bai44andehit xeton11cbphana 141217075521 conversion gate01

16 153 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 12:58

Bài 44: anđehit - xeton Phần A - ANĐEHIT I Định nghĩa, phân loại, danh pháp II Đặc điểm cấu tạo, tính chất vật lý III Tính chất hóa học IV Điều chế ứng dụng Định nghĩa Định nghĩa Phân loại Danh pháp CTTQ: (R-CHO) Nhận xét giống khác Anđehit h chất? ợp chất hữu mà phân tử có nhóm –CH=O liên kết vớigiữa nguyên tử C hoăăc nguyên tử H C Phân loại Định nghĩa Phân loại Danh pháp No (1) (2) Không no Hãy phân loại (3) Thơm (4) anđehit sau anđehit no đơn chức, mạch hở có CTTQ: C H -CHO (x ≥ 0) Hay x 2x+1 Dựa vào gốc hiđrocacbon người ta chia anđehit thành loại no, không no thơm C H O (n>0) m 2m Danh pháp Định nghĩa Phân loại Danh pháp Thay Tên HC no tương ứng với mạch + al Thông thường Anđehit + tên axit tương ứng CHO CHO CH3- C - CH-CH3 (a) CH3 CH3 CH3- C - C=CH2 (c) CH3 CH3 2,2,3-trimeylbutanal CH3-CH2-CHO (b) propanal anđehit propionic propionanđehit 2,2,3-trimeylbut-3-en-1-al Tên số anđehit no, đơn chức, mạch hở Công thức Tên Tên cấu tạo thay thông thường H-CH=O CH3-CH=O Metanal Etanal CH3CH2CHO Propanal CH3[CH2]2CHO Butanal CH3[CH2]3CHO Pentanal Andehit fomic (fomandehit) Andehit axetic (axetandehit) Andehit propionic (propionandehit) Andehit butiric (butirandehit) Andehit valeric (valerandehit) Đặc điểm cấu tạo Đặc điểm cấu tạo Tính chất vật lý • Trong anđehit Liên kết đôi C=O gồm liên kết σ bền liên kết π bền, tương tự liên kết đôi C=C phân tử anken nên có tính chất giống anken Các anđehit có tính khử tính oxi hóa 2 Tính chất vật lý Đặc điểm cấu tạo Tính chất vật lý Dựa vào biểu đồ • • nhận xét t tancủa HCHO, CH CHO chất khí,s tốt nước dung môi hữu anđehit ts tnc anđehit bé ancol (vì anđehit liên kết hidro) • • Khối lượng phân tử anđehit tăng ts tnc tăng HCHO gọi fomon hay fomic với C% = 37%→40% gọi formalin 1 phản ứng cộng h2 Phản ứng cộng H2 CH3-CH=O + H2 ko hoàn toàn Anđehit axetic Phản ứng oxi hóa Phản ứng tổng quát t0, Ni CH3-CH2-OH Ancol etylic Xác định thay đổi số oxi hóa t0, xt chất PTPU trên? Nêu vai trò RCHO + H2 c oxi hóa c khử anđehit? RCH2OH Ancol bậc I Phản ứng oxi hóa không hoàn toàn Phản ứng cộng H2 Phản ứng oxi hóa CH CH=O + Br + H2O CH COOH + 2HBr ko hoàn toàn Quan sát mô phỏng, nhận xét Phản ứng với dd brom viết PTPU anđehit axetic dd brom? Phản ứng nhận biết anđehit phản ứng oxi hóa không hoàn toàn Phản ứng cộng H2 Phản ứng oxi hóa ko hoàn toàn 2 Tính chất vật lý Phản ứng cộng H2 Phản ứng oxi hóa ko hoàn toàn HCHO + 2AgNO3 + H2O + 3NH3 t0 → HCOONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag↓ Amoni fomiat Phản ứng tráng gương Phản ứng tổng quát c khử c oxi hóa R-CHO + 2AgNO3 + H2O + 3NH3 R-COONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag↓ t0 → phản ứng oxi hóa không hoàn toàn Phản ứng cộng H2 Phản ứng oxi hóa ko hoàn toàn Nhận xét: Anđehit vừa chất oxi hóa vừa chất khử +H2 R-OH R-CH=O +AgNO3 NH3 R-COONH4 điều chế Điều chế Từ ancol Ứng dụng t0  → R-CH2OH +CuO VD: R-CHO + H2O + Cu↓ CH3-CH2OH +CuO t0  → CH3-CHO + H2O + Cu↓ Từ hidrocacbon * Từ metan * Từ etilen * Từ axetilen CH4 +O2  → H-CHO + H 2O 2CH2 = CH2 +O2 CH ≡ CH +H2O t0 t0  → 2CH3-CHO HgSO  → CH3-CHO Ứng dụng Phản ứng cộng H2 Phản ứng oxi hóa ko hoàn toàn Sản xuất Thanks you
- Xem thêm -

Xem thêm: bai44andehit xeton11cbphana 141217075521 conversion gate01 , bai44andehit xeton11cbphana 141217075521 conversion gate01 , bai44andehit xeton11cbphana 141217075521 conversion gate01 , phản ứng oxi hóa không hoàn toàn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay