Kiemtra 1 tiet 11CBAncolPhenol

3 158 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 12:58

Trường THPT Bình Minh-Vĩnh Long KIỂM TRA TIẾT MÔN HÓA HỌC KHỐI 11-CƠ BẢN Điểm A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D I PHẦN TRẮC NGHIỆM (4đ) Chọn đáp án cách tô đen Câu Để thu natri phenolat người ta thực phản ứng: A Cho natri kim loại tác dụng với phenol B Cho natri hydroxit tác dụng với phenol C Cho kali kim loại tác dụng với phenol D Câu A B Câu Đồng phân C 4H9OH, tách nước cho sản phẩm chủ yếu but-2-en ? A ancol iso-butylic B 2-metylpropan-2-ol C butan-1-ol D butan-2-ol Câu Trong dãy đồng đẳng rượu no đơn chức, mạch C tăng, nói chung: A nhiệt độ sôi tăng, khả tan nước tăng B nhiệt độ sôi tăng, khả tan nước giảm C nhiệt độ sôi giảm, khả tan nước tăng D nhiệt độ sôi giảm, khả tan nước giảm Câu Glyxerol tác dụng với Cu(OH)2 vì: A có nhóm –OH B có nhiều nhóm –OH gắn cacbon liền kề nên H linh động C rượu đa chức D Ở trạng thái dung dịch Câu Đun isopropyl bromua với dung dịch kali hydroxit etanol, sau phản ứng thu được: A ancol isopropylic B propilen C ancol etylic D etilen Câu Oxi hóa hoàn toàn 6.4 g ancol no đơn chức, mạch hỡ thấy dùng hết 6,72 lít khí oxi (đktc) Vậy công thức ancol là: A CH3OH B C2H5OH C C3H5OH D C3H7OH Câu Phản ứng sau đây, chứng tỏ phenol axit yếu (1) C6H5-OH + 3Br2 → C6H2Br3OH + 3HBr (2) C6H5-OH + Na → C6H5ONa + H2 (3) C6H5-ONa +H2O+CO2→C6H5OH + NaHCO3 A B C D Tất Câu Chất sau dẫn xuất halogen ? A CH3-F B CH3 CO-Cl C CH3-COOH D CH3-CH2Br-CH2OH Câu Cho chuỗi phản ứng sau: C6H6 → A → C6H5-OH ← B Chất A, B phù hợp với chuỗi là: A C2H2, C6H5Cl B C6H5-Br, C6H2Br3OH C C2H4, C6H5ONa D C6H5-Br, C6H5ONa 10 11 A A A B B B C C C D D D Mã đề: 002 13 14 A A A B B B C C C D D D 16 A B C D Câu 10 Đun nóng ancol A no đơn chức với đồng oxit, sau phản ứng thu chất có công thức CH3-CO-CH3 Vậy ancol A là: A C2H5-OH B CH3-CH2-CH2-OH C CH3-CHOH-CH3 D CH3-OH Câu 11 Để điều chế 4,14 g ancol etylic, người ta dùng lít etilen (đktc) tác dụng với nước ? Biết H = 90 % C=12,, O=16, H=1 A 1,12 lít B 2,24 lít C 3,36 lít D 4,48 lít Câu 12 Khi đun nóng hỗn hợp natri hydroxit phenol, sau dẫn khí CO2 từ từ qua dung dịch thu tượng quan sát A Xuất kết tủa trắng B Ban đầu dung dịch đồng nhất, sau dung dịch bị vẩn đục C Dung dịch bị vẩn đục, sau tạo dung dịch suốt D Xuất kết tủa vàng nhạt, bền Câu 13 Các chất sau đây: C 2H5-Br, C6H5-OH, C6H5-CH3, C6H5-CH=CH2, CH3-OH, chất tác dụng với HBr ? A C6H5-CH=CH2, CH3-OH B C6H5-OH, CH3-OH C C6H5-CH3, C2H5-Br D C6H5-CH=CH2, C2H5-Br Câu 14 axetilen, stiren phenol giống đặc điểm, tính chất sau ? A Cùng phản ứng với dung dịch brom B Thuộc dãy đồng đẳng C Đều thuộc hydrocacbon thơm D Đều trạng thái lỏng Câu 15 Trong phòng thí nghiệm, người ta phân biệt glyxerol C2H5-OH phằng phản ứng: A Glyxerol tác dụng với Na cho H2 sủi bọt nhiều B Glyxerol tác dụng với K, O2 C Glyxerol tác dụng với Cu(OH)2 tạo dung dịch xanh lam suốt D Tất Câu 16 Có hợp chất M chứa nguyên tố C, H, O có khối lượng phân tử 60 đvC Chất M chuyển hóa theo sơ đồ C xHyOz(M)→CxHy-2→A → B → glyxerol Chất M là: A ancol propylic B CH 3-CH2-CHO C etyl metyl ete D ancol isobutylic Trường THPT Bình Minh-Vĩnh Long II PHẦN TỰ LUẬN (6đ) Hoàn thành chuỗi phương trình phản ứng sau ghi điều kiện có: (1,5đ) axetilen  benzen  clobenzen  phenol  natriphenolat  natri clorua → → → → → axit picric Bằng phương pháp hóa học nhận biết dung dịch sau: (1,5đ) Ancol etylic, phenol, nước, glyxerol Bài toán Cho m gam hỗn hợp Y gồm metanol phenol tác dụng với natri,dư thu 672 ml khí (đktc) Cũng lượng Y tác dụng với dung dịch KOH 1M, dùng hết 20 ml dung dịch a Viết phương trình phản ứng xảy ? b Tính khối lượng thành phần % theo khối lượng hỗn hợp Y ? c Nếu cho dung dịch brom tác dụng với hỗn hợp Y tạo thành gam kết tủa ? Biết Br=80, C=12, O=16 Bài làm Trường THPT Bình Minh-Vĩnh Long
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiemtra 1 tiet 11CBAncolPhenol , Kiemtra 1 tiet 11CBAncolPhenol , Kiemtra 1 tiet 11CBAncolPhenol

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay