kiem tra 1 tiet ancol phenol

2 132 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 12:58

KIM TRA TIT LN H, tờn thớ sinh: Lp: I Phn trc nghim Thớ sinh in ỏp ỏn vo phiu tr li trc nghim Phiu tr li trc nghim Cõu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A Cho KLNT: Mg = 24, Ca = 40, Ba = 137, Cu = 64, O = 16, S = 32, C = 12, N = 14,Na = 23, K = 39, F = 9, Cl = 35,5 , Br = 80, I = 127, Fe = 56, Mn = 55, Ag = 108, Al = 27, Zn = 65, H = Br2 , Fe Cõu 1: Cho dóy bin húa sau: 3C2H2 C,600 Brom benzen Cht X dóy bin húa C X l : A Stiren B Benzen C Phenol D Toluen Cõu 2: t chỏy mt lng ancol X no, n chc thu c 2,24 lớt khớ CO2 ( ktc) v 2,7 gam H2O Cụng thc phõn t ca ancol X l: A C4H9OH B C2H5OH C CH3OH D C3H7OH Cõu 3: Cho 14 gam hn hp A gm etanol v phenol tỏc dng vi Na d thu c 2,24 lớt khớ H2 ( kc) Phn trm lng ca etanol v phenol hn hp ln lt l: A 60,24% v 39,76% B 39% v 61% C 32,85% v 67,15% D 40,53% v 59,47% Cõu 4: Dóy ng ng ankylbenzen cú cụng thc chung l: A CnH2n+ ( n 6) B CnH2n-6( n 6) C CnH2n+6( n3) D CnH2n-6( n3) Cõu 5: Hóy chn cõu phỏt biu sai: A Phenol l cht rn kt tinh d b oxi hoỏ khụng khớ thnh mu hng nht B Khỏc vi benzen, phenol phn ng vi dung dch Br2 nhit thng to kt ta trng C Phenol cú tớnh axit mnh hn ancol nhng yu hn axit cacbonic D Phenol cú tớnh axit yu nờn lm qu tớm húa hng Cõu 6: iờu kin ca phn ng tỏch nc : CH3-CH2-OH CH2 = CH2 + H2O l : o o A H2SO4 c, 100 C B H2SO4 c, 140 C C H2SO4 c, 120oC D H2SO4 c, 170oC Cõu 7: Cht no sau õy b oxi húa to sn phm l andehit? A CH3-CHOH- CH3 B C6H4(OH)CH3 C CH3-CH2-OH D (CH3)3COH Cõu 8: Tờn gi ca ancol: (CH3)2CHCH2CH2OH l: A 3-metyl butan-1-ol B 2-metyl butan-1-ol C 1,1-imetyl propan-2-ol D 3-metyl butan-2-ol Cõu 9: Thuc th phõn bit etanol v phenol l: A Cu(OH)2 B Dung dch brom C Dung dch KMnO4 D Qu tớm Cõu 10: S ng phõn ancol X cú cụng thc phõn t C4H10O l: A B C D Cõu 11: Cn bao nhiờu mililit dung dch brom 0,2M phn ng va vi 1,88 gam phenol ? A 400 B 100 C 200 D 300 Cõu 12: Cht no sau õy hũa tan c Cu(OH)2 ? A Toluen B Phenol C Etanol D Etilenglicol Cõu 13: Cho 12 gam ancol X no, n chc, mch h phn ng vi Na d thu c 2,24 lit khớ H (kc) Cụng thc phõn t ca X l: A C4H9OH B CH3OH C C3H7OH D C2H5OH o Cõu 14: Oxi húa ancol X bng CuO, t thu c andehid n chc X l: A Ancol n chc bc B Ancol n chc bc C Ancol n chc D Ancol no, n chc bc Cõu 15: un núng hn hp ancol no, n chc, mch h vi H 2SO4 c nhit thớch hp thỡ cú th thu c ti a bao nhiờu ete? A B C D Cõu 16: Thuc th c dựng phõn bit cht lng: toluen v stiren A Dung dch Brom B Qựy tớm Trang 1/2 - Mó thi 132 C Dung dch NaOH D Dung dch phenolphtalein Cõu 17: Cho 1,84 gam glixerol hũa tan ti a bao nhiờu gam Cu(OH)2 ? A 2,4 B 1,96 C 0,98 D 4,8 Cõu 18: t chỏy hon ton 18,4 gam toluen sau ú dn ton b sn phm chỏy vo bỡnh ng dung dch Ca(OH)2 d thu c m gam kt ta Gớa tr ca m l: A 140 B 20 C 130 D 120 Cõu 19: un núng m gam hn hp hai ancol n chc tỏc dng vi H 2SO4 c 140oC thu c 10,8 gam H2O v 36 gam hn hp ete cú s mol bng v bng x mol Gớa tr ca m v x ln lt l: A 46,8 v 0,2 B 25,2 v 0,6 C 25,2 v 0,2 D 46,8 v 0,6 Cõu 20: Cho cỏc cht cú cụng thc cu to : CH3 CH2 OH OH OH (1) (2) Cht no khụng thuc loi phenol? A (3) B (1) (3) C (2) D (1) v (3) II Phn t lun Cõu 1( 1,5): Hon thnh s phn ng, ghi rừ iu kin nu cú: butan-1-ol H2SO4đặc o 170 C A + HBr B +NaOH D H2SO4đặc 170oC E dd KMnO4 lạnh F Cho biết B, E sản phẩm Tỡm A, B, D, E v vit cỏc ptpu Cõu ( 1,5) : Bn l mt nhón cha : Ancol etylic, ancol anlylic (CH2=CH-CH2OH), i etylete, etan1,2iol Hóy nhn bit chỳng bng phng phỏp húa hc Cõu ( 2) : Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp ancol A B thuộc loại ancol no, đơn chức, dãy đồng đẳng thu đợc 5,6 lít CO2 (đktc) 6,3 gam nớc Mặt khác oxi hóa hoàn toàn hai ancol A B CuO (t0) thu đợc anđehit xeton Xỏc nh CTCT ca A, B Trang 2/2 - Mó thi 132
- Xem thêm -

Xem thêm: kiem tra 1 tiet ancol phenol , kiem tra 1 tiet ancol phenol , kiem tra 1 tiet ancol phenol

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay