học anđêhít, phân biệt tính chất chung riêng anđehit xeton Đối với thể loại tập cần tìm phơng pháp giải nhanh phù hợp, đảm bảo chất hoá học, linh hoạt áp dụng định luật hoá học, lựa chọn kiện, thông tin liên quan đến tập hoá học, học sinh cần nắm đ ợc đề hỏi gì? dự kiến cách làm nh nào? Cách giải nhanh số thể loại phần tập anđehit: Dạng 1: Từ công thức chung anđehít + Viết công thức chung : CnH2n+2-m-2a(CHO)m hay R(CHO)n Từ công thức chung ta viết công thức loại Anđehit: - Anđehit no, đơn chức, mạch hở: CnH2n+1CHO với n phân tử có chứa liên kết đôi nhóm chức: CHO nên viết công thức phân tử: CnH2nO - Anđehít không no đơn chức, mạch hở: CnH2n+1-2aCHO - Công thức phân tử anđehit no, mạch hở: CnH2n+2-m (CHO)m Chú ý: từ công thức chung loại anđehit đốt cháy anđehit thu đợc số mol CO2 = số mol H2O => nH: nC = 2:1 phân tử có liên kết đôi anđêhít no đơn chức, mạch hở; dựa vào phản ứng cháy, phản ứng cộng H2 từ xác định công thức tổng quát anđehit Ví dụ 1: Đốt cháy hỗn hợp anđehit A, B, C dãy đồng đẳng thu đ ợc số mol CO2 = số mol H2O, dãy đồng đẳng anđehit là: a No, đơn chức, mạch hở b Không no đơn chức c No, đa chức d Không no, hai chức Giải: Vì đốt cháy thu đợc số mol CO2 = số mol H2O, phân tử có liên kết đôi nhóm chức anđehit gốc hiđrocacbon no, mạch hở anđêhit no, đơn chức, mạch hở: đáp án a Ví dụ 2: Công thức đơn giản anđehit no đa chức (C2H3O)n Công thức phân tử anđehit là: a C2H3O b C4H6O2 c C8H12O4 d b c Giải: CTPT anđehit: C2nH3nOn C2n-nH3n-n (CHO)n CnH2n (CHO)n Từ công thức phân tử anđehit no C nH2n+2-mCHO)m ta thấy số nguyên tử H gốc = lần số nguyên tử C gốc+ - số nhóm chức Vậy: 2n=2n+2-n => n = : đáp án b Ví dụ 3: Công thc thc nghim (công thức nguyên) ca mt anehit no mch h A l (C4H5O2)n Công thc phân tử ca A l: a C2H3(CHO)2 b C6H9(CHO)6 c C4H6(CHO)4 d C8H12(CHO)8 Tơng tự ví dụ đáp án là: c Ví dụ 4: Cho công thức phân tử anđehit sau: (1) C8H14O2 (2) C8H10O2 (4) C5H12O2 (5) C4H10O2 (3) C6H10O2 (6) C3H4O2 Dãy công thức phân tử anđehit no, hai chức, mạch hở là: a.1, 2, b 2,4, c 4, 5, d 1, 3, Giải: Vì đồng đẳng anđehít no , mạch hở, hai chức có công thức chung là: C nH2n (CHO)2 hay CnH2n-2O2 công thức phân tử có liên kết dãy đáp án : d Ví dụ 5: Đốt cháy hoàn toàn 10,8 gam anđehit no, mạch hở cần dùng 10,08 lít khí O2 (ktc) Sản phẩm cháy cho qua dung dịch nớc vôi d có 45 gam kết tủa tạo thành Công thức phân tử anđehit là: a C3H4O2 b.C4H6O4 c.C4H6O2 d.C4H6O Giải: Phơng trình đốt cháy: CxHyOz + x+y/4-z/2 O2 xCO2 + y/2 H2O 0,45/xmol 0,45 mol 0,45 mol x+y/4-z/2 = x => y= 2z (*) Phân tử khối: 12x+ y +16z = 10,8x/0,45(**) Từ * ** ta có x = 3z/2 x : y : z = 3: 4: no, mạch hở => đáp án a Dạng 2: Dựa vào phản ứng tráng gơng: với dung dịch AgNO3 NH3 AgNO3 + NH3 + H2O AgOH + NH4NO3 AgOH + 2NH3 [Ag(NH3)2]OH Phức tan Đối với anđehít đơn chức ( trừ HCHO) thực phản ứng tráng gơng d AgNO3 dung dịch NH3 ta có phơng trình phản ứng: RCHO + 2[Ag(NH3)2]OH RCOONH4 + 2Ag + NH3 + H2O Nhận xét: ta thấy tỷ lệ nRCHO : n Ag = 1: Riêng anđehit fomic HCHO, phản ứng xảy qua giai đoạn theo sơ đồ sau: OH HCHO [Ag(NH3)2] HCOONH4 + 2Ag [Ag(NH3)2]OH HCOONH4 (NH4)2CO3 + 2Ag Vậy d AgNO3 dung dịch NH3 tỷ lệ nHCHO : n Ag = 1: Đối với anđehit R(CHO)n thực phản ứng tráng gơng ta có: OH R(CHO)n [Ag(NH3)2] 2n Ag Trong trình giải tập phần anđehit liên quan đến phản ứng tráng gơng cần ý số kỹ sau: - Nếu thực phản ứng tráng gơng hỗn hợp anđehit đơn chức d AgNO3 dung dịch NH3 số mol Ag thu đợc gấp lần số mol hỗn hợp hỗn hợp anđehit fomic HCHO - Nếu thực phản ứng tráng gơng hỗn hợp anđehit đơn chức d AgNO3 dung dịch NH3 số mol Ag thu đợc lớn lần số mol hỗn hợp hỗn hợp có anđehit fomic HCHO - Nếu thực phản ứng hỗn hợp chất hữu đơn chức d AgNO3 dung dịch NH3 số mol Ag thu đợc nhỏ lần số mol hỗn hợp hỗn hợp chất hữu không tham gia phản ứng tráng g ơng ( trờng hợp thờng đợc áp dụng thực phản ứng oxi hoá hỗn hợp rợu đơn chức để xác định công thức cấu tạo rợu ) - Vậy loại tập tham gia phản ứng tráng gơng anđehit cần bám vào kiện đầu bài, kí mã đề ngôn ngữ hoá học tìm cách biện luận khả xảy để đến kết tránh sai lầm dễ mắc phải - Đối với anđehit đa chức mol anđehit cho 2n mol Ag ( n số nhóm - CHO ) Ví dụ 1: Cho 0,2 mol hỗn hợp anđehit dãy đồng đẳng no, mạch hở, có số mol phản ứng hoàn toàn với lợng d AgNO3 dung dịch NH3 số lợng Ag thu đợc 43,2 gam ( hiệu suất 100%) Nếu đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp thu đợc 15,68 lít (ĐKTC) khí CO2 Công thức phân tử anđehit là: a HCHO, CH3CHO b CH3CHO, C4H9CHO c C2H5CHO, C3H7CHO d b c Giải: nAg = 43,2/108=0,4 mol => nAg : nhỗn hợp = 2:1 hỗn hợp anđehit no, đơn chức, mạch hở ( hỗn hợp HCHO ) Gọi công thức trung bình là: C n H2 n +1CHO C n H2 n +1CHO n +1 CO2 0,2 mol 0,7 mol HCHO loại n + = 3,5 => n = 2,5 Trờng hợp: n1 = Trờng hợp: n1 = CH3CHO n = 2,5 => (n1+n2 ) / = 2,5 Vậy : n2 = Trờng hợp: n1 = n = 2,5 => (n1+n2 ) / = 2,5 Vậy : n2 = đáp án d Ví dụ 2: Cho 0,1 mol anđehit X tác dụng với dung dịch d AgNO3/NH3 thu đợc 0,4 mol Ag Mặt khác cho 0,1 mol X tác dụng hoàn toàn với H2 cần 22,4 lít H2 (ĐKTC) Công thức cấu tạo phù hợp với X là: a HCHO b CH3CHO c (CHO)2 d a c Sơ đồ phản ứng cháy: Giải: Vì 0,1 mol X tác dụng hoàn toàn với H2 cần 0,1 mol H2 X có nhóm chức -CHO Ta có tỷ lệ nAg : nX = 4:1 Đáp án: a Ví dụ 3: Cho a mol anđehit X, mạch hở tác dụng hoàn toàn với H2 cần 3a mol H2 thu đợc chất hữu Y Cho Y tác dụng hoàn toàn với Na d thu đợc a mol H2 Đốt cháy hoàn toàn a mol X thu đợc tối đa 4a mol CO2 Công thức cấu tạo phù hợp với X là: a C2H4(CHO)2 c C2H2(CHO)2 b CH(CHO)3 d C2HCHO Giải: Vì tác dụng với H2 cần 3a mol H2 X có liên kết Vì Y tác dụng hoàn toàn với Na d thu đợc a mol H2 : Y có nhóm chức -OH X có nhóm chức - CHO, gốc hiđrocácbon có liên kết Sơ đồ phản ứng cháy: CnH2n-2 (CHO)2 n+2 CO2 a 4a Vậy n+2=4 => n=2 Đáp án: c Ví dụ 4: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp A gồm anđêhít đơn chức, toàn sản phẩm cháy cho hấp thụ vào dung dịch nớc vôi d, khối lợng bình tăng 12,4 gam lọc thu đợc tối đa 20 gam kết tủa Mặt khác cho hỗn hợp tác dụng với lợng d AgNO3 dung dịch NH3 số lợng Ag thu đợc 32,4 gam Công thức cấu tạo anđehít là: a HCHO, CH3CHO c C2H5CHO, C3H7CHO b CH3CHO, C4H9CHO d HCHO, C2H5CHO Giải: Theo sản phẩm cháy: Số mol CO2 = số mol CaCO3 = 20/100 = 0,2 mol Khối lợng bình nớc vôi tăng là: m ( CO2 + H2O) = 12,4 gam => nH2O = 3,6/18=0,2 mol số mol CO2 = số mol H2O nên 2anđehit no, đơn chức, mạch hở nAg = 32,4/108 = 0,3 mol > 2.n hỗn hợp A A có chứa HCHO (x mol) gọi công thức anđêhit lại là: CnH2n+1CHO (y mol) Ta có sơ đồ phản ứng tráng gơng: HCHO 4Ag x 4x CnH2n+1CHO 2Ag y 2y Ta có hệ phơng trình: x + y = 0,1 (I) Từ hệ ta có x = y = 0,05 mol 4x + 2y = 0,3 (II) Gọi công thức trung bình là: C n H2 n +1CHO Sơ đồ phản ứng cháy: C n H2 n +1CHO n +1 CO2 0,1 mol 0,2 mol => n = Vì số mol anđehit nên ta có : n1 + n = n = 2 Đáp án: d Ví dụ 5: Chia m gam anđehit mạch hở thành phân nhau: Khử hoàn toàn phần cần 3,36 lít H2 (đktc) Phần thực phản ứng cộng với dung dịch Brom có gam Br2 tham gia phản ứng Phần cho tác dụng với lợng d dung dịch AgNO3/NH3 thu đợc x gam Ag: Giá trị x là: a 21,6 gam b 10,8 gam c 43,2 gam d Kết khác Giải: Gọi công thức anđehit là: CnH2n+2-m-2a(CHO)m z mol Phần 1: Ni CnH2n+2-m-2a(CHO)m + (a+m)H2 CnH2n+2-m(CH2OH)m (I) z mol z (a+m)mol Phần 2: CnH2n+2-m-2a(CHO)m + a Br2 CnH2n+2-m-2aBr2a(CHO)m (II) z mol z a mol Phần 3: / NH CnH2n+2-m-2a(CHO)m AgNO 2m Ag (III) z mol 2mz mol Ta có: z (a+m) = 0,15 ( theo phơng trình I);* za = 8/160 = 0,05 ( theo phơng trình II);** từ * ** ta có zm = 0,1 phần n Ag = 2zm = 0,1x2 = 0,2 mol m Ag = 0,2x108 = 21,6 gam đáp án a Ví dụ 6: Cho 0,15 mol anđehit Y tác dụng hoàn toàn với lợng d dung dịch AgNO3/NH3 thu đợc 18,6 gam muối amoni cua axit hu Công thức cấu tạo anđehit là: a C2H4(CHO)2 b (CHO)2 c C2H2(CHO)2 d HCHO Giải: Gọi công thức anđehit Y là: R(CHO)n / NH Ta có sơ đồ: R(CHO)n AgNO R(COONH4)n 0,15 mol 0,15 mol 18,6 MR(COONH4)n = 0,15 = 124 => R + 62n = 124 n=1 => R=124-62 = 62 (loại) n=2 => R=124-2x62 = Vậy công thức cấu tạo là: OHC-CHO đáp án b Ví dụ 7: Khi cho 0,l mol X tac dung với dung dich AgNO3 d/NH3 ta thu đc Ag kim loai Hoà tan hoàn toàn lợng Ag thu đợc vào dung dịch HNO3 đặc nóng d thu đợc 8,96 lít NO2 (ĐKTC) X là: a b c d e X laanđêhit hai chức X laanđêhitformic X l hp chất chứa chc CHO Ca a, b Giải: Vì số mol Ag thu đợc số mol NO2 = 0,4 mol , ta thấy tỷ lệ nX : n Ag = 1: Đáp án d andehit- xeton Cõu Anehit l hp cht cú cha nhúm chc A (-COOH) B (-NH2) C (-CHO) D (-OH) Cõu Nhúm chc: -COOH, -OH, -O-, -CHO, -CO-, -NH-, -COO- cú bao nhiờu chc khụng no? A B.3 C.4 D Cõu Cụng thc ca ankanal l A CnH2nO (n1) B CnH2n +1 CHO (n0) C CnH2n+1O (n1) D Cõu a,b u ỳng Cõu Mt cht hu c A cú cụng thc tng quỏt dng CnH2nO thỡ A cú th l: A Anehit n chc khụng no B Ru hay ete n chc no mch h C Xeton n chc no mch h D.Phenol n chc Cõu Anehit no n chc mch h cú cụng thc phõn t chung l A CnH2nO2 (n 1) B CnH2nO (n 1) C CnH2n - 2O (n 3) D CnH2n + 2O (n 1) Cõu Xột cỏc loi hp cht hu c mch h sau: Ru n chc no(X); anehit n chc no(Y); ru n chc khụng no cú ni ụi(Z); anehit n chc, khụng no cú ni ụi(T) ng vi cụng thc tng quỏt C nH2nO ch cú cht, ú l nhng cht no? A X, Y B Y, Z C Z, T D X, T Cõu Dóy ng ng ca anehit acrylic CH2=CH-CHOcú cụng thc chung l : A C2nH3nCHO B CnH2n-1CHO C CnH2nCHO D.(CH2CH3CHO)n Cõu CxHyO2 l andehit mch h, chc ,no khi: A/ y=2x B/ y=2x+2 C/ y=2x-2 D/ y=2x-4 Cõu Hp cht cacbonyl C4H8O cú bao nhiờu ng phõn : A/ B/ C/ D/ Cõu 10 HCHO cú tờn gi l a) Anehit fomic b) Metanal c) Fomanehit d) Tt c u ỳng Cõu 11 Dung dch cha khong 40% HCHO nc gi l a) Fomon b) Fomanehit c) Fomalin d) Cõu a v c ỳng Cõu 12 Mt anehit no mch A cú cụng thc thc nghim (C 2H3O)n CTPT ca A l a) C2H5CHO b) (CHO)2 c) C2H4(CHO)2 d) C4H8(CHO)2 Cõu 13 Mt andehit X mch h ,khụng phõn nhỏnh cú cụng thc nguyờn (C 3H4O2)n CTPT ca X l : A/ C3H4O2 B/ C6H8O4 C/ C6H8O3 D/ A,B,C sai Cõu 14 C5H10O cú s lng ng phõn anehit cú nhỏnh l a) b) c) d) Cõu 15 Fomon cũn gi l fomalin cú c khi: A Cho anehit fomic ho tan vo ru c dung dch cú nng t 35%-40% B Cho anehit fomic tan vo nc c dung dch cú nng t 35%-40% C Hoỏ lng anehit fom D C b, c u ỳng Cõu 16 Chiu gim dn nhit sụi (t trỏi qua phi) ca cỏc cht: CH3CHO , C2H5OH , H2O l A H2O, C2H5OH, CH3CHO B H2O, CH3CHO, C2H5OH C CH3CHO, H2O, C2H5OH D CH3CHO, C2H5OH, H2O Cõu 17 Andehit HCHO cú tờn l A andehit fomic B fomon C metanal D c A,C u ỳng Cõu 18 Tờn gi ca CH3-CH(C2H5)CH2-CHO l a) 3- Etyl butanal b) 3-Metyl pentanal c) 3-Metyl butanal-1 d) 3-Etyl butanal Cõu 19 Ru no sau õy ó dựng iu ch propanal( andehit propionic) A n-propylic B n-butylic C etylic D i-propylic Cõu 20 Cho : CH3COOH, CH3CHO, HCHO, C2H5OH, HCOOCH3 , HCOOH cú bao nhiờu cht cú phn ng gng? A B.3 C.4 D Cõu 21 Cht phn ng c vi dung dch AgNO3/NH3 (un núng) hay Ag2O dung dch NH3 to thnh Ag l A CH3 - CH(NH2) - CH3 B CH3 - CH2-CHO C CH3 - CH2 COOH D CH3 - CH2 - OH Cõu 22 Cht phn ng vi dung dch AgNO3/NH3 (un núng), un núng to Ag l A ru etylic B axit axetic C anehit axetic D glixerin Cõu 23 Trong cụng nghip, anehit fomic c iu ch trc tip t a) axit fomic b) ru etylic c) ru metylic d) metylaxetat Cõu 24 Anehit benzoic cú cụng thc cu to thu gon l a) C6H5CHO b) C6H5CH2=CH-CHO c) (CHO)2 d) C6H4(CHO)2 Cõu 25 Dóy gm cỏc cht u tỏc dng vi AgNO3 (hoc Ag2O) dung dch NH3, l: a) anehit axetic, butin-1, etilen b) anehit axetic, axetilen, butin-2 c) axit fomic, vinylaxetilen, propin d) anehit fomic, axetilen, etilen Cõu 26 Cỏc cht tỏc dng c vi AgNO3 (hoc Ag2O) dung dch NH3, to l a) Anehit fomic, axit axetic b) Vinylaxetilen, ru etylic c) Anehit fomic, vinylaxetilen, axetilen d) Cõu a, b, c u ỳng Cõu 27 Nha phenolfomanehit c iu ch trc tip t: a) phenol v anehit axetic b) vinylaxetat c) phenol v anehit fomic d) ivinyl v stiren Cõu 28 a/ Thuc th nht dựng nhn bit cỏc cht: HCHO, CH3CHO, C2H2 l A Cu(OH)2, to B AgNO3/NH3, to C Br2(dd) D Tt c u ỳng b/ Ch dựng thuc th no di õy phõn bit c etanal (anehit axetic) v propan-2-on (axeton)? A dung dch brom B dung dch HCl C dung dch Na2CO3 D H2 /Ni,t0 c/ Ch dựng mt thuc th no di õy phõn bit c: etanal (anehit axetic), propan-2-on (axeton) v pent-1-in A dung dch brom B dung dch AgNO3/NH3 C dung dch Na2CO3 D H2/Ni,t0 Cõu 29 phõn bit cỏc cht: anehit benzoic, benzen, ru benzylic, ta cú th dựng cỏc thuc th theo trỡnh t sau: a) Dựng AgNO3/NH3, dung dch Br2 b) Dựng Na, dung dch NaOH c) Dựng AgNO3/NH3, Na d) Dung dch Br2, Na Cõu 30 Ch bng mt thuc th no sau õy nhn biờt cỏc cht sau: H2O, C2H5OH, CH3CHO a) AgNO3/NH3 b) Cu(OH)2 , t0 c) Na d) a, b, c u c Cõu 31 Cho cht: C6H6, CH3OH, C6H5OH, HCHO Th t cỏc hoỏ cht c dựng phõn bit cht trờn : a) Nc brom, dung dch AgNO3/NH3, Na b)Dung dch AgNO3/NH3, Na, nc brom c) Dung dch AgNO3/NH3, nc brom, Na d) Na,nc brom, dung dch AgNO3/NH3 Cõu 32 t chỏy mt hn hp cỏc ng ng ca anehit ta thu c nCO 2= nH2O Cỏc cht ú thuc ng ng no cỏc cht sau? a) Anehit n chc no b) Anehit vũng no c) Anehit hai chc no d) Anehit khụng no n chc Cõu 33 Trong cụng nghip , sn xut gng soi v rut phớch nc, ngi ta s dng phn ng no sau õy? A/ Axetylen tỏc dng vi dung dch AgNO3 NH3 B/ Andehyt fomic tỏc dung vi dung dch AgNO3 NH3 C/ Dung dch glucoz tỏc dng vi dung dch AgNO3 NH3 D/ Dung dch saccroz tỏc dng vi dung dch AgNO3 NH3 Cõu 34 un núng mt ru X vi CuO t0 thớch hp sinh andehit Cụng thc tng quỏt ca X l: A/ CnH2n+1OH B/ CnH2n+1CH2OH C/ R-CH2OH D/ RCH(OH)R Cõu 35 X l cht mch h cú cụng thc phõn t C 3H6O X khụng tỏc dng vi Na nhng cú phn ng gng Vy X cú cụng thc cu to l a) CH2=CHCH2OH b) CH3CH2CHO c) HCOOC2H5 d) CH3-O-CH=CH2 Cõu 36 Một hợp chất hữu có CTPT C 4H8O mạch hở Có đồng phân cộng H (xúc tác Ni) cho rợu đồng phân cho phản ứng với dung dịch AgNO3 NH4OH cho kết theo thứ tự trên? A 3,1 B 3, C 7, D 4, Cõu 37 Hp cht hu c X un nh vi dung dch AgNO / NH3 (dựng d) thu c sn phm Y, Y tỏc dng vi dung dch HCl hoc dung dch NaOH u cho khớ vụ c A, B, X l: A HCHO B HCOOH C HCOONH4 D C A, B, C u ỳng Cõu 38 X l cht cú cụng thc phõn t C 3H6O2 X tỏc dng vi Na to khớ H v tham gia phn ng gng Vy X cú cụng thc cu to l a) HO-CH2-CH2-CHO b) CH3CH2COOH c) HCOOC2H5 d)CH3-O-CH2-CHO Cõu 39 Cho andehit tỏc dng vi H2 theo t l nAndehit : nH2 = 1: Vy andehit ny cú cụng thc l a) HOC-CHO b) CH3CHO c) CH2=CH-CHO d) a,c u ỳng Cõu 40 Khi cho mt andehit tỏc dng vi AgNO3/NH3 d ta thu c Ag vi t l nAndehit : n Ag l 1: Anehit l a) RCHO b) (CHO)2 c) CH3CHO d) HCHO Cõu 41 Tớnh cht hoỏ hc chung ca anehit l a) Tớnh kh b) Tớnh oxi hoỏ c) Va cú tớnh oxi hoỏ, va cú tớnh kh d) Khụng cú tớnh oxi hoỏ, khụng cú tớnh kh Cõu 42 Cht no sau õy cú th iu ch trc tip c anehit axetic ? a) Ru etylic b) Axetilen c) CH3CHCl2 d) C a, b, c u c Cõu 43 CH3-CHO cú th to thnh trc tip t: A/ C2H5OH B/ CH3COOCH=CH2 C/ C2H2 D/ Tt c u ỳng o o Cl2 , as + NaOH , t + CuO, t Cõu 44 Cho s chuyn hoỏ sau: C2H6 A B Vy C l cht no sau õy ? C a) Ru etylic b) Anehit axetic c) Anehit fomic d)Ru metylic o o + H O / HgSO , t + H / Ni , t Cõu 45 Cho s chuyn hoỏ sau: A B C Vy A, B, C ln lt l a) C2H4, C2H5OH, CH3CHO b) C2H2, C2H5OH, CH3CHO c) C2H2, CH3CHO, C2H5OH d) C2H5OHá CH3CHO, C2H2 Cõu 46 Cht khụng phn ng vi dung dch AgNO3 /NH3 (un núng) to thnh Ag l A CH3COOH B HCOOH C C6H6O6 (glucoz) D HCHO Cõu 47 Nha phenolfomanđehit c iu ch bng cỏch un núng phenol (d) vi dung dch A CH3CHO mụi trng axit B CH3COOH mụi trng axit C HCOOH mụi trng axit D HCHO mụi trng axit Cõu 48 Anehit cú th tham gia phn ng gng v phn ng vi H (Ni, to) Qua hai phn ng ny chng t anehit A ch th hin tớnh kh B khụng th hin tớnh kh v tớnh oxi hoỏ C th hin c tớnh kh v tớnh oxi hoỏ D ch th hin tớnh oxi hoỏ Cõu 49 Cho anehit A mch h Tin hnh thớ nghim: -TN1: t chỏy hon ton m g A thu c s mol CO2 bng s mol H2O -TN2: Cho m g A tỏc dng vi Ag2O/NH3 d thu c nAg = 4nA Vy A l a) Anehit no n chc b)Anehit khụng no n chc c) Anehit fomic d) c a, b, c u ỳng Cõu 50 Kh hoỏ hon ton mt lng andehyt n chc,mch h A cn V lit khớ H Sn phm thu c cho tỏc dng vi Na cho V/4 lit H2 o cựng iu kin A l: A/ CH3CHO B/ C2H5CHO C/ Andehyt cha no cú 1liờn kt ụi mch cacbon D/ Andehyt cha no cú mt liờn kt ba mch cacbon Cõu 51 Cỏc hp cht hu c mch h ch cha cỏc nguyờn t cacbon, hiro v oxit l A 1, B1, C1, D1 u cú lng phõn t bng 60 .v.C Cỏc cht B1, C1, D1 tỏc dng c vi Na gii phúng H2 Khi oxi hoỏ B1 (cú xỳc tỏc) s to thnh sn phm cú kh nng tham gia phn ng gng Cht C tỏc dng c vi dung dch NaOH Cht D cú kh nng tham gia phn ng gng Cht A khụng tỏc dng c vi Na, khụng tỏc dng vi NaOH v khụng tham gia phn ng gng Cõu 52 Cú hai cht hu c X,Y cha cỏc nguyờn t C,H,O phõn t u bng 74vC Bit X tỏc dng vi NaOH v dung dch AgNO3 NH3 d X v Y cú cụng thc cu to no sau õy ? A C4H9OH v HCOOC2H5 B OHCCOOH v HCOOC2H5 C OHCCOOH v C2H5COOH D C2H5COOH v HCOOC2H5 Cõu 53 Cõu no sau õy l khụng ỳng? a) Anehit cng vi H2 to thnh ancol bc mt b) Khi tỏc dng vi H2, xeton b kh thnh ru bc hai c) Anehit tỏc dng vi ddAgNO3/NH3 to bc d) Anehit no, n chc cú cụng thc tng quỏt C nH2n +2O Cõu 54 Chn cõu sai: A Axeton cú th tỏc dng vi H2 B Axeton tham gia phn ng bc C Axeton cú th tan vụ hn nc D Axeton l ng phõn ca ancol propylic Cõu 55 iu no sau õy luụn ỳng A Bt c anờhit no cho tỏc dng vi lng d dd AgNO3/NH3 cng to s mol Ag gp ụi s mol anehit ó dựng B Mt anehit n chc , mch h bt kỡ , chỏy cho s mol H2O nh hn sụd mol CO2 phi l anehit cha no C Cụng thc ttng quỏt ca mt anehit no mch h bt kỡ C nH2n+2 2xOx (x l s nhúm CHO) D B ,C luụn ỳng Cõu 56 Cho 0,1 mol cht hu c X cha(C,H,O) tỏc dng vi AgNO 3/NH3 d, sau phn ng thu Ag vi t l nX : nAg = 1: Bit X cú cha %O = 37,21% X cú cụng thc phõn t l a) HCHO b) C2H4(CHO)2 c) C3H6(CHO)2 d) CH3CHO Cõu 57 Cho 0,36g metanal vo dung dch AgNO3/NH3 d thỡ thu c bao nhiờu gam Ag (H=100%) ? a) 1,296g b) 2,592g c) 5,184g d) 2,568g Cõu 58 Cho 11,6g anehit propionic tỏc dng va vi V(l) H 2(ktc) cú Ni lm xỳc tỏc V cú giỏ tr l a) 6,72 b) 8,96 c) 4,48 d) 11,2 Cõu 59 Cho 1,97g fomalin (X) tỏc dng vi dung dch AgNO 3/NH3 to axit v 5,4g Ag Tớnh C% ca dung dch X bit phn ng xy hon ton a) 38,07 b) 19,04 c) 35,18 d) 18,42 Cõu 60 Cho 1,74g mt ankanal B tỏc dng vi dung dch AgNO3/NH3 d sinh 6,48g Ag CTCT ca B l a) CH3CHO b) C2H5CHO c) HCHO d) CH3-CH(CH3)CHO Cõu 61 Cho 2,9 gam mt anehit phn ng hon ton vi lng d AgNO dung dch NH3 thu c 21,6 gam Ag Cụng thc cu to thu gn ca anehit l A HCHO B CH2=CH-CHO C OHC-CHO D CH3CHO Cõu 62 Oxi húa 6g ru no n chc X c 5,8g anehit Cụng thc cu to ca X l A CH3- CH2-OH B CH3-CH2-CH2-0H C CH3-CHOH-CH3 D Kt qu khỏc Cõu 63 Khi oxi húa hon ton 2,2 gam mt anehit n chc thu c gam axit tng ng Cụng thc ca anehit l A HCHO B C2H3CHO C C2H5 CHO D CH3CHO Cõu 64 Cho 0,1 mol hn hp hai anehit n chc, k tip dóy ng ng phn ng ht vi Ag 2O dung dch NH3 d, un núng, thu c 25,92g Ag Cụng thc cu to ca hai anehit l A HCHO v C2H5CHO B HCHO v CH3CHO C C2H5CHO v C3H7CHO D CH3CHO v C2H5CHO Cõu 65 Cho 0,1 mol anehit X tỏc dng vi lng d AgNO3 dung dch NH3 un núng thu c 43,2g Ag Hiro hoỏ X thu c Y, bit 0,1 mol Y phn ng va vi 4,6g Na Cụng thc cu to thu gn ca X l a) HCHO b) (CHO)2 c) CH3CHO d) CH3CH(OH)CHO Cõu 66 Cho 6,6g mt anehit X n chc, mch h phn ng vi lng d Ag 2O/NH3 un núng Lng Ag sinh cho tỏc dng vi HNO3 loóng, thoỏt 2,24(l) khớ NO nht(ktc) Cụng thc thu gn ca X l a) CH2=CHCHO b) CH3CHO c) HCHO d) CH3CH2CHO Cõu 67 t chỏy hon ton 7,2g hp cht hu c A thu c 0,4 mol CO v 0,4 mol H2O Bit A ch cha mt loi nhúm chc v 0,05 mol A tham gia phn ng gng thỡ to 0,1 mol Ag Cụng thc cu to thu gn ca A l a) C3H7CHO b) CH3CHO c) C2H5CHO d) C2H3CHO Cõu 68 Cho 50g dung dch anehit axetic tỏc dng vi Ag 2O/NH3(va ) thu c 21,6g Ag Nng % ca anehit axetic dung dch l a) 4,4% b) 8,8% c) 13,2% d) 17,6% Cõu 69 Cho m(g) anehit axetic vo dung dch AgNO3/NH3 d thỡ thu c 6,48g Ag vi H=75% Vy m cú giỏ tr l a) 1,32g b) 1,98g c) 1,76g d) 0,99g Cõu 70 Cho 13,6g mt cht hu c X(C, H, O) tỏc dng va vi 300ml dung dch AgNO 2M NH3 thu c 43,2g Ag Bit dX/O2 = 2,125 X cú cụng thc cu to l a) C2H5CHO b) CH2 = CH-CH2-CHO c) CHC-CHO d) CHC- CH2-CHO Cõu 71 Cho CaC2 tỏc dng vi nc ri dn khớ sinh sc qua dung dch M gm HgSO 80oC thu c hn hp X gm hai khớ Cho 2,02g X tỏc dng vi Ag 2O/NH3 d thỡ thu c 11,04g hn hp rn Y Hiu sut phn ng cng nc ca cht khớ vo dung dch M l a) 79% b) 80% c) 85% d) Cõu a, b, c u sai Cõu 72 Cho 1,97g fomalin vo dung dch AgNO3/NH3 d thu c 5,4g bc Nng % ca anehit fomic l a) 38% b) 38,07% c) 36% d) 19% Cõu 73 Oxi hoỏ 16kg ru metylic bng oxi khụng khớ (Cu, t o) Cho anehit to thnh tan vo nc thu c 30kg fomalin 40% Hiu sut phn ng oxi hoỏ l a) 80% b) 79% c) 81% d) Cõu a, b, c u sai Cõu 74 Kh hon ton m gam hn hp hai anehit n chc cn 5,6(l) khớ H (ktc) Sn phm thu c cho tỏc dng vi Na d thu c 1,68(l) H2(ktc) Hai anehit ú l a) Hai anehit no b) Hai anehit cha no c ) Mt anehit no v mt anehit cha no d) Hai anehit n chc k tip dóy ng ng Cõu 75 út chỏy mt anehit mch h X cho 8,8g CO2 v 1,8g nc X cú c im a) n chc, cha no cha mt ni ụi b) S nguyờn t cacbon phõn t l mt s chn c) S nguyờn t cacbon phõn t l mt s l d) n chc, no Cõu 76 t chỏy hon ton 0,35g mt anehit n chc X thu c 0,448(l) CO 2(ktc) v 0,27g nc X cú cụng thc cu to a) CH2=CH-CH2-CHO b) CH3-CH=CH-CHO c) CH2=C(CH3)CHO d) Cõu a, b, c u ỳng Cõu 77 Khi gng mt anehit n chc no mch h, hiu sut phn ng 72%, thu c 5,4g Ag thỡ cn dựng l a) 8,5g b) 6,12g c) 5,9g d) 11,8g Cõu 78 t chỏy hon ton a mol mt anehit X (mch h) to b mol CO2 v c mol H2O (bit b = a + c) Trong phn ng gng, mt phõn t X ch cho electron X thuc dóy ng ng anehit A no, n chc B khụng no cú hai ni ụi, n chc C khụng no cú mt ni ụi, n chc D no, hai chc Cõu 79 Cho 14,6g hn hp anehit no n chc ng ng liờn tip tỏc dng ht vi H to 15,2g hn hp ru Cụng thc ca anehit l a) HCHO, CH3CHO b) CH3CHO, C2H5CHO c) C2H5CHO, C3H7CHO d) C3H7CHO, C4H9CHO Cõu 80 Oxi hoỏ 10,2g hn hp hai anehit no n chc liờn tip dóy ng ng, ngi ta thu c hn hp hai axit c trung ho hon ton vi 200ml dung dch NaOH 1M 1 Cụng thc ca hai anehit l a) HCHO v CH3CHO b) HCHO v C2H5CHO c) C2H5CHO v C3H7CHO d) CH3CHO v C2H5CHO Phn % lng ca hai anehit ln lt l a) 43,14% v 56,86% b) 45% v 55% c) 25% v 75% d) 40% v 60% Cõu 81 Cho 0,92 gam mt hn hp gm C2H2 v CH3CHO tỏc dng va vi AgNO3 dung dch NH3 thu c 5,64 gam hn hp rn Phn trm lng ca C2H2 v CH3CHO tng ng l A 28,26% v 71,74% B 26,74% v 73,26% C 25,73% v 74,27% D 27,95% v 72,05% Cõu 82 Ly 0,94 gam hn hp hai anehit n chc no k tip dóy ng ng cho tỏc dng ht vi dung dch AgNO3/NH3 thu c 3,24 gam Ag Cụng thc phõn t hai anehit l: A CH3CHO v HCHO B CH3CHO v C2H5CHO C C2H5CHO v C3H7CHO D C3H7CHO v C4H9CHO Cõu 83 Cho 50 gam dung dch anehit axetic tỏc dng vi dung dch AgNO3 NH3 () thu c 21,6 gam Ag kt ta Nng ca anehit axetic dung dch ó dựng l: A 4,4% B 8,8% C 13,2% D 17,6% Cõu 84 Cho hh HCHO v H2 i qua ng ng bt Ni nung núng Dn ton b hh thu c sau phn ng vo bỡnh nc lnh ngng t hi cht lng v hũa tan cỏc cht cú th tan c, thy lng bỡnh tng 11,8g Ly dd bỡnh cho tỏc dng vi dd AgNO3 NH3 thu c 21,6g Ag Khi lng CH3OH to phn ng hp hidro ca HCHO l A 8,3g B 9,3g C 10,3g D 1,03g Cõu 85 Cho 3,0 gam mt anehit tỏc dng ht vi dung dch AgNO3 ammoniac, thu c 43,2 gam bc kim loi Cụng thc cu to ca anehit l: A HOC CHO B.CH2 = CH CHO C H CHO D CH3 CH2 CHO Cõu 86 A l mt anehit n chc, thc hin phn ng bc hon ton a mol A vi lng d dung dch AgNO3/NH3 Lng kim loi bc thu c em hũa tan ht dung dch HNO3 loóng thỡ thu c 4a/3 mol khớ NO nht A l: A Fomanehit B Anehit axetic C Benzanehit D Tt c u khụng phự hp Cõu 87 Chia hn hp gm anehit no,n chc thnh phn bng nhau.-t chỏy hon ton phn th nht,thu c 0,54g H2O.-Phn th hai cng H2(Ni,t0),thu c hn hp X.Nu t chỏy hon ton X thỡ th tớch CO2 thu c kc l: A/ 0,112 lớt -B/ 0,672 lớt C/ 1,68 lớt D/ 2,24 lớt Cõu 88 Mt hn hp X gm ankanal ng ng k tip dóy ng ng hidro hoỏ hon ton cho hn hp ru cú lng ln hn lng ca X 1gam X t chỏy cho 30,8g CO Xỏc nh cụng thc cu to v s mol ca mi andehyt hn hp A/ 9g HCHO v4,4g CH3CHO B/ 18g HCHO v 8,8g CH3CHO B/ 5,5g HCHO v 4,4g CH3CHO C/ 9g HCHO v 8,8g CH3CHO Cõu 89 t chỏy ht 8,8 gam hn hp gm ankanalA v ankanol B (cú cựng s nguyờn t cacbon) thu c 19,8gam CO2 v gam H2O Tỡm cụng thc phõn t ca A A/ CH3CHO B/ CH3-CH2-CHO C/ HCHO D/ (CH3)2CH-CHO Cõu 90 Oxi hoỏ 48gam ru etylic bng K2Cr2O7 H2SO4 tỏch ly sn phm hu c mụi trng v dn vo dung dch AgNO3 NH3 dthu c 123,8 gam Ag Hiu sut phn ng oxi hoỏ l: A/ 72,46% B/ 56,32% C/ 54,93% D/ 55,29% Cõu 91 Mt hn hp A gm hai ankanal cú tng s mol l 0,25 mol Khi cho hn hp A tỏc dng vi dung dch AgNO NH3 d thu c 86,4 gam Ag v lng dung dch gim 77,5 gam Xỏc nh cụng thc ca hai andehyt trờn A/ HCHO v CH3CHO B/ CH 3CHO v C2H5CHO C/ C2H5CHO v C3H7CHO D/ C3H7CHO v C4H9CHO Cõu 92 Hn hp X gm 0,05 mol HCHO v mt andehyt A Cho X tỏc dng vi dung dch AgNO NH3 d thu c 25,92 gam Ag Nu em t chỏy ht X ta thu c 1,568 lớt khớ CO (kc) Xỏc dnh cụng thc cu to ca A Bit A cú mch cacbon khụng phõn nhỏnh A/ CH3CHO B/ CH3-CH2CHO C/ OHC-CHO D/ OHC-CH 2-CH2-CHO Cõu 93 Cho 0,1 mol anehit X tỏc dng hon ton vi H thy cn 6,72 lớt khớ hiro (o ktc) v thu c sn phm Y Cho ton b lng Y trờn tỏc dng vi Na d thu c 2,24 lớt khớ H (o ktc) Mt khỏc, ly 8,4 gam X tỏc dng vi dung dch AgNO3 / NH3 thu c 43,2 gam Ag kim loi Chn nhng cõu phỏt biu ỳng v cu to ca X A/ X cú nguyờn t cacbon B/ X cú hai chc C/ X khụng no D/ Tt c u ỳng Cõu 94 Cho 13,6 gam mt cht hu c X (C, H, O) tỏc dng va vi 300 ml dung dch AgNO 2M NH4OH thu c 43,2 gam bc Bit t hi ca X i vi oxi bng 2,125 Xỏc nh cụng thc cu to ca X A.CH3-CH2-CHO B.CH2=CH-CH2-CHO C.HCC-CH2-CHO D.HCC-CHO Cõu 95 Hidrat hóa hoàn toàn 1,56g ankin A thu đợc andehit B Trộn B với andehit đơn chức C, thêm nớc để đợc 0,1 l dung dụng D chứa B C với nồng độ mol tổng cộng 0,8M thêm từ từ vào dung dịch D dung dịch AgNO NH4OH d thu đợc 21,6g Ag kết tủa Xác định CTCT số mol B C dung dịch D a B: CH3-CHO- 0,06 mol C: H-CHO - 0,02 mol b B: CH3-CHO- 0,1 mol C: C2H5-CHO - 0,2 mol c B: CH3-CHO- 0,1 mol C: H-CHO - 0,15 mol d B: CH3-CHO- 0,08 mol ; C: H-CHO - 0,05 mol HT
- Xem thêm -

Xem thêm: cac dang bai tap andehit xeton hay , cac dang bai tap andehit xeton hay , cac dang bai tap andehit xeton hay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay